W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Rejestracja zgonu

1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Sporządzenie aktu zgonu oraz wydanie odpisu

2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • karta zgonu wydana przez lekarza lub placówkę służby zdrowia,

 • dowód osobisty osoby zmarłej,

 • zezwolenie na sporządzenie aktu zgonu, wydane przez prokuratora - w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że przyczyną śmierci było przestępstwo lub samobójstwo,

 • ważny dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon - do wglądu,

 • paszport osoby zmarłej,

 • książeczka wojskowa osoby zmarłej,

 • wniosek o nieodpłatne wydanie odpisów aktu zgonu (wydawany na miejscu w USC)

3. OPŁATY

Zwolnione z opłaty skarbowej jest:

 • sporządzenie aktu zgonu,
 • pierwszy odpis skrócony aktu zgonu.

Opłacie skarbowej podlega:

 • kolejny odpis aktu zgonu - skrócony 22 zł, zupełny 33 zł,

 • pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu, jeśli takie zostało udzielone - 17,00 zł. Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci) oraz rodzeństwu.


Opłatę skarbową można uiścić:

 • przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży,

  nr konta: Santander Bank Polska S.A. 97 1090 1317 0000 0000 3101 1932

 • kartą płatniczą w Urzędzie Stanu Cywilnego

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego.

5. OSOBY DO KONTAKTU

Grażyna Drewniak-Dutkiewicz i Natalia Wierzbicka tel. 0/67 282-71-71 w. 501 (budynek Urzędu Stanu Cywilnego ul. Paderewskiego 4)

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Akt zgonu rejestruje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu zgonu.

Akt zgonu oraz odpis skrócony aktu zgonu sporządzane są bez zbędnej zwłoki.

7. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołania w sprawie odmowy sporządzenia aktu zgonu rozpatruje Wojewoda Wielkopolski w Poznaniu. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży. Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

8. PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz 1741 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 118 poz. 687 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. Nr 143, poz.1027 ze zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 225)

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz. U. z 2015 r. poz.231) 

9. INFORMACJE DODATKOWE

Osoby obowiązane do zgłoszenia zgonu

Do zgłoszenia zgonu obowiązani są w kolejności małżonek lub dzieci zmarłego, najbliżsi krewni lub powinowaci, osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon.

Osoba obowiązana do zgłoszenia zgonu może w celu spełnienia tego obowiązku udzielić pełnomocnictwa innej osobie.

W celu prawidłowego sporządzenia aktu zgonu, osoba zgłaszająca zgon powinna znać również inne dane o osobie zmarłej niż te wpisane do jej dowodu osobistego, m.in. nazwiska rodowe rodziców, stan cywilny i ewentualną datę i miejsce zawarcia małżeństwa.


Właściwość urzędu stanu cywilnego

Zgon rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca zgonu.

 

Wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy
Decyzję w prawie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy wydaje:
Starostwo Powiatowe w Chodzieży.

{"register":{"columns":[]}}