W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Prawa Jazdy

1. Wyrobienie profilu kandydata na kierowcę (PKK)

UWAGA: Wniosek należy drukować w orientacji poziomej na obu stronach arkusza papieru z odbiciem wg krótkiej krawędzi.

Wymagane wnioski

W Materiałach.

Wymagane załączniki

 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców 
 • w przypadku kat. C,C+E,D,D+E  - orzeczenie psychologiczne wystawione przez uprawnionego psychologa
 • zgoda rodziców (w przypadku osób niepełnoletnich)
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane

Dokumenty do wglądu

 • dowód osobisty
 • posiadane prawo jazdy (w przypadku podwyższenia kwalifikacji).

Opłaty

brak

Termin załatwienia sprawy

do 3 dni

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo  Powiatowe  w  Białymstoku,  Wydział Komunikacji ul. Borsucza 2 pokój nr 105  -  piętrno I,  tel. 85/740-39-92

Godziny pracy

pn. 8.00 – 15.45; wt. – pt. 08.00 – 15.00

Materiały

Wniosek
Wniosek​_(1).pdf 3.08MB
Pouczenie
POUCZENIE.docx 0.01MB
Pełnomocnictwo
PELNOMOCNICTWO.docx 0.02MB
Oświadczenie o wyrażeniu zgody
OSWIDCZENIE​_O​_WYRAZENIU​_ZGODY.doc 0.04MB
2. Pierwsze prawo jazdy

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015r., poz. 155 ze zm.) 
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2012r., poz. 973) 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r., poz. 231) 
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. z 2014 r., poz. 949)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,  kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. z 2014 r., poz. 937)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013r., poz. 83) 
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. 2015 poz. 681) 
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 783)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2016 r., poz. 23 t.j.).

Wymagane wnioski

W Materiałach.

Wymagane załączniki

 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców 
 • kserokopia obustronna prawa jazdy.
 • w przypadku kat. C,C+E,D,D+E  - orzeczenie psychologiczne wystawionego przez uprawnionego psychologa
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane

Dokumenty do wglądu

 • dowód osobisty
 • posiadane prawo jazdy (w przypadku podwyższenia kwalifikacji).

Opłaty

 • oplata za prawo jazdy:  100 zł
 • opłata ewidencyjna:  0,50 zł

Termin załatwienia sprawy

do 1 miesiąca

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo  Powiatowe  w  Białymstoku,  Wydział  Komunikacji  ul. Borsucza 2, pokój nr 105,  tel. 85/740-39-92

Godziny pracy

pn. 8.00 – 15.45; wt. – pt. 08.00 – 15.00

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Białostockiego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Uwagi

 • Warunkiem złożenia przez tut.  Urząd,  zamówienia  u producenta, na dokument prawa jazdy jest uiszczenie opłaty za prawo jazdy i dostarczenie dowodu wpłaty.
 • Możliwość sprawdzenia statusu dokumentu prawa jazdy – tutaj: www.kierowca.pwpw.pl

Materiały

Wniosek
Wniosek.pdf 3.08MB
Pouczenie
POUCZENIE.docx 0.01MB
Pełnomocnictwo
PELNOMOCNICTWO.docx 0.02MB
Oświadczenie o wyrażeniu zgody
OSWIDCZENIE​_O​_WYRAZENIU​_ZGODY.doc 0.04MB
3. Wtórnik prawa jazdy

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015r., poz. 155 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2012r., poz. 973) 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r., poz. 231) 
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. z 2014 r., poz. 949),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013r., poz. 83) 
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. 2015 poz. 681) 
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 783)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2016 r., poz. 23 t.j.)

Wymagane wnioski

W Materiałach.

Wymagane załączniki

 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców, jeżeli jest wymagane.
 • oświadczenie o utracie dokumentu prawa jazdy (art. 233 kk)
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane.

Dokumenty do wglądu

dowód osobisty

Opłaty

 • oplata za prawo jazdy: 100 zł
 • opłata ewidencyjna 0,50 zł

Termin załatwienia sprawy

 • do 1 miesiąca

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Wydział Komunikacji  ul. Borsucza 2, pokój nr 105,  tel. 85/740-39-92

Godziny pracy

pn. 8.00 – 15.45; wt. – pt. 08.00 – 15.00

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Białostockiego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Uwagi

 • Warunkiem złożenia przez tut. Urząd,  zamówienia  u producenta, na dokument prawa jazdy jest uiszczenie opłaty za prawo jazdy i dostarczenie dowodu wpłaty.
 • Możliwość sprawdzenia statusu dokumentu prawa jazdy – tutaj: www.kierowca.pwpw.pl

Materiały

Oświadczenie o zgubieniu utracie a5
oswiadczenie​_o​_zgubieniu​_utracie​_A5.docx 0.01MB
Wniosek
Wniosek​_(1).pdf 3.08MB
Pełnomocnictwo
PELNOMOCNICTWO​_(1).docx 0.02MB
Oświadczenie
oswiadczenie.docx 0.02MB
4. Wpis kierowcom zawodowym kwalifikacji wstępnej/szkolenia okresowego

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015r., poz. 155 ze zm.)
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1414)
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2012r., poz. 973) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r., poz. 231) 
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013r., poz. 83) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. 2015 poz. 681) 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 783)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2016 r., poz. 23 t.j.)

Wymagane wnioski

W Materiałach.

Wymagane załączniki

 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego;
 • kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 • kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 • kserokopia dokumentu prawa jazdy;
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane.

Dokumenty do wglądu

 • dowód osobisty
 • posiadane prawo jazdy

Opłaty

oplata za prawo jazdy: 100 zł
opłata ewidencyjna 0,50 zł.

Termin załatwienia sprawy

1 miesiąc

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo  Powiatowe  w  Białymstoku,  Wydział  Komunikacji  ul. Borsucza  2, Pokój  nr  105,   tel. 85/740-39-92

Godziny pracy

pn. 8.00 – 15.45; wt. – pt. 08.00 – 15.00

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Białostockiego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Uwagi

 • Warunkiem złożenia przez Urząd,  zamówienia  u producenta, na dokument prawa jazdy jest uiszczenie opłaty za prawo jazdy i dostarczenie dowodu wpłaty.
 • Możliwość sprawdzenia statusu dokumentu prawa jazdy – tutaj: www.kierowca.pwpw.pl

Materiały

Wniosek
Wniosek​_(1).pdf 3.08MB
Pełnomocnictwo
PELNOMOCNICTWO​_(1).docx 0.02MB
Pouczenie
POUCZENIE​_(1).docx 0.01MB
5. Zwrot prawa jazdy zatrzymanego na krócej niż 1 rok

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015r., poz. 155 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r., poz. 231) 
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1005.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa  z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83)
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny – (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r., Kodeks wykroczeń – (Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 275 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny wykonawczy – (Dz. U. z 1997r., Nr 90, poz. 557 ze zm.)

Wymagane wnioski

W Materiałach.

Wymagane załączniki

 • orzeczenie lekarskie  - jeżeli jest wymagane
 • orzeczenie psychologiczne – jeżeli jest wymagane
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane.

Dokumenty do wglądu

dowód osobisty

Opłaty

 • opłata ewidencyjna 0, 50 zł
 • w przypadku konieczności wymiany posiadanego dokumentu prawa jazdy należy uiścić opłatę za prawo jazdy wraz z opłatą ewidencyjną w łącznej wysokości 100,50 zł

Termin załatwienia sprawy

niezwłocznie, a w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – termin załatwienia sprawy  do 1 miesiąca

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo   Powiatowe  w  Białymstoku,  Wydział   Komunikacji  ul.  Borsucza  2 pokój nr  105,  tel. 85/740-39-92

Godziny pracy

pn. 8.00 – 15.45; wt. – pt. 08.00 – 15.00

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Białostockiego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Uwagi

Warunkiem złożenia przez tut.  Urząd,  zamówienia  u producenta, na dokument prawa jazdy jest uiszczenie opłaty za prawo jazdy i dostarczenie dowodu wpłaty.

Materiały

Pouczenie
POUCZENIE​_(1).docx 0.01MB
Wniosek
Wniosek​_(1).pdf 3.08MB
Pełnomocnictwo
PELNOMOCNICTWO​_(1).docx 0.02MB
6. Zwrot prawa jazdy zatrzymanego na dłużej niż 1 rok

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015r., poz. 155 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r., poz. 231) 
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1005.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa  z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny – (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r., Kodeks wykroczeń – (Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 275 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny wykonawczy – (Dz. U. z 1997r., Nr 90, poz. 557 ze zm.).

Wymagane wnioski

 • W Materiałach.

Wymagane załączniki

 • orzeczenie lekarskie  - jeżeli jest wymagane
 • orzeczenie psychologiczne – jeżeli jest wymagane
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane.

Dokumenty do wglądu

 • dowód osobisty

Opłaty

 • opłata ewidencyjna 0,50 zł.
 • w przypadku konieczności wymiany posiadanego dokumentu prawa jazdy należy uiścić opłatę za prawo jazdy oraz opłatę ewidencyjną w łącznej wysokości 100,50 zł 

Termin załatwienia sprawy

 • niezwłocznie, a w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – termin załatwienia sprawy  wynosi do 1 miesiąca

Miejsce załatwienia sprawy

 • Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Wydział Komunikacji  ul. Borsucza 2, pokój nr 105,  tel. 85/740-39-92

Godziny pracy

 • pn. 8.00 – 15.45; wt. – pt. 08.00 – 15.00

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Białostockiego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Uwagi

 • warunkiem zwrotu prawa jazdy zatrzymanego na dłużej niż 1 rok jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu kontrolnego sprawdzającego kwalifikacje do kierowania pojazdem
 • przed przystąpieniem do egzaminu kontrolnego należy zgłosić się do Wydziału Komunikacji w celu wyrobienia profilu kandydata na kierowcę
 • warunkiem złożenia przez tut.  Urząd,  zamówienia  u producenta, na dokument prawa jazdy jest uiszczenie opłaty za prawo jazdy i dostarczenie dowodu wpłaty.

Materiały

Pouczenie
POUCZENIE​_(1).docx 0.01MB
Wniosek
Wniosek​_(1).pdf 3.08MB
Pełnomocnictwo
PELNOMOCNICTWO​_(1).docx 0.02MB
7. Przywrócenie uprawnień cofniętych na krócej niż 1 rok

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015r., poz. 155 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r., poz. 231) 
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1005.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa  z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny – (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r., Kodeks wykroczeń – (Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 275 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny wykonawczy – (Dz. U. z 1997r., Nr 90, poz. 557 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 783)

Wymagane wnioski

 • W Materiałach.

Wymagane załączniki

 • orzeczenie lekarskie  - jeżeli jest wymagane
 • orzeczenie psychologiczne – jeżeli jest wymagane
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane.

Dokumenty do wglądu

 • dowód osobisty

Opłaty

 • opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej 10, 50 zł 
 • opłata ewidencyjna 0, 50 zł
 • w przypadku konieczności wymiany posiadanego dokumentu prawa jazdy należy uiścić opłatę za prawo jazdy wraz z opłatą ewidencyjną w łącznej wysokości 100,50 zł

Termin załatwienia sprawy

 • niezwłocznie, a w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – termin załatwienia sprawy  wynosi do 1 miesiąca

Miejsce załatwienia sprawy

 • Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Wydział Komunikacji  ul. Borsucza 2, pokój nr 105,  tel. 85/740-39-92

Godziny pracy

 • pn. 8.00 – 15.45; wt. – pt. 08.00 – 15.00

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Białostockiego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Uwagi

 • Warunkiem złożenia przez tut.  Urząd,  zamówienia  u producenta, na dokument prawa jazdy jest uiszczenie opłaty za prawo jazdy i dostarczenie dowodu wpłaty.

Materiały

Pouczenie
POUCZENIE​_(1).docx 0.01MB
Wniosek
Wniosek​_(1).pdf 3.08MB
Pełnomocnictwo
PELNOMOCNICTWO​_(1).docx 0.02MB
8. Przywrócenie uprawnień cofniętych na dłużej niż 1 rok

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015r., poz. 155 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r., poz. 231) 
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1005.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa  z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny – (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r., Kodeks wykroczeń – (Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 275 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny wykonawczy – (Dz. U. z 1997r., Nr 90, poz. 557 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 783)

Wymagane wnioski

 • W Materiałach.

Wymagane załączniki

 • orzeczenie lekarskie  - jeżeli jest wymagane
 • orzeczenie psychologiczne – jeżeli jest wymagane
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane.

Dokumenty do wglądu

 • dowód osobisty

Opłaty

 • opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej 10, 50 zł 
 • opłata ewidencyjna 0, 50 zł
 • w przypadku konieczności wymiany posiadanego dokumentu prawa jazdy należy uiścić opłatę za prawo jazdy wraz z opłatą ewidencyjną w łącznej wysokości 100,50 zł

Termin załatwienia sprawy

 • niezwłocznie, a w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – termin załatwienia sprawy  wynosi do 1 miesiąca

Miejsce załatwienia sprawy

 • Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Wydział Komunikacji  ul. Borsucza 2, pokój nr 105,  tel. 85/740-39-92

Godziny pracy

 • pn. 8.00 – 15.45; wt. – pt. 08.00 – 15.00

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Białostockiego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Uwagi

 • warunkiem przywrócenia uprawnienia cofniętego na okres przekraczający 1 rok jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu kontrolnego sprawdzającego kwalifikacje do kierowania pojazdem
 • przed przystąpieniem do egzaminu kontrolnego należy zgłosić się do Wydziału Komunikacji w celu wyrobienia profilu kandydata na kierowcę
 • warunkiem złożenia przez tut.  Urząd,  zamówienia  u producenta, na dokument prawa jazdy jest uiszczenie opłaty za prawo jazdy i dostarczenie dowodu wpłaty.

Materiały

Pouczenie
POUCZENIE​_(1).docx 0.01MB
Wniosek
Wniosek​_(1).pdf 3.08MB
Pełnomocnictwo
PELNOMOCNICTWO​_(1).docx 0.02MB
9. Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kat. AM

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r., poz. 155 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r., poz. 231) 
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa  z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83).

Wymagane wnioski

 • W Materiałach.

Wymagane załączniki

 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • orzeczenie lekarskie
 • zgoda rodzica lub opiekuna na wydanie prawa jazdy kat. AM  (w przypadku osób nieletnich)
 • posiadana karta motorowerowa
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane.

Dokumenty do wglądu

 • dowód osobisty

Opłaty

 • opłata za prawo jazdy 100 zł.
 • opłata ewidencyjna  0,50zł.

Termin załatwienia sprawy

 • 1 miesiąc

Miejsce załatwienia sprawy

 • Starostwo  Powiatowe  w  Białymstoku,  Wydział  Komunikacji  ul. Borsucza 2, pokój  nr  105,  tel. 85/740-39-92

Godziny pracy

 • pn. 8.00 – 15.45; wt. – pt. 08.00 – 15.00

Tryb odwoławczy

 • odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Białostockiego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Uwagi

 • Warunkiem złożenia przez tut.  Urząd,  zamówienia  u producenta, na dokument prawa jazdy jest uiszczenie opłaty za prawo jazdy i dostarczenie dowodu wpłaty.
 • Możliwość sprawdzenia statusu dokumentu prawa jazdy – tutaj: www.kierowca.pwpw.pl

Materiały

Wniosek
Wniosek​_(1).pdf 3.08MB
Pouczenie
POUCZENIE​_(2).docx 0.01MB
Oświadczenie o wyrażeniu zgody
OSWIDCZENIE​_O​_WYRAZENIU​_ZGODY.doc 0.04MB
10. Rozszerzenie uprawnień

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015r., poz. 155 ze zm.) 
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2012r., poz. 973) 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r., poz. 231) 
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. z 2014 r., poz. 949)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,  kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. z 2014 r., poz. 937)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013r., poz. 83) 
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. 2015 poz. 681) 
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 783)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2016 r., poz. 23 t.j.)

Wymagane wnioski

 • W Materiałach.

Wymagane załączniki

 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami (dotyczy kat. C,C1,D,D1,C+E.C1+E.D+E,D1+E);
 • kserokopia dokumentu prawa jazdy;
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane.

Dokumenty do wglądu

 • dowód osobisty
 • posiadane prawo jazdy

Opłaty

 • oplata za prawo jazdy: 100 zł
 • opłata ewidencyjna 0,50 zł.

Termin załatwienia sprawy

 • do 1 miesiąca

Miejsce załatwienia sprawy

 • Starostwo  Powiatowe  w  Białymstoku,  Wydział  Komunikacji  ul.   Borsucza  2, pokój nr  105,  tel. 85/740-39-92

Godziny pracy

 • pn. 8.00 – 15.45; wt. – pt. 08.00 – 15.00

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Białostockiego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Uwagi

 • Warunkiem złożenia przez tut.  Urząd,  zamówienia  u producenta, na dokument prawa jazdy jest uiszczenie opłaty za prawo jazdy i dostarczenie dowodu wpłaty.
 • Możliwość sprawdzenia statusu dokumentu prawa jazdy – tutaj: www.kierowca.pwpw.pl
   

Materiały

Pouczenie
POUCZENIE​_(1).docx 0.01MB
Wniosek
Wniosek​_(1).pdf 3.08MB
Pełnomocnictwo
PELNOMOCNICTWO​_(1).docx 0.02MB
11. Wymiana praw jazdy „starego typu” - książeczkowe

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r., poz. 155 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r., poz. 231) 
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa  z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83).

Wymagane wnioski

 • W Materiałach.

Wymagane załączniki

 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • dotychczas posiadane prawo jazdy które podlega wymianie
 • orzeczenie lekarskie  - jeżeli jest wymagane
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane.

Dokumenty do wglądu

 • dowód osobisty

Opłaty

 • opłata za prawo jazdy 100 zł.
 • opłata ewidencyjna  0,50 zł.

Termin załatwienia sprawy

 • 1 miesiąc

Miejsce załatwienia sprawy

 • Starostwo  Powiatowe  w  Białymstoku,  Wydział  Komunikacji  ul. Bor sucza  2, pokój nr  105,  tel. 85/740-39-92

Godziny pracy

 • pn. 8.00 – 15.45; wt. – pt. 08.00 – 15.00

Tryb odwoławczy

 • odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Białostockiego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Uwagi

 • W każdym czasie można dokonać wymiany prawa jazdy wydanego przez 01.01.1999 r. (tzw. książeczkowe prawo jazdy), po spełnieniu w/w  warunków.
 • Możliwość sprawdzenia statusu dokumentu prawa jazdy – tutaj: www.kierowca.pwpw.pl

Materiały

Wniosek
Wniosek.pdf 3.08MB
Pouczenie
POUCZENIE.docx 0.01MB
Pełnomocnictwo
PELNOMOCNICTWO.docx 0.02MB
12. Wymiana wojskowego prawa jazdy

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015r., poz. 155 ze zm.) 
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2012r., poz. 973) 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r., poz. 231) 
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. z 2014 r., poz. 949)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,  kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. z 2014 r., poz. 937)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013r., poz. 83) 
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. 2015 poz. 681) 
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 783)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2016 r., poz. 23 t.j.)

Wymagane wnioski

 • W Materiałach.

Wymagane załączniki

 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Wojskowy dokument prawa jazdy
 • orzeczenie lekarskie – o ile jest wymagane 
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane.

Dokumenty do wglądu

 • dowód  osobisty
 • posiadane prawo jazdy

Opłaty

 • oplata za prawo jazdy 100 zł
 • opłata ewidencyjna  0,50 zł

Termin załatwienia sprawy

 • do 1 miesiąca

Miejsce załatwienia sprawy

 • Starostwo   Powiatowe  w  Białymstoku,  Wydział  Komunikacji   ul. Borsucza  2, pokój nr 105,  tel. 85/740-39-92

Godziny pracy

 • pn. 8.00 – 15.45; wt. – pt. 08.00 – 15.00

Tryb odwoławczy

 • odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Białostockiego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Uwagi

 • Warunkiem złożenia przez tut.  Urząd,  zamówienia  u producenta, na dokument prawa jazdy jest uiszczenie opłaty za prawo jazdy i dostarczenie dowodu wpłaty.
 • Możliwość sprawdzenia statusu dokumentu prawa jazdy – tutaj: www.kierowca.pwpw.pl

Materiały

Pełnomocnictwo
PELNOMOCNICTWO​_(1).docx 0.02MB
Pouczenie
POUCZENIE​_(1).docx 0.01MB
Wniosek
Wniosek​_(1).pdf 3.08MB
13. Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015r., poz. 155 ze zm.) 
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz.U. z 2013r., poz. 603) 
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z    2016 r., poz. 23 t.j.);

Wymagane wnioski

 • W Materiałach.

Wymagane załączniki

 • kopia orzeczenie lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym
 • kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym
 • kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia;
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane.

Dokumenty do wglądu

 • dowód osobisty
 • posiadane prawo jazdy
 • oryginały wymienionych w pkt III dokumentów

Opłaty

 • oplata za zezwolenie 50 zł.

Termin załatwienia sprawy

 • 2 dni robocze od dnia pozytywnej weryfikacji złożonych  dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy

 • Starostwo  Powiatowe  w  Białymstoku, Wydział  Komunikacji  ul. Borsucza  2, pokój nr  105,  tel. 85/740-39-92

Godziny pracy

 • pn. 8.00 – 15.45; wt. – pt. 08.00 – 15.00

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Białostockiego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Uwagi

 • brak
   

Materiały

Pełnomocnictwo
PELNOMOCNICTWO.docx 0.02MB
Pouczenie
POUCZENIE.docx 0.01MB
Wniosek pojazdy uprzywilejowane
wniosek​_pojazdy​_uprzywilejowane.pdf 0.65MB
14. Przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015r., poz. 155 ze zm.) 
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz.U. z 2013r., poz. 603) 
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z    2016 r., poz. 23 t.j.);

Wymagane wnioski

 • W Materiałach.

Wymagane załączniki

 • kopia orzeczenie lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym
 • kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym
 • kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia;
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane.

Dokumenty do wglądu

 • dowód osobisty
 • posiadane prawo jazdy
 • oryginały wymienionych w pkt III dokumentów
 • inne o ile będą

Opłaty

 • oplata za zezwolenie 50 zł.

Termin załatwienia sprawy

 • 2 dni robocze od dnia pozytywnej weryfikacji złożonych  dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy

 • Starostwo  Powiatowe  w  Białymstoku, Wydział  Komunikacji  ul. Borsucza  2, pokój nr  105,  tel. 85/740-39-92

Godziny pracy

 • pn. 8.00 – 15.45; wt. – pt. 08.00 – 15.00

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Białostockiego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Uwagi

 • brak

Materiały

Pełnomocnictwo
PELNOMOCNICTWO.docx 0.02MB
Pouczenie
POUCZENIE.docx 0.01MB
Wniosek pojazdy uprzywilejowane
wniosek​_pojazdy​_uprzywilejowane.pdf 0.65MB
15. Wymiana zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę na zezwolenie do kierowania pojazdem uprzywilejowanym

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015r., poz. 155 ze zm.) 
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz.U. z 2013r., poz. 603) 
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z    2016 r., poz. 23 t.j.);

Wymagane wnioski

 • W Materiałach.

Wymagane załączniki

 • kopia zaświadczenia wydanego przez pracodawcę w trybie art. 95a  -ustawy Prawo o ruchu drogowym
 • kopia orzeczenie lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym
 • kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym
 • kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane.

Dokumenty do wglądu

 • dowód osobisty
 • posiadane prawo jazdy
 • oryginały wymienionych w pkt III dokumentów
 • inne o ile będą

Opłaty

 • oplata za zezwolenie 50 zł.

Termin załatwienia sprawy

 • 2 dni robocze od dnia pozytywnej weryfikacji złożonych  dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy

 • Starostwo  Powiatowe  w  Białymstoku, Wydział  Komunikacji  ul. Borsucza  2, pokój nr  105,  tel. 85/740-39-92

Godziny pracy

 • pn. 8.00 – 15.45; wt. – pt. 08.00 – 15.00

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Białostockiego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Uwagi

 • brak

Materiały

Pełnomocnictwo
PELNOMOCNICTWO.docx 0.02MB
Pouczenie
POUCZENIE.docx 0.01MB
Wniosek pojazdy uprzywilejowane
wniosek​_pojazdy​_uprzywilejowane.pdf 0.65MB
16. Pozwolenie do kierowania tramwajem

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015r., poz. 155 ze zm.) 
 •  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2012r., poz. 973) 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r., poz. 231) 
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. z 2014 r., poz. 949)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013r., poz. 83) 
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. 2015 poz. 681) 
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 783)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2016 r., poz. 23 t.j.)

Wymagane wnioski

 • W Materiałach.

Wymagane załączniki

 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców 
 • orzeczenie psychologiczne wystawione przez uprawnionego psychologa
 • kserokopia obustronna prawa jazdy.
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane

Dokumenty do wglądu

 • dowód osobisty
 • posiadane prawo jazdy

Opłaty

 • oplata za prawo jazdy: 30 zł
 • opłata ewidencyjna 0,50 zł

Termin załatwienia sprawy

 • do 1 miesiąca

Miejsce załatwienia sprawy

 • Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Wydział Komunikacji  ul. Borsucza 2, pokój nr 105,  tel. 85/740-39-92

Godziny pracy

 • pn. 8.00 – 15.45; wt. – pt. 08.00 – 15.00

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Białostockiego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Uwagi

 • Przed przystąpieniem do szkolenia  należy pobrać profil kandydata na kierowcę (PKK)
 • Pozwolenie do kierowania tramwajem jest wydawane na okres do 5 lat, jednak nie dłużej niż okres wynikający z terminu badania lekarskiego lub psychologicznego.

Materiały

Wniosek
Wniosek.pdf 3.08MB
Pouczenie
POUCZENIE.docx 0.01MB
Pełnomocnictwo
PELNOMOCNICTWO.docx 0.02MB
17. Wydanie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015r., poz. 155 ze zm.) 
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 783)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2016 r., poz. 23 t.j.)

Wymagane wnioski

 • Podanie o wydanie zaświadczenia

Wymagane załączniki

 • brak

Dokumenty do wglądu

 • dowód osobisty
 • posiadane prawo jazdy (w przypadku posiadania dokumentu).

Opłaty

 • opłata skarbowa 17 zł (symbol KOM.5):
 • Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Białymstoku lub na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku: BANK PEKAO S.A. 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta, ul. Słonimska 1, 15 – 950 Białystok

Termin załatwienia sprawy

 • do 7 dni

Miejsce załatwienia sprawy

 • Starostwo  Powiatowe  w  Białymstoku,  Wydział  Komunikacji  ul. Borsucza 2, pokój   nr 105,  tel. 85/740-39-92

Godziny pracy

 • pn. 8.00 – 15.45; wt. – pt. 08.00 – 15.00

Materiały

Pouczenie
POUCZENIE.docx 0.01MB
Podanie o wydanie zaświadczenia
podanie​_o​_wydanie​_zaswiadczenia.doc 0.03MB
Pełnomocnictwo
PELNOMOCNICTWO.docx 0.02MB
18. Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r., poz. 155 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r., poz. 231) 
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1005.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa  z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83).

Wymagane wnioski

 • W Materiałach.

Wymagane załączniki

 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • dotychczas posiadany dokument prawa jazdy który podlega wymianie
 • orzeczenie lekarskie  - jeżeli jest wymagane
 • tłumaczenie dokumentu prawa jazdy wykonane przez tłumacza przysięgłego – o ile będzie wymagane
 • kserokopia karty pobytu – o ile będzie wymagana
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane.

Dokumenty do wglądu

 • dowód osobisty

Opłaty

 • opłata za prawo jazdy 100 zł.
 • opłata ewidencyjna  0,50 zł.

Termin załatwienia sprawy

 • do 1 miesiąca (termin może ulec wydłużeniu, jeżeli będzie wymagane potwierdzenie danych przez organ zagraniczny który wydał dokument prawa jazdy, o potwierdzenie danych występuje organ polski)

Miejsce załatwienia sprawy

 • Starostwo  Powiatowe  w  Białymstoku,  Wydział  Komunikacji  ul. Bor sucza  2, pokój nr  105,  tel. 85/740-39-92

Godziny pracy

 • pn. 8.00 – 15.45; wt. – pt. 08.00 – 15.00

Tryb odwoławczy

 • odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Białostockiego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Uwagi

 • W przypadku gdy zachodzi konieczność zdania egzaminu państwowego, po złożeniu wniosku o wymianę zagranicznego dokumentu prawa jazdy i po pozytywnej weryfikacji dokumentów należy uzyskać profil kandydata na kierowcę (PKK)
 • Możliwość sprawdzenia statusu dokumentu prawa jazdy – tutaj: www.kierowca.pwpw.pl
   

Materiały

Wniosek
Wniosek​_(1).pdf 3.08MB
Pouczenie
POUCZENIE​_(1).docx 0.01MB
Pełnomocnictwo
PELNOMOCNICTWO​_(1).docx 0.02MB
19. Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015r., poz. 155 ze zm.) 
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2012r., poz. 973) 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r., poz. 231) 
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013r., poz. 83) 
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. 2015 poz. 681) 
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 783)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2016 r., poz. 23 t.j.)

Wymagane wnioski

 • W Materiałach.

Wymagane załączniki

 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • kserokopia obustronna krajowego prawa jazdy.
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane

Dokumenty do wglądu

 • dowód osobisty
 • posiadane krajowe prawo jazdy 

Opłaty

 • oplata za prawo jazdy:  35 zł

Termin załatwienia sprawy

 • 3 dni

Miejsce załatwienia sprawy

 • Starostwo  Powiatowe  w  Białymstoku,  Wydział  Komunikacji  ul. Borsucza 2, pokój   nr  105,  tel. 85/740-39-92

Godziny pracy

 • pn. 8.00 – 15.45; wt. – pt. 08.00 – 15.00

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Białostockiego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Materiały

Wniosek
Wniosek​_(1).pdf 3.08MB
Pełnomocnictwo
PELNOMOCNICTWO​_(1).docx 0.02MB
Pouczenie
POUCZENIE​_(1).docx 0.01MB
Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna- w Wydziale Komunikacji / prawa jazdy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, ze:

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Białostockiego, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, kontakt z Administratorem możliwy jest w następujący sposób:

1) adres poczty elektronicznej: starostwo@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

2) nr telefonu 85 740-39-51

3) pisemnie na adres siedziby Administratora.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1) adres poczty elektronicznej: m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

2) nr telefonu 85 740-39-97

3) pisemnie na adres siedziby Administratora.

4) osobiście w siedzibie Administratora, pok. nr 122

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990), Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r., poz. 341).

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH – poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazane do państwa trzeciego - poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednakże w uzasadnionych sytuacjach, mogą na podstawie obowiązujących przepisów prawa zostać przekazane.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów powiatu i starostw powiatowych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH.

Ma Pani / Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych.

VIII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W określonych przypadkach, zbierane są dane osobowe w postaci np.: numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej e-mail w celu łatwiejszego kontaktu urzędu z petentem, wówczas wymagana jest pisemna zgoda petenta.

IX. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana naruszałoby przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

X. INFORMACJA O WYMOGU DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie przez Panią/Pana jest obowiązkowe. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi załatwienia sprawy.

XI. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Materiały

Klauzula Informacyjna Wydział Komunikacji
Klauzula​_informacyjna​_Wydzial​_Komunikacji​_nowa.doc 0.05MB