W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa

1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa

2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Ważne dowody osobiste rodziców dziecka - do wglądu.

Kserokopia karty ciąży.

3. OPŁATY

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Opłacie skarbowej podlega odpis aktu urodzenia dziecka z naniesioną zmianą - skrócony 22 zł, zupełny 33 zł. (zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej)

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego.

5. OSOBY DO KONTAKTU

Grażyna Drewniak-Dutkiewicz i Natalia Wierzbicka tel. 0/67 282-71-71 w. 501 (budynek Urzędu Stanu Cywilnego ul. Paderewskiego 4)

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt (chociażby) telefoniczny w celu ustalenia dogodnego terminu załatwienia sprawy.

Przyjęcie oświadczenie o uznaniu ojcostwa następuje bez zbędnej zwłoki.

Po ustalonym terminie bez zbędnej zwłoki.

7. TRYB ODWOŁAWCZY

Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, jeżeli uznanie jest niedopuszczalne albo gdy powziął wątpliwość co do pochodzenia dziecka.

8. PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r.,poz. 1741 ze zm.)

  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.)

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.)

9. INFORMACJE DODATKOWE

Przesłanki uznania

Można uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka już poczętego

Można uznać ojcostwo, co do którego nie zachodzi domniemanie pochodzenia z małżeństwa.

Uznanie ojcostwa nie może nastąpić jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.

Oświadczenie o uznaniu może być przyjęte, jeżeli matka rozwiedziona urodziła dziecko po upływie 300 dni od daty uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwiązanie małżeństwa przez lub w przypadku matki wdowy po upływie 300 dni od daty zgonu męża.

Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego pochodzi dziecko, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa, przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, może złożyć osoba, która ukończyła 18 lat. Osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może złożyć oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym.

Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości.

{"register":{"columns":[]}}