W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Zmiana imienia i nazwiska

1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Wydanie decyzji o zmianie imienia/nazwiska

2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska,

 • dowód zapłaty opłaty skarbowej

 • ważny dowód osobisty  - do wglądu

 • prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego o pozbawieniu praw rodzicielskich w przypadku, gdy jedno z rodziców zostało pozbawione praw rodzicielskich, a zmiana nazwiska dotyczy małoletniego.

 • prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego o wyrażeniu zgody na zmianę nazwiska dziecka.

Wnioskodawca we wniosku wskazuje kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu.

W przypadku zmiany imienia lub nazwiska małoletniego dziecka/dzieci wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci.

Wniosek musi zawierać oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.

3. OPŁATY

Opłacie skarbowej podlega:

 • wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska - 37 zł

Opłatę skarbową można uiścić:

 • przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży,

  nr konta: Santander Bank Polska S.A. 97 1090 1317 0000 0000 3101 1932

 • kartą płatniczą w Urzędzie Stanu Cywilnego

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego.

5. OSOBY DO KONTAKTU

Grażyna Drewniak-Dutkiewicz i Natalia Wierzbicka tel. 0/67 282-71-71 w. 501 (budynek Urzędu Stanu Cywilnego ul. Paderewskiego 4)

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Po złożeniu kompletu dokumentów - bez zbędnej zwłoki. W formie wydania decyzji o zmianie imienia lub nazwiska. Odbiór osobisty, przesyłką pocztową.

7. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołania w sprawie odmowy zmiany imienia/nazwiska rozpatruje Wojewoda Wielkopolski w Poznaniu. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży. Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

8. PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz.1414 ze zm.)

 • Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U.z 2013 poz. 267 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.)

9. INFORMACJE DODATKOWE

Osoby uprawnione:

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska może złożyć tylko osoba zainteresowana.

Jeżeli zmiana nazwiska albo zmiana imienia dotyczy osoby niepełnoletniej wniosek składa jedno z rodziców; drugi rodzic musi wyrazić zgodę osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, chyba że nie żyje lub nie posiada władzy rodzicielskiej. Rodzic może wyrazić zgodę na zmianę nazwiska

albo imienia dziecka w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. W przypadku osoby zamieszkałej poza granicami RP może wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP.

Do zmiany nazwiska osoby niepełnoletniej, która ukończyła lat 13, potrzebna jest również jej zgoda.

Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa.

Podstawy zmiany imienia lub nazwiska: 

Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

- imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,

- na imię lub nazwisko używane,

- na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,

- na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

Wniosek nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba, że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.

Członkiem rodziny jest małżonek i wstępny osoby ubiegającej się o zmianę imienia lub nazwiska.

{"register":{"columns":[]}}