W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót
Reja24

Rejestracja Jachtów

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów

UWAGA !!!

WŁAŚCICIELE JACHTÓW I INNYCH 
JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH O DŁUGOŚCI DO 24 M

Zbliża się termin utraty ważności dokumentów rejestracyjnych wydanych na podstawie „starych przepisów”. 
Właściciele jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m zobowiązani są do zarejestrowania jednostek z wykorzystaniem systemu REJA 24.
TERMIN, W KTÓRYM NALEŻY DOKONAĆ POWTÓRNEJ REJSTERACJI- do 31 stycznia 2023 r. 

    Przypominamy, iż właściciel jednostki pływającej zarejestrowanej w nowym rejestrze (System REJA) jest obowiązany zawiadomić organ rejestrujący o:

 • zbyciu jednostki,
 • nabyciu jednostki,
 • zmianie stanu faktycznego (zmiana danych w rejestrze),
 • zmianie stanu faktycznego wymagającej wykreślenia jednostki z rejestru.

Na zgłoszenie powyższych zdarzeń właściciel ma 30 dni, licząc od dnia zaistnienia zdarzenia. 
 

Karta Informacyjna 
REJESTRACJA JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH O DŁUGOŚCI DO 24 M

Rejestracja odbywa się przez portal REJA24

Adres dedykowanej Elektronicznej Skrzynki Podawczej, właściwej do składania wniosków w sprawach dotyczących rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, umożliwiający załatwianie spraw w trybie on-line przy wykorzystaniu e-Usług: 

Aplikacja Konto Interesanta

Wzory formularzy papierowych można pobrać ze strony Urzędu Morskiego w Szczecinie, korzystając z poniższego linku. 

Wzory formularzy (ze strony REJA24)

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U.2020.1500 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 763)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 248)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 157)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m i administrowania nim (Dz. U. poz. 1908)

WYMAGANE WNIOSKI I ZAŁĄCZNIKI ZNAJDUJĄ SIĘ W MATERIAŁACH DO POBRANIA

OPŁATY

 1. za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego- pobiera się opłatę w wysokości 80 zł;
 2. za rozpatrzenie wniosku o zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego- pobiera się opłatę w wysokości 80 zł;
 3. za rozpatrzenie wniosku o wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego- pobiera się opłatę w wysokości 80 zł;
 4. za rozpatrzenie wniosku o wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m- pobiera się opłatę w wysokości 15 zł;
 5. za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego w przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, pobiera się opłatę w wysokości 60 zł.

Zapłaty należy dokonać:

 • przelewem, przekazem na rachunek bankowy:
  Starostwo Powiatowe w Białymstoku
  44 1020 1332 0000 1102 0609 3282
  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA.
 • bezpośrednio w kasie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku (tylko gotówką)

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

MIESIĄC 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Białystok, ul. Borsucza 2, pokój 9
Tel.: 85 740-39-03

GODZINY PRACY

PONIEDZIAŁEK: 8.00 - 16.00, 
WTOREK: - PIĄTEK: 7.30 - 15.30 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Środowiska i Rolnictwa

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

 1. Obowiązkowi rejestracji podlega:
  1. jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;
  2. jednostka pływająca używana do połowów rybackich,
  3. jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o ile nie posiada innej niż polska przynależności.
 2. Obowiązkowi rejestracji, o którym mowa w ust. 1, nie podlega:
  1. jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;
  2. jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;
  3. deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.
 3. Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela.

[Definicje legalne]

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

 1. jednostce pływającej - należy przez to rozumieć jacht oraz jednostkę pływającą używaną do połowu ryb;
 2. jachcie - należy przez to rozumieć jacht rekreacyjny oraz jacht komercyjny, w tym skuter wodny, jednostkę pływającą używaną do celów mieszkalnych (houseboat) oraz drewnianą replikę statku historycznego;
 3. jachcie rekreacyjnym - należy przez to rozumieć statek przeznaczony lub używany w żegludze morskiej lub w żegludze śródlądowej, wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, inny niż jacht komercyjny;
 4. jachcie komercyjnym - należy przez to rozumieć statek przeznaczony lub używany w żegludze morskiej lub w żegludze śródlądowej, wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, w ramach prowadzenia działalności polegającej na:
  1. odpłatnym przewozie osób,
  2. odpłatnym wykonywaniu rejsów szkoleniowych,
  3. odpłatnym udostępnianiu statku w celach:
   1. amatorskiego połowu ryb w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652, z 2017 r. poz. 60 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1137) lub
   2. rybołówstwa rekreacyjnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim,
  4. odpłatnym udostępnianiu statku obsadzonego załogą,
  5. każdym innym odpłatnym wykorzystaniu lub udostępnianiu statku
   1. o ile w ramach tej działalności nie jest używany do przewozu więcej niż 12 pasażerów;
 5. jednostce pływającej używanej do połowu ryb - należy przez to rozumieć jednostkę pływającą używaną do amatorskiego połowu ryb oraz jednostkę pływającą używaną do połowów rybackich;
 6. jednostce pływającej używanej do amatorskiego połowu ryb - należy przez to rozumieć statek używany do amatorskiego połowu ryb na wodach śródlądowych w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym;
 7. jednostce pływającej używanej do połowów rybackich - należy przez to rozumieć statek używany do połowu organizmów żyjących w wodzie, w tym ryb i raków, wykonywanego rybackimi narzędziami lub urządzeniami połowowymi na wodach śródlądowych, inny niż jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb;

Materiały

Wademekum właściciela jednostki pływającej
Broszura informacyjna dotycząca Rejestracji jachtów i innych jednostek płynących o długości do 24 metrów
Przewodnik dla żeglarzy i amatorów jachtów
Załączniki wymagane do wniosku o rejestrację
ZAŁĄCZNIKI​_WYMAGANE​_DO​_WNIOSKU​_O​_REJESTRACJĘ.PDF 0.18MB
{"register":{"columns":[]}}