W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej

10.11.2023

UCHWAŁA NR 1446/2023
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 9 listopada 2023 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu białostockiego.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021, poz. 945), art. 15 ust 2a, 2b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023, poz. 571) oraz Uchwały Nr 1431/2023 Zarządu Powiatu Białostockiego 
z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu białostockiego uchwala się, co następuje:

§ 1
Powołuje się Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych w sferze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.  

§ 2
W skład komisji wchodzą:

 1. Małgorzata Nowik – Sekretarz Powiatu, 
 2. Agnieszka Polińska-Żukowska – p.o. Dyrektora Wydziału Spraw  Społeczny i Zarządzenia Kryzysowego,
 3. Hanna Nikitiuk – Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku,
 4. Małgorzata Szerenos – Inspektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego,
 5. Halina Sobolewska – Wildner – Przedstawiciel Organizacji Pozarządowej.
 6. Robert Jurczak – Przedstawiciel Organizacji Pozarządowej,
 7. Zdzisław Narel – Przedstawiciel Organizacji Pozarządowej.

§ 3
Regulamin pracy Komisji Konkursowej określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta
Roman Czepe – Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Henryk Suchocki – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu


Załącznik do Uchwały Nr 1446/2023
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 9 listopada 2023 roku


REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

§ 1
Zadaniem Komisji jest:

 1. analiza złożonych ofert,
 2. przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert,
 3. sporządzenie wykazu ofert i realizujących je podmiotów, które rekomenduje się Zarządowi Powiatu Białostockiego do udzielenia dotacji z budżetu Powiatu w ramach otwartego konkursu ofert z propozycją przyznania określonej wysokości dotacji,
 4. sporządzenie wykazu ofert i realizujących je podmiotów, których nie rekomenduje się Zarządowi Powiatu Białostockiego do udzielenia dotacji z budżetu Powiatu w ramach otwartego konkursu ofert ze względu na uchybienia formalne lub uzyskanie niskiej oceny przez Komisję. 

§ 2

 1. Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego Komisji oraz Sekretarza.
 2. Komisja obraduje na posiedzeniu zamkniętym, bez udziału oferentów.
 3. Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 
 4. W dniu posiedzenia Komisji członkowie otrzymują następujące materiały:
  1. zestawienie ofert zgłoszonych do konkursu,
  2. kartę oceny formalnej ofert,
  3. kartę oceny merytorycznej ofert,
  4. oświadczenie o bezstronności i poufności.
 5. Członkowie Komisji Konkursowej mają prawo wglądu do pełnej dokumentacji ofert konkursowych.
 6. Członkowie Komisji podpisują oświadczenie o bezstronności i poufności, w przypadku nie podpisania oświadczenia decyzje o wykluczeniu członka komisji z jej prac podejmuje Przewodniczący.

§ 3
Komisja przy ocenie złożonych ofert dokonuje następujących czynności:

 1. sprawdza czy oferty spełniają wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu konkursu,
 2. podejmuje decyzję o dopuszczeniu do rozpatrywania ofert spełniających wymagania formalne lub o odrzuceniu ofert niespełniających tych wymagań,
 3. rozpatruje merytorycznie oferty, poprzez wypełnienie przez obecnych na posiedzeniu członków Komisji „Karty Oceny Merytorycznej Ofert” (każdy arkusz zostaje podpisany przez osobę dokonującą oceny),
 4. na podstawie punktacji uzyskanych na Kartach, o których mowa w ust. 3, sporządza się „Zbiorczą Kartę Oceny Merytorycznej Ofert” z wyszczególnieniem ilości uzyskanych punktów,
 5. rekomenduje Zarządowi Powiatu Białostockiego maksymalnie 3 oferty, które uzyskały największą ilość punktów. Komisja może jednak nie rekomendować żadnej z nich lub rekomendować oferty na kwoty niższe niż wnioskowane w ofertach.

§ 4

 1. Z przebiegu konkursu Komisja sporządza protokół, który przekaże Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 2. Protokół podpisuje Przewodniczący Komisji oraz Sekretarz.

§ 5
Komisja ulega rozwiązaniu po podjęciu przez Zarząd Powiatu Białostockiego decyzji w formie uchwały o dofinansowaniu zgłoszonych zadań.


Podpisał:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta
 

Materiały

treść uchwały wraz z załącznikiem
1446.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}