W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

7. Zwrot prawa jazdy zatrzymanego

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021r., poz. 1212 ze zm.) 
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2022 r., poz. 2000 t.j.)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1138 t.j.)
 • Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 541 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 202 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r., poz. 2008 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 r., poz. 53)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r., poz. 702) 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r., poz. 231) 
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013r., poz. 83) 
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców ( Dz. U. z 2022 r., poz. 738)

Wymagane wnioski

W materiałach poniżej

Wymagane załączniki

 • orzeczenie lekarskie  - jeżeli jest wymagane,
 • orzeczenie psychologiczne – jeżeli jest wymagane,
 • kurs reedukacyjny – jeżeli jest wymagany,
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane.

Dokumenty do wglądu

 • dokument tożsamości  

Opłaty

 • opłata ewidencyjna 0, 50 zł
 • w przypadku konieczności wymiany posiadanego dokumentu prawa jazdy należy uiścić opłatę za prawo jazdy wraz z opłatą ewidencyjną w łącznej wysokości 100,50 zł

Termin załatwienia sprawy

niezwłocznie, a w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – termin załatwienia sprawy  do 1 miesiąca

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo  Powiatowe  w  Białymstoku,  Wydział Komunikacji ul. Borsucza 2 pokój nr 105 – piętro I,  tel. 85/ 740 – 39 – 92 

Godziny pracy

pn. 8.00 – 15.30; wt. – pt. 07.30 – 15.00

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Białostockiego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Uwagi

 • warunkiem zwrotu prawa jazdy zatrzymanego na dłużej niż 1 rok jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu kontrolnego sprawdzającego kwalifikacje do kierowania pojazdem
 • przed przystąpieniem do egzaminu kontrolnego należy zgłosić się do Wydziału Komunikacji w celu wyrobienia profilu kandydata na kierowcę
 • warunkiem złożenia przez tut.  Urząd,  zamówienia  u producenta, na dokument prawa jazdy jest uiszczenie opłaty za prawo jazdy i dostarczenie dowodu wpłaty.
 • Możliwość sprawdzenia statusu dokumentu prawa jazdy – tutaj: www.kierowca.pwpw.pl
   

Materiały

Wniosek
Wniosek​_o​_wydanie​_prawa​_jazdy2018.pdf 0.04MB
Szablon wniosku o zwrot zatrzymanego prawa jazdy
Szablon​_wniosku​_o​_zwrot​_zatrzymanego​_prawa​_jazdy.pdf 0.27MB
Pełnomocnictwo
PEŁNOMOCNICTWO.docx 0.02MB
Oświadczenie A5
OŚWIADCZENIE​_A5.docx 0.01MB
Pouczenie
POUCZENIE.docx 0.01MB
{"register":{"columns":[]}}