W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Strategia rozwoju gminy

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Łęczyce na lata 2021-2030

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. w Dz. U. z 2021 r. poz.1372) oraz art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. tj. z 2021r. poz.1057) Wójt Gminy Łęczyce informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Łęczyce na lata 2021-2030.

Konsultacje są prowadzone w celu przedstawienia projektu Strategii Rozwoju Gminy Łęczyce na lata 2021-2030 oraz umożliwienia mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu Strategii.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 23.08.2021r. do dnia 28.09.2021r.

Projekt Strategii wraz z diagnozą oraz formularzem konsultacyjnym będzie udostępniony:

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać w terminie do 28 września 2021 roku:

  • Pisemnie za pomocą formularza konsultacyjnego:
    • składanego osobiście w „Biurze Obsługi Interesanta” w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 53, 84-218 Łęczyce,
    • pocztą na adres Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 53, 84-218 Łęczyce (decyduje data wpływu do Urzędu),
  • Elektronicznie w następujący sposób:
    • poprzez elektroniczny formularz konsultacyjny, dostępny na końcu artykułu
    • poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Łęczyce ePUAP: 7084iidmgg/Skrytka_Esp (decyduje data wpływu do Urzędu),

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane imieniem i nazwiskiem, złożone w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Łęczyce.

Materiały

Formularz konsultacyjny Strategii Rozwoju Gminy
Formularz​_konsultacyjny​_Strategii​_Rozwoju​_Gminy.docx 0.02MB
Strategia Rozwoju Gminy Łęczyce 2021-2030
Strategia​_Rozwoju​_Gminy​_Łęczyce​_2021-2030.pdf 0.64MB
Diagnoza sytuacji w Gminie
Diagnoza​_sytuacji​_w​_Gminie.pdf 1.91MB
Wskaźniki do strategii Łęczyce
Wskaźniki​_do​_strategii​_Łęczyce.pdf 0.25MB
Demografia
demografia.pdf 0.04MB
Obszary kluczowe
obszary​_kluczowe.pdf 4.23MB
Powiazania infrastrukturalne
powiazania​_infrastrukturalne.pdf 3.15MB
Sieć osadnicza
sieć​_osadnicza.pdf 3.18MB
Zielona infrastruktura
zielona​_infrastruktura.pdf 9.13MB