W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Podatki lokalne

Informacje ogólne

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

pokój nr 7
tel. (18) 33 25 637 w. 36

WYMIAR PODATKÓW
OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Małgorzata Chlipała
e-mail: g.chlipala@tymbark.pl

ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE
OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Karolina Woźniak
e-mail: k.wozniak@tymbark.pl

pokój nr 8

tel. (18) 33 25 637 w. 26

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Ewa Kaptur

e-mail: e.kaptur@tymbark.pl

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

 • grunty,
 • budynki lub ich części,
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Podstawę opodatkowania stanowi :

 • dla gruntów - powierzchnia tych gruntów,
 • dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa,
 • dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji w tym roku, nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego

Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz cześć kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2.20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.

Podatnikami podatku od nieruchomości są:

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • użytkownikami wieczystymi nieruchomości,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

- wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych nie stanowiących odrębnych nieruchomości,
- jest bez tytułu prawnego.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego;

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części , obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po rokuw którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części , podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Dokumenty związane z podatkiem od nieruchomości

Zgodnie z art. 6 ust. 6 i ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania , sporządzone według ustalonego wzoru:

 • informacje o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania (druk - informacja o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach),
 • deklaracje na podatek od nieruchomości(osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę ( druk- deklaracja na podatek od nieruchomości).

UWAGA: Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Miejsce składania dokumentów:

 • Pocztą ‒ na adres: Urząd Gminy Tymbark, 34-650 Tymbark 49
 • Osobiście – na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy w Tymbarku, sekretariat – pok. 4, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30–15.30.

 

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 70 z póżn. zm.),

 

 

 

Materiały

Deklaracja na podatek od nieruchomości
DN-1​_Deklaracja​_na​_podatek​_od​_nieruchomości.pdf 0.07MB
Załącznik nr 1 do deklaracji na podatek od nieruchomości
ZDN​_1​_Załącznik​_przedmioty​_podlegające​_opodatkowaniu​_i.pdf 0.04MB
Załącznik nr 2 do deklaracji na podatek od nieruchomości
ZDN-2​_przedmioty​_zwolnione​_z​_opodatkowania,​_nieruchomośći.pdf 0.04MB
Podatek rolny

Podatek rolny

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne , z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Gospodarstwo rolne obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza), o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nie posiadającej osobowości prawnej.

Za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego, fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie takiego obowiązku.

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek rolny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.
Jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu - kwota należnego podatku rolnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami gruntów,
 • posiadaczami samoistnymi gruntów,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa lub innego tytułu prawnego albo jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobów Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzaniu Lasów Państwowych.

Dokumenty związane z podatkiem rolnym

Zgodnie z art. 6 a ust. 5 i ust. 8 ustawy o podatku rolnym podatnicy podatku rolnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

 • informacje o gruntach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania (druk - informacja o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach), 
 • deklaracje na podatek rolny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę.

Jak liczymy podatek;

 • dla gospodarstw rolnych 1 ha fizyczny x przelicznik odpowiedni dla danej klasy użytków rolnych i dla danego okręgu. Tak ustalony hektar przeliczeniowy mnożymy przez równowartość pieniężną 2,5q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 • dla pozostałych użytków rolnych 1 ha fizyczny x równowartość pieniężną 5q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

UWAGA: Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy o podatku rolnym.

Miejsce składania dokumentów:

 • Pocztą ‒ na adres: Urząd Gminy Tymbark, 34-650 Tymbark 49,
 • Osobiście  – na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy w Tymbarku, sekretariat – pok. 4, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30–15.30.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu , ul. Gorzkowska 30, za pośrednictwem Wójta Gminy Tymbark.

Podstawa prawna:

Stawka podatku rolnego w 2024 r. wynosi:

 • dla gospodarstw rolnych – 224,075 zł za 1 ha przeliczeniowy,
 • dla pozostałych gruntów rolnych – 448,15 zł za 1 ha fizyczny.

 

Materiały

Deklaracja na podatek rolny
DR-1​_deklaracja​_na​_podatek​_rolny.pdf 0.06MB
Załącznik nr 1 do deklaracji na podatek rolny
ZDR-1​_załacznikdo​_deklaracji​_na​_podatek​_rolny.pdf 0.03MB
Załącznik nr 2 do deklaracji na podatek rolny
ZDR-2​_załacznik​_do​_deklaracji​_na​_podatek​_rolny.pdf 0.03MB
Podatek leśny

Podatek leśny

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls).

Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w ha, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny za 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów, wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej będące:

 • właścicielami lasów,
 • posiadaczami samoistnymi lasów,
 • użytkownikami wieczystymi lasów,
 • posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie takiego obowiązku.

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku , podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.

Jeżeli w ciągu roku podatkowego las został zajęty na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu - kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

Dokumenty związane z podatkiem leśnym

Zgodnie z art. 6 ust. 2 i ust. 5 ustawy o podatku leśnym podatnicy podatku leśnego są obowiązani składać organowi podatkowemu , sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

 • informacje o gruntach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego, lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania (druk - informacja o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach),
 • deklaracje na podatek leśny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego , a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę.

UWAGA: Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy o podatku leśnym.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. t.j. z 2019 poz 888 z późn. zm.),
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20października 2023 r. (Monitor Polski z 2023 poz. 1130).

Stawka podatku leśnego w 2024 r. wynosi -  72,03 zł za 1 ha lasu

 

Materiały

Deklaracja na podatek leśny
DL-1​_deklaracja​_podatek​_leśny.pdf 0.05MB
Załącznik nr 1 do deklaracji na podatek leśny
ZDL-1​_załacznik​_do​_deklaracji​_na​_podatek​_leśny.pdf 0.03MB
Załącznik nr 2 do deklaracji na podatek leśny
ZDL-2​_załacznik​_do​_deklaracji​_na​_podatek​_leśny.pdf 0.03MB
Podatek od środków transportu

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, autobusy.

Podatnicy podatku

Podatnikami podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w których posiadaniu znajdują się pojazdy podlegające opodatkowaniu.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Terminy i sposoby płatności podatku od środków transportowych

Podatek od środków transportowych jest płatny bez wezwania w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego , w terminie: do dnia 15 lutego - I rata, do dnia 15 września - II rata, każdego roku.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

1. Po dniu 1 lutego, a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:

 • w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego - I rata,
 •  do dnia 15 września danego roku - II rata.

2. Od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Podatnicy podatku od środków transportowych zobowiązani są, w terminie do 15 lutego każdego roku podatkowego, składać właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek od środków transportowych wraz z załącznikami o posiadanych środkach transportowych.

Miejsce składania dokumentów:

 • Pocztą ‒ na adres: Urząd Gminy Tymbark, 34-650 Tymbark 49
 • Osobiście – na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy w Tymbarku, sekretariat – pok. 4, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30–15.30.

Podstawa prawna:

Materiały

Deklaracja na podatek od środków transportowych
dt-1-deklaracja-na-podatek-od-srodkow-transportowych.pdf 0.07MB
Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych
dt-1a-zalacznik-do-deklaracji-na-podatek-od-srodkow-transportowych.pdf 0.42MB
Akcyza

Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu. Producent rolny to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Gospodarstwo rolne? Komu przysługuje?

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza), o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nie posiadającej osobowości prawnej.

Wysokość zwrotu ustala się na podstawie iloczynu oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającego z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku w ramach ustalonego limitu rocznego.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy składać w terminie:

 • I termin od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r wraz z fakturami VAT  stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,
 • II termin od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.  wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

Do wniosku należy dołączyć:

 • faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego,
 • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe. Dokument ten składa się jednorazowo w danym roku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:

 • 132,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz
 • 48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Miejsce składania dokumentów:

 • Pocztą ‒ na adres: Urząd Gminy Tymbark, 34-650 Tymbark 49,
 • Osobiście – na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy w Tymbarku, sekretariat – pok.4, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30–15.30.

Decyzję określającą limit roczny oraz kwotę zwrotu podatku akcyzowego wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminie:

 • od 3-28 kwietnia 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie.
 • od 2-31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( t. j.Dz.U. z 201 5 r poz. 1340 oraz z 2018r. poz. 2244 i 2247),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2021 r. ( Dz.U.2022,poz. 2832).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu , ul. Gorzkowska 30, za pośrednictwem Wójta Gminy Tymbark.

{"register":{"columns":[]}}