W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

27.07.2023

UCHWAŁA Nr 1345/2023

ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO z dnia 27 lipca 2023 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim

Na podstawie art. 190 i art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm. ) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1a, art. 11 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
§ 1.  Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, tj. prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej 
w Powiecie Białostockim.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 ust. 2 zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białymstoku, w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Białymstoku w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, a także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Białymstoku. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta
Roman Czepe – Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Henryk Suchocki – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu

 

Załącznik do Uchwały Nr 1345/2023

Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 lipca 2023 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim

Na podstawie art. 190 i art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.  z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1a, art. 11 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Zarząd Powiatu Białostockiego ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Białostockim w okresie: 

od 1 października 2023 r. do 31 marca 2025 r.

I.    Rodzaj zadania
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej o typie socjalizacyjnym i interwencyjnym, w której może przebywać 14 dzieci, zgodnie z:
-  ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 447 z późn. zm.),
- rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720 ), 
wyłącznie przez podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) posiadające zezwolenie Wojewody Podlaskiego na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej zgodnie z powyżej cytowaną ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy wydane na czas nieokreślony.

II.    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania w okresie od 1 października 2023 r. do 31 marca 2025 r.  – 1 552 980 zł, w tym:
    w okresie od 1 października 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. – 214 500 zł, tj. do 71 500 zł miesięcznie (do 5 000 zł średnio miesięcznie na jednego wychowanka z uwzględnieniem 
14 miejsc w placówce i przyjęciu średnio miesięcznie  jednego wychowanka umieszczonego w ramach interwencji – 1 500 zł, tj. 30% dotacji),
    w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. – 1 029 600 zł, tj. do 85 800 zł miesięcznie (do 6 000 zł średnio miesięcznie na jednego wychowanka z uwzględnieniem 
14 miejsc w placówce i przyjęciu średnio miesięcznie  jednego wychowanka umieszczonego w ramach interwencji – 1 800 zł, tj. 30% dotacji),
    w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 marca 2025 r. – 308 880 zł, tj. do 102 960 zł miesięcznie (do 7 200 zł średnio miesięcznie na jednego wychowanka z uwzględnieniem 14 miejsc 
w placówce i przyjęciu średnio miesięcznie  jednego wychowanka umieszczonego w ramach interwencji – 2 160 zł, tj. 30% dotacji).

III.    Zasady przyznawania dotacji
1.    Postępowanie konkursowe odbywać się będzie w trybie otwartego konkursu ofert na podstawie niniejszego ogłoszenia przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).
2.    Zlecenie realizacji zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana. 
3.    Wzór umowy określa rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
4.    Dotacja na realizację zadania zostanie przyznana do wysokości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Powiatu Białostockiego.
5.    Środki pochodzące z przyznanych dotacji nie będą mogły być przeznaczone na pokrycie deficytu realizowanych przedsięwzięć, zakup budynków, lokali lub zakup gruntów, udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
6.    Za koszty kwalifikowane uznane będą koszty niezbędne do realizacji zadania 
i bezpośrednio związane z jego realizacją, zgodnie z opisem działań określonych w ofercie, w części dotyczącej realizacji zadania, spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.
7.    Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Białostockim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Białostockiego a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.
8.    Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych określają przepisy ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne przepisy prawa.

IV.    Termin i warunki realizacji zadania 
Termin realizacji zadania: od 1 października 2023 r. do 31 marca 2025 r.
Warunki realizacji zadania:
1.    Zadanie objęte konkursem musi być realizowane zgodnie z wymogami określonymi 
w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.  z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.) w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292 poz. 1720).
2.    Oferta musi być złożona wg wzoru określonego rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
3.    Oferent zapewni odpowiednie warunki do realizacji zadania zgodnie z ustawą 
i rozporządzeniem wskazanymi w punkcie 1 i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
4.    Oferent zapewni zatrudnienie kadry o kwalifikacjach określonych w ustawie z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.) i w wymiarze zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

V.    Termin składania ofert
Oferty należy składać w formie papierowej w terminie od 01 do 21 sierpnia 2023 r. w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. Borsucza 2 (pokój Nr 1).
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.  

VI.    Wymagane dokumenty
1.    Oferta wraz z załącznikami określonymi w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert 
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
2.    Statut podmiotu składającego ofertę.
3.    Zezwolenie Wojewody Podlaskiego na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wydane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm. ) na czas nieokreślony.
4.    Regulamin placówki opiekuńczo-wychowawczej opracowany zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
5.    Wykaz stanowisk pracy w placówce z wyszczególnieniem kwalifikacji (z uwzględnieniem osoby kierującej placówką) w przeliczeniu na pełne etaty – w liczbie odpowiedniej do potrzeb dzieci oraz rodzaju prowadzonych zajęć.
6.    Posiadane, aktualne dokumenty potwierdzające pozytywne opinie właściwego miejscowo komendanta Państwowej Straży Pożarnej, właściwego państwowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku oraz pozwolenie na użytkowanie budynku, w którym prowadzona jest placówka.
7.    Dokument potwierdzający osobowość prawną w przypadku podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

VII.    Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
1.    Oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie po upływie terminu składania ofert.
2.    Oceny ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Białostockiego.
3.    Złożone oferty poddane zostaną ocenie formalnej i merytorycznej.
4.    Kryteria formalne:
a)    ocena, czy oferent składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia,
b)    ocena, czy kompletna jest dokumentacja załączona do oferty, 
c)    ocena, czy oferta została złożona w terminie.
5.    Nie podlegają ocenie merytorycznej oferty, w których koszt realizacji zadania przekroczy wysokość środków określonych w pkt. II ogłoszenia. 
6.    Kryteria merytoryczne:
a)    ocena możliwości realizacji zadania publicznego,
b)    ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym 
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c)    ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne,
d)    planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczne oferenta,
e)    analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
7.    Złożenie oferty spełniającej kryteria formalne i merytoryczne nie jest równoznaczne 
z przyznaniem dotacji.
8.    Oferty spełniające kryteria formalne i które zostaną pozytywnie ocenione pod kątem merytorycznym będą przedstawione przez komisję konkursową Zarządowi Powiatu Białostockiego. Oferty złożone po terminie, sporządzone wadliwie lub niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.
9.    Od decyzji Zarządu Powiatu Białostockiego w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie przysługuje odwołanie.
10.    Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń, a także na stronie internetowej powiatu.

VIII.    Wybór oferty nastąpi niezwłocznie po upływie terminu ich składania.

IX.    Informacje dodatkowe
Zarząd Powiatu Białostockiego na zlecenie prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej w okresie od stycznia do lipca 2023 r. przekazał dotację w wysokości 441 000 zł, planowana kwota dotacji do przekazania w sierpniu i wrześniu 2023 r.  – 126 000 zł , a w 2022 r. przekazał dotację w łącznej wysokości – 699 555,39 zł. 
Szczegółowych informacji w zakresie otwartego konkursu ofert udziela: Elżbieta Anna Turczewska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Słonimska 15/1, pokój Nr 4, tel.: 85 732 17 72 w. 8. 

Podpisał:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta

 

Materiały

Uchwała wraz z załącznikiem
1345.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}