W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Zgłoszenie urodzenia dziecka

1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Zarejestrowanie dziecka, sporządzenie aktu urodzenia, nadanie numeru PESEL i wydanie odpisu

2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Ważne dokumenty tożsamości rodziców - do wglądu.

Karta urodzenia - przekazana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.

3. OPŁATY

Zwolnione z opłaty skarbowej jest:

 • sporządzenie aktu urodzenia dziecka,
 • pierwszy odpis skrócony aktu urodzenia.

Opłacie skarbowej podlega:

 • kolejny odpis aktu urodzenia dziecka - skrócony 22 zł, zupełny 33 zł,

.        pełnomocnictwo do zgłoszenia urodzenia, jeśli takie zostało udzielone - 17,00 zł. Zwolnione

         z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci)

         oraz rodzeństwu.


Opłatę skarbową można uiścić:

 • przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży,

  nr konta: Santander Bank Polska S.A. 97 1090 1317 0000 0000 3101 1932

 • kartą płatniczą w Urzędzie Stanu Cywilnego

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego.

5. OSOBY DO KONTAKTU

Grażyna Drewniak-Dutkiewicz i Natalia Wierzbicka tel. 0/67 282-71-71 w. 501 (budynek Urzędu Stanu Cywilnego ul. Paderewskiego 4)

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Urodzenie rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka.

Do zgłoszenia urodzenia dziecka, pochodzącego z małżeństwa są obowiązani ojciec dziecka albo matka.

W sytuacji, gdy osoba obowiązana do zgłoszenia urodzenia dziecka nie może spełnić tego obowiązku,

może tego dokonać w jej imieniu pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie.

W treści pełnomocnictwa winno być wskazane imię lub imiona nadawane dziecku przez rodziców.

Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia urodzenia.

Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje sporządzenie aktu urodzenia z urzędu

oraz nadanie dziecku imienia z urzędu z adnotacją zamieszczoną w akcie urodzenia o wyborze imienia z urzędu. Kierownik informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.

Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie urodzenia w formie zdrobniałej

oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. Niezależnie od obywatelstwa

i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi.

Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.

Dziecku można nadać nie więcej niż dwa imiona.

Wraz ze sporządzeniem aktu urodzenia, za pośrednictwem Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży dokonywane będzie zameldowanie nowonarodzonego dziecka.

Jednocześnie System Rejestrów Państwowych wygeneruje dla dziecka nr PESEL.

Akt zostanie sporządzony bez zbędnej zwłoki.

7. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołania w sprawie odmowy sporządzenia aktu urodzenia rozpatruje Wojewoda Wielkopolski. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży. Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

8. PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r.,poz. 1741 ze zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9lutego2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 225)

 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz. U. z 2015 r., poz. 171)

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)

9. INFORMACJE DODATKOWE

Urodzenie rejestruje się:

- w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka

- przez platformę E-PUAP www.obywatel.gov.pl

Osoby uprawnione:

Do zgłoszenia urodzenia dziecka, pochodzącego z małżeństwa są obowiązani ojciec dziecka albo matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala.

W sytuacji, gdy osoba obowiązana do zgłoszenia urodzenia dziecka nie może spełnić tego obowiązku, może tego dokonać w jej imieniu pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. W treści pełnomocnictwa winno być wskazane imię lub imiona nadawane dziecku przez rodziców.

Nadanie dziecku imienia:

Dziecku nie można nadać więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej oraz imienia nie pozwalającego odróżnić płci dziecka.

Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć kierownikowi USC pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia.

Uznanie ojcostwa w chwili sporządzenia aktu urodzenia.

W chwili sporządzania aktu urodzenia dziecka możliwe jest przyjecie oświadczenia od mężczyzny o uznaniu ojcostwa przez biologicznego ojca.

Wymagane dokumenty:

- w przypadku matki dziecka:

 • ważny dowód osobisty - do wglądu

 - w przypadku ojca dziecka:

 • ważny dowód osobisty - do wglądu.

 Więcej: w dziale UZNANIE OJCOSTWA

Zgłoszenia martwo urodzonego dziecka

Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenia takiego zdarzenia powinno nastąpić w ciągu 3 dni. w takim przypadku sporządza się akt urodzenia z adnotacją w rubryce „Uwagi," że dziecko urodziło się martwe; aktu zgonu nie sporządza się (art. 38 ust. 2. Prawa o aktach stanu cywilnego).

{"register":{"columns":[]}}