W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku

Materiały

Zarządzenie Nr Or.I.120.1.1.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 04.01.2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł netto
zarz​_1.pdf 10.99MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.2.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 04.01.2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr Or.I.120.1.54.2019 z dnia 26.09.2019 r. w sprawie regulaminu przydziału środków ochrony indywidualnej dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach: robotnik gospodarczy, sprzątaczka, dozorca, archiwista w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim
zarz​_2.pdf 2.51MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.3.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 10.01.2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.
zarządzenie3.pdf 0.90MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.4.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 20.01.2022 r. w sprawie utworzenia Zespołu do oceny wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON i środków Powiatu Ostrowieckiego kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "ZINTEGROWANI".
zarz​_4.pdf 0.96MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.5.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 24.01.2022 r. w sprawie zmiany trybu świadczenia usług w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Ostrowieckim
Zarządzenie.pdf 0.47MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.6.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 03.02.2022 r. w sprawie powołania Komisji dokonującej odbiorów częściowych i odbioru końcowego dostaw sprzętu zakupionego w ramach projektu "TIK dla szkół Powiatu Ostrowieckiego!"
zarz​_6.pdf 0.32MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.7.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 11.02.2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowrj w celu wyboru najorzystniejszej oferty na "Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych w Powiecie ostrowieckim w 2022 roku".
Zarządzenie.pdf 0.55MB
Zarządzenie Or.I.120.1.8.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 18.02.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowrj w celu wyboru najorzystniejszej oferty na "Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na obszarze powiatu ostrowieckiego".
Zarządzenie​_OrI120182022.pdf 0.55MB
Zarządzenie Or.I.120.1.9.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 22.02.2022 r. w sprawie przyjęcia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na rok 2022
zarz​_9.pdf 1.35MB
Zarządzenie Or.I.120.1.10.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 22.02.2022 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Św. w 2022 roku (załączniki do zarządzenia znajdują się do wglądu w pok. 307 - Zespół ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Obronności i Zarządzania Kryzysowego)
zarz​_10.pdf 0.53MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.11.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 23.02.2022 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2022 r.
zarz​_11.pdf 1.16MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.12.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 23.02.2022 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2022 r.
zarz​_12.pdf 0.88MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.13.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 03.03.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 260702​_2.0005 Maksymilianów oraz dostosowanie obecnie prowadzonej bazy danych ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów dla jednostek ewidencyjnych 260702​_2 Bałtów oraz 260703​_2 Bodzechów w powiecie ostrowieckim."
zarz. 13.pdf 0.56MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.14.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 07.03.2022 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Zarządzenie​_Nr​_OrI1201142022​_Starosty​_Ostrowieckiego​_z​_dnia​_07032022​_r​_w​_sprawie​_zmiany​_składu​_osobowego​_Komisji​_Socjalnej​_Zakładowego​_Funduszu​_Świadczeń​_Socjalnych​_w​_Starostwie​_Powiatowym​_w​_Ostrowcu​_Świętokrzyskim.pdf 0.97MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.15.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 15.03.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych w rozbiciu na części zamówienia
zarz​_15.pdf 0.63MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.16.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 16.03.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowcu Świętokrzyskim
zarz​_16.pdf 0.79MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.17.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 16.03.2022 r. w sprawie przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
zarz​_17.pdf 0.49MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.18.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 16.03.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictw i upoważnień Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim
zarz​_18.pdf 0.94MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.19.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 21.03.2022 r. w sprawie powołania Komisji dokonującej czynności przekazania placu budowy i odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych przy zadaniu pn.: "Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych w Powiecie Ostrowieckim w roku 2022"
zarz​_19.pdf 0.47MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.20.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 30.03.2022 r. w sprawie ustalenia procedur windykacji należności w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim
zarz​_20.pdf 0.42MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.21.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 04.04.2022 r. w sprawie przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru
zarz​_21.pdf 0.47MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.22.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 04.04.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
zarz​_22.pdf 0.84MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.23.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 05.04.2022 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2022 - 2024
zarz​_23.pdf 26.13MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.24.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 05.04.2022 r. w sprawie ustalenia zasad zamawiania, używania, strzeżenia i likwidacji pieczęci i pieczątek służbowych w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim.
zarz​_24.pdf 2.99MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.25.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 06.04.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0653T od km 0+285,55 do km 0+345,25 wraz z budową mostu w miejscowości Małe Jodło w ramach zadania "Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292"
zarz​_25.pdf 0.54MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.26.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 11.04.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego Nr Or.I.120.1.80.2021 z dnia 02.09.2021 r. w sprawie zasad polityki rachunkowości dla Projektu pod nazwą "Termomodernizacja budynków Powiatu Ostrowieckiego zlokalizowanych w miejscowości Małachów Kolonia 2"
zarz​_26.pdf 0.61MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.27.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 13.04.2022 r. w sprawie przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Organizacyjno - Prawnym w Referacie Organizacyjno - Administracyjnym
zarz​_27.pdf 0.46MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.28.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 22.04.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego Nr Or.I.120.1.72.2021 z dnia 20.08.2021 r. w sprawie zasad polityki rachunkowości dla Projektu pod nazwą "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap"
zarz​_28.pdf 0.55MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.29.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 26.04.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego Nr Or.I.120.1.81.2021 z dnia 09.09.2021 r. w sprawie zasad polityki rachunkowości dla Projektu pod nazwą "TIK dla szkół Powiatu Ostrowieckiego"
zarz​_29.pdf 0.55MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.30.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 27.04.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: Remont drogi powiatowej nr 0661T w miejscowości Nowa Dębowa Wolna
zarz​_​_30.pdf 0.50MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.31.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 27.04.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego Nr Or.I.120.1.52.2021 z dnia 14.06.2021 r. w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2030+
zarz​_31.pdf 1.67MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.32.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 27.04.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego Nr Or.I.120.1.56.2021 z dnia 23.06.2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2030+
zarz​_32.pdf 0.89MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.33.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 28.04.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pod nazwą: "Dostawa ciągnika rolniczego wraz z kosiarką do utrzymania terenów zielonych"
zarz​_33.pdf 0.33MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.34.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 28.04.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: Zamówienie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp pn.: "Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych w Powiecie Ostrowieckim w roku 2022"
zarz​_34.pdf 0.54MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.35.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 05.05.2022 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy
zarz​_35.pdf 0.89MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.36.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 10.05.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowcu Świętokrzyskim
zarz​_36.pdf 0.42MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.37.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 10.05.2022 r. w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, które stały się z mocy prawa własnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
zarz​_37.pdf 1.02MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.38.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 11.05.2022 r. w sprawie powołania Komisji dokonującej czynności odbioru końcowego dostawy dla zadania pn: " Dostawa ciągnika rolniczego wraz z kosiarką do utrzymania terenów zielonych"
Zarządzenie​_38.pdf 0.44MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.39.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 13.05.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.I.120..1.36.2021 z dnia 19.05.2021 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim
zarządzenie​_39.pdf 1.64MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.40.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 19.05.2022 r. w sprawie powołania członków reprezentujących Powiat Ostrowiecki w Komisji dokonującej czynności przekazania terenu i placu budowy oraz odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych przy zadaniu pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej na 0653T od km 0+285,55 do km 0+345,25 wraz z budową mostu w miejscowości Małe Jodło w ramach zadania "Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292""
zarz​_40.pdf 0.54MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.41.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 20.05.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: "Remont posadzek oraz pomieszczeń w wybranych budynkach oświatowych Powiatu Ostrowieckiego"
zarz​_41.pdf 0.32MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.42.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 24.05.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zmówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: Remont drogi powiatowej nr 1031T - ul. Żabia w Ostrowcu Świętokrzyskim w km 0+650 do km 0+843
zarz​_42.pdf 0.54MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.43.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 26.05.2022 r. w sprawie powołania członków reprezentujących Powiat Ostrowiecki w Komisji dokonującej czynności przekazania terenu i placu budowy oraz odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych przy zadaniu pn. "Remont drogi powiatowej nr 0661T w miejscowości Nowa Dębowa Wola".
zarz​_43.pdf 0.30MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.44.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 03.06.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń dydaktycznych budynku internatu ZSOMS (I piętro) na pomieszczenia mieszkalne"
zarz​_44.pdf 0.52MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.45.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 06.06.2022 r. w sprawie utworzenia Zespołu do oceny wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON i środków Powiatu Ostrowieckiego kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Razem" Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo
zarz​_45.pdf 0.56MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.46.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 06.06.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr Or.I.120.1.121.2021 Starosty Ostrowieckiego z dnia 14.12.2021 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej procedury załatwiania spraw w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
zarz​_46.pdf 3.88MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.47.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 07.06.2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. kontroli realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III"
zarz​_47.pdf 1.34MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.48.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 09.06.2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim
zarz​_48.pdf 10.94MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.49.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 15.06.2022 r. w sprawie powołania Komisji stałej, dokonującej czynności przekazania terenu budowy oraz odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych, prowadzonych w placówkach oświatowych w 2022 r.
zarz​_49.pdf 0.29MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.50.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 21.06.2022 r. w sprawie określenia zasad obowiązujących przy opracowaniu projektów decyzji administracyjnych
zarz​_50.pdf 1.31MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.51.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 22.06.2022 r. w sprawie określenia procedury i czynności podejmowanych przez poszczególne komórki Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w celu opracowania i przedstawienia projektów zarządzeń
zarz​_51.pdf 0.88MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.52.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 22.06.2022 r. w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - odpłatnej służebności drogi koniecznej przechodu i przejazdu na nieruchomości
zarz​_52.pdf 0.39MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.53.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 22.06.2022 r. w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - odpłatnej służebności drogi koniecznej przechodu i przejazdu na nieruchomości
zarz​_53.pdf 0.46MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.54.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 24.06.2022 r. w sprawie powołania Komisji dokonującej czynności odbioru zadania pn.: "Dostawa ciągnika rolniczego wraz z kosiarką do utrzymania terenów zielonych".
zarz​_54.pdf 0.26MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.55.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 27.06.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr Or.I.120.1.50.2022 z dnia 21.06.2022 r. w sprawie określenia zasad obowiązujących przy opracowaniu projektów decyzji administracyjnych
zarz​_55.pdf 0.23MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.56.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 01.07.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.I.120.1.86.2019 Starosty Ostrowieckiego z dnia 16.12.2019 r. w sprawie zasad - polityki rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim
zarz​_56.pdf 23.05MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.57.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 06.07.2022 r. w sprawie powołania członków reprezentujących Powiat Ostrowiecki w Komisji dokonującej czynności przekazania terenu i placu budowy oraz odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych przy zadaniu pn.: "Remont drogi powiatowej nr 1031T - ul. Żabia w Ostrowcu Świętokrzyskim w km 0+650 do km 0+843".
zarz​_57.pdf 0.34MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.58.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 11.07.2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli działalności Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 49
zarz​_58.pdf 0.49MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.59.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 11.07.2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli działalności Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Grabowiecka 7
zarz​_59.pdf 0.49MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.60.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 21.07.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
zarz​_60.pdf 0.49MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.61.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 25.07.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na "Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych"
zarz​_61.pdf 0.73MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.62.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 25.07.2022 r. w sprawie zasad szczepienia pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu.
zarz​_62.pdf 1.28MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.63.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 28.07.2022 r. w sprawie powołania członków reprezentujących Powiat Ostrowiecki w Komisji dokonującej czynności odbioru końcowego wykonywanych robót budolanych przy zadaniu pn.: "Remont pracowni lingwistycznej w LO Nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim".
zarządzenie​_nr​_63.pdf 0.52MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.64.2022 Straosty Ostrowieckiego z dnia 29.07.2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim do składania wnioskówo świadczenia i dofinansowanie, o których mowa w art. 26 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz działania w tych postępowaniach, w imieniu i na rzecz opiekuna tymczasowego.
zarzadzenie​_64.pdf 0.56MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.65.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 10.08.2022 r. w sprawie powołania członków reprezentujących Powiat Ostrowiecki w Komisji dokonującej czynności odbioru częściowego wykonanych robót budowalnych przy zadaniu pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0653T od km 0+285,55 do km 0+345,25 wraz z budową mostu w miejscowości Małe Jodło w ramach zadania "Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292"".
zarz​_65.pdf 0.57MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.66.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 10.08.2022 r. w sprawie powołania komisji do spraw oceny przydatności materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
zarz​_66.pdf 1.02MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.67.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 10.08.2022 r. w sprawie przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru
zarz​_67.pdf 0.54MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.68.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 17.08.2022 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia Projektu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją EZD PUW w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim
zarz​_68.pdf 3.17MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.69.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 17.08.2022 r. w sprawie powołania członków Zespołu reprezentującego Powiat Ostrowiecki jako Zamawiającego do podjęcia i przeprowadzenia negocjacji w celu ewentualnej zmiany umowy Or.I.032.182/2021 z dnia 15.07.2021 r. wraz z aneksami oraz umowy nr Or.I.032.183/2021 z dnia 15.07.2021 r. wraz z aneksami w zakresie ewentualnego zwiększenia należnego Wykonawcy robót wynagrodzenia
zarz​_69.pdf 1.03MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.70.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 18.08.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: Przebudowa łącznika oraz łazienki w ramach zadania: "Dostosowanie łazienki znajdującej się w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Iłżecka 37 (łącznik pomiędzy holem głównym i salą konferencyjną) dla potrzeb osób niepełnosprawnych"
zarz​_70.pdf 0.80MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.71.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 22.08.2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu "Programu współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność Pozytku publicznego na rok 2023"
zarzadzenie​_71.pdf 13.99MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.72.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 25.08.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Powiatu Ostrowieckiego w sezonie 2022/2023"
zarządzenie​_72.pdf 0.74MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.73.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 31.08.2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim, 27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Karola Szymanowskiego 11.
zarz​_73.pdf 0.84MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.74.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 31.08.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.I.120.1.58.2022 Starosty Powiatu Ostrowieckiego z dnia 11.07.2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli działalności Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 49
zarz​_74.pdf 0.43MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.75.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 02.09.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0727T na odcinku od km 0+658 do km 0+935 w miejscowości Przeuszyn"
zarz​_75.pdf 0.76MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.76.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 13.09.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: "Remont drogi powiatowej nr 1571T w ms. Wólka Pętkowska"
zarz​_76.pdf 0.75MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.77.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 19.09.2022 r. w sprawie powołania członków reprezentujących Powiat Ostrowiecki w Komisji dokonującej czynności przekazania terenu i placu budowy oraz odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych przy zadaniu pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1595T w miejscowości Kosowice w zakresie wykonania zatoki autobusowej"
Zarzązdenie​_77.pdf 0.57MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.78.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 22.09.2022 r. w sprawie powołania Komisji dokonującej czynności przekazania terenu budowy oraz odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych, prowadzonych w ramach zadania pn.: "Przebudowa łącznika oraz łazienki w ramach zadania: "Dostosowanie łazienki znajdującej się w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Iłżecka 37 (łącznik pomiędzy holem głównym i salą konferencyjną) dla potrzeb osób niepełnosprawnych""
zarz​_78.pdf 0.52MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.79.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 26.09.2022 r. w zakresie pracy archiwum zakładowego w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim
zarz​_79.pdf 5.41MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.80.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 28.09.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.I.120.1.59.2022 Starosty Powiatu Ostrowieckiego z dnia 11.07.2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli działalności Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Grabowiecka 7
zarz​_80.pdf 0.46MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.81.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 30.09.2022 r. w sprawie powołania komisji skontrowej zasobu archiwum zakładowego w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim
zarz​_81.pdf 2.58MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.82.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 03.10.2022 r. w sprawie powołania członków reprezentujących Powiat Ostrowiecki w Komisji dokonującej czynności przekazania terenu i placu budowy oraz odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych przy zadaniu pn.: "Remont drogi powiatowej nr 1571T w ms. Wólka Pętkowska".
zarz​_82.pdf 0.51MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.83.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 05.10.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: "Dostawa paliw płynnych"
zarz​_83.pdf 0.53MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.84.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 05.10.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: Zamówienie w trybie z wolnej ręki na postępowanie pn.: "Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatoiwych"
zarz​_84.pdf 0.76MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.85.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 19.10.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: "Dostawa soli drogowej"
zarz​_85.pdf 0.35MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.86.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 19.10.2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania upoważnień i pełnomocnictw oraz sposobu ich rejestrowania w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim
zarz​_86.pdf 1.47MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.87.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 25.10.2022 r. w sprawie utworzenia Zespołu do oceny wniosku o dofinansowanie ze środków PEFRO i środków Powiatu Ostrowieckiego kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztat ów Terapii Zajęciowej przy stowarzyszeniu "ZINTEGROWANI"
Zarządzenie​_nr​_87.pdf 0.65MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.88.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 25.10.2022 r. w sprawie utworzenia Zespołu do oceny wniosku o dofinansowanie ze środków PEFRO i środków Powiatu Ostrowieckiego kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Razem" Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo.
Zarządzenie​_nr​_88.pdf 0.66MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.89.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 26.10.2022 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użycie na okres do 3 lat
zarządzenie​_89.pdf 1.43MB
Zarządzenie Nr Or. I.120.1.90.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 26.10.2022 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użycie na okres do 3 lat.
zarządzenie​_90.pdf 1.33MB
Zarządzenie Nr Or. I.120.1.91.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 27.10.2022 roku w sprawie określenia „Procedury obsługi techniczno- organizacyjnej organów Powiatu”
zarządzenie​_91.pdf 6.51MB
Zarządzenie Nr Or. I.120.1.92.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 28.10.2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: "Dostawa używanej pługo - piaskarki na potrzeby zimowego utrzymania dróg powiatowych"
zarz​_92.pdf 0.42MB
Zarządzenie Nr Or. I.120.1.93.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 28.10.2022 roku w sprawie powołania członków reprezentujących Powiat Ostrowiecki w Komisji dokonującej czynności przekazania terenu i placu budowy oraz odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych przy zadaniu pn.: "Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych"
zarz​_93.pdf 0.34MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.94.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 31.10.2022 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla Projektu grantowego "Cyfrowy Powiat" realizowanego na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 5378/P/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Zarzązdenie​_94.pdf 2.58MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.95.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 04.11.2022 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2022 - 2024
zarz​_95.pdf 0.54MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.96.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 04.11.2022 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe
zarz​_96.pdf 2.01MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.97.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 04.11.2022 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla zadań pn.: Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej ul. Sandomierskiej w Ćmielowie (starodroża drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie) przy skrzyżowaniu z ulicą Rynek; Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej ul. Sandomierskiej (starodroża drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie) przy skrzyżowaniu z ulicą Długą w Ćmielowie; Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej ul. Sandomierska w Ćmielowie (starodroże drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie); Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej – ul. Sandomierska (starodroże drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie) przy skrzyżowaniu z ul. Zamkową w Ćmielowie; Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0657T – ul. Kolejowa w Kunowie; Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0656T - ul. Warszawska w Kunowie; Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0647T w m. Momina w km 5+347; Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1026T – ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim w km 0+177; Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1023T – Aleja Jana Pawła II w km 1+144; Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0660T Miłkowska Karczma – Ostrowiec Świętokrzyski w km 5+812; Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0902T – ul. Jana Samsonowicza w km 3+014;Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0645T w km 4+856 w m. Momina dofinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
zarz​_97.pdf 3.53MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.98.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 04.11.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej".
zarz​_98.pdf 0.44MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.99.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 07.11.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: "Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w ramach programu Cyfrowy Powiat"
zarz​_99.pdf 0.44MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.100.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 07.11.2022 r. w sprawie powołania członków reprezentujących Powiat Ostrowiecki w Komisji dokonującej czynności odbioru końcowego robót dla zadania pn.: "Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego, służącego do zabezpieczenia skarpy oraz drogi dojazdowej do Oczyszczalni Wód Deszczowych, zlokalizowanej przy ul. 11-go Listopada".
zarz​_100.pdf 0.34MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.101.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 07.11.2022 r. w sprawie wprowadzania zmian do regulaminu Wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
zarz​_101.pdf 0.68MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.102.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 14.11.2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2022 - 2024
zarz​_102.pdf 1.39MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.103.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 15.11.2022 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim za rok 2022
zarz​_103.pdf 1.64MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.104.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 16.11.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: Zamówienie w trybie z wolnej ręki na postępowanie pn.: "Dostawa używanej pługo - piaskarki na potrzeby zimowego utrzymania dróg powiatowych"
zarz​_104.pdf 0.43MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.105.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 29.11.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na" "Dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2023 roku"
zarz​_105.pdf 0.42MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.106.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 02.12.2022 r. w sprawie wprowadzenia ograniczenia zużycia energii elektrycznej oraz zasad ekonomicznego korzystania z energii elektrycznej i ogrzewania w budynkach Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
zarz​_106.pdf 1.01MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.107.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 02.12.2022 r. w sprawie przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Wydziale Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu
zarz​_107.pdf 0.54MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.108.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 02.12.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowcu Świętokrzyskim
zarz​_108.pdf 1.32MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.109.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 07.12.2022 r. w sprawie powołania komisji do spraw oceny przydatności materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
zarz​_109.pdf 0.58MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.110.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 09.12.2022 r. w sprawie przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. ewidencji dróg i gromadzenia danych w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Powiatu w Referacie Zarządzania Drogami.
zarządzenie​_110.pdf 0.58MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.111.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 09.12.2022 r. w sprawie przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. bieżącego utrzymania dróg w ramach służb liniowych w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Powiatu w Referacie Zarządzania Drogami
zarz​_111.pdf 0.35MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.112.2022 Starosty Ostreowieckiego z dnia 13.12.2022 r. w sprawie zasad składania i analizowania oświadczeń majątkowych.
zarządzenie​_112.pdf 1.75MB
Zarządzenie Or.I.120.1.113.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 14.12.2022 r. w sprawie określenia wymiaru czasu pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Zarządzenie​_113.pdf 0.28MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.02.2022 11:38 Beata Bronikowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Beata Bronikowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 93.0 14.12.2022 13:37 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 92.0 14.12.2022 13:16 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 91.0 13.12.2022 15:24 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 90.0 09.12.2022 15:28 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 89.0 09.12.2022 12:19 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 88.0 07.12.2022 14:46 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 87.0 02.12.2022 14:51 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 86.0 29.11.2022 12:48 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 85.0 16.11.2022 15:11 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 84.0 14.11.2022 15:03 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 83.0 07.11.2022 15:23 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 82.0 07.11.2022 14:41 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 81.0 04.11.2022 15:10 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 80.0 31.10.2022 13:44 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 79.0 28.10.2022 14:03 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 78.0 27.10.2022 14:51 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 77.0 27.10.2022 14:47 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 76.0 27.10.2022 14:00 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 75.0 27.10.2022 13:47 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 74.0 26.10.2022 08:08 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 73.0 20.10.2022 13:05 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 72.0 20.10.2022 07:57 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 71.0 06.10.2022 12:48 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 70.0 05.10.2022 10:52 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 69.0 03.10.2022 15:23 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 68.0 30.09.2022 13:53 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 67.0 28.09.2022 11:35 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 66.0 26.09.2022 15:10 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 65.0 22.09.2022 13:14 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 64.0 16.09.2022 15:11 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 63.0 13.09.2022 15:21 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 62.0 05.09.2022 14:38 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 61.0 31.08.2022 13:43 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 60.0 26.08.2022 07:51 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 59.0 24.08.2022 14:44 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 58.0 18.08.2022 14:38 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 57.0 17.08.2022 13:45 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 56.0 10.08.2022 15:30 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 55.0 29.07.2022 14:15 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 54.0 29.07.2022 08:01 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 53.0 26.07.2022 09:04 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 52.0 25.07.2022 09:38 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 51.0 25.07.2022 09:33 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 50.0 11.07.2022 11:34 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 49.0 08.07.2022 09:56 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 48.0 07.07.2022 07:58 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 47.0 06.07.2022 15:22 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 46.0 27.06.2022 10:12 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 45.0 24.06.2022 12:19 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 44.0 22.06.2022 14:11 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 43.0 22.06.2022 13:03 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 42.0 15.06.2022 12:40 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 41.0 09.06.2022 10:50 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 40.0 08.06.2022 09:12 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 39.0 07.06.2022 13:49 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 38.0 06.06.2022 15:19 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 37.0 06.06.2022 11:40 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 36.0 03.06.2022 13:29 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 35.0 26.05.2022 14:55 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 34.0 24.05.2022 13:31 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 33.0 20.05.2022 14:08 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 32.0 19.05.2022 14:53 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 31.0 13.05.2022 14:58 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 30.0 11.05.2022 12:09 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 29.0 10.05.2022 12:53 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 28.0 10.05.2022 10:02 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 27.0 05.05.2022 14:23 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 26.0 29.04.2022 09:26 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 25.0 28.04.2022 15:09 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 24.0 27.04.2022 15:38 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 23.0 27.04.2022 15:23 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 22.0 26.04.2022 12:54 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 21.0 22.04.2022 11:40 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 20.0 13.04.2022 11:22 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 19.0 11.04.2022 12:51 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 18.0 07.04.2022 11:55 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 17.0 05.04.2022 13:54 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 16.0 05.04.2022 11:53 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 15.0 04.04.2022 14:01 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 14.0 04.04.2022 12:54 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 13.0 30.03.2022 14:44 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 12.0 21.03.2022 15:20 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 11.0 18.03.2022 15:17 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 10.0 16.03.2022 14:39 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 9.0 16.03.2022 11:08 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 8.0 15.03.2022 14:32 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 7.0 07.03.2022 14:41 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 6.0 03.03.2022 15:11 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 5.0 23.02.2022 14:00 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 4.0 23.02.2022 13:37 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 3.0 22.02.2022 13:26 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 2.0 22.02.2022 13:23 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2022 roku 1.0 18.02.2022 11:38 Beata Bronikowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}