W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej (turystyka i krajoznawstwo)

18.10.2023

zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment laptopa z dłońmi ułożonymi na klawiaturze, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

o naborze na członków Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Kraśnickiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w okresie od 02.10.2023 r. do 31.12.2023 r.

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Kraśnickiego na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Kraśnickiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w okresie od 02.10.2023 r. do 31.12.2023 r. Zarząd Powiatu w Kraśniku ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej.

W skład Komisji Konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) powoływanej dalej jako „ustawa”, spełniające łącznie następujące kryteria:

  1. Są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.
  2. Nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów biorących udział w konkursie.
  3. Nie pozostają wobec oferentów biorących udział w otwartym konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.
  4. Akceptują warunki uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowej na zasadzie nieodpłatności.
  5. Posiadają doświadczenie w przedmiocie ogłoszonego konkursem zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ww. ustawy.
  6. Prace Komisji odbywają się w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kraśniku.
  7. Zadania Komisji Konkursowej:
  • ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadania publicznego złożonych w ramach otwartego konkursu ofert;
  • proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego.

Formularz zgłoszeniowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Do zgłoszenia prosimy również dołączyć Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulę informacyjną Kandydata na członka Komisji Konkursowej, a także oświadczenie zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych, którego wzór stanowi Załącznik nr 2.

Kompletne zgłoszenia prosimy złożyć w kopercie oznaczonej „Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej oceniającej oferty w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Kraśnickiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w okresie od 02.10.2023 r. do 31.12.2023 r.” w terminie do 25 października 2023 r. do godziny 15:00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów, wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których kandydat występuje.

Materiały

Uchwała Nr 313 - 1041 2023 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 17 października 2023 r.
Uchwała​_Nr​_313​_-​_1041​_2023​_Zarządu​_Powiatu​_w​_Kraśniku​_z​_dnia​_17​_października​_2023​_r.pdf 0.10MB
Załącznik nr 1 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA (Turystyka)
Załącznik​_nr​_1​_-​_FORMULARZ​_ZGŁOSZENIOWY​_KANDYDATA​_(Turystyka).pdf 0.10MB
Załącznik nr 2 - KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Załącznik​_nr​_2​_-​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_DOTYCZĄCA​_PRZETWARZANIA​_DANYCH​_OSOBOWYCH.pdf 0.11MB
{"register":{"columns":[]}}