W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Wydział Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Z-ca Naczelnika Wydziału – Andrzej Potorski
pokój 305, tel. (41) 247-63-77

Referat Rolnictwa i Środowiska
Kierownik Referatu – Łukasz Dziekan
pokój 313, tel. (41) 247-63-56

 

pokój 308
tel. (41) 247-63-58
Andrzej Ciszewski
Aleksandra Kaczmarska
Natalia Dymanowska
Sylwia Dzik (tel. 604 741 481)

pokój 313
tel. (41) 247-63-56
Anna Mroczkowska-Śledź

pokój 315
tel. (41) 248-61-46
Elżbieta Mroczek

 

 

Referat Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu
Kierownik Referatu – Andrzej Potorski
pokój 305, tel. (41) 247-63-77

pokój 303
tel. (41) 247-52-78
Wioleta Kubicka
Monika Guzal

pokój 304
tel. (41) 247-52-70
Marta Szwajcer-Wykrota
Iwona Kowalczyk

pokój 306
tel. (41) 247-62-47
Katarzyna Dąbrowska
Mateusz Gagat

Do podstawowych zadań wydziału należy w szczególności:

 1. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o transporcie kolejowym.

 2. Prowadzenie postępowań w sprawach wymierzenia administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia, bez zgody posiadacza nieruchomości, zniszczenie drzewa lub krzewu lub uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa oraz ustalenie odszkodowania za usunięcie drzew i krzewów na podstawie ustawy o transporcie kolejowym i ustawy o ochronie przyrody z zastosowaniem zasad przewidzianych przy wywłaszczaniu nieruchomości, w przypadku braku umowy stron.

 3. Wyrażenie zgody na odstępstwo od odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy o transporcie kolejowym.

 4. Dokonywanie oględzin potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.

 5. Wydawanie decyzji w sprawach rozłożenia opłaty na raty lub przesunięcia terminu jej płatności.

 6. Prowadzenie postępowania egzekucyjnego w sprawach nieuiszczenia opłat w wyznaczonym terminie, określonych w ww. decyzjach oraz w przypadku niewykonania nasadzeń zastępczych.

 7. Określanie wymagań przeglądu ekologicznego dla instalacji nie zaliczonej do mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

 8. Prowadzenie postępowań w sprawach oceny oddziaływania na środowisko realizacji polityk, strategii, planów lub programów.

 9. Uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, jako właściwy organ w sprawach ochrony gruntów rolnych z terenu gmin: Bałtów, Bodzechów, Ćmielów i Waśniów.

 10. Weryfikacja zapisów gminnych programów ochrony środowiska i przygotowanie propozycji opinii Zarządu Powiatu.

 11. Wprowadzanie do bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko informacji nt. postępowań dotyczących strategicznych ocen oddziaływania na środowisko oraz ocenach oddziaływania dla przedsięwzięć, dla których organem właściwym jest Starosta.

 12. Sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

 13. Wydawanie zgody na zmianę lasu na użytek rolny, w stosunku do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

 14. Dokonywanie oceny udatności upraw leśnych najpóźniej w piątym roku od zalesienia gruntu oraz przekwalifikowywanie z urzędu zalesionego gruntu na leśny, jeżeli zalesienia gruntu dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 15. Przygotowywanie decyzji o wykonaniu na koszt nadleśnictw zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy wystąpią w nich organizmy szkodliwe w stopniu grożącym trwałości tych lasów.

 16. Prowadzenie spraw dotyczących wniosków o przyznanie środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia winnego, względnie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi.

 17. Wydawanie decyzji uznających las za ochronny lub pozbawiających go tego charakteru, w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

 18. Prowadzenie postępowań w zakresie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa w tym nadzorowanie wykonania,  zatwierdzanie i wydawanie decyzji w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków do projektu uproszczonych planów urządzenia lasów.

 19. Wydawanie decyzji nakazujących wykonywanie obowiązków zawartych w uproszczonych planach urządzenia lasów.

 20. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem w zarząd nadleśnictw gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 21. Wnioskowanie o przekazanie na rzecz jednostek organizacyjnych budynków i budowli będących w zarządzie lasów państwowych a nieprzydatnych dla gospodarki leśnej.

 22. Naliczanie miesięcznych ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów zalesionych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, przyznanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

 23. Występowanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o środki finansowe na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

 24. Prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego.

 25. Wyliczanie czynszów dzierżawnych należnych za dzierżawę obwodów łowieckich.

 26. Udostępnianie danych z zakresu łowiectwa.

 27. Przyjmowanie oświadczeń o wyłączeniu obszarów działek z polowania.

 28. Współpraca z inspekcją ochrony środowiska.

 29. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów.

 30. Prowadzenie spraw i wydawanie decyzji na posiadanie charta i mieszańca charta.

 31. Organizacja dożynek powiatowych.

 32. Współpraca z samorządami gminnymi, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Świętokrzyską Izbą Rolniczą, Inspekcją Weterynaryjną, Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz organizacjami i stowarzyszeniami producentów rolnych.

 33. Wydawanie zaświadczeń na podstawie uproszczonych planów urządzenia lasów lub decyzji określających zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.

 34. Wykonywanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych.

 35. Prowadzenie postępowań w sprawie zbywania gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

 36. Wydawanie kart wędkarskich, kart łowiectwa podwodnego oraz prowadzenie rejestrów wydanych kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego.

 37. Wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej na wodach niezaliczonych do wód śródlądowych żeglownych.

 38. Wydawanie zezwoleń na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.

 39. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem społecznej straży rybackiej, w tym przygotowanie do wystawienia legitymacji dla strażników.

 40. Prowadzenie rejestru roślin i zwierząt podlegających przewożeniu przez granicę na podstawie zezwolenia ministra środowiska ze względu na miejsce ich przetrzymywania oraz prowadzenia upraw lub hodowli.

 41. Wydawanie zaświadczeń o rejestracji roślin i zwierząt podlegających przewożeniu przez granicę na podstawie zezwolenia ministra środowiska ze względu na miejsce ich przetrzymywania oraz prowadzenia upraw lub hodowli.

 42. Prowadzenie spraw i wydawanie decyzji starosty zobowiązującej organy inspekcji ochrony roślin i nasiennictwa do usunięcia zagrożeń fitosanitarnych na terenie powiatu ostrowieckiego.

 43. Przeprowadzanie kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

 44. Opiniowanie decyzji wojewody o zakazie uprawy niektórych roślin uprawnych oraz ich odmian albo zakazie stosowania materiału siewnego nieodpowiedniej zdrowotności.

 45. Wydawanie zaświadczeń o pochodzeniu gleby na działkach przeznaczonych do wyłączenia z produkcji rolnej.

 46. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne dla podmiotów eksploatujących instalację, wytwarzających odpady niebezpieczne w ilości powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.

 47. Wydawanie zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie lub unieszkodliwianie odpadów dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

 48. Prowadzenie powiatowego rejestru decyzji na wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie i odzysk odpadów.

 49. Prowadzenie spraw i wydawanie pozwoleń na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza (z wyłączeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których istnieje ustawowy obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko).

 50. Prowadzenie spraw i wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu (z wyłączeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których istnieje ustawowy obowiązek sporządzania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko).

 51. Prowadzenie spraw i wydawanie pozwoleń zintegrowanych (z wyłączeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których istnieje ustawowy obowiązek sporządzania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko).

 52. Prowadzenie prac związanych z badaniem jakości gleby i ziemi.

 53. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko.

 54. Wydawanie decyzji zobowiązujących podmioty korzystające ze środowiska i negatywnie oddziałujące na środowisko do sporządzenia przeglądu ekologicznego (z wyłączeniem przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko).

 55. Wydawanie podmiotom korzystającym ze środowiska decyzji nakładających obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego.

 56. Wydawanie decyzji zobowiązujących prowadzących instalacje do prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji jeżeli z przeprowadzonej kontroli  wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych.

 57. Wydawanie decyzji – sprzeciwu na zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko.

 58. Wydawanie decyzji określającej wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, jeśli jest to uzasadnione ochroną środowiska.

 59. Wydawanie decyzji określającej wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji wymagającej zgłoszenia, której częścią jest źródło spalania paliw o niewielkiej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia.

 60. Prowadzenie analizy wydanych pozwoleń zintegrowanych.

 61. Prowadzenie analizy wydanych zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych.

 62. Prowadzenie postępowań w sprawie zmiany zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych  jeśli z analizy zezwolenia, o którym mowa w art. 56 ust. 1 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych wynika potrzeba zmiany.

 63. Prowadzenie postępowania w sprawie wydania, wygaśnięcia albo zmiany pozwolenia na emisję gazów cieplarnianych, jeśli w wyniku analizy zezwolenia stwierdzono ustanie przesłanek uczestnictwa w systemie albo potrzebę zmiany.

 64. Aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi wraz z jego przekazaniem regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska.

 65. Zatwierdzanie planu metodyki monitorowania, o którym mowa w art. 26f ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

 66. Okresowa analiza wydanych zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych.

 67. Wydawanie decyzji nakładających obowiązek prowadzenia w określonym czasie pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku wprowadzanych w związku z eksploatacją drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej, lotniska lub portu.

 68. Zatwierdzanie raportów w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 69 ust. 1 i ust 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012, przedkładanych przez prowadzącego instalację, zgodnie z art. 79 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

 69. Przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie zaświadczeń o przyjęciu zgłoszenia lub sprzeciwu dla instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko.

 70. Udostępnianie na stronie podmiotowej urzędu informacji o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne.

 71. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w zakresie prowadzonych spraw.

 72. Udostępnianie danych o środowisku i jego ochronie.

 73. Wydawanie decyzji o odmowie udzielenia informacji o środowisku.

 74. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością organu.

 75. Popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie.

 76. Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach.

 77. Uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, jako właściwy organ ochrony środowiska – w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

 78. Opiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

 79. Tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

 80. Prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu.

 81. Sporządzanie planów wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości i zasobu Skarbu Państwa.

 82. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych.

 83. Prowadzenie spraw związanych z oddawaniem nieruchomości Skarbu Państwa lub powiatu w użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd.

 84. Naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 85. Opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i powiatu dokonywanych z urzędu.

 86. Prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych.

 87. Prowadzenie postępowań dotyczących zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości: ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody.

 88. Przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody.

 89. Przygotowywanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstawaniu znacznej szkody.

 90. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, zwrotem odszkodowania oraz rozliczeń z tytułu zwrotu i terminach zwrotu.

 91. Zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności.

 92. Podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych.

 93. Składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości, ograniczonych praw rzeczowych, ostrzeżeń.

 94. Przygotowywanie decyzji związanych z wyrażaniem zgody na nadanie „resztówki”.

 95. Prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadaniu na własność działki gruntu i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne państwu w zamian za rentę.

 96. Prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przekazywaniem polskiemu związkowi działkowców gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe.

 97. Prowadzenie spraw związanych ze stwierdzaniem wygaśnięcia dotychczasowych decyzji o oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w użytkowanie spółdzielniom, osobom fizycznym, a także innym niepaństwowym jednostkom organizacyjnym oraz o przekazaniu tego mienia do zasobu własności rolnej Skarbu Państwa.

 98. Prowadzenie spraw dotyczących nieodpłatnego przekazywania lasom państwowym gruntów wchodzących w skład zasobu własności rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 99. Występowanie do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o przekazanie nieodpłatnie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych.

 100. Prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności.

 101. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem na wniosek organu wojskowego zarządu gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa bez pierwszej opłaty rocznej.

 102. Przygotowywanie decyzji o przejęciu nieruchomości lub jej części pozostającej w zarządzie organów wojskowych, uznanej za zbędną, na cele obronności i bezpieczeństwa państwa.

 103. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem na wniosek organu wojskowego decyzji o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe.

 104. Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, wydzierżawianiem, wynajmowaniem, użyczaniem lub użytkowaniem majątku Skarbu Państwa lub powiatu.

 105. Prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach powiatu i Skarbu Państwa.

 106. Prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem decyzji stwierdzających nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz powiatu.

 107. Ustalanie odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne – przejęte na własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 108. Prowadzenie spraw związanych z wyposażaniem jednostek powiatowych w nieruchomości będące własnością powiatu.

 109. Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji powiatowych celów publicznych.

 110. Kontrola prawidłowości użytkowania nieruchomości powiatowych z punktu widzenia przeznaczenia, celowości, gospodarności, itp.

 111. Prowadzenie ewidencji mienia powiatu.

 112. Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczenia mienia powiatu.

 113. Prowadzenie spraw związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji.

 114. Przygotowywanie decyzji nakładającej obowiązek zdjęcia próchniczej warstwy gleby   oraz jej wykorzystania.

 115. Prowadzenie spraw związanych z nakazaniem właścicielowi gruntów zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją.

 116. Przygotowywanie decyzji nakładającej na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązku ich rekultywacji.

 117. Przeprowadzanie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 118. Przeprowadzanie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji zezwalającej na wyłączenie.

 119. Prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat za niezakończenie rekultywacji gruntów  zdewastowanych w określonym terminie.

 120. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 121. Ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie.

 122. Ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.

 123. Przygotowywanie decyzji zatwierdzających uproszczone plany zagospodarowania gruntów leśnych, lasów i nieużytków przeznaczonych do zalesienia opracowanych przez organy spółki wspólnoty gruntowej.

 124. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 125. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających uiszczenie opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 126. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

 127. Prowadzenie postępowań wynikających z przepisów ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 128. Prowadzenie postępowań wynikających z przepisów ustawy Prawo wodne.

 

Wydział Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami realizuje swoje zadania poprzez następującą strukturę organizacyjną:

 1. Naczelnik Wydziału.
 2. Stanowisko ds. organizacyjno-administracyjnych.
 3. Referat Rolnictwa i Środowiska:
  1. Kierownik Referatu.
  2. Stanowisko ds. środowiska.
  3. Stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki leśnej i łowiectwa.
  4. Stanowisko ds. gospodarki odpadami.
  5. Stanowisko ds. gospodarki wodnej i rybactwa śródlądowego.
  6. Stanowisko ds. geologii i hydrogeologii.
 4. Referat Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu:
  1. Kierownik Referatu.
  2. Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu.
{"register":{"columns":[]}}