W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

16. Wycofanie czasowe pojazdu z ruchu

Czasowemu wycofaniu z ruchu podlegają pojazdy zarejestrowane:

 • samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t,
 • ciągniki samochodowe,
 • pojazdy specjalne,
 • autobusy.

Pojazd może być wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

Niezbędne dokumenty:

 • Wniosek 
 • dowód tożsamości właściciela pojazdu,
 • stosowne pełnomocnictwo wraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wys. 17 zł – w wypadku działania przez pełnomocnika (opłata skarbowa nie dotyczy: małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa – na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej; w tych przypadkach stopień pokrewieństwa powinien być wskazany w dokumencie pełnomocnictwa),
 • dowód rejestracyjny,
 • tablice rejestracyjne,
 • dowód uiszczenia opłaty za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,
 • polisa ubezpieczenia O C (do wglądu),

W wypadku przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu do wniosku należy dołączyć:

 • karta pojazdu (jeżeli była wydana),
 • decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,
 • dowód uiszczenia opłaty za przedłużenie czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

W toku prowadzonego postępowania, celem ustalenia stanu faktycznego mogą być niezbędne inne dokumenty, niewymienione powyżej.

Okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu na pisemny wniosek właściciela pojazdu może ulec skróceniu.

Opłata:

Czasowe wycofanie z ruchu na okres 2 miesięcy – 80 zł; opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc w sposób następujący:

 1. od 3 do 12 miesiąca – o 4 zł,
 2. od 13 do 24 miesiąca – 2 zł,
 3. od 25 do 48 miesiąca – 0,25 zł.

Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Białymstoku lub na konto:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A Oddział w Białymstoku:

44 1020 1332 0000 1102 0609 3282

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Starosta Powiatowego w Białymstoku lub na konto w:
BANK PEKAO S.A.

26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta, ul. Słonimska 1, 15 – 950 Białystok

Miejsce złożenia wniosku:

Wydział Komunikacji, sala parter,  tel. 085-740-39-27, tel. 085-740-39-01 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.), 
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. z 2004 r., Nr 285, poz. 2856 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. Dz.U.2014 poz. 1727 ze zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. - o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Starosty Białostockiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Materiały

Wniosek
WNIOSEK​_17.doc 0.08MB
Upoważnienie
upowaznienie​_1​_​_(1).pdf 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}