W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe - informacje ogólne

Organizacja pożytku publicznego (OPP) − to termin wprowadzony w Polsce przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (NGO - non governmental organisation)

Organizacje Pożytku Publicznego (NGO)

Status OPP może uzyskać organizacja pozarządowa (z wyjątkiem partii politycznych i należących do nich fundacji, związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz samorządów zawodowych), jak również spółka kapitałowa powołana w celu nie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi przez co najmniej dwa lata działalność w obszarach tzw. pożytku publicznego, które zostały określone ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ponadto organizacja musi spełniać dodatkowe kryteria, dotyczące m.in. jawności działania, kontroli w organizacji. Status OPP nadają organizacjom wydziały gospodarcze Krajowego Rejestru Sądowego sądów rejonowych odpowiednich dla adresu siedziby organizacji. Status ten jest nadawany na własny wniosek organizacji aspirującej, po sprawdzeniu jego formalnej i merytorycznej poprawności. Status ten może być odebrany wyłącznie na drodze sądowej.

Status OPP daje następujące przywileje:

 • możliwość otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, które wybierają organizację, której chcą przekazać te środki za pomocą odpowiedniego wpisu w deklaracji PIT,
 • otrzymywanie zleceń realizacji zadań publicznych od organów administracji publicznej,
 • zwolnienie od podatków: dochodowego od osób prawnych, od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych; oraz zwolnienie od opłat skarbowych i sądowych,
 • prawo do nieodpłatnego informowania o ich działalności przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji.

Posiadanie przez organizację statusu organizacji pożytku publicznego nakłada na nią obowiązki sprawozdawczości, aby wszyscy zainteresowani mogli uzyskać informacje, na co wydane zostały pieniądze przekazywane przez darczyńców. Na obowiązki te składa się publikowanie i składanie w Departamencie Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dorocznego sprawozdania finansowego i merytorycznego, które od 2011 r. składa się na specjalnych formularzach określających ściśle ich zawartość.

Oprócz Krajowego Rejestru Sądowego, obowiązek prowadzenia rejestru organizacji OPP i ogólnego nadzoru nad nimi spoczywa na Departamencie Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ta sama instytucja ma również prawo do przeprowadzania kontroli tych organizacji. Oprócz tego ustawa o OPP ustanowiła Radę Działalności Pożytku Publicznego oraz wojewódzkie, powiatowe i gminne rady działalności pożytku publicznego, które pełnią rolę organów doradczo-opiniujących.

Konsultacje społeczne 2023

 

Zarządzenie Nr SG.0050.115.2023

Wójta Gminy Tymbark

z dnia 30 sierpnia 2023 roku

w sprawie: konsultacji projektu uchwały programu współpracy Gminy Tymbark z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Na podstawie art. 30 ust. 1, w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) i uchwały Nr XI/97/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, zrządzam co następuje:

§ 1

 1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Tymbark.

 2. Przedmiotem konsultacji jest projekt Uchwały Programu współpracy Gminy Tymbark
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Termin przeprowadzenia konsultacji:

 1. rozpoczęcie konsultacji z dniem 4 września 2023 r.

 2. zakończenie konsultacji z dniem 25 września 2023 r.

§ 3

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie ww. projektu uchwały na stronie internetowej Gminy Tymbark www.tymbark.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej, w celu wyrażenia pisemnej opinii lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

§ 4

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej w terminie określonym w § 2, w sekretariacie Urzędu Gminy w Tymbarku, pokój nr 5 lub na adres e-mail: ug.tymbark@tymbark.pl lub t.rybka@tymbark.pl wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje”.

§ 5

 1. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół zawierający informacje o formie, terminie i przedmiocie konsultacji oraz o wynikach i podmiotach biorących udział
  w konsultacji.

 2. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział jak również ich brak, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przewidziany w uchwale.

 3. Informacje o konsultacjach i ich wynikach zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Tymbark oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń.

§ 6

Wykonanie zarządzenia zlecam pracownikowi Referatu Organizacyjnego Kultury i Gospodarki Mieniem.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Materiały

Zarządzenie nr 115 - konsultacje projektu uchwały 2023
zarzadzenie​_​_konsltacje​_projektu​_uchwały​_2021.doc 0.06MB
Zarządzenie nr 115 - konsultacje projektu uchwały
Zarządzenie​_SG00501152023.pdf 0.54MB
Projekt uchwały 2023 do zarządzenia nr 115
PROJEKT​_UCHWAŁY​_2023​_do​_zarządzenia.doc 0.09MB
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu "Programu współpracy Gminy Tymbark z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024
Protokół​_Konsultacji​_PW​_2024.pdf 0.07MB
PROTOKÓŁ z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu „Programu współpracy Gminy Tymbark z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”
PROTOKÓŁ​_przeprowadzenia​_konsultacji.doc 0.03MB
Jednostka Strzelecka Nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone w Tymbarku

Jednostka Strzelecka Nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone Związku Strzeleckiego "Strzelec" Organizacji Społeczno-Wychowawczej w Tymbarku Tradycje Związku Strzeleckiego Strzelec w Tymbarku sięgają roku 1911. 26 Polską Drużynę Strzelecką w Tymbarku założył Mikołaj Pałka, członek organizacji Zarzewie. W roku 1930 dowodzenie Strzelca przejął legionista, emerytowany sierżant Jan Kordeczka. Po kilku latach funkcję komendanta przejął Kazimierz Norowski i pełnił ją do września 1939 roku.

Jednostka Strzelecka na Rajdzie

Na szczeblu powiatowym w tym okresie nadzór nad Związkiem pełniły następujące osoby: por. Oleś, por. Bogacz. Związek posiadał karabiny jednostrzałowe, które były zmagazynowane w Szkole Podstawowej w Tymbarku, tam również odbywały się wykłady, ćwiczenia wojskowe, musztra, szermierka, gry i zabawy. Posiadał również własną strzelnicę na Zaolziu, a raz w roku odbywała się koncentracja oddziałów z całego powiatu limanowskiego w Stróży. Jeden z punktów zbornych znajdował się w Tymbarku. Strzelcy brali udział w uroczystościach państwowych i kościelnych, m.in. wraz ze strażą pożarną, pełnili wartę przy grobie Pana Jezusa podczas Świąt Wielkiej Nocy. Działalność Związku została zawieszona po wyzwoleniu w roku 1945.

Tymbarski Strzelec został reaktywowany 2 kwietnia 1993 roku Komendantem oddziału został śp. mł. insp. ZS Mieczysław Wawrzyniak, szefem sztabu st. chor. ZS Robert Nowak, a kwatermistrzem Strzelec Paweł MrozekStrzelec liczył wtedy 10 członków. W listopadzie 1993 roku pierwsi Strzelcy złożyli uroczyste przyrzeczenie na sztandar AK w miejscowości Słopnice.

  W roku 1995 w szeregi tymbarskiego Strzelca wstąpił sierżant ZS śp. Piotr Dębski, który dowodził Orlętami – dziećmi w wieku 12–15 lat i tak narodziły się tymbarskie Orlęta.

W chwili obecnej tymbarski Strzelec liczy 30 osób, w tym grupę uczniów Gimnazjum Samorządowego w Tymbarku, uczniów limanowskich szkół średnich oraz uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku.

Dowódcą Jednostki jest mł. insp. ZS Robert Nowak, zastępcą ds. wyszkolenia chor. ZS Tadeusz Rybka, szefem szkolenia wojskowego chor. ZS Piotr Siembab szefem sztabu sierż. ZS Józef Banach, szefem logistyki chor. ZS Ryszard Sobczak, dowódcą plutonu drużynowy ZS Karol Natonek.

W 20-letnim okresie działalności tymbarski Strzelec zorganizował 20 Rajdów Szlakiem Walk Legionów Polskich Na Ziemi Limanowskiej, szereg imprez o charakterze sportowo-obronnym, w tym i zawody sportowo-obronne (obrony cywilnej), biegi na orientację, zawody strzeleckie, obozy lenie i zimowe, akcje charytatywne. Strzelcy uczestniczyli w obozach centralnych organizowanych przez Komendę Główną ZS Strzelec OSW, ogólnopolskich rajdach Policji i Straży Granicznej, zajmując wysokie lokaty. Strzelec był organizatorem akcji Dąb Pamięci kpt. Jerzego Myszkowskiego, zamordowanego przez NKWD w Katyniu, jest organizatorem konkursów dla dzieci i młodzieży o Żołnierzach Wyklętych i Wołyniu.

Tymbarski Strzelec współpracuje z Karpackim Oddziałem Straży Granicznej w Nowym Sączu, Zespołem Szkół im. KEN w Tymbarku, Uczniowskim Klubem Sportowym Tymbark, Ochotniczą Strażą Pożarną w Tymbarku, Ligą Obrony Kraju w Limanowej, Obroną Cywilną i Kołem PTTK Tymbarskie Harnasie.

W realizacji zadań statutowych Strzelcowi pomagają firmy: Tymbark, Somex, Florad, Fakro, Joniec, Wolimex, GS S-Ch, Emiter, Uchacz, GOLD-DROP, Pan Roman Pasyk – właściciel firmy transportowej z Zamieścia, Samorząd Gminy Tymbark, Starostwo Powiatowe w Limanowej oraz IPN, POT, MOT i Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. Szczególną pomoc świadczy Ochotnicza Straż Pożarna w Tymbarku.

Młodzież przygotowywana jest do działalności w strukturach obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Tymbark, gdzie w okresie późniejszym będzie bezpośrednim zapleczem służb ratowniczych. Prowadzone szkolenia wśród członków Strzelca przygotowują młodzież również do służby wojskowej i innych formacji mundurowych.

Szkolenia w szczególności obejmują: terenoznawstwo, musztrę, zagadnienia z zakresu obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej, taktyki czarnej i zielonej, strzelectwa sportowego, łączności, szkolenia sanitarnego i fizycznego, ASG oraz logistykę. Młodzież szkolona jest też w zakresie znajomości zagadnień z ekologii, ochrony przyrody, turystyki, historii itp.

Strzelcy uczestniczą we wszystkich świętach państwowych i kościelnych, których często są również współorganizatorami. Występując w swoich strzeleckich mundurach, zakupionych we własnym zakresie, dodają splendoru rocznicowym obchodom.

Z szeregów tymbarskiego Strzelca odeszli już na „wieczną wartę” – mł. insp. Mieczysław Wawrzyniak – współzałożyciel i pierwszy dowódca naszej jednostki oraz sierżant Piotr Dębski – opiekun dzieci. Byli niestrudzonymi propagatorami idei Józefa Piłsudskiego oraz spraw obronnych, szczególnie wśród młodego pokolenia. Marszałek Józef Piłsudski powiedział:

Są ludzie i są czyny ludzkie, co śmierć przezwyciężają,
co żyją i obcują między nami.
I właśnie za grobem są ich największe zwycięstwa...

Mieczysław Wawrzyniak i Piotr Dębski wypełniając to przesłanie, poprzez kultywowanie tradycji strzeleckiej, pozostawili nam drogę życia, po której musimy kroczyć, aby tak, jak po nich pozostał niezatarty „ślad ludzkiej stopy”.

Opracował mł. insp. ZS Robert Nowak 
na podstawie relacji Jana Wątroby – przedwojennego Strzelca

Zdjęcia (4)

Koła Gospodyń Wiejskich

→ Koło Gospodyń Wiejskich w Tymbarku

Koło Gospodyń Wiejskich Tymbark

Koło Gospodyń Wiejskich w Tymbarku reaktywowało swoją działalność 12 lutego 2019 roku. Na chwilę obecną w kole działa około 40 wspaniałych Pań.

Każda członikini stowarzyszenia to wulkan energii i niezwykł talent.

Zaangażowanie Pań wynika z miłości do środowiska, w którym żyją od wielu pokoleń, a co najważniejsze – przekazują swoją energię i temperament lokalnej społeczności.

Działalność tymbarskiego koła skupia się na zachowaniu lokalnej tradycji, ciągłości kulturowej i podtrzymaniu zwyczajów.

Na codzień KGW Tymbark bierze udział w wielu uroczystościach kulturalno-religjnych na terenie Gminy, ale nie stroni również od konkursów, przeglądów i "regionalnych bitew", z których zawsze wracają z wyróżnieniami.

 

Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Tymbarku jest pani Agnieszka Cebula.

Fanpage Koła na Facebook'u

Koło Gospodyń Wiejskich - Święta Bożego Narodzenia w Gminie Tymbark 2022 - wideo

→ Koło Gospodyń Wiejskich w Podłopieniu

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Podłopieniu posiada długą historię bowiem początki działalności koła sięgają połowy XX wieku. W długie zimowe wieczory kobiety spotykały się po domach na skubaniu pierza, przędły wełnę lub łuskały groch. Śpiewały przy tym pieśni, opowiadały różne legendy aż zrodziła się wśród nich inicjatywa założenia we wsi KGW. To właśnie w 1948 r. powstało Koło Gospodyń w Podłopieniu, które po reaktywacji działa do dnia dzisiejszego. W roku 2018 r. obchodziłyśmy Jubileusz 70-lecia istnienia na pamiątkę czego Starostwo Powiatowe w Limanowej wydało publikację na temat historii KGW Podłopień.

Obecny skład koła to 10 kobiet w przedziale wiekowym od 29 do 74 lat, a przewodniczącą koła jest Pani Zofia Jamróz, która w tej to roli odnajduje się jak mało kto. Doskonale potrafi zmobilizować nas do działalności na rzecz koła. Można powiedzieć, że jest naszym motorem napędowym. Zawsze do każdego przedsięwzięcia podchodzi z wielkim zapałem i radością, zaraża nas swoim entuzjazmem. Często podkreśla ogromna wagę i znaczenie podtrzymywania tradycji ludowej. Uważa, że największym sensem tego rodzaju działalności jest możliwość pokazania i przekazania następnym pokoleniom naszego dorobku kulturalnego.

W miarę możliwości staramy się brać udział w różnego rodzaju konkursach zarówno na szczeblu gminnym, powiatowym jak i wojewódzkim. Uważamy, że każda tego typu aktywność konkursowa poza charakterem rywalizacji posiada wiele jeszcze bardziej istotniejszych aspektów takich jak możliwość przekazania młodszym tego co odchodzi w niepamięć, możliwość zintegrowania się, a także możliwość promowania naszej wsi, gminy, powiatu.

Naszą działalność opieramy głównie na współpracy z samorządami, szkołą podstawową, parafią, biblioteką. Uczestniczymy w różnego rodzaju festynach na które przygotowujemy posiłki czy scenki obyczajowe. W miarę możliwości staramy się również brać udział w różnych szkoleniach organizowanych m.in. przez LGD Limanowa, LOT Powiatu Limanowskiego. Działalność koła staramy się dostosować do współczesnych potrzeb czego odzwierciedleniem jest organizowanie warsztatów – głównie kulinarnych bądź artystycznych. Często bierzemy udział w kiermaszach, gdzie mamy możliwość promowania swoich wyrobów i produktów lokalnych.

Każda z członkiń naszego koła posiada większe zainteresowanie w innej dziedzinie dzięki czemu doskonale się uzupełniamy, m.in. wykonujemy prace szydełkowe, wyszywamy krzyżykami, robimy na drutach, wyszywamy gorsety i stroje góralskie, haftujemy, robimy kwiaty i stroiki, tworzymy wieńce dożynkowych, prace dekoracyjne z owoców i warzyw itp. Jednak coś co łączy nas wszystkie to przedstawianie scenek obyczajowych. Wartym podkreślenia jest fakt iż wszystkie scenariusze, piosenki, przyśpiewki, a także dekoracje sceniczne tworzymy same.

Działalność koła jest dla każdej z nas dodatkowym zajęciem niejednokrotnie czasochłonnym mimo to każda z nas z wielkim zapałem zawsze jest gotowa do podjęcia działania. Od 2005 r. prowadzimy Kronikę, gdzie staramy się na bieżąco zapisywać najważniejsze wydarzenia z działalności koła.

Myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że KGW Podłopień to 75 lat siły, solidarności oraz zaangażowania kobiet i ich rodzin w niezliczone ilości przedsięwzięć głównie o charakterze kulturalnym, artystycznym, religijnym, kulinarnym.

Dla każdej z nas wstąpienie w progi KGW to przede wszystkim możliwość wartościowego spędzenia czasu z pozostałymi członkiniami czy integracja z innymi kołami, poznanie nowych ludzi, rozrywka, to pewnego rodzaju możliwość rozwoju i pozostawienia pięknego śladu. Chciałybyśmy w dalszym ciągu kontynuować misję koła gospodyń i przyczyniać się do rozwoju naszej społeczności, a przede wszystkim odtwarzać i przekazywać młodym pokoleniom historię i smak dawnych lat.

Fanpage Koła na Facebook'u

Koło Gospodyń Wiejskich w Podłopieniu - Święta Wielkanocne w Gminie Tymbark 2023 - wideo

→ Koło Gospodyń Wiejskich w Zawadce

Koło Gospodyń Wiejskich Zawadka

Koło Gospodyń Wiejskich w Zawadce swoją działalność rozpoczęło w 1964 r, założycielką była pani Eleonora Papież.

Jego pierwszymi członkami były: Zofia Sędzik, Maria Latosińska, Kazimiera Rapacz, Anna Sędzik, Waleria Kapturkiewicz, Janina Bokowy, Zofia Rybka, Katarzyna Kaim, Krystyna Kordeczka, Anna Surdziel, Zofia Giza, Stefania Bubula, Franciszka Surdziel, Maria Bubula, Maria Giza, Anna Kordeczka, Władysława Zapała, Stefania Piętoń oraz Eleonora Dudziak.

Na początku swojej działalności Koło zajmowało się organizowaniem różnego rodzaju kursów: kroju, szycia, gotowania, pieczenia, robótek ręcznych, garmażerii. Członkinie Koła brały udział w konkursach i pokazach, organizowały zabawy taneczne, z których dochód przeznaczały na zakup naczyń.

Z biegiem czasu do KGW zaczęły wstępować coraz młodsze gospodynie, takie jak: Adela Cichowska, Maria Atłas, Janina Rosiek, Zofia Dudziak, Maria Giza, Maria Sobczak, Irena Wieczorek, Józefa Krzyściak, Stanisława Chochół.  Przyłączenie się nowych członkiń do Koła zaowocowało zorganizowaniem zespołu folklorystycznego, który nie mógłby  funkcjonować bez  męskiego  wsparcia  ze strony  Edwarda Kaima, Stanisława Surdziela, Stanisława Chochoła oraz Eugeniusza Krzyściaka. Opiekunami i choreografami zespołu byli nauczyciele państwo Maria i Stanisław Latosińscy.

Uroczyste otwarcie remizy strażackiej we wsi (27.09.1998) było przełomowym momentem dla KGW Zawadka. Podczas obchodów uroczystości gospodynie postanowiły sformalizować swoją dotychczasową działalność, powołując Zarząd. Opiekunką Koła została Maria Guzik, przewodniczącą- Maria Klimek, skarbnikiem- Józefa Chełmecka a sekretarzem- Maria Atłas. Obecnie koło skupia 12 członkiń, które głównie zajmują się pielęgnowaniem tradycji i obrzędów ludowych oraz przyrządzaniem smacznych i tradycyjnych potraw. Panie chętnie przekazują  swoje doświadczenie młodemu pokoleniu  poprzez organizowanie warsztatów dla uczniów i dzieci,  włączają się w uroczystości, konkursy, festyny  organizowane na terenie gminy i powiatu, zdobywając tym samym cenne nagrody i wyróżnienia.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością "Przystań" im. Jana Pawła II

Powstanie stowarzyszenia poprzedzone było objęciem w roku 1995 – z inicjatywy miejscowej lekarki – pomocą rehabilitacyjną sześciorga dzieci niepełnosprawnych z terenu Tymbarku. Szybko jednak okazało się, że potrzebujących jest dużo więcej, zaczęły też z rehabilitacji korzystać dzieci spoza Tymbarku – na terenie powiatu limanowskiego nie było i do tej pory nie ma innego ośrodka specjalizującego się w usprawnianiu dzieci, prowadzeniu ich rehabilitacji w sposób kompleksowy i ciągły.

Logo

W roku 1997, z inicjatywy ówczesnego proboszcza księdza Prałata Józefa Leśniaka, zaczęto tworzyć ośrodek rehabilitacyjny, który w roku 1999 zajął pomieszczenia w nowo wybudowanym budynku parafialnym, wtedy też zawiązano Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych przy Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tymbarku. Obecnie stałą opieką stowarzyszenia objętych jest ponad 100 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – to dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, zanikami mięśni, artrogrypozą, zaburzeniami neurologicznymi – w tym ciężką, prowadzącą do degradacji funkcji mózgu padaczką, z zespołami genetycznymi, niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami zachowania. Ale w ośrodku przyjmowane są też dzieci bez orzeczeń – to dzieci z grupy wysokiego ryzyka ciążowo–porodowego, zagrożone niepełnosprawnością (wcześniaki, dzieci z różnego rodzaju problemami okołoporodowymi), ale mające szansę na normalne funkcjonowanie w przyszłości pod warunkiem poddania ich rehabilitacji w wieku rozwojowym. W ośrodku ponad 90% spośród tych dzieci, objętych wczesnym wspomaganiem, udaje się przezwyciężyć zaburzenia wczesnodziecięce i osiągnąć poziom rozwoju adekwatny do wieku. 

 

Stowarzyszenie można wspierać poprzez przekazywanie podatku dochodowego lub poprzez nr konta: 

Numer Konta

81 8804 0000 0060 0601 3947 0001

 

Fot. Stowarzyszenie im. Jana Pawła II "Przystań"

Materiały

Strona Stowarzyszenia
Facebook Stowarzyszenia

Zdjęcia (4)

Stowarzyszenie REMEDIUM

Stowarzyszenie REMEDIUM jest organizacją pozarządową non-profit. Od marca 2004 roku jest również organizacją pożytku publicznego. Powstało w roku 2002 z inicjatywy pracowników i przyjaciół Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz rodziców osób niepełnosprawnych.

Logo Remedium

Głównym celem powołania stowarzyszenia, które 15.10.2002 roku zostało wpisane do KRS, było i jest wspieranie działań zmierzających do pełnej integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Dotychczas najważniejszym działaniem jest prowadzenie od 02.05.2004r, Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 60 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z terenu powiatu limanowskiego. Stowarzyszenie podejmuje również szereg inicjatyw mających na celu zaangażowanie osób niepełnosprawnych w aktywne życie społeczne poprzez organizację Integracyjnych Artystycznych Plenerów Ceramicznych, Jesiennych Pikników z Warsztatami, prowadzenie Teatru Kukiełkowego „Nowi Gotowi”. W ostatnim okresie podjęto również działania zmierzające do powstania Zakładu Aktywności Zawodowej - Domu Wypoczynkowego w Męcinie, w którym pracę znalazłyby osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Członkami stowarzyszenia są osoby, które mają duże doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Podczas realizacji naszych przedsięwzięć Stowarzyszenie współpracuje z różnymi instytucjami: Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych, Urzędem Marszałkowskim w Krakowie, Starostwem Powiatowym w Limanowej, Limanowskim Domem Kultury w Limanowej, Galerią Sztuki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Integracja osób zdrowych ze środowiskiem osób niepełnosprawnych
 2. Wszechstronna pomoc w rozwoju i przystosowaniu do życia w społeczeństwie osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
 3. Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym.
 4. Ochrona praw i godności, interesów osób niepełnosprawnych.
 5. Podniesienie świadomości społeczeństwa związanej z problematyką środowisk osób niepełnosprawnych
 6. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Działalność na rzecz zbliżenia świata osób niepełnosprawnych i zdrowych, uznania przez ludzi zdrowych podmiotowości oraz zrozumienia wagi problemów ludzi niepełnosprawnych.
 2. Wspieranie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 3. Tworzenie grup wsparcia dla rodziców osób niepełnosprawnych.
 4. Organizowanie imprez o charakterze integracyjnym np. ognisk, wycieczek, spotkań okolicznościowych, zawodów sportowych, spektakli teatralnych.
 5. Działania na rzecz powstania integracyjnego teatru lalkowego.
 6. Działania na rzecz powstania środowiskowej świetlicy integracyjnej.
 7. Włączanie się do ogólnospołecznych akcji realizujących cele stowarzyszenia.
 8. Wydawanie i rozpowszechnianie książek, czasopism, oraz innych form przekazu na temat integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych.
 9. Organizowanie sesji warsztatów, szkoleń, obozów szkoleniowych i terapeutycznych dla rodziców, pracowników instytucji i placówek zajmujących się sprawami osób niepełnosprawnych.
 10. Rozwijanie współpracy z administracją rządową i samorządową oraz organizacjami i instytucjami pozarządowymi.
 11. Współpraca z instytucjami i organizacjami oświatowymi, Kościołem Katolickim, innymi związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi, oraz innymi organizacjami i instytucjami w kraju i zagranicą w realizacji zadań na rzecz integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych.
 12. Wspieranie działań innych osób i instytucji zmierzających do celów zgodnych z zadaniami statutu.
 13. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami z przeznaczeniem dochodów na cele statutowe, bez możliwości podziału dochodu między członków stowarzyszenia.
 14. Prowadzenie działalności gospodarczej, a w szczególności: działalność zespołów teatralnych, wydawanie książek, wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych, produkcja rozmaitych artykułów, edukacja, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania oraz pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania, w szczególności prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz prowadzenie świetlicy środowiskowej.
 15. Rozwijanie innych form działalności i inicjatyw, wynikających z celów statutowych.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Źródło i fot.: Stowarzyszenie REMEDIUM

Materiały

Strona Stowarzyszenia
Facebook Stowarzyszenia

Zdjęcia (4)

Strażacka Orkiestra Dęta "Tymbarski Ton"

Strażacka Orkiestra Dęta Tymbarski Ton powstała 1993 r., po decyzji ówczesnego Zarządu OSP Tymbark. W pierwszym okresie tworzenia Orkiestry sprawami organizacyjnymi, pozyskaniem umundurowania i zakupem instrumentów dla członków zajmowali się: Kazimierz Dziadoń- Prezes OSP, Stanisław Przybylski - Wiceprezes OSP i zarazem PRzewodniczący Rady Gminy Tymbark oraz Józef Sopata - członek Orkiestry i jej pierwszy Kierownik.

Strażacka Orkiestra Dęta Tymbarski Ton

Pierwszym Kapelmistrzem był Pan Władysław Odziomek - organista w Parafii Tymbark, który prowadził Orkiestrę od 1993 r., a następnymi byli : Ryszard Przechrzta  i Kinga Jurowicz.

Od 2011 roku do chwili obecnej, funkcję Kapelmistrza pełni Andrzej Głowa, natomiast sprawami organizacyjnymi od 2007 r. zajmuje się Ryszard Gawron- Kierownik.

Orkiestra ma stworzone bardzo dobre warunki do działania, dzięki pomocy finansowej Gminy Tymbark, OSP Tymbark i licznego grona sympatyków. Jest wyposażona w instrumenty, sprzęt nagłośnieniowy, umundurowanie i stroje regionalne. Liczy obecnie 47 osób, w tym głównie dzieci i młodzież z terenu Gminy Tymbark, natomiast w gronie dorosłych tylko trzech członków gra od początku powstania zespołu.

Coroczne kalendarium koncertów obejmuje najważniejsze wydarzenia lokalne, regionalne i ogólnopolskie, m.in. ogólnopolskie pielgrzymki strażaków do Częstochowy, wadowickie koncerty Strażacy w hołdzie św. Janowi Pawłowi II, pielgrzymi do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, Powiatowe Święto Chleba w Limanowej, powiatowe pielgrzymki strażaków do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu. Z inicjatywy Kierownika Ryszarda Gawrona Orkiestra kolęduje, w okresie Bożego Narodzenia, na Jasnej Górze - w styczniu 2023 r. była tam już po raz dziesiąty.

 

Wideo

Zdjęcia (4)

{"register":{"columns":[]}}