W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Sprawy lokalowe

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub najmu socjalnego lokalu

ZAKRES  ŚWIADCZONEJ  USŁUGI

    1. Najem lokalu mieszkalnego.

    2. Najem socjalnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 

WYMAGANE  DOKUMENTY  DO  ZAŁATWIENIA  SPRAWY

    1. Wypełniony formularz (druk) wniosku na obowiązującym druku.

    2.  Deklaracja o wysokości dochodów  wszystkich członków rodziny zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku na obowiązującym druku.

    3. Oświadczenie o stanie majątkowym na obowiązującym druku.

 4. Zaświadczenie o wynagrodzeniu

        Druki do pobrania w pokoju nr 208 Urzędu Miejskiego lub na stronie www.bip.chodziez.pl).

      

"Załączniki do karty usługi:"

    1. Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub najmu socjalnego lokalu.

    2. Deklaracja o wysokości dochodów.

    3. Oświadczenie o stanie majątkowym.

 

OPŁATY

Wniosek i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

 

MIEJSCE  ZŁOŻENIA  DOKUMENTÓW

Osobiście w Urzędzie Miejskim w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul.  Ignacego Jana Paderewskiego 2 (pokój nr 208), pocztą tradycyjną.

 

OSOBY  DO  KONTAKTU

Iwona Hermaszewska   tel. 0/67  282-71-71 w. 210,  pokój nr 208 ( parter w Urzędzie Miejskim w Chodzieży).

 

SPOSÓB  I  TERMIN  ZAŁATWIENIA

    1. Wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego, można składać w okresie od dnia  2  stycznia do 30 września każdego roku kalendarzowego.

    2. Wnioski pod kątem spełnienia kryteriów rozpatrywane są w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

    3. Podstawą rozpatrzenia sprawy jest złożony wniosek wraz z pełną dokumentacją. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych, wzywa się wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania wraz z pouczeniem, że nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

    4.  Burmistrz Miasta Chodzieży sporządza roczną listę mieszkaniową i socjalną osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który ustalane są listy. Sporządzenie rocznych list poprzedzone jest sporządzeniem ich projektów w terminie do 30 listopada. Na projektach list umieszcza się osoby, które złożyły wnioski do dnia 30 września roku poprzedzającego rok na który ustalane są listy oraz osoby, które nabyły prawo do zawarcia umowy najmu na podstawie poprzednio obowiązujących rocznych list  i uzyskały pozytywną opinię Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Lista oraz jej projekt podawane są do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w Chodzieży na okres 14 dni.

    5. Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz najmu socjalnego lokalu następuje w miarę posiadanych lokali, przy uwzględnieniu rodzaju lokalu odpowiedniego dla aktualnej, w dniu złożenia oferty najmu struktury rodziny wnioskodawcy.

    6. Umowę najmu lokalu mieszkalnego zawiera się na czas nieoznaczony.

    7. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas oznaczony do 3 lat z możliwością przedłużenia na kolejny okres, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie umowy – na pisemny wniosek najemcy złożony na miesiąc przed wygaśnięciem umowy.

 

TRYB  ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje - wybór osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz lokalu socjalnego nie jest czynnością administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.             - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U.  z 2018 r., poz.1302 ze zm.).

 

PODSTAWA  PRAWNA

    1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 611).

    2. Uchwała Nr XIV/101/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej w Chodzieży oraz tymczasowych pomieszczeń.

 

 INFORMACJE DODATKOWE

 Kryteria brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o najem lokalu mieszkalnego:

1) Zamieszkiwanie na terenie miasta Chodzieży.

2) Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy:

    • zamieszkiwanie w lokalu, w którym w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego przypada mniej niż 12 m2  powierzchni pokoi, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego na jedną osobę przypada mniej niż 7 m2  powierzchni pokoi, przy czym, gdy małżonek/konkubent wnioskodawcy zamieszkuje w innym niż wnioskodawca lokalu, warunek ten musi być spełniony w obu lokalach;

    • zamieszkiwanie w lokalu, który nie spełnia określonych w prawie budowlanym warunków pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi;

    • utrata tytułu prawnego do lokalu na podstawie art.11 ust 5 lub art.11 ust. 7 ustawy i do dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy opłacanie czynszu regulowanego;

    • opuszczenie rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych oraz innych placówek opiekuńczo- wychowawczych na skutek uzyskania samodzielności i pełnoletności, w przypadku braku możliwości powrotu do domu rodzinnego,  stałe zamieszkiwanie przed umieszczeniem w w/w placówkach na terenie miasta Chodzieży i złożenie wniosku do ukończenia 25 roku życia;

    • bezdomni, których ostatnim stałym miejscem zamieszkania było miasto Chodzież.

3) Niski dochód:

Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego uzasadniający oddanie w najem socjalny nie może przekroczyć w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji o wysokości dochodów w gospodarstwie:
• jednoosobowym – 40 %
• wieloosobowym – 30 %
- przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia deklaracji.

 

Kaucja - zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego uzależnione jest od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu w wysokości 3 – krotności miesięcznego czynszu za dany lokal obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy.

 

Wynajmujący w ściśle uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zapłatę kaucji w miesięcznych ratach płatnych w okresie nie dłuższym, niż 12 miesięcy.

Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności z tytułu najmu.

 

 Kryteria brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o najem socjalnego lokalu:

1) zamieszkiwanie na terenie miasta Chodzieży, a w przypadku osób bezdomnych ostatnie stałe miejsce zamieszkania na terenie miasta Chodzieży;

2) brak tytułu prawnego do lokalu i osiąganie niskich dochodów;

2) utrata dotychczas zajmowanego lokalu w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych;

3) zamieszkiwanie z osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za znęcanie się bądź zmuszone do opuszczenia mieszkania z uwagi na niemożność dalszego zamieszkiwania wspólnie z osobą skazaną za znęcanie się:

Niski dochód - Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego uzasadniający oddanie w najem socjalny nie może przekroczyć w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji o wysokości dochodów w gospodarstwie:
• jednoosobowym – 25 %
• wieloosobowym – 20 %
- przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia deklaracji.

 

Objaśnienia:

Definicja dochodu –  oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:


a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:
- renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
- renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
- zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
- należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy - Kodeks pracy,
- dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,
- alimenty na rzecz dzieci,
- stypendia doktoranckie, stypendia sportowe oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,
- kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
- dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
- ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,
- ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,
- dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
- dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
- zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
- świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
- pomoc materialną o charakterze socjalnym – stypendium szkolne, zasiłek szkolny z ustawy systemie oświaty oraz stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych , zapomoga, stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
- kwoty otrzymane z tytułu odliczenia ulgi na dzieci na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- świadczenie rodzicielskie,
- zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
- stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Pracy, niezależnie od podmiotu, który je wypłaca,
- przychody wolne od podatku dochodowego ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej ze spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, z tytułu odbywania stażu uczniowskiego pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne otrzymywane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia.

4. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617 i 1579).

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o zamianę lokalu mieszkalnego

ZAKRES  ŚWIADCZONEJ  USŁUGI

       Zamiana lokalu mieszkalnego z urzędu;

       Zamiana wzajemna pomiędzy najemcami.

 

WYMAGANE  DOKUMENTY  DO  ZAŁATWIENIA  SPRAWY

Wypełniony formularz wniosku  (druk do pobrania w biurze nr 208 Urzędu Miejskiego lub na stronie www.bip.chodziez.pl).

 

"Załączniki do karty usługi:"

    1. Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego z urzędu.

    2. Wniosek o wyrażenie zgody na wzajemną zamianę lokali.

 

 OPŁATY

Wniosek i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

 

MIEJSCE  ZŁOŻENIA  DOKUMENTÓW

Osobiście w Urzędzie Miejskim w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, pocztą tradycyjną.

 

OSOBY  DO  KONTAKTU

Iwona Hermaszewska   tel. 0/67  282-71-71 w. 210 pokój nr 208 (parter w Urzędzie Miejskim w Chodzieży).

 

SPOSÓB  I  TERMIN  ZAŁATWIENIA

    1. Wnioski pod kątem spełnienia kryteriów rozpatrywane są w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku;

    2. Podstawą rozpatrzenia sprawy jest złożony wniosek wraz z pełną dokumentacją.                  W przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych, wzywa się wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania wraz z pouczeniem, że nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania;

    3. Umowę najmu lokalu mieszkalnego w ramach zamiany zawiera się na czas nieoznaczony, po uprzednim rozwiązaniu aktualnej umowy.

 

TRYB  ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje - wybór osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego             w ramach zamiany nie jest czynnością administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia           30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U.  z 2018 r, poz.1302 ze zm.).

 

8. PODSTAWA  PRAWNA

    1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 611);

    2. § 7 i § 8 Uchwały Nr XIV/101/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 października 2019 r.  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej w Chodzieży oraz tymczasowych pomieszczeń.

 

9. INFORMACJE DODATKOWE

Zamiana lokali mieszkalnych z urzędu:

       O zamianę lokalu z urzędu mogą ubiegać się najemcy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gminy Miejskiej w Chodzieży na lokal o:

        ◦ większej powierzchni pokoi w przypadku przegęszczenia (poniżej 12 m2 powierzchni pokoi w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, poniżej 7 m2 w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego),

        ◦ mniejszej powierzchni użytkowej, bądź strukturze (lokal mniejszy co najmniej o jeden pokój lub o 25% powierzchni użytkowej od lokalu stanowiącego przedmiot zamiany),

        ◦ niższym standardzie ze względu na trudną sytuację materialną,

        ◦ równorzędny, położony na niższej kondygnacji, gdy najemca lub członek gospodarstwa domowego najemcy jest osobą niepełnosprawną niezdolną do samodzielnego poruszania się,

        ◦ wyższym standardzie, jeżeli najemca chce poprawić warunki mieszkaniowe, a obecnie zajmowany lokal spełnia warunki najmu socjalnego lokalu i leży to w interesie gminy.

         

          Wzajemna zamiana lokali pomiędzy najemcami:

        ◦ lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej w Chodzieży,

        ◦ lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej w Chodzieży, a lokatorami zajmującymi lokale w innych zasobach (np. spółdzielcze, zakładowe)

   Warunkiem dokonania wzajemnej zamiany jest:

    • posiadanie tytułu prawnego do lokalu stanowiącego przedmiot zamiany,

    • nieposiadanie zaległości czynszowych albo innych opłat za używanie lokalu; warunek ten może zostać spełniony poprzez zawarcie z zainteresowanym umowy przejęcia długu lub przejęcia części długu,

    • uzyskanie pisemnej zgody wynajmującego,  a w przypadku lokalu niewchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej w Chodzieży również uzyskanie pisemnej zgody  właściciela tego zasobu.

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem socjalnego lokalu z osobami podlegajacymi przekwaterowaniu na mocy prawomocnego wyroku sądowego

 

ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Złożenie oferty zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu.

 

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek wierzyciela bądź dłużnika wyroku eksmisyjnego wraz z załączonym wyrokiem sądowym opatrzonym klauzulą prawomocności.

 

OPŁATY

Wniosek i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Osobiście w Urzędzie Miejskim w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, pocztą tradycyjną,

 

OSOBY DO KONTAKTU

Iwona Hermaszewska tel. 0/67 282-71-71 w. 210, pokój nr 208 ( parter w Urzędzie Miejskim w Chodzieży)

 

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

W miarę posiadania wolnych lokali, według kolejności wpływu prawomocnych wyroków eksmisyjnych do tut. Urzędu.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje - wybór osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nie jest czynnością administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz.1302 ze zm.).

 

8. PODSTAWA PRAWNA

  1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 611).

  2. Uchwała Nr XIV/101/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej w Chodzieży oraz tymczasowych pomieszczeń.

 

INFORMACJE DODATKOWE

1. Umowa najmu socjalnego lokalu na podstawie prawomocnego orzeczenia sadowego zawierana jest bez względu na wysokość uzyskiwanego dochodu.
2. Umowę zawiera się na czas oznaczony – 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejny okres, na pisemny wniosek najemcy złożony na miesiąc przed wygaśnięciem umowy.
3. Zawarcie kolejnej umowy socjalnego lokalu uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego określonego dla najmu socjalnych lokali oraz nieposiadania tytułu prawnego do innego lokalu.

 

- Druk wniosku o ponowne zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu

 

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o regulację tytułu prawnego

ZAKRES  ŚWIADCZONEJ  USŁUGI

    1. Potwierdzenie uprawnień do wstąpienia w stosunek najmu po śmierci najemcy – na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego.

    2. Regulacja stanu prawnego do lokalu po zgonie dotychczasowego najemcy, bądź po wyprowadzeniu się i wymeldowaniu najemcy z lokalu – na podstawie § 15 Uchwały Nr XIV/101/2019 Rady Miejskiej       w Chodzieży  z dnia 28 października 2019 r.  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących        w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej w Chodzieży oraz tymczasowych pomieszczeń.

 

WYMAGANE  DOKUMENTY  DO  ZAŁATWIENIA  SPRAWY

1. Wniosek o regulację tytułu prawnego na obowiązującym druku.

2.  Do wniosku o regulację tytułu prawnego do lokalu po zgonie dotychczasowego najemcy należy dołączyć:

• dokumenty potwierdzające na jakiej podstawie zajmowany jest przedmiotowy lokal,

• zaświadczenie z Biura Ewidencji Ludności potwierdzające datę zameldowania wszystkich osób

zamieszkujących w lokalu oraz daty zameldowania osoby zmarłej, w przypadku gdy przydział lokalu

wydany był na rzecz małżonka osoby zmarłej, datę zameldowania w lokalu obu zmarłych małżonków,

• akt zgonu dotychczasowego najemcy,

• udokumentowany stopień pokrewieństwa ze zmarłym najemcą (akt urodzenia, akt małżeństwa),

• dokument potwierdzający stan cywilny (akt małżeństwa/wyrok rozwodowy/akt zgonu współmałżonka)

lub oświadczenie najemcy (osoby samotne),

• dokumenty potwierdzające dochód gospodarstwa domowego za okres trzech pełnych miesięcy

poprzedzający datę złożenia wniosku (wymagane w przypadku ubiegania się o regulację po zgonie

dalszych zstępnych najemcy),

• deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, za okres 3 pełnych miesięcy

kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku (wymagane w przypadku ubiegania się

o regulację po zgonie dalszych zstępnych najemcy) - załącznik do wniosku,

• oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego (wymagane w przypadku

ubiegania się o regulację po zgonie dalszych zstępnych najemcy) - załącznik do wniosku,

3.  Do złożonego wniosku dotyczącego regulacji stanu prawnego po wyprowadzeniu się dotychczasowego najemcy:

• dokumenty potwierdzające na jakiej podstawie zajmowany jest przedmiotowy lokal,

• zaświadczenie z Biura Meldunkowego ustalające daty zameldowania wszystkich osób zamieszkujących

aktualnie w lokalu,

• daty wymeldowania się z lokalu najemcy – poświadczone przez Biuro Meldunkowe,

• udokumentowane pokrewieństwo z najemcą opuszczającym lokal,

• wypowiedzenie umowy najmu przez dotychczasowego najemcę,

• dokument potwierdzający stan cywilny (akt małżeństwa/wyrok rozwodowy/akt zgonu

współmałżonka) lub oświadczenie najemcy (osoby samotne),

• dokumenty potwierdzające dochód gospodarstwa domowego za okres 3 pełnych miesięcy kalendarzowych

poprzedzających datę złożenia wniosku

• deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, za okres 3 pełnych miesięcy

kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku (załącznik do wniosku),

• oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego (załącznik do wniosku).

 OPŁATY

Wniosek i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

 

MIEJSCE  ZŁOŻENIA  DOKUMENTÓW

Osobiście w Urzędzie Miejskim w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Ignacego Jana  Paderewskiego 2, pocztą tradycyjną,

 

OSOBY  DO  KONTAKTU

Iwona Hermaszewska   tel. 0/67  282-71-71 w. 210 pokój nr 208 (parter w Urzędzie Miejskim w Chodzieży)

 

SPOSÓB  I  TERMIN  ZAŁATWIENIA

Potwierdzenie uprawnień do lokalu mieszkalnego po zgonie bądź wyprowadzeniu się i wymeldowaniu najemcy następuje w formie pisemnej, w terminie  miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

TRYB  ODWOŁAWCZY

Odwołanie nie przysługuje.

W sytuacji gdy osoba zainteresowana regulacją stanu prawnego do lokalu nie zgadza się z zajętym przez wynajmującego stanowiskiem, może wystąpić w trybie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego o ustalenie istnienia stosunku najmu przez właściwy sąd rejonowy. 

 

 PODSTAWA  PRAWNA

    1. Art.691 Kodeksu cywilnego;

    2. Uchwała Nr XIV/101/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej w Chodzieży oraz tymczasowych pomieszczeń.

 

INFORMACJE DODATKOWE

1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu na podstawie art. 691 Kc tj. z mocy prawa wstępują: małżonek nie będący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu  z najemcą, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym  lokalu do chwili jego śmierci.

2. . Umowa najmu lokalu zajmowanego bez tytułu prawnego może być zawarta z osobami, które:

1) pozostały w lokalu opuszczonym przez dotychczasowego najemcę, jeżeli są jego zstępnymi, wstępnymi, osobami przysposobionymi lub przysposabiającymi, pełnoletnim rodzeństwem lub małżonkiem niebędącym wspólnajemcą lokalu - pod warunkiem stałego zamieszkiwania z najemcą za zgodą wynajmującego przez okres co najmniej 5 lat do czasu opuszczenia przez niego lokalu i nieposiadania tytułu prawnego do innego lokalu;

2) nie wstąpiły w stosunek najmu po śmierci najemcy, jeżeli są jego zstępnymi, wstępnymi, osobami przysposobionymi lub przysposabiającymi, pełnoletnim rodzeństwem i powinowatymi, innymi aniżeli wymienionymi w art. 691 ustawy – Kodeks cywilny -.pod warunkiem stałego zamieszkiwania z najemcą za zgodą wynajmującego przez okres co najmniej 5 lat do chwili jego śmierci i nieposiadania tytułu prawnego do innego lokalu

 Warunkiem zawarcia umowy z osobami, o których mowa w pkt. 1 i 2 jest:

1) brak zaległości w opłatach za korzystanie z lokalu, przy czym warunek ten uważa się za spełniony również w przypadku, jeżeli zostało zawarte i jest realizowane porozumienie w sprawie spłaty należności;

2) spełnienie kryteriów dochodowych określonych w § 3 ust. 1 lub  § 3 ust. 2;

3) osoby nie wykraczają w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu;

4) ustalenie, że osoby wymienione w pkt 1 nie mogą przekwaterować się do nowego miejsca zamieszkania najemcy z uwagi na nieposiadanie tytułu prawnego do mieszkania bądź domu, w którym  zamieszkał.

4. Celem potwierdzenia stałego zamieszkiwania przeprowadzany jest wywiad środowiskowy.

{"register":{"columns":[]}}