W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

15. Nadanie cechy identyfikacyjnej, wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej

Decyzja o nadaniu cech identyfikacyjnych może być wydana w przypadku:

 • pojazdu zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako "SAM",
 • pojazdu, w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednio ramę lub podwozie bez numeracji fabrycznej,
 • pojazdu odzyskanego po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
 • pojazdu nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
 • w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, a prawomocnym orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu,
 • w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy, jeżeli zostanie to potwierdzone pisemną opinią rzeczoznawcy samochodowego, która powinna wskazywać pierwotne cechy identyfikacyjne lub jednoznacznie wykluczać ingerencje w pole numerowe w celu umyślnego ich zniszczenia lub zafałszowania,
 • pojazdu zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona.

Niezbędne dokumenty:

 • Wniosek
 • dowód tożsamości właściciela,
 • stosowne pełnomocnictwo wraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wys. 17 zł – w wypadku działania przez pełnomocnika (opłata skarbowa nie dotyczy: małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa – na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej; w tych przypadkach stopień pokrewieństwa powinien być wskazany w dokumencie pełnomocnictwa),
 • oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, w przypadku pojazdu którego markę określa się jako "SAM" zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej,
 • dowód własności na określony zespół w przypadku pojazdu w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednio ramę lub podwozie bez numeracji fabrycznej,
 • dokumenty stwierdzające odzyskanie pojazdu po kradzieży w przypadku pojazdu w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
 • dokumenty stwierdzające nabycie pojazdu na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa w przypadku pojazdu w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
 • prawomocne orzeczenie sądu ustalające prawo własności pojazdu w przypadku pojazdu w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
 • opinia rzeczoznawcy samochodowego, w przypadku pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo naprawy,
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu zgodności pojazdu z warunkami technicznymi w przypadku pojazdu zabytkowego,
 • opinię rzeczoznawcy samochodowego, jeżeli jest wymagana,
 • dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd jest zarejestrowany,
 • polisa ubezpieczenia O C (do wglądu),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

WYDANIE ZGODY NA WYKONANIE I UMIESZCZENIE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ ZASTĘPCZEJ

 Niezbędne dokumenty:

 • Wniosek
 • zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego potwierdzające brak lub zniszczenie tabliczki znamionowej zastępczej,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

W toku prowadzonego postępowania, celem ustalenia stanu faktycznego mogą być niezbędne inne dokumenty, niewymienione powyżej.

Opłata:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 10 zł

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Starosta Powiatowego w Białymstoku lub na konto w:
BANK PEKAO S.A.

26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta, ul. Słonimska 1, 15 – 950 Białystok

Miejsce złożenia wniosku:

Wydział Komunikacji, sala parter,  tel. 085-740-39-01,  tel. 085-740-39-27

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.), 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity  Dz.U.2014 poz. 1522 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. Dz.U.2014 poz. 1727 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U.2013 r., poz. 392 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz.U. Nr 236, poz. 1401),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 776 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U.2013 r., poz. 392 , ze zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. - o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Starosty Białostockiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Materiały

Wniosek - NADANIE CECHY IDENTYFIKACYJNEJ I/LUB WYDANIE ZGODY NA WYKONANIE I UMIESZCZENIE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ ZASTĘPCZEJ
wniosek​_16.doc 0.08MB
Wniosek WYDANIE ZGODY NA WYKONANIE I UMIESZCZENIE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ ZASTĘPCZEJ
tabliczka​_zanmionowa.doc 0.08MB
Upoważnienie
upowaznienie​_1​_​_(1).pdf 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}