W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

GRYPA PTAKÓW - ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO

04.05.2023

GRYPA PTAKÓW - ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO

GRYPA PTAKÓW. ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO.

W związku ze stwierdzeniem ognisk choroby – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N1 u ptactwa dzikiego (mewy śmieszki) na terenie powiatu nyskiego (Malerzowice Wielkie, wyrobisko pożwirowe, wyspa), Wojewoda Opolski wydał rozporządzenie Nr 0510/P/11/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie strefy objętej zakażeniem w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatów nyskiego, brzeskiego i opolskiego 

 

W strefie objętej zakażeniem nakazuje się:

1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub innym miejscu w gospodarstwie w sposób:

a) uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych   
  gospodarstwach,

b) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;

2) monitorowanie i niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków poprzez unieszkodliwienie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych ptaków zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009 r., str. 1 z późn. zm.);

3) niezwłoczne oczyszczenie i odkażenie miejsc przebywania drobiu oraz miejsc przechowywania i przetwarzania zwłok drobiu, produktów drobiarskich, paszy dla drobiu oraz usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;

4) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI);

5) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do budynków inwentarskich i wyjściami z tych budynków oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego albo zastosowanie innych rozwiązań technicznych pozwalających na oczyszczenie i odkażanie obuwia przed wejściami do takich budynków i wyjściami z nich;

6) posiadaczowi zwierząt:

a) niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie,

b) zgłaszanie miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na wysoce zjadliwą grypę ptaków (HPAI), właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii.

 

W strefie objętej zakażeniem zakazuje się:

1) przemieszczania ptaków dzikich oraz produktów pochodzących od tych ptaków i z tych ptaków przez ludzi;

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób, chyba że właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wywożenie lub rozrzucanie;

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki; 4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

 

Link do publikatora:  https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2023/1535/

 

Grypa ptaków – informacje ogólne:
http://bip.piw-brzeg.pl/userfiles/file/HPAI/Grypa_ptakow_informacje_ogolne_PIWet_5_11_2021.pdf

 

Materiały

GRYPA PTAKÓW - ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO
GRYPA​_PTAKÓW​_-​_ROZPORZĄDZENIE​_WOJEWODY​_OPOLSKIEGO.docx 0.02MB

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}