W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Podział nieruchomości

1.       Zakres Świadczonej usługi

Uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości

2.       Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:

I Etap – wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości
Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości;
Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
Wypis z rejestru gruntów (jeśli strona posiada aktualny);
Kopię mapy zasadniczej;
Wstępny projekt podziału (po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania + 1 egzemplarz);
Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (dołącza się, jeżeli dla obszaru objętego wnioskiem nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a nieruchomość nie jest położona na obszarze objętym obowiązkiem sporządzenia takiego planu, i tylko w przypadku, gdy decyzja taka została wydana dla obszaru, którego dotyczy wniosek o podział nieruchomości);
Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział tej nieruchomości (dołącza się w przypadku, gdy nieruchomość będąca przedmiotem podziału jest wpisana do rejestru zabytków);
Rzuty poszczególnych kondygnacji budynku (dołącza się w przypadku, gdy podział nieruchomości dotyczy także podziału budynku znajdującego się na niej);
Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie (dołącza się w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika);
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 

II Etap - wydanie decyzji o podziale nieruchomości
Wniosek o podział nieruchomości;
Protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
Wykaz zmian gruntowych;
Wykaz synchronizacyjny;
Mapa z projektem podziału (po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania + 1 egzemplarz).
 

3.       Opłaty:
Za wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości oraz za wydanie decyzji o podziale nieruchomości opłaty nie pobiera się.
 

4.       Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.
Godziny pracy:poniedziałek 800 – 1600,wtorek-czwartek 700 – 1530, piątek 730 – 1400.
 

5.       Osoby do kontaktu:
Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, II piętro, pokój 410 – Anna Golis.
tel. 067 28 27 171 wew. 413, e-mail: golis.anna@chodziez.pl.
 

6.       Sposób i termin załatwienia sprawy:
Wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości - niezwłocznie do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami niezbędnymi do jego rozpatrzenia.
Wydanie decyzji o podziale nieruchomości od 1-2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami niezbędnymi do jego rozpatrzenia.
 

7.       Tryb odwoławczy:
Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chodzieży, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia;
Na decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chodzieży, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 

8.       Podstawa prawna:
Ustawa z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami zwanej dalej: ugn,
Ustawa z 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego;
Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości;
Ustawa z 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.
 

9.       Informacje dodatkowe:
W przypadku, gdy nieruchomość ma więcej niż jednego właściciela, wniosek składają wszyscy współwłaściciele, podając swoje dane adresowe.
W trakcie postępowania może zaistnieć konieczność przedłożenia dodatkowej dokumentacji, o czym strony zostaną poinformowane przez organ.
W przypadku podziału nieruchomości na podstawie art. 95 ugn oraz położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele rolne i leśne należy wskazać cel podziału.
W sytuacji gdy wniosek składa pełnomocnik strony, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową. Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej. W pozostałych przypadkach należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł. Nr konta do opłaty skarbowej Santander Bank S.A. I Oddział w Chodzieży  nr 97 1090 1317 0000 0000 3101 1932.
 

10.   Druki do pobrania:
Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości;
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości w zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości na podstawie art. 95 ugn;

{"register":{"columns":[]}}