W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Stanowisko pracy ds. Księgowości podatkowej i windykacji

WÓJT GMINY OLSZANKA                                          

 

OR.2110.4.2022

 

OGŁOSZENIE O WOLNYM  STANOWISKU URZĘDNICZYM ORAZ O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO  URZĘDNICZE

WÓJT  GMINY   OLSZANKA

 

informuje  o wolnym stanowisku  urzędniczym  oraz     o g ł a s z a  nabór  kandydatów  na  wolne stanowisko  urzędnicze :

 

Stanowisko  pracy  ds.  Księgowości  podatkowej i  windykacji  w  Referacie    Finansowym 

 

 1. Nazwa i adres jednostki :

Urząd   Gminy Olszanka

Olszanka  16

49-332 Olszanka

 

2. Określenie  stanowiska :

Stanowisko  pracy  ds. Księgowości   podatkowej i  windykacji    - 1 etat

 

 1. Wymagania  niezbędne  :

Kandydatem na  stanowisko  urzędnicze   może być  osoba , która :

1) jest obywatelem  polskim;

           2)  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw

                 publicznych ;

3)posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania  pracy na

    tym stanowisku   tj.:

a) co najmniej  wykształcenie   średnie stosownie do opisu stanowiska.

b) co  najmniej  2 – letni  staż  pracy; 

           4) nie była  skazana  prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne  przestępstwo 

                ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

           5) cieszy się nieposzlakowaną  opinią ;

 

4. Wymagania dodatkowe:

1)  znajomość  zagadnień z zakresu:  

-ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1540 z  późn.zm,.;

-ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji    (Dz. U z  2022 roku,  poz. 479 z późn.zm.)

-ustawy z dnia  16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1923 z  późn.zm.);

-ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z  2022 roku,  poz. 1452 z  późn. zm.);

-ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z  2020 roku, poz. 333)

-ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2019 roku, poz. 888 z  późn.zm.)

-ustawy z dnia 30 kwietnia  2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 roku poz. 743 z  późn.zm..)

-ustawy z   dnia  8  marca 1990r. o  samorządzie  gminnym (Dz.U. z  2022r.  poz.  559 z   późn. zm.)

-ustawy z dnia 21  listopada  2008r.  o  pracownikach  samorządowych  (Dz.U. 2022r. poz.  530)

         2)  umiejętność obsługi  komputera  (pakiet  biurowy )

         3)  prawo jazdy   kat. B 

 

 

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

 

 1. prowadzenie księgowości podatkowej - bieżące ujmowanie na kontach poszczególnych podatników dokonywanych przez nich wpłat wynikających z otrzymanych dowodów księgowych w wyciągach bankowych oraz dostarczonych przez inkasentów kwitariuszach; dokonywanie stosownych korekt  w przypadku nadpłat, sporządzanie poleceń zwrotu lub przeksięgowań  na przyszłe zobowiązania; uzgadnianie stanu kont analitycznych ze stanem konta syntetycznego Urzędu Gminy na koniec każdego miesiąca; uzgadnianie z dokumentami księgowymi sald na kontach poszczególnych podatników;
 2. sporządzanie miesięcznych sprawozdań o wykonanych dochodach zgodnie z  obowiązującymi przepisami  (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie  sprawozdawczości  budżetowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 144)) oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych (Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 2396));  
 3. sporządzanie i wysyłanie upomnień w stosunku do  zaległości podatkowych; obliczanie i egzekucja odsetek;
 4. rozliczanie inkasentów z zebranych przez nich należności, obliczanie należnego wynagrodzenia z tytułu inkasa;
 5. przeprowadzanie wspólnie ze stanowiskiem ds. podatków i opłat  kontroli doraźnych w  zakresie podatków;
 6. wydawanie zaświadczeń na podstawie prowadzonych przez gminę ewidencji;
 7. realizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a w szczególności: sporządzanie tytułów wykonawczych; współpraca z organami egzekucyjnymi, ustalanie kosztów upomnienia, egzekucja z ruchomości  oraz egzekucja z nieruchomości, zabezpieczanie nieściągalnych wierzytelności poprzez dokonywanie stosownych wpisów do ksiąg wieczystych dłużników, zgłaszanie wierzytelności w procesach upadłościowych;
 8. realizacja ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, a w szczególności: sporządzenie sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych;
 9. realizacja ustawy o opłacie skarbowej, a w szczególności wystawianie dowodów wpłaty opłaty skarbowej  dokonywanej w Kasie Urzędu Gminy;
 10.  prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych oraz ewidencji wartości niematerialnych i prawnych tj. ewidencja zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej oraz umorzenia; tabele umorzeniowe, sprawozdawczość dot. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 11. prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych będących własnością innych jednostek.

 

6.Informacja o warunkach  pracy na danym stanowisku :

 

- praca  w  pełnym wymiarze  czasu  pracy w  podstawowym  systemie czasu pracy

- stanowisko  pracy    znajduje się  lokalu biurowym  w budynku 

  administracyjnym Urzędu ,

-budynek  Urzędu   jest  przystosowany  do potrzeb  osób

  niepełnosprawnych  (z  wyłączeniem  windy);

-praca  przy monitorze ekranowym;

-praca  w  zespole   pracowników;

-bezpośrednia  obsługa  interesantów.

     

7.W miesiącu poprzedzającym  datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik  zatrudnienia  osób  niepełnosprawnych  w jednostce,  w rozumieniu   przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób   niepełnosprawnych,  jest  wyższy  niż    6% .   Przepis   art.  13a  ust.2  ustawy  o  pracownikach samorządowych  nie     ma  zastosowania  do    naboru  na  podstawie    niniejszego  ogłoszenia.

 

 

8.Wymagane dokumenty : 

 1. list motywacyjny ;
 2. CV z dokładnym  opisem  przebiegu  pracy zawodowej;
 3. oświadczenie o  posiadaniu obywatelstwa polskiego ;
 4. kwestionariusz  osobowy dla osoby  ubiegającej się o zatrudnienie  według  wzoru   określonego w  załączniku nr 6 do regulaminu      (do  pobrania :  https://samorzad.gov.pl/web/gmina-olszanka/regulamin-naboru-na-wolne-stanowiska-urzednicze-oraz-kwestionariusz-osobowy )
 5. kopie  świadectw pracy  (poświadczone  przez  kandydata za zgodność               z  oryginałem ) lub zaświadczenie o  zatrudnieniu – w  przypadku , gdy  kandydat   jest zatrudniony  u innego  pracodawcy;
 6. kopie dokumentów  potwierdzających  posiadane  wykształcenie  i  kwalifikacje   zawodowe  (poświadczone   przez  kandydata  za zgodność z  oryginałem );
 7. oświadczenie ,że kandydat  ma pełną   zdolność do czynności  prawnych  oraz , że korzysta  z pełni praw  publicznych;
 8. oświadczenie, że kandydat  nie był skazany  prawomocnym  wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia  publicznego  lub umyślne  przestępstwo skarbowe;
 9. inne dokumenty  o posiadanych  kwalifikacjach  i umiejętnościach ;
 10. oświadczenie  kandydata  ubiegającego się o zatrudnienie  w Urzędzie  Gminy Olszanka  dotyczące   przetwarzania  danych  osobowych  wraz   z klauzulą  informacyjną   RODO według wzoru  określonego    w  załączniku nr 5                   do regulaminu  (do  pobrania : https://samorzad.gov.pl/web/gmina-olszanka/regulamin-naboru-na-wolne-stanowiska-urzednicze-oraz-kwestionariusz-osobowy )

 

(ww. dokumenty i oświadczenia   wymagają  odręcznego  podpisu   kandydata) .

 

9.Termin i miejsce składania dokumentów :

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w  zamkniętych kopertach  

z podanym adresem zwrotnym   i dopiskiem  :

 „Nabór  na  wolne  stanowisko   ds.  Księgowości  podatkowej i  windykacji  ” 

w terminie   do dnia    24  października    2022r.    do  godz.    15.00   ,  osobiście –

 w Sekretariacie Urzędu Gminy Olszanka (pok. Nr 6 ) , lub  pocztą  na  adres:

 

Urząd Gminy Olszanka

Olszanka nr 16 

49-332 Olszanka

 

Oferty , które wpłyną  do Urzędu po wyznaczonym wyżej  terminie nie będą rozpatrywane .  O zachowaniu  terminu  decyduje data wpływu do Urzędu .

 

Z Regulaminem  naboru można zapoznać się w Urzędzie Gminy Olszanka 

(pok.nr 6 )  oraz na stronie  internetowej  Biuletynu  Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Olszanka: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-olszanka/regulamin-naboru-na-wolne-stanowiska-urzednicze-oraz-kwestionariusz-osobowy

 

O dopuszczeniu do dalszego postępowania  kwalifikacyjnego  oraz o terminie                            i  miejscu jego przeprowadzenia kandydaci zostaną  powiadomieni indywidualnie .

 

Informację o wyniku naboru  upowszechnia  się   niezwłocznie  po przeprowadzonym  naborze  przez umieszczenie  na  tablicy informacyjnej  w  Urzędzie  Gminy Olszanka  oraz  opublikowanie   w  Biuletynie  Informacji Publicznej .

 

 

Olszanka,  dnia  12  października  2022r.                                                   

WÓJT

 /-/  Aneta Rabczewska                               

 

                                                                                             

 

Materiały

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej i windykacji
Ogłoszenie​_o​_​_naborze​_​_na​_​_stanowisko​_​_pracy​_ds​_​_księgowości​_​_podatkowej​_i​_​_windykacji.doc 0.05MB
Informacja o kandydatach na stanowisko ds. Księgowości podatkowej i windykacji
Informacja​_o​_kandydatach​_na​_stanowisko​_ds​_Księgowości​_podatkowej​_i​_windykacji.doc 0.03MB
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. Księgowości podatkowej i windykacji
Informacja​_o​_wyniku​_naboru​_na​_​_stanowisko​_ds​_​_Księgowości​_​_podatkowej​_i​_​_windykacji.doc 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.10.2022 12:10 Piotr Forysiak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Barbara Sulima
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Stanowisko pracy ds. Księgowości podatkowej i windykacji 4.0 15.11.2022 12:53 Piotr Forysiak
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Stanowisko pracy ds. Księgowości podatkowej i windykacji 3.0 28.10.2022 11:54 Piotr Forysiak
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Stanowisko pracy ds. Księgowości podatkowej i windykacji 2.0 12.10.2022 12:21 Piotr Forysiak
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Stanowisko pracy ds. Księgowości podatkowej i windykacji 1.0 12.10.2022 12:10 Piotr Forysiak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}