W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

UWAGA: Wniosek należy drukować w orientacji poziomej na obu stronach arkusza papieru z odbiciem wg krótkiej krawędzi.

Prawa Jazdy

1. Wyrobienie profilu kandydata na kierowcę (PKK)

UWAGA: Wniosek należy drukować w orientacji poziomej na obu stronach arkusza papieru z odbiciem wg krótkiej krawędzi.

Wymagane wnioski

W Materiałach.

Wymagane załączniki

 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
 • orzeczenie psychologiczne wystawione przez psychologa uprawnionego do badań kierowców – w przypadku kategorii C, C+E, D, D+E,
 • kserokopia obustronna prawa jazdy – jeżeli posiada już prawo jazdy, 
 • zgoda rodzina – jeżeli osoba jest niepełnoletnia, 
 • pouczenie, 
 • klauzula informacyjna, 
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane.

Dokumenty do wglądu

 • dowód osobisty
 • posiadane prawo jazdy (w przypadku podwyższenia kwalifikacji).

Opłaty

brak

Termin załatwienia sprawy

do 2 dni

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo  Powiatowe  w  Białymstoku,  Wydział Komunikacji ul. Borsucza 2 pokój nr 105 – piętro I,  tel. 85/ 740 – 39 – 92 

Godziny pracy

pn. 8.00 – 15.30; wt. – pt. 07.30 – 15.00

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021r., poz. 1212 ze zm.) 
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2022 r., poz. 2000 t.j.)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r., poz. 702) 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r., poz. 231) 
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. 2020 r., poz. 2213)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,  kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. z 2022 r., poz. 165)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 r., poz. 1885)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013r., poz. 83) 
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców ( Dz. U. z 2022 r., poz. 738)

Materiały

Wniosek
Wniosek​_o​_wydanie​_prawa​_jazdy2018.pdf 0.04MB
Szablon wniosku o PKK - osoba niepełnoletnia
Szablon​_wniosku​_o​_PKK​_-​_osoba​_niepełnoletnia.pdf 0.52MB
Szablon wniosku o PKK - osoba pełnoletnia
Szablon​_wniosku​_o​_PKK​_-​_osoba​_pełnoletnia.pdf 0.22MB
Oświadczenie o wyrażeniu zgody
OŚWIDCZENIE​_O​_WYRAŻENIU​_ZGODY.doc 0.04MB
Pełnomocnictwo
PEŁNOMOCNICTWO.docx 0.02MB
Pouczenie
POUCZENIE.docx 0.01MB
Oświadczenie A5
OŚWIADCZENIE​_A5.docx 0.01MB
2. Wymiana prawa jazdy – Zmiana danych (nazwisko)

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021r., poz. 1212 ze zm.) 
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2022 r., poz. 2000 t.j.)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r., poz. 702) 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r., poz. 231) 
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013r., poz. 83) 
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców ( Dz. U. z 2022 r., poz. 738)

Wymagane wnioski

W Materiałach.

Wymagane załączniki

 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • kserokopia obustronna prawa jazdy,
 • pouczenie, 
 • klauzula informacyjna, 
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane.

Dokumenty do wglądu

 • dokument tożsamości  
 • posiadane prawo jazdy 

Opłaty

 • oplata za prawo jazdy 100 zł
 • opłata ewidencyjna 0,50 zł.

Termin załatwienia sprawy

do 1 miesiąca

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo  Powiatowe  w  Białymstoku,  Wydział Komunikacji ul. Borsucza 2 pokój nr 105 – piętro I,  tel. 85/ 740 – 39 – 92 

Godziny pracy

pn. 8.00 – 15.30; wt. – pt. 07.30 – 15.00

Uwagi

 • Warunkiem złożenia przez tut.  Urząd,  zamówienia  u producenta, na dokument prawa jazdy jest uiszczenie opłaty za prawo jazdy i dostarczenie dowodu wpłaty.
 • Możliwość sprawdzenia statusu dokumentu prawa jazdy – tutaj: www.kierowca.pwpw.pl

Materiały

Wniosek
Wniosek​_o​_wydanie​_prawa​_jazdy2018.pdf 0.04MB
Szablon wniosku o zmianę danych
Szablon​_wniosku​_o​_zmianę​_danych.pdf 0.30MB
Pełnomocnictwo
PEŁNOMOCNICTWO.docx 0.02MB
Oświadczenie A5
OŚWIADCZENIE​_A5.docx 0.01MB
Pouczenie
POUCZENIE.docx 0.01MB
3. Wymiana prawa jazdy ze względu na przedłużenie terminu ważności

Podstawa prawa

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021r., poz. 1212 ze zm.) 
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2022 r., poz. 2000 t.j.)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r., poz. 702) 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r., poz. 231) 
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. 2020 r., poz. 2213)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,  kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. z 2022 r., poz. 165)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013r., poz. 83) 
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców ( Dz. U. z 2022 r., poz. 738)

Wymagane wnioski

W Materiałach.

Wymagane załączniki

 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców, 
 • orzeczenie psychologiczne wystawione przez psychologa uprawnionego do badań kierowców – w przypadku kategorii C, C+E, D, D+E,
 • kserokopia obustronna prawa jazdy,
 • pouczenie, 
 • klauzula informacyjna, 
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane.

Dokumenty do wglądu

 • dokument tożsamości  
 • posiadane prawo jazdy

Opłaty

 • oplata za prawo jazdy 100 zł
 • opłata ewidencyjna 0,50 zł.

Termin załatwienia sprawy

do 1 miesiąca

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo  Powiatowe  w  Białymstoku,  Wydział Komunikacji ul. Borsucza 2 pokój nr 105 – piętro I,  tel. 85/ 740 – 39 – 92 

Godziny pracy

pn. 8.00 – 15.30; wt. – pt. 07.30 – 15.00

Uwagi

Warunkiem złożenia przez tut.  Urząd,  zamówienia  u producenta, na dokument prawa jazdy jest uiszczenie opłaty za prawo jazdy i dostarczenie dowodu wpłaty.
Możliwość sprawdzenia statusu dokumentu prawa jazdy – tutaj: www.kierowca.pwpw.pl

Materiały

Wniosek
Wniosek​_o​_wydanie​_prawa​_jazdy2018.pdf 0.04MB
Szablon wniosku o przedłużenie terminu ważności
Szablon​_wniosku​_o​_przedłużenie​_terminu​_ważności.pdf 0.28MB
Pełnomocnictwo
PEŁNOMOCNICTWO.docx 0.02MB
Oświadczenie A5
OŚWIADCZENIE​_A5.docx 0.01MB
Pouczenie
POUCZENIE.docx 0.01MB
4. Wtórnik prawa jazdy

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021r., poz. 1212 ze zm.) 
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2022 r., poz. 2000 t.j.)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1138 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r., poz. 702) 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r., poz. 231) 
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. 2020 r., poz. 2213)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,  kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. z 2022 r., poz. 165)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013r., poz. 83) 
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców ( Dz. U. z 2022 r., poz. 738)

Wymagane wnioski

W Materiałach.

Wymagane załączniki

 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • oświadczenie o utracie dokumentu prawa jazdy (art. 233 kk),
 • pouczenie, 
 • klauzula informacyjna, 
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane.

Dokumenty do wglądu

 • dokument tożsamości 

Opłaty

 • oplata za prawo jazdy 100 zł
 • opłata ewidencyjna 0,50 zł

Termin załatwienia sprawy

 • do 1 miesiąca

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo  Powiatowe  w  Białymstoku,  Wydział Komunikacji ul. Borsucza 2 pokój nr 105 – piętro I,  tel. 85/ 740 – 39 – 92 

Godziny pracy

pn. 8.00 – 15.30; wt. – pt. 07.30 – 15.00

Uwagi

Warunkiem złożenia przez tut. Urząd,  zamówienia  u producenta, na dokument prawa jazdy jest uiszczenie opłaty za prawo jazdy i dostarczenie dowodu wpłaty.

Możliwość sprawdzenia statusu dokumentu prawa jazdy – tutaj: www.kierowca.pwpw.pl

Materiały

Wniosek
Wniosek​_o​_wydanie​_prawa​_jazdy2018.pdf 0.04MB
Szablon wniosku o wtórnik prawa jazdy
Szablon​_wniosku​_o​_wtórnik​_prawa​_jazdy.pdf 0.21MB
Oświadczenie o zgubieniu utracie A5
OŚWIADCZENIE​_O​_ZGUBIENIU​_UTRACIE​_A5.docx 0.02MB
Pełnomocnictwo
PEŁNOMOCNICTWO.docx 0.02MB
Oświadczenie A5
OŚWIADCZENIE​_A5.docx 0.01MB
Pouczenie
POUCZENIE.docx 0.01MB
5. Wpis kierowcom zawodowym kwalifikacji wstępnej/ szkolenia okresowego/ profil kierowcy zawodowego (PKZ)

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021r., poz. 1212 ze zm.) 
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2022 r., poz. 2000 t.j.)
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 180 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r., poz. 702) 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r., poz. 231) 
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. 2020 r., poz. 2213)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,  kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. z 2022 r., poz. 165)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2022 r., poz. 739)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013r., poz. 83) 
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców ( Dz. U. z 2022 r., poz. 738)

Wymagane wnioski

W Materiałach.

Wymagane załączniki

 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego – jeżeli jest wydana, do wglądu oryginał 
 • kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy – do wglądu oryginał,
 • kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy – do wglądu oryginał,
 • kserokopia obustronna prawa jazdy,
 • pouczenie, 
 • klauzula informacyjna, 
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane.

Dokumenty do wglądu

 • dokument tożsamości  
 • posiadane prawo jazdy

Opłaty

 • oplata za prawo jazdy 100 zł
 • opłata ewidencyjna 0,50 zł.

Termin załatwienia sprawy

1 miesiąc

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo  Powiatowe  w  Białymstoku,  Wydział Komunikacji ul. Borsucza 2 pokój nr 105 – piętro I,  tel. 85/ 740 – 39 – 92 

Godziny pracy

pn. 8.00 – 15.30; wt. – pt. 07.30 – 15.00

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Białostockiego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Uwagi

 • Warunkiem złożenia przez Urząd,  zamówienia  u producenta, na dokument prawa jazdy jest uiszczenie opłaty za prawo jazdy i dostarczenie dowodu wpłaty.
 • Możliwość sprawdzenia statusu dokumentu prawa jazdy – tutaj: www.kierowca.pwpw.pl

Materiały

Wniosek
Wniosek​_o​_wydanie​_prawa​_jazdy2018.pdf 0.04MB
Szablon wniosku o kwalifikację PKZ
Szablon​_wniosku​_o​_kwalifikację,​_PKZ.pdf 0.27MB
Pełnomocnictwo
PEŁNOMOCNICTWO.docx 0.02MB
Oświadczenie A5
OŚWIADCZENIE​_A5.docx 0.01MB
Pouczenie
POUCZENIE.docx 0.01MB
6. Wymiana praw jazdy „starego typu” - książeczkowe

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021r., poz. 1212 ze zm.) 
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2022 r., poz. 2000 t.j.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy (Dz. U. z 2022 r., poz. 69.640)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r., poz. 702) 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r., poz. 231) 
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013r., poz. 83) 
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców ( Dz. U. z 2022 r., poz. 738)

Wymagane wnioski

W Materiałach.

Wymagane załączniki

 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • kserokopia obustronna prawa jazdy,
 • pouczenie, 
 • klauzula informacyjna, 
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane.

Dokumenty do wglądu

 • dokument tożsamości  
 • posiadane prawo jazdy 
   

Termin załatwienia sprawy

do 1 miesiąca

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo  Powiatowe  w  Białymstoku,  Wydział Komunikacji ul. Borsucza 2 pokój nr 105 – piętro I,  tel. 85/ 740 – 39 – 92 

Godziny pracy

pn. 8.00 – 15.30; wt. – pt. 07.30 – 15.00

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Białostockiego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Uwagi

Warunkiem złożenia przez tut. Urząd,  zamówienia  u producenta, na dokument prawa jazdy jest uiszczenie opłaty za prawo jazdy i dostarczenie dowodu wpłaty.
Możliwość sprawdzenia statusu dokumentu prawa jazdy – tutaj: www.kierowca.pwpw.pl

Materiały

Wniosek
Wniosek​_o​_wydanie​_prawa​_jazdy2018.pdf 0.04MB
Szablon wniosku o wymianę starego książeczkowego
Szablon​_wniosku​_o​_wymianę​_starego​_książeczkowego.pdf 0.27MB
Pełnomocnictwo
PEŁNOMOCNICTWO.docx 0.02MB
Oświadczenie A5
OŚWIADCZENIE​_A5.docx 0.01MB
Pouczenie
POUCZENIE.docx 0.01MB
7. Zwrot prawa jazdy zatrzymanego

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021r., poz. 1212 ze zm.) 
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2022 r., poz. 2000 t.j.)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1138 t.j.)
 • Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 541 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 202 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r., poz. 2008 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 r., poz. 53)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r., poz. 702) 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r., poz. 231) 
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013r., poz. 83) 
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców ( Dz. U. z 2022 r., poz. 738)

Wymagane wnioski

W materiałach poniżej

Wymagane załączniki

 • orzeczenie lekarskie  - jeżeli jest wymagane,
 • orzeczenie psychologiczne – jeżeli jest wymagane,
 • kurs reedukacyjny – jeżeli jest wymagany,
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane.

Dokumenty do wglądu

 • dokument tożsamości  

Opłaty

 • opłata ewidencyjna 0, 50 zł
 • w przypadku konieczności wymiany posiadanego dokumentu prawa jazdy należy uiścić opłatę za prawo jazdy wraz z opłatą ewidencyjną w łącznej wysokości 100,50 zł

Termin załatwienia sprawy

niezwłocznie, a w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – termin załatwienia sprawy  do 1 miesiąca

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo  Powiatowe  w  Białymstoku,  Wydział Komunikacji ul. Borsucza 2 pokój nr 105 – piętro I,  tel. 85/ 740 – 39 – 92 

Godziny pracy

pn. 8.00 – 15.30; wt. – pt. 07.30 – 15.00

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Białostockiego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Uwagi

 • warunkiem zwrotu prawa jazdy zatrzymanego na dłużej niż 1 rok jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu kontrolnego sprawdzającego kwalifikacje do kierowania pojazdem
 • przed przystąpieniem do egzaminu kontrolnego należy zgłosić się do Wydziału Komunikacji w celu wyrobienia profilu kandydata na kierowcę
 • warunkiem złożenia przez tut.  Urząd,  zamówienia  u producenta, na dokument prawa jazdy jest uiszczenie opłaty za prawo jazdy i dostarczenie dowodu wpłaty.
 • Możliwość sprawdzenia statusu dokumentu prawa jazdy – tutaj: www.kierowca.pwpw.pl
   

Materiały

Wniosek
Wniosek​_o​_wydanie​_prawa​_jazdy2018.pdf 0.04MB
Szablon wniosku o zwrot zatrzymanego prawa jazdy
Szablon​_wniosku​_o​_zwrot​_zatrzymanego​_prawa​_jazdy.pdf 0.27MB
Pełnomocnictwo
PEŁNOMOCNICTWO.docx 0.02MB
Oświadczenie A5
OŚWIADCZENIE​_A5.docx 0.01MB
Pouczenie
POUCZENIE.docx 0.01MB
8. Przywrócenie cofniętych uprawnień

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021r., poz. 1212 ze zm.) 
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2022 r., poz. 2000 t.j.)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1138 t.j.)
 • Ustawa z dnia 202 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r., poz. 2008 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 r., poz. 53)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r., poz. 702) 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r., poz. 231) 
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013r., poz. 83) 
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców ( Dz. U. z 2022 r., poz. 738)

Wymagane wnioski

W Materiałach.

Wymagane załączniki

 • orzeczenie lekarskie  - jeżeli jest wymagane,
 • orzeczenie psychologiczne – jeżeli jest wymagane,
 • kurs reedukacyjny – jeżeli jest wymagany,
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane.

Dokumenty do wglądu

 • dokument tożsamości  

Opłaty

 • opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej 10, 50 zł 
 • opłata ewidencyjna 0, 50 zł
 • w przypadku konieczności wymiany posiadanego dokumentu prawa jazdy należy uiścić opłatę za prawo jazdy wraz z opłatą ewidencyjną w łącznej wysokości 100,50 zł

Termin załatwienia sprawy

niezwłocznie, a w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – termin załatwienia sprawy  wynosi do 1 miesiąca

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo  Powiatowe  w  Białymstoku,  Wydział Komunikacji ul. Borsucza 2 pokój nr 105 – piętro I,  tel. 85/ 740 – 39 – 92 

Godziny pracy

pn. 8.00 – 15.30; wt. – pt. 07.30 – 15.00

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Białostockiego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Uwagi

 • warunkiem przywrócenia uprawnienia cofniętego na okres przekraczający 1 rok jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu kontrolnego sprawdzającego kwalifikacje do kierowania pojazdem
 • przed przystąpieniem do egzaminu kontrolnego należy zgłosić się do Wydziału Komunikacji w celu wyrobienia profilu kandydata na kierowcę
 • warunkiem złożenia przez tut.  Urząd,  zamówienia  u producenta, na dokument prawa jazdy jest uiszczenie opłaty za prawo jazdy i dostarczenie dowodu wpłaty.

Możliwość sprawdzenia statusu dokumentu prawa jazdy – tutaj: www.kierowca.pwpw.pl

Materiały

Wniosek
Wniosek​_o​_wydanie​_prawa​_jazdy2018.pdf 0.04MB
Szablon wniosku o przywrócenie uprawnień
Szablon​_wniosku​_o​_przywrócenie​_uprawnień.pdf 0.27MB
Pełnomocnictwo
PEŁNOMOCNICTWO.docx 0.02MB
Oświadczenie A5
OŚWIADCZENIE​_A5.docx 0.01MB
Pouczenie
POUCZENIE.docx 0.01MB
9. Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021r., poz. 1212 ze zm.) 
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2022 r., poz. 2000 t.j.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz.U. z 2018r., poz. 1392) 
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców ( Dz. U. z 2022 r., poz. 738)

Wymagane wnioski

W Materiałach.

Wymagane załączniki

 • kopia orzeczenie lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym – oryginał do wglądu,
 • kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym – oryginał do wglądu,
 • kserokopia obustronna prawa jazdy,
 • kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia – oryginał do wglądu, 
 • pouczenie, 
 • klauzula informacyjna, 
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane.

Dokumenty do wglądu

 • dokument tożsamości  
 • posiadane prawo jazdy

Opłaty

 • oplata za zezwolenie 50 zł
 • opłata ewidencyjna 0,50 zł.

Termin załatwienia sprawy

 • 2 dni robocze od dnia pozytywnej weryfikacji złożonych  dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy

 • Starostwo  Powiatowe  w  Białymstoku,  Wydział Komunikacji ul. Borsucza 2 pokój nr 105 – piętro I,  tel. 85/ 740 – 39 – 92 

Godziny pracy

 • pn. 8.00 – 15.30; wt. – pt. 07.30 – 15.00

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Białostockiego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Uwagi

 • Brak

Materiały

Wniosek
Wniosek​_o​_wydanie​_prawa​_jazdy2018.pdf 0.04MB
Szablon wniosku o wydanie zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane
Szablon​_wniosku​_o​_wydanie​_zezwolenia​_na​_pojazdy​_uprzywilejowane.pdf 0.25MB
Pełnomocnictwo
PEŁNOMOCNICTWO.docx 0.02MB
Oświadczenie A5
OŚWIADCZENIE​_A5.docx 0.01MB
Pouczenie
POUCZENIE.docx 0.01MB
10. Przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021r., poz. 1212 ze zm.) 
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2022 r., poz. 2000 t.j.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz.U. z 2018r., poz. 1392) 
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców ( Dz. U. z 2022 r., poz. 738)

Wymagane wnioski

 • W Materiałach.

Wymagane załączniki

 • kopia orzeczenie lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym – oryginał do wglądu,
 • kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym – oryginał do wglądu, 
 • kserokopia obustronna prawa jazdy,
 • kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia – oryginał do wglądu, 
 • pouczenie, 
 • klauzula informacyjna, 
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane.

Dokumenty do wglądu

 • dokument tożsamości  
 • posiadane prawo jazdy

Opłaty

 •  oplata za zezwolenie 50 zł
 •  opłata ewidencyjna 0,50 zł.

Termin załatwienia sprawy

 • 2 dni robocze od dnia pozytywnej weryfikacji złożonych  dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy

 • Starostwo  Powiatowe  w  Białymstoku,  Wydział Komunikacji ul. Borsucza 2 pokój nr 105 – piętro I,  tel. 85/ 740 – 39 – 92 

Godziny pracy

 • pn. 8.00 – 15.30; wt. – pt. 07.30 – 15.00

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Białostockiego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Uwagi

 • Brak

Materiały

Wniosek
Wniosek​_o​_wydanie​_prawa​_jazdy2018.pdf 0.04MB
Szablon wniosku o przedłużenie zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane
Szablon​_wniosku​_o​_przedłużenie​_zezwolenia​_na​_pojazdy​_uprzywilejowane.pdf 0.31MB
Pełnomocnictwo
PEŁNOMOCNICTWO.docx 0.02MB
Oświadczenie A5
OŚWIADCZENIE​_A5.docx 0.01MB
Pouczenie
POUCZENIE.docx 0.01MB
11. Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021r., poz. 1212 ze zm.) 
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2022 r., poz. 2000 t.j.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r., poz. 702) 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r., poz. 231) 
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013r., poz. 83) 
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców ( Dz. U. z 2022 r., poz. 738)

Wymagane wnioski

 • W Materiałach.

Wymagane załączniki

 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dotychczas posiadany dokument prawa jazdy który podlega wymianie,
 • tłumaczenie dokumentu prawa jazdy wykonane przez tłumacza przysięgłego – o ile będzie wymagane,
 • kserokopia karty pobytu – o ile będzie wymagana,
 • pouczenie, 
 • klauzula informacyjna, 
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane.

Dokumenty do wglądu

 • dokument tożsamości  
 • posiadane prawo jazdy

Opłaty

 • opłata za prawo jazdy 100 zł.
 • opłata ewidencyjna  0,50 zł.

Termin załatwienia sprawy

 • do 1 miesiąca (termin może ulec wydłużeniu, jeżeli będzie wymagane potwierdzenie danych przez organ zagraniczny który wydał dokument prawa jazdy, o potwierdzenie danych występuje organ polski)

Miejsce załatwienia sprawy

 • Starostwo  Powiatowe  w  Białymstoku,  Wydział Komunikacji ul. Borsucza 2 pokój nr 105 – piętro I,  tel. 85/ 740 – 39 – 92 

Godziny pracy

 • pn. 8.00 – 15.30; wt. – pt. 07.30 – 15.00

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Białostockiego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Uwagi

 • W przypadku gdy zachodzi konieczność zdania egzaminu państwowego, po złożeniu wniosku o wymianę zagranicznego dokumentu prawa jazdy i po pozytywnej weryfikacji dokumentów należy uzyskać profil kandydata na kierowcę (PKK)

Możliwość sprawdzenia statusu dokumentu prawa jazdy – tutaj: www.kierowca.pwpw.pl

Materiały

Wniosek
Wniosek​_o​_wydanie​_prawa​_jazdy2018.pdf 0.04MB
Szablon wniosku o wymianę zagranicznego prawa jazdy
Szablon​_wniosku​_o​_wymianę​_zagranicznego​_prawa​_jazdy.pdf 0.29MB
Oświadczenie A5
OŚWIADCZENIE​_A5.docx 0.01MB
Pełnomocnictwo
PEŁNOMOCNICTWO.docx 0.02MB
Pouczenie
POUCZENIE.docx 0.01MB
12. Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021r., poz. 1212 ze zm.) 
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2022 r., poz. 2000 t.j.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r., poz. 702) 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r., poz. 231) 
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013r., poz. 83) 
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców ( Dz. U. z 2022 r., poz. 738)

Wymagane wnioski

 • W Materiałach.

Wymagane załączniki

 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,
 •  kserokopia obustronna krajowego prawa jazdy,
 •  pouczenie, 
 •  klauzula informacyjna, 
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane.

Dokumenty do wglądu

 •  dokument tożsamości  
 •  posiadane prawo jazdy 

Opłaty

 •  oplata za prawo jazdy:  35 zł

Termin załatwienia sprawy

 • 3 dni

Miejsce załatwienia sprawy

 • Starostwo  Powiatowe  w  Białymstoku,  Wydział Komunikacji ul. Borsucza 2 pokój nr 105 – piętro I,  tel. 85/ 740 – 39 – 92 

Godziny pracy

 • pn. 8.00 – 15.30; wt. – pt. 07.30 – 15.00

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Białostockiego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Materiały

Wniosek
Wniosek​_o​_wydanie​_prawa​_jazdy2018.pdf 0.04MB
Szablon wniosku o wydanie międzynarodowego prawa jazdy - Konwencja Wiedeńska
Szablon​_wniosku​_o​_wydanie​_międzynarodowego​_prawa​_jazdy​_-​_Konwencja​_Wiedeńska.pdf 0.27MB
Szablon wniosku o wydanie międzynarodowego prawa jazdy - Konwencja Genewska
Szablon​_wniosku​_o​_wydanie​_międzynarodowego​_prawa​_jazdy​_-​_Konwencja​_Genewska.pdf 0.30MB
Pełnomocnictwo
PEŁNOMOCNICTWO.docx 0.02MB
Oświadczenie A5
OŚWIADCZENIE​_A5.docx 0.01MB
Pouczenie
POUCZENIE.docx 0.01MB
13. Wydanie Karty Kwalifikacji Kierowcy

Podstawa prawna

 • - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021r., poz. 1212 ze zm.) 
 • - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2022 r., poz. 2000 t.j.)
 • - ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.)
 • - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 180 ze zm.)
 • - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.)
 • - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013r., poz. 83) 
 • - Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców ( Dz. U. z 2022 r., poz. 738)
 • - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2022 r., poz. 739)
 • - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy (Dz. U. z 2022 r., poz. 742)  

Wymagane wnioski

 • W materiałach 

Wymagane załączniki 

 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy – oryginał do wglądu 
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy – oryginał do wglądu
 • oświadczenie o wykonywaniu przewozu na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terenie RP (do szkolenia okresowego) lub zamiaru wykonywania przewozu (do uzyskania odpowiedniej kwalifikacji),
 •  świadectwo kwalifikacji zawodowej – jeżeli już wcześniej wydano – oryginał do wglądu
 •  kartę kwalifikacji kierowcy  - jeżeli już wcześniej wydano
 • pouczenie, 
 • klauzula informacyjna, 
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane.

Dokumenty do wglądu 

 • dokument tożsamości
 • prawo jazdy

Opłaty 

 • oplata za kartkę kwalifikacji kierowcy 150 zł
 • opłata ewidencyjna 0,50 zł.

Miejsce załatwienia sprawy

 • Starostwo  Powiatowe  w  Białymstoku,  Wydział Komunikacji ul. Borsucza 2 pokój nr 105 – piętro I,  tel. 85/ 740 – 39 – 92 

Godziny pracy

 • pn. 8.00 – 15.30; wt. – pt. 07.30 – 15.00

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Białostockiego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

 

Materiały

Wniosek
Wniosek​_o​_wydanie​_prawa​_jazdy2018.pdf 0.04MB
Szablon wniosku o kartę kwalifikacji kierowcy
Szablon​_wniosku​_o​_kartę​_kwalifikacji​_kierowcy.pdf 1.47MB
Pełnomocnictwo
PEŁNOMOCNICTWO.docx 0.02MB
Oświadczenie A5
OŚWIADCZENIE​_A5.docx 0.01MB
Pouczenie
POUCZENIE.docx 0.01MB
14. Pozwolenie do kierowania tramwajem

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021r., poz. 1212 ze zm.) 
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2022 r., poz. 2000 t.j.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r., poz. 702) 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r., poz. 231) 
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013r., poz. 83) 
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców ( Dz. U. z 2022 r., poz. 738)

Wymagane wnioski

 • W Materiałach.

Wymagane załączniki

 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
 • orzeczenie psychologiczne wystawione przez psychologa uprawnionego do badań kierowców, 
 • kserokopia obustronna prawa jazdy,
 • pouczenie, 
 • klauzula informacyjna, 
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane.

Dokumenty do wglądu

 • dokument tożsamości  
 • posiadane prawo jazdy

Opłaty

 • oplata za prawo jazdy: 30 zł
 • opłata ewidencyjna 0,50 zł

Termin załatwienia sprawy

 • do 1 miesiąca

Miejsce załatwienia sprawy

 • Starostwo  Powiatowe  w  Białymstoku,  Wydział Komunikacji ul. Borsucza 2 pokój nr 105 – piętro I,  tel. 85/ 740 – 39 – 92 

Godziny pracy

 • pn. 8.00 – 15.30; wt. – pt. 07.30 – 15.00

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Białostockiego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Uwagi

 • Przed przystąpieniem do szkolenia  należy pobrać profil kandydata na kierowcę (PKK)
 • Pozwolenie do kierowania tramwajem jest wydawane na okres do 5 lat, jednak nie dłużej niż okres wynikający z terminu badania lekarskiego lub psychologicznego.
   

Materiały

Podanie o wydanie zaświadczenia
PODANIE​_O​_WYDANIE​_ZAŚWIADCZENIA.docx 0.01MB
Pełnomocnictwo
PEŁNOMOCNICTWO.docx 0.02MB
Pouczenie
POUCZENIE.docx 0.01MB
15. Wydanie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021r., poz. 1212 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2022 r., poz. 2000 t.j.)

Wymagane wnioski

Podanie o wydanie zaświadczenia

Wymagane załączniki

brak

Dokumenty do wglądu

 • dokument tożsamości  
 • posiadane prawo jazdy (w przypadku posiadania dokumentu).

Opłaty

 • opłata skarbowa 17 zł (symbol KOM.5):

Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Białymstoku lub na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku: BANK PEKAO S.A. 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta, ul. Słonimska 1, 15 – 950 Białystok

Termin załatwienia sprawy

do 7 dni

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo  Powiatowe  w  Białymstoku,  Wydział Komunikacji ul. Borsucza 2 pokój nr 105 – piętro I,  tel. 85/ 740 – 39 – 92

Godziny pracy

pn. 8.00 – 15.30; wt. – pt. 07.30 – 15.00

Materiały

Podanie o wydanie zaświadczenia
PODANIE​_O​_WYDANIE​_ZAŚWIADCZENIA.docx 0.01MB
Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna- w Wydziale Komunikacji / prawa jazdy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, ze:

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Białostockiego, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, kontakt z Administratorem możliwy jest w następujący sposób:

1) adres poczty elektronicznej: starostwo@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

2) nr telefonu 85 740-39-51

3) pisemnie na adres siedziby Administratora.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1) adres poczty elektronicznej: m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

2) nr telefonu 85 740-39-97

3) pisemnie na adres siedziby Administratora.

4) osobiście w siedzibie Administratora, pok. nr 122

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990), Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r., poz. 341).

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH – poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazane do państwa trzeciego - poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednakże w uzasadnionych sytuacjach, mogą na podstawie obowiązujących przepisów prawa zostać przekazane.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów powiatu i starostw powiatowych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH.

Ma Pani / Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych.

VIII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W określonych przypadkach, zbierane są dane osobowe w postaci np.: numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej e-mail w celu łatwiejszego kontaktu urzędu z petentem, wówczas wymagana jest pisemna zgoda petenta.

IX. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana naruszałoby przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

X. INFORMACJA O WYMOGU DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie przez Panią/Pana jest obowiązkowe. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi załatwienia sprawy.

XI. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Materiały

Klauzula Informacyjna Wydział Komunikacji
Klauzula​_informacyjna​_Wydzial​_Komunikacji​_nowa.doc 0.05MB
{"register":{"columns":[]}}