W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zezwolenia na pobyt dla obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową

Grafika przedstawia "dymek rozmowy" ze znakiem wykrzyknika, który oznacza ważny komunikat. Poniżej znajdują się kolejno: flaga Polski i jej oznaczenie PL, flaga Ukrainy z oznaczeniem UA. Flagi oznaczają, że komunikat jest dwujęzyczny. Tło stanowi grafika w odcieniach niebieskich i żółtych. Na grafice znajdują się flaga Ukrainy i wizerunek budynku Starostwa Powiatowego w Kraśniku.

Kto może złożyć wniosek?

Od 1 kwietnia 2023 r. obywatele Ukrainy, którzy posiadają numer PESEL ze statusem UKR, będą mogli ubiegać się o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy w celu podejmowania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej. Rozwiązanie jest opcjonalne i skierowane do osób, które czują się pewnie na polskim rynku pracy i chcą zrezygnować z korzystania z ochrony czasowej.

Wniosek o udzielenie wspomnianych zezwoleń na pobyt może złożyć obywatel Ukrainy, który:

 • przebywa w Polsce i ma numer PESEL z adnotacją UKR,
 • pracuje lub prowadzi w Polsce działalność gospodarczą np. na podstawie wpisu do CEIDG.

Możliwość ubiegania się o wspomniane zezwolenia pobytowe jest opcjonalna. Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od dnia 24 lutego 2022 r. i nie skorzystają z tego rozwiązania, będą mogli nadal legalnie przebywać w kraju na podstawie ochrony czasowej. Bazując na decyzji Rady UE o wprowadzeniu ochrony czasowej, z dużym prawdopodobieństwem można spodziewać się, że okres pobytu uznawanego za legalny, który aktualnie kończy się 24 sierpnia br., zostanie stosownie wydłużony przynajmniej do 4 marca 2024 r.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy najlepiej wypełnić za pośrednictwem elektronicznego formularza na stronie mos.cudzoziemcy.gov.pl – pozwoli to na uniknięcie błędów we wniosku i bezpośrednie przesłanie danych do systemu.

Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować, własnoręcznie podpisać, uzupełnić wzór podpisu, dodać niezbędne załączniki i przesłać pocztą lub w inny sposób dostarczyć do urzędu wojewódzkiego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obywatela Ukrainy.

Wykaz urzędów wojewódzkich można znaleźć tutaj. Aby usprawnić proces rozpatrywania sprawy proponujemy, aby kopertę z wnioskiem oznaczyć dopiskiem – „UKR”.

W przypadku pytań dotyczących prowadzenia postępowań należy kontaktować się z wydziałem właściwym do spraw cudzoziemców w danym urzędzie wojewódzkim.

Niezbędne dokumenty dołączane do wniosku

Do uzupełnionego oraz własnoręcznie podpisanego wniosku o udzielenie zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce należy dołączyć:

 • 4 aktualne fotografie spełniające określone kryteria;
 • kserokopię ważnego dokumentu podróży - w szczególnie uzasadnionym przypadku, jeśli cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie jest możliwe jego uzyskanie, może przedstawić inny dokument potwierdzający w sposób niebudzący wątpliwości jego tożsamość;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (informacja o opłatach poniżej);
 • obowiązkowe załączniki do wniosku, w zależności od rodzaju wnioskowanego zezwolenia:
 1. w przypadku wnioskowania o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (ogólne zezwolenie):

- załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, wypełniony w całości przez pracodawcę oraz podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania pracodawcy – pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Należy pamiętać, że warunki powierzenia pracy określone w załączniku nr 1 muszą być aktualne w dniu wydawania zezwolenia i muszą być zgodne z warunkami wynikającymi z innych dokumentów np. umowy o pracę. Załącznik nr 1 stanowi podstawę określenia, czy cudzoziemiec posiada cel pobytu w Polsce powyżej 3 miesięcy, dochód z tytułu wykonywania pracy w wymaganej wysokości oraz ubezpieczenie zdrowotne (w przypadku umowy o pracę i umowy zlecenie);

 1. w przypadku wnioskowania o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji:

- załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, wypełniony w całości przez pracodawcę oraz podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania pracodawcy – pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Należy pamiętać, że warunki powierzenia pracy określone w załączniku nr 1 muszą być aktualne w dniu wydawania zezwolenia i muszą być zgodne z warunkami wynikającymi z innych dokumentów np. umowy o pracę;

- załącznik nr 2 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, wypełniony w całości przez cudzoziemca – pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania;

 1. w przypadku wnioskowania o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej:

- załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli cudzoziemiec ubiega się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, którą utworzył lub której udziały lub akcje objął lub nabył lub prowadzenie spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza, lub działanie w charakterze prokurenta.

Brak wyżej wymienionych dokumentów znacznie wydłuży czas trwania postępowania – urząd rozpatrujący wniosek będzie musiał wezwać cudzoziemca do uzupełnienia braków formalnych. Przed wysłaniem wniosku należy dokładnie sprawdzić czy wszystkie niezbędne dokumenty zostały dołączone do wniosku.

Do wniosku należy dołączyć również inne dokumenty, w zależności od rodzaju wnioskowanego zezwolenia. Szczegółowy wykaz potrzebnych dokumentów znajduje się na poniższych stronach:

 • dla wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (ogólne zezwolenie),
 • dla wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
 • dla wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Opłaty

Za złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce obowiązuje opłata skarbowa, uiszczana organom jednostek samorządu terytorialnego (organ podatkowy – wójt, burmistrz, prezydent miasta), w wysokości:

 • 440 zł – zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
 • 340 zł – zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Dodatkowo, w przypadku ustanowienia pełnomocnika w sprawie obowiązuje dodatkowa opłata skarbowa w wysokości 17 zł. Opłaty nie wnosi się, jeśli pełnomocnikiem jest współmałżonek cudzoziemca oraz wstępny, zstępny lub rodzeństwo cudzoziemca.

Opłata za wydanie karty pobytu wynosi 100 zł i jest uiszczana wojewodzie

Co dalej?

Należy odbierać korespondencję z urzędu wojewódzkiego rozpatrującego wniosek. Jeśli wniosek zawiera błędy i braki, urząd wojewódzki skontaktuje się w celu poprawienia lub uzupełnienia wniosku.

Ważne informacje

 • Przed wypełnieniem wniosku warto zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na stronie: mos.cudzoziemcy.gov.pl.
 • Udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy spowoduje zakończenie korzystania z ochrony czasowej i zapisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 • Osoby, które nie złożą wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce mogą nadal legalnie przebywać w kraju na podstawie ochrony czasowej i korzystać z dedykowanych form wsparcia.
 • Dopuszczalne jest wypełnienie wniosku odręcznie poza formularzem elektronicznym, jednak aby usprawnić i przyspieszyć rozpatrywanie sprawy (wyeliminowanie błędów) zalecane jest skorzystanie z portalu mos.cudzoziemcy.gov.pl.
 • Nie jest konieczne osobiste stawiennictwo w urzędzie wojewódzkim w celu pobrania odcisków palców – zostaną one pobrane przez urząd wojewódzki z rejestru PESEL.

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/udsc/zezwolenia-na-pobyt-dla-obywateli-ukrainy-objetych-ochrona-czasowa?fbclid=IwAR15rdX3Nm7EV08BzEjMDDRP3wLnEUJnwVK4yH-KBtMsNFwDpYe-ElRFp1g

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}