W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Uzyskanie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

1. Zakres świadczonej usługi
Uzyskanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

2. Wymagane dokumenty

- wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (załącznik),

- potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.


3.       Opłaty:
10 zł opłaty skarbowej – ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – część I pkt 53 załącznika do ustawy „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia”.

17 zł – opłata za pełnomocnictwo.

Opłatę należy wpłacić na nr konta Santander Bank S.A. I Oddział w Chodzieży  nr 97 1090 1317 0000 0000 3101 1932.


4.       Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.
Godziny pracy: poniedziałek 800 – 1600,wtorek-czwartek 700 – 1530, piątek 730 – 1400.

5.       Osoby do kontaktu:
Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, II piętro, pokój 410 – Sandra Hagedorn.
tel. 067 28 27 171 wew. 413, e-mail: hagedorn.sandra@chodziez.pl.

6.       Sposób i termin załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy następuje poprzez wydanie decyzji administracyjnej w terminach przewidzianych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

7.       Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chodzieży, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

8.       Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego  w prawo własności nieruchomości.
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

9.       Informacje dodatkowe:

- W przypadku współużytkowania wieczystego, zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 ww. ustawy wniosek
o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności winni złożyć wszyscy współużytkownicy wieczyści nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2 „Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie. W takim przypadku przepis art. 199 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.”
- W trakcie postępowania może zaistnieć konieczność przedłożenia dodatkowej dokumentacji, o czym strony zostaną poinformowane przez organ.

- Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi (czyli Gminie Miejskiej w Chodzieży) opłaty z tytułu tego przekształcenia. Do ustalenia tej opłaty stosuje się odpowiednio przepisy art. 67 ust.1 i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o  gospodarce nieruchomościami. Opłatę tę ustala się w oparciu o wycenę nieruchomości sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego. Opłata za przekształcenie stanowi różnicę wartości prawa własności i prawa użytkowania wieczystego gruntu.

- Wnioskodawca otrzymuje decyzję Burmistrza Miasta Chodzieży o przekształceniu bądź odmowie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

- Ostateczna decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stanowi podstawę wpisu w księdze wieczystej. Ujawnienie nowego stanu prawnego w księdze wieczystej jest obowiązkiem nowego właściciela nieruchomości. W związku z tym Sąd pobiera opłatę z tytułu wpisu w księdze wieczystej.

10.   Druki do pobrania:

{"register":{"columns":[]}}