W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Uzyskanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego

1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Wydanie odpisu z ksiąg stanu cywilnego

2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • wniosek o odpis aktu stanu cywilnego (na miejscu w USC),

 • dowód zapłaty opłaty skarbowej (jeśli wg ustawy jest wymagany),

 • dowód osobisty (do wglądu)

3. OPŁATY

Opłacie skarbowej podlega:

 • odpis skrócony aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu - 22 zł

 • odpis zupełny aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu - 33 zł

 • zaświadczenie o braku księgi lub niefigurowania aktu w księdze - 24 zł

 • pełnomocnictwo do odebrania odpisu aktu stanu cywilnego - 17 zł (więcej w informacjach dodatkowych).

Zwolnione z opłaty skarbowej są odpisy aktu stanu cywilnego (skrócone) wydawane m. in. w sprawach: wymiany dowodu osobistego, paszportu, szkolnych, emerytalno-rentowych, zatrudnienia, alimentacyjnych.

Opłatę skarbową można uiścić:

 • przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży,

  nr konta: Santander Bank Polska S.A. 97 1090 1317 0000 0000 3101 1932

 • kartą płatniczą w Urzędzie Stanu Cywilnego

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Stanu Cywilnego w Chodzieży, pocztą tradycyjną, przez platformę E-PUAP www.obywatel.gov.pl

5. OSOBY DO KONTAKTU

Grażyna Drewniak-Dutkiewicz i Natalia Wierzbicka tel. 0/67 282-71-71 w. 501 (budynek Urzędu Stanu Cywilnego ul. Paderewskiego 4)

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego dokonuje przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w przypadku złożenia wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.

Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego w kraju, niezależnie od tego gdzie miało miejsce urodzenie, małżeństwo i zgon.

Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli wniosek został złożony do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

7. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołania w sprawie odmowy wydania odpisu rozpatruje Wojewoda Wielkopolski w Poznaniu. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży.

Termin odwołania: 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

8. PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 44 ust.1 pkt 1, art. 125 ust. 1 pkt 1,2,3,4; art. 145 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014r. (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz.1741  ze zm.)

 • Art. 33, art. 35, art. 63, art. 217-219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 )

 • Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 08 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735).

 • Art. 3 § 2 pkt. 4 w zw. z art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, ze zm.)

9. INFORMACJE DODATKOWE

Osoby uprawnione.

Odpisy z aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej wstępnego

(rodzice, dziadkowie), zstępnego (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego.

Odpis z aktów stanu cywilnego może zostać również wydany na wniosek osoby trzeciej na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa szczególnego przez osobę uprawnioną. Pełnomocnictwo udzielone wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki), rodzeństwu, małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Odpisy mogą otrzymać również osoby trzecie, które wykażą interes prawny w ich otrzymaniu.


Tryb złożenia wniosku drogą pocztową

Wniosek o odpis można złożyć drogą pocztową na adres USC. Wniosek musi być własnoręcznie podpisany. Jeżeli odpis, o który zwraca się wnioskodawca podlega opłacie skarbowej do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży. Ze względu na konieczność złożenia własnoręcznego podpisu na podaniu o odpis nie jest możliwe złożenie wniosku e-mailem. Można złożyć wniosek o odpis e-mailem, tylko w przypadku posiadania podpisu elektronicznego.

{"register":{"columns":[]}}