W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Stanowisko pracy ds. Informatyki

WÓJT GMINY OLSZANKA                

OR.2110.3.2022

Ogłoszenie o wolnym  stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze 

WÓJT  GMINY OLSZANKA 

informuje  o wolnym stanowisku  urzędniczym  oraz  ogłasza nabór  kandydatów  na  wolne stanowisko  urzędnicze: 

Stanowisko  pracy  ds.  Informatyki  

 1. Nazwa i adres jednostki :
  Urząd   Gminy Olszanka 
  Olszanka  16
  49-332 Olszanka
 2. Określenie  stanowiska :
  Samodzielne stanowisko  pracy  ds.  Informatyki - 1 etat
 3. Wymagania  niezbędne:
  Kandydatem na  stanowisko  urzędnicze   może być  osoba , która :
  1. jest obywatelem  polskim;
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych ;
  3. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania  pracy na tym stanowisku   tj.:
   1. co najmniej  wykształcenie   średnie stosownie do opisu stanowiska.
   2. co  najmniej  2 – letni  staż  pracy;  
  4. nie była  skazana  prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 
  5. cieszy się nieposzlakowaną  opinią;
 4. Wymagania dodatkowe: 
  • znajomość  zagadnień z zakresu  ustaw:  o samorządzie  gminnym, o  pracownikach samorządowych , o ochronie  danych  osobowych, Kodeksu postępowania administracyjnego ;   o  dostępie  do  informacji  publicznej ;  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych  oraz  aktów   wykonawczych  do  ustaw ;
  •  znajomość   zagadnień i umiejętności praktyczne w zakresie administrowania  sieciami komputerowymi,
  • praktyczna znajomość VLAN i routingu 
  • praktyczna znajomość VPN
  • konfiguracja urządzeń typu UTM, znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem zasobów informatycznych,
  • umiejętności praktyczne w instalacji, konfiguracji, diagnozowaniu i serwisowaniu stacji roboczych dla systemów operacyjnych z rodziny Windows,
  • umiejętności praktyczne w konfigurowaniu stacji roboczych do pracy w sieciach komputerowych,
  • umiejętności praktyczne w instalacji, konfiguracji i monitorowania serwerów z systemami operacyjnymi Windows, Linux, oraz środowiska domenowego,
  • umiejętność w konfiguracji urządzeń mobilnych pracujących pod kontrolą systemu Android,
  • doświadczenie w pracy i konfiguracji serwerów: Linux Debian, Windows,
  • znajomość systemów do wirtualizacji (VMware),
  • znajomość pracy i konfiguracji baz danych SQL: MySQL, MSSQL,
  • wiedza z zakresu instalowania, konfigurowania, zarządzania i serwisowania serwerów w oparciu o systemy operacyjne: Windows, Linux, VMware (ESXi),
  • wiedza z zakresu instalowania, konfigurowania, zarządzania i serwisowania serwerów baz danych: SQL: MySQL, MSSQL,
  • podstawowa znajomość języków (programowania): HTML,
  • znajomość zagadnień związanych z systemami zintegrowanymi,
  • znajomość systemów klasy CMS,
  • podstawowa znajomość programów graficznych (GIMP),
  • dyspozycyjność,
  • prawo  jazdy kat.B 
 5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku : 
  1. ewidencja stosowanych systemów i programów;
  2. użytkowanie i utrzymanie systemów oraz programów ;
  3. ustalanie uprawnień dostępu do danych i systemów ;
  4. dbanie o bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych;
  5. administrowanie siecią komputerową,  serwerami, sprzętem komputerowym  i  oprogramowaniem ;
  6. konfiguracja urządzeń sieciowych;
  7. serwis sieci komputerowej, sprzętu komputerowego i urządzeń mobilnych;
  8. regularne i bieżące tworzenie kopii zapasowych z urządzeń sieciowych;
  9. tworzenie dokumentacji technicznej dotyczącej sieci LAN Urzędu;
  10.  opracowywanie analiz, pism, sprawozdań z zakresu  prowadzonych spraw;
  11.  prowadzenie  spraw  związanych z  nadawaniem  uprawnień i  dostępu do   baz  danych , certyfikatów  i  podpisów elektronicznych ;
  12. udzielanie wsparcia użytkownikom systemów informatycznych w codziennej pracy realizowanej z wykorzystaniem sieci komputerowej;
  13. realizacja zadań wynikających z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i innych odnoszących się do funkcjonowania systemów informatycznych w administracji  publicznej;
  14. planowanie rozwoju sieci informatycznej, nadzorowanie konserwacji i naprawy sprzętu komputerowego, instalowanie i testowanie oprogramowania użytkowego;
  15. szkolenie  pracowników  w  zakresie  obsługi  sprzętu   komputerowego i  oprogramowania;
  16. prowadzenie dokumentacji związanej z procesem informatyzacji Urzędu;
  17. tworzenie i   zabezpieczenie   kopii  bezpieczeństwa   baz  danych   oraz  stosowanie  profilaktyki  antywirusowej  ;
  18. zapewnienie   funkcjonowania   elektronicznych    rejestrów  publicznych ;
  19. zapewnienie   obsługi   systemu  elektronicznego  obiegu  dokumentów ;
  20. opracowywanie   projektów  w  zakresie  informatyzacji  Urzędu  oraz  planowanie   środków    finansowych na  ten  cel;                    
  21. prowadzenie prac związanych z zakupem oraz dostawą urządzeń, sprzętu i oprogramowania komputerowego;    
  22. koordynowanie realizacji usług informatycznych świadczonych przez podmioty zewnętrzne;
  23. prowadzenie bieżącego instruktażu użytkowników systemów informatycznych;
  24. edytowanie i aktualizacja strony internetowej Gminy, obsługa Biuletynu Informacji Publicznej, prowadzenie strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy, jej redagowanie oraz prowadzenie bieżącej aktualizacji na podstawie informacji od pracowników  merytorycznych ;
  25. administrowanie skrzynką Urzędu na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (E- PUAP);
  26. prowadzenie rejestru kwalifikowanych podpisów elektronicznych pracowników Urzędu;
  27. prowadzenie spraw związanych z obsługą informatyczną wyborów;
  28. zabezpieczenie  ciągłości  funkcjonowania   infrastruktury  informatycznej    oraz  zapewnienie  zasilania awaryjnego;
  29. wykonywanie   obowiązków  Administratora  Systemów  Informatycznych ;
  30. wykonywanie  obowiązków   z zakresu  bezpieczeństwa  teleinformatycznego ;  
  31. wykonywanie  obowiązków w   zakresie  utrzymywania  kontaktów z  podmiotami  krajowego systemu  cyberbezpieczeństwa; 
  32. realizacja  zadań   wynikających  z   ustawy  o  ochronie  danych   osobowych  oraz RODO w  powierzonym  zakresie, współdziałanie z  Inspektorem  Ochrony  Danych;
  33. obsługa   informatyczna    obrad  sesji   w tym   transmisji  , nagrań i   ich udostępnianie  ;
  34. współpraca z   gminnymi  jednostkami   organizacyjnymi w   zakresie   obsługi  informatycznej  tych  jednostek. 
 6. Informacja o warunkach  pracy na danym stanowisku :
  • praca  w  pełnym wymiarze  czasu  pracy w  podstawowym  systemie czasu pracy
  • stanowisko  pracy    znajduje się  lokalu biurowym  w budynku  administracyjnym Urzędu ,
  • budynek administracyjny  jest  przystosowany  do potrzeb  osób niepełnosprawnych  (z  wyłączeniem  windy);
  • praca  przy monitorze ekranowym;
  • praca wymagająca  poruszania się  na terenie  budynku administracyjnego  Urzędu
  • praca  w  zespole   pracowników;
 7. W miesiącu poprzedzającym  datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik  zatrudnienia  osób  niepełnosprawnych  w jednostce,  w rozumieniu   przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób   niepełnosprawnych,  jest  wyższy  niż    6% .   Przepis   art.  13a  ust.2  ustawy  o  pracownikach samorządowych  nie dotyczy   naboru  na  podstawie    niniejszego  ogłoszenia. 
 8. Wymagane dokumenty :  
  1. list motywacyjny ;
  2. CV z dokładnym  opisem  przebiegu  pracy zawodowej;
  3. oświadczenie o  posiadaniu obywatelstwa polskiego ; 
  4. kwestionariusz  osobowy dla osoby  ubiegającej się o zatrudnienie  według  wzoru   określonego w  załączniku nr 6 do regulaminu    (do  pobrania :  https://samorzad.gov.pl/web/gmina-olszanka/regulamin-naboru-na-wolne-stanowiska-urzednicze-oraz-kwestionariusz-osobowy ) 
  5. kopie  świadectw pracy  (poświadczone  przez  kandydata za zgodność z  oryginałem ) lub zaświadczenie o  zatrudnieniu – w  przypadku , gdy  kandydat   jest zatrudniony  u innego  pracodawcy;
  6. kopie dokumentów  potwierdzających  posiadane  wykształcenie  i  kwalifikacje   zawodowe  (poświadczone   przez  kandydata  za zgodność z  oryginałem ); 
  7. oświadczenie ,że kandydat  ma pełną   zdolność do czynności  prawnych  oraz , że korzysta  z pełni praw  publicznych;
  8. oświadczenie, że kandydat  nie był skazany  prawomocnym  wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia  publicznego  lub umyślne  przestępstwo skarbowe;
  9. inne dokumenty  o posiadanych  kwalifikacjach  i umiejętnościach ;
  10. oświadczenie  kandydata  ubiegającego się o zatrudnienie  w Urzędzie  Gminy Olszanka  dotyczące   przetwarzania  danych  osobowych  wraz z klauzulą  informacyjną   RODO według wzoru  określonego w  załączniku nr 5 do regulaminu  (do  pobrania : https://samorzad.gov.pl/web/gmina-olszanka/regulamin-naboru-na-wolne-stanowiska-urzednicze-oraz-kwestionariusz-osobowy )

   (ww. dokumenty i oświadczenia   wymagają  odręcznego  podpisu   kandydata) .
 9. Termin i miejsce składania dokumentów :
  Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w  zamkniętych kopertach  z podanym adresem zwrotnym   i dopiskiem  :
  „Nabór  na  wolne  stanowisko   ds. Informatyki” 
  w terminie   do dnia    12  sierpnia    2022r.   do  godz. 15.00 ,  osobiście – w Sekretariacie Urzędu Gminy Olszanka (pok. Nr 6 ) , lub  pocztą  na  adres: 
  Urząd Gminy Olszanka
  Olszanka nr 16  
  49-332 Olszanka 

Oferty , które wpłyną  do Urzędu po wyznaczonym wyżej  terminie nie będą rozpatrywane .  O zachowaniu  terminu  decyduje data wpływu do Urzędu .

Z Regulaminem  naboru można zapoznać się w Urzędzie Gminy Olszanka  (pok.nr 6 )  oraz na stronie  internetowej  Biuletynu  Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Olszanka: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-olszanka/regulamin-naboru-na-wolne-stanowiska-urzednicze-oraz-kwestionariusz-osobowy

O dopuszczeniu do dalszego postępowania  kwalifikacyjnego  oraz o terminie i  miejscu jego przeprowadzenia kandydaci zostaną  powiadomieni indywidualnie .

Informację o wyniku naboru  upowszechnia  się   niezwłocznie  po przeprowadzonym  naborze  przez umieszczenie  na  tablicy informacyjnej  w  Urzędzie  Gminy Olszanka  oraz  opublikowanie   w  Biuletynie  Informacji Publicznej . 

Olszanka,  dnia       6    lipca   2022r.                   

 WÓJT
/-/    Aneta Rabczewska

Materiały

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Stanowisko pracy ds. Informatyki
Ogłoszenie​_o​_wolnym​_stanowisku​_urzędniczym​_oraz​_o​_naborze​_kandydatów​_na​_wolne​_stanowisko​_urzędnicze​_-​_Stanowisko​_pracy​_ds​_Informatyki.doc 0.06MB
Informacja o kandydatach na stanowisko ds. Informatyki
Informacja​_o​_kandydatach​_na​_stanowisko​_ds​_Informatyki.doc 0.03MB
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. Informatyki
Informacja​_o​_wyniku​_naboru​_na​_​_stanowisko​_ds​_Informatyki.doc 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.07.2022 13:55 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Barbara Sulima
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Stanowisko pracy ds. Informatyki 3.0 30.08.2022 10:12 Rafał Bandrowski
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Stanowisko pracy ds. Informatyki 2.0 19.08.2022 13:50 Rafał Bandrowski
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Stanowisko pracy ds. Informatyki 1.0 06.07.2022 13:55 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}