W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Sprostowaniu lub uzupełnieniu

2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • wniosek o sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej,
 • ważny dowód osobisty - do wglądu,

Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego może być dokonane na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli zawierają one dane, które podlegają sprostowaniu lub uzupełnieniu, stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych.

3. OPŁATY

Opłacie skarbowej podlega:

 • wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po sprostowaniu/ uzupełnieniu - 39 zł.,

 • pełnomocnictwo do złożenia wniosku o sprostowanie albo o uzupełnienie aktu stanu cywilnego, jeśli takie zostało udzielone (więcej w uwagach) - 17,00 zł.

Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz  rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową można uiścić:

 • przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży,

  nr konta: Santander Bank Polska S.A. 97 1090 1317 0000 0000 3101 1932

 • kartą płatniczą w Urzędzie Stanu Cywilnego

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Wniosek o sprostowanie albo o uzupełnieniu aktu stanu cywilnego składa się w urzędzie stanu cywilnego, w którym sporządzony został akt, podlegający sprostowaniu lub uzupełnieniu.

 Osoby uprawnione:

Wniosek o sprostowanie albo uzupełnienie aktu stanu cywilnego może złożyć:

- osoba, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciel ustawowy,

- osoba mająca interes prawny,

5. OSOBY DO KONTAKTU

Grażyna Drewniak-Dutkiewicz i Natalia Wierzbicka tel. 0/67 282-71-71 w. 501 (budynek Urzędu Stanu Cywilnego ul. Paderewskiego 4)

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Czynność materialno-techniczna .

Po złożeniu kompletu dokumentów - bez zbędnej zwłoki.

7. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołania w sprawie odmowy sprostowania albo o uzupełnienia aktu stanu cywilnego rozpatruje Wojewoda Wielkopolski w Poznaniu. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży. Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

8. PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 35 i 37 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1628)

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013r. poz.235 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym( j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm

9. INFORMACJE DODATKOWE

Właściwość urzędu stanu cywilnego:

Wniosek o sprostowanie albo o uzupełnieniu aktu stanu cywilnego składa się w urzędzie stanu cywilnego, w którym sporządzony został akt, podlegający sprostowaniu lub uzupełnieniu.

Osoby uprawnione:

Wniosek o sprostowanie albo uzupełnienie aktu stanu cywilnego może złożyć:

- osoba, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciel ustawowy,

- osoba mająca interes prawny.

{"register":{"columns":[]}}