W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarząd Powiatu Kraśnickiego ogłasza VII przetarg na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego.

Grafika przedstawia białą ikonę megafonu na tle złożonym z trójkątów w odcieniach koloru niebieskiego.

OGŁOSZENIE NR 7/2023 O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO

 

 1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:

POWIAT KRAŚNICKI

UL. Al. Niepodległości 20

23-204 Kraśnik

 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, w siedzibie Sprzedającego, w dniu 30.08.2023 r., o godzinie 12:00.

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego;

Składniki rzeczowe majątku ruchomego, będące przedmiotem przetargu, można obejrzeć na terenie byłego Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w  Wólce Gościeradowskiej, Wólka Gościeradowska 72a, 23-275 Gościeradów w dniach od   22.08.2023 r. do 28.08.2023 w godz. od 9:00 do 11:00.

Informacji dotyczących przedmiotu sprzedaży oraz procedury sprzedaży udzieli Pan Łukasz Bielak, Marta Jopek, tel. (81) 8261794.

 1. Rodzaj, typ, ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego oraz ceny wywoławcze.

Przedmiotem sprzedaży są zbędne dla jednostki składniki: maszyny rolnicze, obrabiarki do drewna i metalu, ujęte w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 1. Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia:

 

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego.
 2. Wadium należy wnieść poprzez wpłatę przelewu na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Kraśniku. Nr Rachunku: 71 8717 0009 2001 0000 0055 0005
 3. Wadium winno być wniesione do 28.08.2023 r. (poniedziałek).
 4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, Sprzedający zwróci w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 5. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
 6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży/ zakupu oferowanego składnika.

6. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać:

 1. Imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę oferenta.
 2. Określony składnik majątku, na jaki złożona jest oferta (nazwa, numer pozycji w ogłoszeniu, numer inwentarzowy, jeżeli podano w ogłoszeniu), oferowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza) i warunki jej zapłaty.
 3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
 4. poświadczenie wniesienia wadium w formie potwierdzenia przelewu .
 5. Oświadczenie oferenta, na jaki numer konta ma zostać zwrócone wadium.
 6. W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku przedsiębiorcy informacje o wpisie do CEIDG.
 7. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 8. Oferty należy sporządzić w języku polskim, pisemnie pod rygorem nieważności z czytelnym pismem.

7.   Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:

 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć/wysłać w zaklejonej kopercie.
 2. Koperta winna być zaadresowana wg poniższego wzoru:

 

Starostwo Powiatowe w Kraśniku

ul. Al. Niepodległości 20

23 – 204 Kraśnik

 

 1.  Na kopercie powinien znajdować się tytuł:

„Oferta w przetargu na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego. Nie otwierać do dnia 29.08. 2023 r. do godziny. 12:00. Dotyczy ogłoszenia nr 7/2023”;

 1. Oferty pisemne należy składać w dni robocze (pon, wt, śr, czw, pt) w godz. 7:30 – 15:30, nie później niż do dnia 29.08.2023 r. do godziny 12:00 w siedzibie Sprzedającego przy ul. Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik.
 2. Oferta jest wiążąca przez 7 dni od dnia otwarcia ofert.
 3. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

8.   Odrzucenie oferty:

 1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli;
 1. Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium.;
 2. Nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 6 („ Oferta złożona w przetargu powinna zawierać”) lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość, zaś złożone wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
 1. O  odrzuceniu oferty Komisja Przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.


9.    Inne informacje:

 1. Przetarg jest przeprowadzony zgodnie z regulaminem w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Kraśnickiego, w tym powierzonego jednostkom organizacyjnym Powiatu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 281-934/2023 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 18  kwietnia  2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Kraśnickiego, w tym powierzonego jednostkom organizacyjnym Powiatu
 2. Przedmioty, o których mowa w pkt 4 niniejszego ogłoszenia stanowią własność Powiatu Kraśnickiego, są wolne od wad prawnych, nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania, których przedmiotem są te składniki ani nie stanowią one również  przedmiotu zabezpieczenia.
 3. Komisja Przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za wybrany składnik majątku ruchomego, objęty przedmiotem przetargu.
 4. Jeżeli co najmniej dwie osoby zaoferują jednakowa cenę za ten sam składnik majątku ruchomego – zostanie dodatkowo przeprowadzona aukcja miedzy tymi osobami.
 5. Termin zawarcia umowy sprzedaży składnika wyznacza się na dzień wyboru oferenta, który zaoferuje najwyższa cenę za wybrany składnik.
 6. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia na rachunek bankowy jednostki w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży/wystawienia faktury.
 7. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia, w terminie określonym przez Sprzedającego, budynku byłego Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w  Wólce Gościeradowskiej, Wólka Gościeradowska 72a, 23-275 Gościeradów, na podstawie wystawionej faktury VAT.
 8. Wszelakie koszty, opłaty i podatki ponosi kupujący.

10. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Starostę Kraśnickiego

Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 206/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

 1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych zawartych w ofertach jest: Starosta Kraśnicki z siedzibą:  Al. Niepodległości 20,  23-204 Kraśnik
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który realizuje swoje obowiązki  w odniesieniu do danych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kraśniku

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

 adres:mail: abi@powiatkrasnicki.pl

adres do korespondencji : Al. Niepodległości 20,  23-204 Kraśnik

 

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przeprowadzeniem niniejszego przetargu na sprzedaż składników majątku ruchomego- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z regulaminem w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Kraśnickiego, w tym powierzonego jednostkom organizacyjnym Powiatu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 281-934/2023 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Kraśnickiego, w tym powierzonego jednostkom organizacyjnym Powiatu

 

 1. Dostęp do danych posiadają wyłącznie uprawnieni pracownicy Starostwa Powiatowego  w Kraśniku, w szczególności członkowie komisji przetargowej.
 2. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługują prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także            w przypadkach przewidzianych prawem- prawo do ich usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania  (Rozdział III RODO- Prawa osoby, której dane dotyczą ).
 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 6. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów obowiązującego prawa -„wymóg ustawowy” jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie dobrowolne.                                  
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.

 

Komisja Przetargowa ds. sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego Starostwa Powiatowego  w Kraśniku.

Materiały

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia 7/2023
Wykaz​_składników.pdf 0.12MB
Ogłoszenie Nr7/2023
OGŁOSZENIE​_NR7​_​_2023​_1​_.pdf 0.16MB
Załącznik Nr 2 do ogłoszenia 7/2023
FORMULARZ​_OFERTOWY.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}