W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Strategia rozwoju gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 48 w związku z art. 46 pkt 1 ppkt 2 oraz art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), Wójt Gminy Łęczyce podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Gminy Łęczyce na lata 2021-2030".

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Łęczyce wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku z wnioskiem o uzgodnienie możliwości odstąpienia przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategia Rozwoju Gminy Łęczyce na lata 2021-2030”.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku w piśmie znak: ONS.9022.1.40.2021.AZ_ z dnia 22.10.2021 wyraził opinię, iż dla opracowania ww. projektu nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, pismem znak: RDOŚ-Gd- WOO.410.44.2021.IBA.1 z dnia 19.10.2021 r. stwierdził, iż istnieją podstawy do uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Strategii Rozwoju Gminy Łęczyce na lata 2021-2030”.

Biorąc pod uwagę powyższe uzgodnienia oraz fakt, że realizacja postanowień „Strategii Rozwoju Gminy Łęczyce na lata 2021-2030” nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 49 wyżej cytowanej ustawy, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łęczyce oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łęczyce przy ul. Długiej 53, 84- 218 Łęczyce.

Materiały

Ogłoszenie IZP.6220.24.2021.JKS z dnia 24.11.2021 r.
Ogłoszenie​_IZP6220242021JKS​_z​_dnia​_24112021​_r.pdf 3.97MB
Uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - RDOŚ
Uzgodnienie​_odstąpienia​_RDOŚ.pdf 2.06MB
Uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - PPWIS
Uzgodnienie​_odstąpienia​_PPWIS.pdf 0.55MB

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Łęczyce na lata 2021-2030

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. w Dz. U. z 2021 r. poz.1372) oraz art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. tj. z 2021r. poz.1057) Wójt Gminy Łęczyce informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Łęczyce na lata 2021-2030.

Konsultacje są prowadzone w celu przedstawienia projektu Strategii Rozwoju Gminy Łęczyce na lata 2021-2030 oraz umożliwienia mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu Strategii.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 23.08.2021r. do dnia 28.09.2021r.

Projekt Strategii wraz z diagnozą oraz formularzem konsultacyjnym będzie udostępniony:

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać w terminie do 28 września 2021 roku:

  • Pisemnie za pomocą formularza konsultacyjnego:
    • składanego osobiście w „Biurze Obsługi Interesanta” w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 53, 84-218 Łęczyce,
    • pocztą na adres Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 53, 84-218 Łęczyce (decyduje data wpływu do Urzędu),
  • Elektronicznie w następujący sposób:
    • poprzez elektroniczny formularz konsultacyjny, dostępny na końcu artykułu
    • poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Łęczyce ePUAP: 7084iidmgg/Skrytka_Esp (decyduje data wpływu do Urzędu),

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane imieniem i nazwiskiem, złożone w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Łęczyce.

Materiały

Formularz konsultacyjny Strategii Rozwoju Gminy
Formularz​_konsultacyjny​_Strategii​_Rozwoju​_Gminy.docx 0.02MB
Strategia Rozwoju Gminy Łęczyce 2021-2030
Strategia​_Rozwoju​_Gminy​_Łęczyce​_2021-2030.pdf 0.64MB
Diagnoza sytuacji w Gminie
Diagnoza​_sytuacji​_w​_Gminie.pdf 1.91MB
Wskaźniki do strategii Łęczyce
Wskaźniki​_do​_strategii​_Łęczyce.pdf 0.25MB
Demografia
demografia.pdf 0.04MB
Obszary kluczowe
obszary​_kluczowe.pdf 4.23MB
Powiazania infrastrukturalne
powiazania​_infrastrukturalne.pdf 3.15MB
Sieć osadnicza
sieć​_osadnicza.pdf 3.18MB
Zielona infrastruktura
zielona​_infrastruktura.pdf 9.13MB
{"register":{"columns":[]}}