W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Regulamin przyznawania honorowego patronatu Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.
Regulamin określa procedurę i zasady oceny wniosków o przyznanie honorowego patronatu Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, zwanego dalej ŚCDN.

§ 2.

 1. Patronat ŚCDN jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter merytoryczny       przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego wydarzenia.
 2. Patronat przyznaje dyrektor ŚCDN lub osoba przez niego upoważniona. 
 3. O przyznanie honorowego patronatu ŚCDN mogą ubiegać się podmioty organizujące przedsięwzięcia edukacyjne o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim lub regionalnym oraz ze względu na poruszaną tematykę – zgodne z misją ŚCDN.
 4. ŚCDN nie obejmuje honorowym patronatem inicjatyw o charakterze komercyjnym.
 5. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych honorowy patronat przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.

Rozdział 2
Procedura przyznania honorowego patronatu ŚCDN

§ 3.

 1. W celu uzyskania honorowego patronatu organizator zobowiązany jest wypełnić WNIOSEK O PATRONAT ŚCDN oraz dostarczyć go do Sekretariatu Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce) lub przesłać drogą elektroniczną na adres: martyna.glebocka@scdn.pl, najpóźniej cztery tygodnie przed rozpoczęciem wydarzenia.
 2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi Załącznik do regulaminu i dostępny jest poniżej w części Materiały.
 3. Organizator jest zobowiązany dołączyć do wniosku program przedsięwzięcia.
 4. Za datę przyjęcia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do ŚCDN.
 5. Wnioski, które nie spełniają wymogów Regulaminu, nie będą rozpatrywane.
 6. W uzasadnionych sytuacjach dyrektor ŚCDN może zdecydować o rozpatrzeniu wniosku złożonego po terminie, o którym mowa w ust. 1 i 4.

§ 4.

 1. ŚCDN może zwrócić się do organizatora o przekazanie dodatkowych informacji.
 2. O przyznaniu lub odmowie przyznania honorowego patronatu ŚCDN organizator powiadamiany jest w formie pisemnej lub elektronicznej.
 3. Honorowy patronat ŚCDN jest wyróżnieniem uznaniowym. Dyrektor ŚCDN może odmówić objęcia przedsięwzięcia honorowym patronatem bez podania przyczyn.

Rozdział 3
Realizacja honorowego patronatu ŚCDN

§ 5.

 1. W przypadku otrzymania honorowego patronatu organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do oznakowania materiałów promocyjnych oraz informacyjnych (drukowanych, elektronicznych) poprzez umieszczenie:
  1. aktualnego logotypu Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
   w Kielcach,
  2. informacji, że przedsięwzięcie odbywa się pod honorowym patronatem Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
 2. Na życzenie ŚCDN, w przypadku wydarzeń, np. konferencji, organizator zobowiązuje się do umieszczenia bannera roll-up ŚCDN w widocznym dla uczestników miejscu.
 3. W przypadku przyznania patronatu na stronie internetowej ŚCDN (w zakładce Patronaty) zamieszczona zostanie informacja o wydarzeniu wraz z informacją o objęciu przedsięwzięcia honorowym patronatem.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ŚCDN może odebrać przyznany patronat.
  O decyzji organizator jest informowany niezwłocznie, w formie elektronicznej bądź listowej.

Odebranie honorowego patronatu ŚCDN zobowiązuje organizatora do natychmiastowego wycofania materiałów informacyjnych i promocyjnych, na których zamieszczone zostało logo ŚCDN oraz informacji o patronacie ze swojej strony internetowej.

Załączniki (1)
{"register":{"columns":[]}}