W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

18. Wyrejestrowanie pojazdu

Niezbędne dokumenty:

 • Wniosek
 • dowód tożsamości właściciela pojazdu,
 • stosowne pełnomocnictwo wraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wys. 17 zł – w wypadku działania przez pełnomocnika (opłata skarbowa nie dotyczy: małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa – na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej; w tych przypadkach stopień pokrewieństwa powinien być wskazany w dokumencie pełnomocnictwa),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana lub tablic (tablicy) rejestracyjnych właściciel składa stosowne oświadczenie. W przypadku wyrejestrowania pojazdu czasowo wycofanego z ruchu do wniosku o jego wyrejestrowanie zamiast dowodu rejestracyjnego właściciel pojazdu dołącza decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. Dokumenty w języku obcym dołączone do wniosku o wyrejestrowanie powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Wyrejestrowanie pojazdu z powodu:

przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie o demontażu pojazdu, o którym mowa w ustawie o recyklingu pojazdu lub równoważny dokument wydany w innym państwie,
 • dowód rejestracyjny,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 • tablice (tablicę) rejestracyjne.

kradzieży pojazdu, do wniosku należy dołączyć: 

 • zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji (prokuratury lub sądu) potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ,
 • stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,
 • dowód rejestracyjny
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę, do wniosku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i stosowne oświadczenie lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą.
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,

zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą, do wniosku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą;
 • dowód rejestracyjny,
 • tablice (tablicę) rejestracyjne.
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,

udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności, do wniosku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu,
 • dowód rejestracyjny,
 • tablice rejestracyjne,
 • dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach.
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,

przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu o którym mowa w ustawie o recyklingu pojazdów, lub równoznaczny dokument wydany w innym państwie,
 • dowód rejestracyjny,
 • tablice (tablicę) rejestracyjne.
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,

W toku prowadzonego postępowania, celem ustalenia stanu faktycznego mogą być niezbędne inne dokumenty, niewymienione powyżej.

Opłata:

Opłata skarbowa za wyrejestrowanie pojazdu – 10 zł

Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Białymstoku lub na konto:

BANK PEKAO S.A.

26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta, ul. Słonimska 1, 15 – 950 Białystok

Miejsce złożenia wniosku:

Wydział Komunikacji, parter sala tel. 085-740-39-01

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.), 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity  Dz.U.2014 poz. 1522 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. Dz.U.2014 poz. 1727 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U z 2015 r., poz. 140 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji (Dz. U. z 2010 r., Nr 75, poz. 476)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (Dz. U. z 2002 r., Nr 44, poz.419 )
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U.2013 r., poz. 392 , ze zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. - o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Starosty Białostockiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Materiały

Wniosek o rejestrację
wniosek​_o​_rejestracje​_2022​_nowy.doc 0.09MB
Wniosek o rejestrację wersja PDF
wniosek​_o​_rejestracje​_2022​_nowy​_(002).pdf 0.29MB
Oświadczenie
oswiadczenie​_dotyczace​_zbycia​_pojazdu​_za​_granice.doc 0.03MB
Upoważnienie
upowaznienie​_1​_​_(2).pdf 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}