W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Ślub cywilny

1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Sporządzenie aktu małżeństwa i wydanie odpisu

2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Narzeczeni: pełnoletni obywatele polscy:

 • ważne dowody osobiste narzeczonych - do wglądu,

 • dowód zapłaty opłaty skarbowej.

 Narzeczeni: niepełnoletnia kobieta:

 • w/w dokumenty

oraz

 • prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego zezwalające na zawarcie małżeństwa - dotyczy kobiety niepełnoletniej, która ukończyła 16 lat.

Narzeczeni: obcokrajowiec:

ważny paszport - do wglądu,

 • odpis zagranicznego aktu urodzenia,

oraz dodatkowo

 • osoba rozwiedziona- odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego rozwiązanie,

 • wdowiec - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o zgonie, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym zgon np. odpis aktu zgonu,

 • dokument o zdolności prawnej, który powinien zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko

 • datę i miejsce urodzenia

 •  imiona i nazwiska rodowe rodziców

 •  miejsce zamieszkania

 •  dokładnie określony stan cywilny (kawaler, panna, rozwiedziony(a), wdowiec, wdowa)

 •  klauzulę, że według prawa ojczystego nie ma przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa przez wymienioną w dokumencie osobę. 

Dokument o zdolności prawnej wydaje właściwy organ państwa cudzoziemca np. urząd stanu

cywilnego. Nie stanowi dokumentu o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa oświadczenie

złożone przez cudzoziemca np. przed notariuszem lub innym organem ani też zaświadczenie

o stanie cywilnym.

Jeżeli otrzymanie dokumentu o zdolności prawnej napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody,

sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu.

Dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego

wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub uprawnionego do dokonywania

takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo konsula. 

Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim w mowie i w piśmie, podczas składania zapewnień przedślubnych oraz w czasie udzielania ślubu konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego.

Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

3. OPŁATY

Opłacie skarbowej podlega:

 • sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł,

 • wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa - 39 zł

Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego - 1000 zł

Opłatę skarbową można uiścić:

 • przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży,

  nr konta: Santander Bank Polska S.A. 97 1090 1317 0000 0000 3101 1932

 • kartą płatniczą w Urzędzie Stanu Cywilnego

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Ślub cywilny można zawrzeć w każdym USC, bez względu na miejsce zamieszkania narzeczonych.

Formalności związane ze zgłoszeniem zamiaru zawarcia małżeństwa, odebranie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz ustaleniem terminu ślubu wymagają osobistego stawiennictwa narzeczonych.

5. OSOBY DO KONTAKTU

Grażyna Drewniak-Dutkiewicz i Natalia Wierzbicka tel. 0/67 282-71-71 w. 501 (budynek Urzędu Stanu Cywilnego ul. Paderewskiego 4)

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Formalności związane ze zgłoszeniem zamiaru zawarcia małżeństwa, odebranie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz ustaleniem terminu ślubu załatwiane są w dniu złożenia kompletu dokumentów. Sporządzenie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Sporządzenie aktu małżeństwa w księdze małżeństw oraz wydanie 3 odpisów skróconych aktu małżeństwa bezpośrednio po ceremonii.

Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia złożenia dokumentów (podpisania pisemnych zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa). Z ważnych względów kierownik USC może zezwolić jednak na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu. W tym celu należy złożyć do kierownika wniosek o skrócenie terminu ze szczegółowym uzasadnieniem przyczyny skrócenia terminu.

7. TRYB ODWOŁAWCZY

Kierownik USC odmawia udzielenia ślubu cywilnego, gdy stwierdzi, że w świetle prawa polskiego istnieją okoliczności wyłączające zawarcie zamierzonego małżeństwa powiadamiając na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić do Sądu Rejonowego w Chodzieży, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę udzielenia ślubu. Prawomocne postanowienie sądu jest wiążące dla kierownika USC.

8. PODSTAWA PRAWNA

 • Art.31, 76-79,art.85 pkt.5 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz.1741 ze zm.)

 • Art. 1 § 1, art. 3-7, art. 9 § 1, art. 15 i art. 88 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.)

 • Ustawa o funkcjach konsulów Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 1984 r. (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823 ze zm.)

 • Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 80, poz. 432 oraz z 2014 r. poz. 827)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz.U. z dnia 22 stycznia 2015r. poz.180)

9. INFORMACJE DODATKOWE

Wiek narzeczonych

Nie mogą zawrzeć małżeństwa osoby niemające ukończonych lat 18, ubezwłasnowolnione całkowicie, dotknięte chorobą psychiczną, spokrewnione lub spowinowacone w linii prostej oraz już pozostające w innym związku małżeńskim.

Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcia małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat 16.

Oświadczenie o nazwisku

Każdy z małżonków może złożyć oświadczenie o wyborze nazwiska, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa. Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich albo zachować swoje dotychczasowe nazwiska, albo połączyć je z nazwiskiem drugiego małżonka (kolejność połączonych nazwiska może być dowolna).

Nazwisko dziecka

Dziecko, co do którego istnieje domniemanie, że pochodzi od męża matki, nosi nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków. Jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w ich zgodnych oświadczeniach. Małżonkowie mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. Oświadczenia w sprawie nazwiska dziecka są składane jednocześnie z oświadczeniami małżonków. Jeżeli małżonkowie nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka , nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca. Przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia o zmianie wskazanego przez nich nazwiska dziecka. 

{"register":{"columns":[]}}