W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy ds. gospodarki wodnej i budownictwa

WÓJT GMINY OLSZANKA                

OR.2110.1.2022

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Olszanka

informuje  o wolnym stanowisku  urzędniczym oraz ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: 

Stanowisko pracy  ds. Gospodarki  Wodnej i Budownictwa w Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 1. Nazwa i adres jednostki:
  Urząd   Gminy Olszanka 
  Olszanka  16
  49-332 Olszanka
 2. Określenie  stanowiska:
  Stanowisko  pracy  ds. Gospodarki  Wodnej i Budownictwa   - 1 etat
 3. Wymagania  niezbędne:
  Kandydatem na  stanowisko  urzędnicze   może być  osoba, która:
  1. jest obywatelem  polskim;
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  3. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania  pracy na tym stanowisku tj.:
   1. Co najmniej  wykształcenie   średnie stosownie do opisu stanowiska.
   2. Co  najmniej  2-letni  staż  pracy;  
  4. nie była  skazana  prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 
  5. cieszy się nieposzlakowaną  opinią;
 4. Wymagania dodatkowe: 
  1. znajomość  zagadnień z zakresu  ustaw: Prawo  wodne, Prawo  budowlane, 
   Prawo  geodezyjne i kartograficzne,  o samorządzie  gminnym, o  pracownikach samorządowych,  Kodeksu postępowania administracyjnego; oraz  pozostałych  przepisów  i zagadnień wynikających z  zakresu  zadań  stanowiska pracy;
  2. umiejętność obsługi  komputera  (pakiet  biurowy);
  3. prawo jazdy   kat. B;
  4. dyspozycyjność,  komunikatywność;
  5. znajomość  procesu  inwestycyjno-budowalnego. 
 5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 
  1. udział  w  przygotowywaniu   dokumentacji   budowlanej   dla  zadań  inwestycyjnych  i  remontowych; 
  2. współdziałanie  w  zakresie  przygotowania, realizacji  oraz  odbioru i rozliczenia   inwestycji   i remontów, oraz  przekazywanie   do  użytkowania,
  3. udział  w  opracowywaniu planów   inwestycyjnych  oraz zadań remontowych  
  4. realizacja zadań  gminy wynikających  z  ustawy  o ochronie  przyrody, 
  5. realizacja zadań  gminy wynikających  z Prawa wodnego  z zakresu ochrony  przed powodzią  oraz suszą; udział w  rozprawach wodno-prawnych; współdziałanie z Gminną  Spółką Wodną w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych, 
  6. utrzymanie w  należytym  stanie   infrastruktury  technicznej   stanowiącej  własność   gminy,
  7. prowadzenie  ewidencji urządzeń i sieci  infrastruktury wodno-ściekowej 
  8. realizacja  zadań  gminy wynikających z  ustawy o ochronie  zabytków  i opiece nad  zabytkami,
  9. prowadzenie  ewidencji  środków  trwałych  (księga  inwentarzowa) 
  10. ustalanie   numerów   porządkowych  oraz  prowadzenie  ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości, obsługa  aplikacji  TERYT; 
  11. prowadzenie  spraw   nazewnictwa  ulic  i placów oraz   nazw  miejscowości,
  12. prowadzenie  spraw  dotyczących   przekazania  nieruchomości w trwały zarząd,
  13. prowadzenie  spraw  związanych z   realizacją  Programu Ochrony Powietrza,
  14. prowadzenie spraw   gospodarki    niskoemisyjnej.
 6. Informacja o warunkach  pracy na danym stanowisku:
  1. praca  w  pełnym wymiarze  czasu  pracy w  podstawowym  systemie czasu pracy
  2. stanowisko  pracy    znajduje się  lokalu biurowym  w budynku administracyjnym Urzędu,
  3. budynek administracyjny  jest  przystosowany  do potrzeb  osób niepełnosprawnych  (z  wyłączeniem  windy);
  4. praca  przy monitorze ekranowym;
  5. praca wymagająca  poruszania się  na terenie  budynku administracyjnego  Urzędu oraz   wyjazdu  służbowego;
  6. praca  w  zespole   pracowników;
  7. bezpośrednia  obsługa  interesantów. 
 7. W miesiącu poprzedzającym  datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik  zatrudnienia  osób  niepełnosprawnych  w jednostce,  w rozumieniu   przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób   niepełnosprawnych,  jest  wyższy  niż    6%.   Przepis   art.  13a  ust.2  ustawy  o  pracownikach samorządowych  nie dotyczy   naboru  na  podstawie  niniejszego  ogłoszenia. 
 8. Wymagane dokumenty:  
  1. list motywacyjny;
  2. CV z dokładnym  opisem  przebiegu  pracy zawodowej;
  3. oświadczenie o  posiadaniu obywatelstwa polskiego; 
  4. kwestionariusz  osobowy dla osoby  ubiegającej się o zatrudnienie  według  wzoru   określonego w  załączniku nr 6 do regulaminu (do  pobrania:  https://samorzad.gov.pl/web/gmina-olszanka/regulamin-naboru-na-wolne-stanowiska-urzednicze-oraz-kwestionariusz-osobowy
  5. kopie  świadectw pracy  (poświadczone  przez  kandydata za zgodność z  oryginałem) lub zaświadczenie o  zatrudnieniu – w  przypadku, gdy  kandydat   jest zatrudniony  u innego  pracodawcy;
  6. kopie dokumentów  potwierdzających  posiadane  wykształcenie  i  kwalifikacje   zawodowe  (poświadczone   przez  kandydata  za zgodność z  oryginałem); 
  7. oświadczenie, że kandydat  ma pełną   zdolność do czynności prawnych, oraz że korzysta  z pełni praw  publicznych;
  8. oświadczenie, że kandydat  nie był skazany  prawomocnym  wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia  publicznego  lub umyślne  przestępstwo skarbowe;
  9. inne dokumenty  o posiadanych  kwalifikacjach  i umiejętnościach;
  10. oświadczenie  kandydata  ubiegającego się o zatrudnienie  w Urzędzie  Gminy Olszanka  dotyczące   przetwarzania  danych  osobowych  wraz  z klauzulą  informacyjną   RODO według wzoru  określonego w  załączniku nr 5 do regulaminu  (do  pobrania: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-olszanka/regulamin-naboru-na-wolne-stanowiska-urzednicze-oraz-kwestionariusz-osobowy)
   (ww. dokumenty i oświadczenia   wymagają  odręcznego  podpisu   kandydata).
  11. Termin i miejsce składania dokumentów:
   Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w  zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: 
   „Nabór  na  wolne  stanowisko   ds. Gospodarki  Wodnej i  Budownictwa ”,  w terminie   do dnia   21  czerwca   2022 r.   do  godz. 15.00,  osobiście – w Sekretariacie Urzędu Gminy Olszanka (pok. Nr 6), lub  pocztą  na  adres: 
   Urząd Gminy Olszanka
   Olszanka nr 16  
   49-332 Olszanka 

Oferty, które wpłyną  do Urzędu po wyznaczonym wyżej  terminie, nie będą rozpatrywane.  O zachowaniu  terminu  decyduje data wpływu do Urzędu.

Z Regulaminem  naboru można zapoznać się w Urzędzie Gminy Olszanka  (pok.nr 6)  oraz na stronie  internetowej  Biuletynu  Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Olszanka: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-olszanka/regulamin-naboru-na-wolne-stanowiska-urzednicze-oraz-kwestionariusz-osobowy

O dopuszczeniu do dalszego postępowania  kwalifikacyjnego  oraz o terminie i  miejscu jego przeprowadzenia kandydaci zostaną  powiadomieni indywidualnie.

Informację o wyniku naboru  upowszechnia  się niezwłocznie  po przeprowadzonym  naborze  przez umieszczenie  na  tablicy informacyjnej  w  Urzędzie  Gminy Olszanka  oraz  opublikowanie w  Biuletynie  Informacji Publicznej.


Olszanka,  dnia   2  czerwca 2022 r.

Wójt Gminy Olszanka
/-/  Aneta Rabczewska             

Materiały

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy ds. gospodarki wodnej i budownictwa
Ogłoszenie​_o​_naborze​_na​_stanowisko​_pracy​_ds​_gospodarki​_wodnej​_i​_budownictwa.doc 0.05MB
Informacja o kandydatach na stanowisko ds. Gospodarki Wodnej i Budownictwa
Informacja​_​_o​_​_kandydatach​_​_​_na​_​_stanowisko​_​_​_ds​_​_Gospodarki​_​_Wodnej​_i​_​_Budownictwa.doc 0.03MB
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. Gospodarki Wodnej i Budownictwa
Informacja​_o​_wyniku​_naboru​_na​_​_stanowisko​_​_​_ds​_Gospodarki​_​_Wodnej​_i​_Budownictwa.doc 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.06.2022 18:28 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Barbara Sulima
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy ds. gospodarki wodnej i budownictwa 3.0 24.06.2022 12:49 Rafał Bandrowski
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy ds. gospodarki wodnej i budownictwa 2.0 24.06.2022 10:22 Rafał Bandrowski
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy ds. gospodarki wodnej i budownictwa 1.0 02.06.2022 18:28 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}