W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Krajobrazy Ziemi Kraśnickiej - konkurs fotograficzny

22.09.2023

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku.

Zdjęcie przedstawia wczesnowiosenny krajobraz, zielone pola uprawne, za którymi w oddali znajdują się lasy. Na pierwszym planie znajduje się miedza oddzielająca pola, z której wyrasta młode drzewko okryte wczesnym listowiem. Zdjęcie zostało wykonane w słoneczny dzień. Pola skąpane są w promieniach słońca, które wyłaniają się spomiędzy obłoków.

Pula nagród w konkursie wynosi 6000 zł!

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób pełnoletnich zarówno dla profesjonalistów, jak i osób fotografujących amatorsko. Oceniane będą fotografie wykonane na terenie Powiatu Kraśnickiego. Na zwycięzców czekają cenne nagrody rzeczowe.

Termin nadsyłania prac mija 30 października 2023 r.

Przed przystąpieniem do konkursu prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM zawierającym szczegółowe informacje.

Pytania dotyczące konkursu można kierować do Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Kraśniku pod numer telefonu 81 826 18 00.

REGULAMIN konkursu fotograficznego „Krajobrazy Ziemi Kraśnickiej”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs fotograficzny „Krajobrazy Ziemi Kraśnickiej” zwany dalej „Konkursem”.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich osób pełnoletnich zwanych dalej „Uczestnikami”.
 3. Organizatorem Konkursu jest Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23–204 Kraśnik zwane dalej „Organizatorem”.
 4. Uczestnik wysyłając Zgłoszenie na warunkach określonych w Regulaminie potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go.

§2 Cel konkursu

Celami Konkursu są:

 1. Promowanie walorów Powiatu Kraśnickiego.
 2. Rozbudzanie wśród Uczestników zainteresowania regionem.
 3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii.
 4. Zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury oraz jej ochrony.

§3 Terminy

 1. Termin na składanie Zgłoszeń upływa w dniu 30 października 2023 roku.
 2. Zgłoszenia złożone po terminie nie biorą udziału w Konkursie.
 3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 10 listopada 2023 roku. Lista Laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.
 4. O wynikach Konkursu Organizator powiadomi Laureatów telefonicznie lub drogą elektroniczną na dane wskazane w Formularzu.

§4 Zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 2. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie. Wyklucza się prace tworzone wspólnie.
 3. Uczestnik zgłasza minimum dwie Fotografie różnych lokacji, ale nie więcej niż 4 Fotografie.
 4. Fotografie powinny przedstawiać krajobrazy z terenu Powiatu Kraśnickiego (m.in. pola, łąki, lasy).
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zgłoszeń obejmujących Fotografie, które naruszają obowiązujące przepisy, zasady dobrych obyczajów lub dobra osobiste osób trzecich.
 6. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem Zgłoszeń.
 7. Uczestnicy są zobowiązani do akceptacji następujących warunków Konkursu:
 • Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego warunków;
 • Uczestnik  jest zobowiązany do wypełnienia i podpisania formularza zgłoszeniowego i oświadczenia na przetwarzanie danych osobowych (Zgodnie z załącznikiem  do Regulaminu).
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Konkursu, Zgłoszenie nie bierze udziału w Konkursie;
 • Fotografie zostaną wykorzystane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu;
 • Uczestnikowi przysługują autorskie prawa osobiste i wyłączne, nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Fotografii, którymi to prawami może swobodnie rozporządzać;
 • Przysługujące Uczestnikowi autorskie prawa nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

§5 Wymagania dotyczące Fotografii

 1. Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką. W przypadku form analogowych, należy przygotować odpowiedni plik cyfrowy.
 2. Plik powinien być zapisany w formacie JPG o minimalnej kompresji. Krótsza krawędź Fotografii musi mieć min. 2800 pikseli. Zabronione jest zwiększanie oryginalnej rozdzielczości Fotografii (tzw. upscaling).
 3. Dozwolone jest stosowanie narzędzi obróbki cyfrowej w celu korekty Fotografii (kadru, jasności. nasycenia itp.) w celu poprawy jakości Fotografii lub dodania jej charakteru artystycznego.
 4. Zabronione jest stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii pochodzących z różnych źródeł.

§6 Zgłoszenie udziału w Konkursie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie kompletnego zgłoszenia tj. wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego, oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych oraz Fotografii.
 2. Fotografie oraz podpisany Formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres pgaszczyk@powiatkrasnicki.pl w tytule maila wpisując: konkurs fotograficzny „Krajobrazy Ziemi Kraśnickiej”.

§7 Jury i sposób oceny

 1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”. W skład Jury wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym co najmniej dwóch ekspertów w dziedzinie fotografii. Zadaniem Jury jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonienie Laureatów. Jury wybiera spośród swojego składu przewodniczącego.
 2. Ocena Fotografii przez Jury odbywa się zgodnie z kryteriami, o których mowa w ust. 3.
 3.  Jury dokonuje oceny Fotografii biorąc pod uwagę technikę ich wykonania, oryginalność, kreatywność oraz zgodność z tematyką konkursu.
 4. Fotografie oraz Zgłoszenia, które nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie podlegają odrzuceniu.
 5. Z prac Jury sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Jury.
 6. Ocena Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§8 Nagrody

 1. Organizator przewiduje następujące nagrody:
 • jedną nagrodę za zajęcie I miejsca – nagroda rzeczowa w wysokości 2 000 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych);
 • jedną nagrodę za zajęcie II miejsca – nagroda rzeczowa w wysokości 1 500 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych);
 • jedną nagrodę za zajęcie III miejsca – nagroda rzeczowa w wysokości 1 000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych).
 1. Jury może przyznać dodatkowo wyróżnienia – nagrody rzeczowe w wysokości 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych).
 2. Nagrody zostaną przekazane Laureatom we wcześniej uzgodnionej z Laureatem formie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

§9 Prawa autorskie

 1. Uczestnik oświadcza, że jest jedynym twórcą Fotografii i przysługują mu autorskie prawa osobiste i wyłączne i nieograniczone majątkowe prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) do Fotografii.
 2. Uczestnik oświadcza, że:
 • Fotografie nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich;
 • Fotografie nie są opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzej Fotografii.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania obróbki nagrodzonych bądź wyróżnionych Fotografii.
 2. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia dotyczące naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych, praw pokrewnych lub dóbr osobistych osób trzecich, jeśli wskutek korzystania przez Organizatora z Fotografii zgodnie z ustępami poprzednimi, doszłoby do ich naruszenia.
 3. Uczestnik przenosi na Organizatora majątkowe prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do Fotografii na następujących polach eksploatacji:
 • utrwalanie i zwielokrotnianie, obejmujące wytwarzanie każdą dowolną techniką dowolnej liczby egzemplarzy, w tym techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, laserową, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, na każdym nośniku;
 • wprowadzenie do obrotu bez żadnych ograniczeń ilościowych;
 • użyczenie, najem, udostępnienie osobom trzecim;
 • wprowadzanie do pamięci komputera, sieci multimedialnych;
 • rozpowszechnianie Fotografii w inny sposób, m.in. prezentowanie i publikacja w celach informacyjnych i promocyjnych.
 1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nie jest limitowane co do czasu oraz terytorium i obejmuje rozporządzanie i korzystanie z Fotografii zarówno w całości, jak i w częściach, samodzielnie, jak i w ramach innych materiałów.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kraśniku. Informacji dotyczących Konkursu udziela Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Kraśniku, tel. 81 826 18 00.
 2.  W przypadku zmiany danych kontaktowych Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora, pod rygorem zniesienia odpowiedzialności Organizatora za skutki niedoręczenia Uczestnikowi korespondencji związanej z realizacją Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie z ważnych powodów modyfikacji postanowień Regulaminu.

§11 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie przetwarzane będą przez Organizatora zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w Konkursie jest Starosta Kraśnicki z siedzibą: 23-204 Kraśnik, Al. Niepodległości 20.
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres e-mail: abi@powiatkrasnicki.pl, adres do korespondencji: 23-204 Kraśnik, Al. Niepodległości 20.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu fotograficznego „Krajobrazy Ziemi Kraśnickiej” - na podstawie wyrażonej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zw. RODO.
 5. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych.
 7. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator danych osobowych mają prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed ich cofnięciem (Rozdział III RODO - Prawa osoby, której dane dotyczą).
 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Organizacja Konkursu jest związana z koniecznością przetwarzania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie.
 10. Ponadto dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO.

 

Wyniki

I miejsce - Morszczyzna Mateusz (Gościeradów)

II miejsce - Żak Grzegorz (Kraśnik)

III miejsce - Leziak Piotr (Kraśnik)

Wyróżnienia:

 • Koziej-Kula Olimpia (Dąbrowa)
 • Lipiec Edyta (Gościeradów)
 • Zgardziński Dariusz (Annopol)

 

 

Materiały

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - Załącznik do regulaminu konkursu
Formularz​_zgłoszeniowy.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}