W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Organizacja Urzędu Gminy

Wójt Gminy:
Piotr Wittbrodt

Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy:
mgr Bożena Pruchniewska

Skarbnik Gminy:
mgr Elżbieta Sosnowska

 

Referat Finansowo-Księgowy

Skarbnik, Kierownik Referatu Finansowo- Księgowego:
mgr Elżbieta Sosnowska - tel. 58 674 46 41

Z-ca Skarbnika, stanowisko ds. księgowości budżetowej:
mgr Justyna Lubotzka - tel. 58 674 46 53

Stanowisko ds. księgowości budżetowej:
mgr Karolina Fiuk - tel. 58 674 46 56

Stanowisko ds. płac i ubezpieczeń społecznych:
mgr Anna Leyk - tel. 58 674 46 52

Stanowisko ds.środków trwałych i podatku VAT:
mgr Iwona Formela - tel. 58 674 46 55

Stanowisko ds. podatków i opłat
mgr Dorota Czaja - tel. 58 674 46 57

Stanowisko ds. wymiaru podatków:
Lucyna Drywa - tel. 58 674 46 42

Stanowisko ds. wymiaru podatków:
Paulina Mach

Stanowisko ds. obsługi kasy:
Joanna Jakiel - tel. 58 674 46 43

Stanowisko ds.rozliczenia i windykacji należności za gospodarowanie odpadami:
mgr Alicja Klawikowska - tel. 58 764 46 69

Zadania RFK
 1. opracowanie projektów uchwał budżetowych oraz projektów uchwał w sprawie dokonywania zmian w budżecie;
 2. prowadzenie funduszy celowych i innych funduszy Rady Gminy;
 3. opracowanie projektu szczegółowego podziału dochodów i wydatków uchwalonych przez radę Gminy;
 4. wykonywanie budżetu, prowadzenie analiz dochodów i wydatków gminy oraz przedkładanie wniosków w przedmiocie gospodarki finansowej Wójtowi i Radzie Gminy;
 5. dokonywanie okresowych analiz realizacji budżetu oraz przedstawianie wniosków zmierzających do poprawy dyscypliny finansów publicznych, zachowania zasady równowagi budżetowej, w tym dotyczących standardów i realizacji kontroli zarządczej, organizacja i kontrola obiegu dokumentów finansowo-księgowych;
 6. naliczanie płac, odprowadzanie podatku od towarów i usług oraz składek ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
 7. naliczanie i pobór podatków, opłat lokalnych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie;
 8. kontrola gospodarki finansowej jednostek budżetowych, sołectw oraz podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych podlegających Radzie Gminy;
 9. prowadzenie obsługi kasowej i księgowej;
 10. prowadzenie ewidencji składników mienia gminy i udziałów oraz zmian w tym zakresie;
 11. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, ZUS, KRUS oraz bankiem wykonującym obsługę kasową oraz bankiem finansującym;
 12. opracowywanie zbiorczych , okresowych sprawozdań finansowych i dokonywanie analiz;
 13. kontrola i rozliczanie dotacji finansowych przyznawanych organizacjom pozarządowym;
 14. sprawowanie kontroli nad należytym wykonywaniem obowiązków przez głównych księgowych jednostek organizacyjnych;
 15. przygotowywanie decyzji dotyczących podatków i opłat, kontrola podatników w zakresie prawidłowości i rzetelności informacji składanych w deklaracjach podatkowych;
 16. rozpatrywanie odwołań, skarg i zażaleń w sprawach wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz czynności egzekucyjnych;
 17. windykacja należności (upomnienia, tytuły wykonawcze);
 18. egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie tytułów wykonawczych;
 19. prowadzenie rejestru tytułów wykonawczych;
 20. przygotowywanie wniosków o wpis do hipoteki przymusowej;
 21. przygotowywanie propozycji w zakresie procedury rozpatrywania podań w sprawach odraczania, rozkładania na raty, umarzania lub zaniechania poboru  wymiaru podatków i opłat lokalnych, opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
 22. przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie wprowadzenia lub ustalenia wysokości podatków i opłat lokalnych w oparciu o obowiązujące przepisy;
 23. prowadzenie dokumentacji wymiarowej, rejestru przypisów i odpisów oraz ewidencji w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego rolników, opłat lokalnych i opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów;
 24. prowadzenie ewidencji mienia Gminy i jego wartości;
 25. przygotowywanie dokumentacji przetargowej w celu rozstrzygnięcia i wyboru obsługi bankowej Urzędu i jednostek organizacyjnych  Gminy,
 26. przygotowywanie decyzji dotyczących zwrotu akcyzy za olej napędowy zakupiony przez rolników do produkcji rolnej,
 27. prowadzenie rejestru wydawanie zaświadczeń:
  • o ilości posiadanych hektarów fizycznych i przeliczeniowych,
  • o dochodach z gospodarstwa,
  • o zaległościach i braku zaległości,
 28. opracowywanie projektów programów rozwoju gospodarczego gminy;
 29. opracowywanie i wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów.

 

Referat Organizacyjno-Administracyjny

Z-ca Wójta, Sekretarz, Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego:
mgr Bożena Pruchniewska - tel. 58 674 46 36
kom. 48 602 382 469

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu:
Ilona Piotrowska - tel. 58 674 46 30 - e-mail: sekretariat@leczyce.pl

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy:
mgr Monika Karolak/ zastępsto pełni Paulina Główczewska - tel. 58 674 46 44
kom. 48 608 321 079

Stanowisko ds. promocji gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi:
inż Agnieszka Cierocka - tel. 58 674 46 36

Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych:
mgr Kinga Adamska - tel.58 674 46 31, 30

Archiwista zakładowy:
mgr Bernadeta Misiak

Informatyk, Administrator Systemu Informatycznego:
mgr Jarosław Lipski

Stanowisko ds. informatyzacji i e-urzędu:
Mariusz Kędziora - tel. 58 674 46 38

Konserwator:
Franciszek Szcześniak

Pracownik gospodarczy:
Barbara Szcześniak

Zadania ROA
 1. W zakresie spraw kancelaryjno-technicznych:
  1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania sekretariatu;
  2. przyjmowanie, ewidencjonowanie i wysyłanie korespondencji na zewnątrz;
  3. prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków;
  4. przygotowywanie pomieszczeń oraz obsługa zebrań (w tym protokołowanie)   
  5. organizowanych przez Wójta i Z-cę Wójta;
  6. pisanie na komputerze dla potrzeb Wójta, Z-cy Wójta i Sekretarza, obsługa centrali telefonicznej, faxu, ksero oraz nadzór nad tymi urządzeniami;
  7. prenumerata prasy codziennej i czasopism;
  8. nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych oraz prowadzenie rejestru pieczęci.
    
 2. W zakresie spraw administracyjnych:
  1. organizacja wyborów, referendów oraz spisów GUS;
  2. prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi pracowników Urzędu Gminy;
  3. prowadzenie archiwum zakładowego oraz zlikwidowanego Przedsiębiorstwa
  4. Budowlano-Montażowego „Budimont” w Węgorni;
  5. zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne (prowadzenie gospodarki drukami i formularzami);
  6. współpraca z Wojewódzkim oraz Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie zatrudnienia i bezrobocia.
    
 3. W zakresie elektronicznego obiegu dokumentów:
  1. techniczne wprowadzanie korespondencji napływającej do Urzędu do elektronicznego systemu oraz jej terminowe przekazywanie na stanowiska pracy;
  2. nadzór i kontrola nad prawidłowością działania systemu MAGISTRAT;
    
 4. W zakresie spraw kadrowych pracowników Urzędu:
  1. prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu Gminy Łęczyce oraz dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy;
  2. prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym pracowników, dokształcaniem;
  3. prowadzenie archiwum akt pracowniczych obecnych i byłych pracowników Urzędu;
  4. koordynowanie spraw związanych z bhp oraz medycyną pracy;
  5. ewidencjonowanie czasu pracy pracowników, ewidencja wyjść i wyjazdów służbowych i prywatnych w godzinach pracy;
  6. ewidencjonowanie dokumentacji okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy;
  7. prowadzenie spraw z zakresu naboru na wolne stanowiska urzędnicze.
    
 5. W zakresie spraw gospodarczo-porządkowych:
  1. kontrolowanie sprawności urządzeń alarmowych w obiektach,
  2. usuwanie zagrożeń pożarowych i porządkowych,
  3. planowanie i realizacja przeglądów technicznych obiektów Urzędu oraz remontów bieżących,
  4. nadzór nad pracownikiem gospodarczym, sprzątaczką,
  5. utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,
  6. otwieranie i zamykanie Urzędu przed i po godzinach jego pracy.
    
 6. W zakresie spraw dotyczących obsługi Rady Gminy :
  1. kompletowanie we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami materiałów na Sesje Rady i posiedzenia komisji;
  2. protokołowanie sesji Rady oraz posiedzeń jej komisji;
  3. prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy;
  4. prowadzenie rejestrów wniosków i opinii poszczególnych komisji Rady, wniosków i interpelacji radnych oraz czuwanie nad ich załatwieniem;
  5. prowadzenie rejestru postulatów, wniosków i petycji składanych przez mieszkańców gminy do Rady Gminy;
  6. prowadzenie biura Przewodniczącego Rady Gminy;
  7. współdziałanie z przewodniczącymi komisji w zakresie przygotowania posiedzeń pod względem porządku posiedzeń, zaproszonych referentów i gości;
  8. przekazywanie ustaleń z obrad Rady Gminy i jej komisji poszczególnym komórkom organizacyjnym;
  9. przekazywanie aktów podejmowanych przez Radę Gminy organom nadzoru;
  10. przekazywanie aktów prawa miejscowego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego; 
  11. prowadzenie ewidencji radnych oraz członków komisji Rady;
  12. przekazywanie do publikacji w BIP podjętych uchwał, informacji o sesjach, protokołów z sesji i komisji, oświadczeń majątkowych radnych i innych dokumentów związanych z działalnością Rady Gminy;
  13. sporządzanie sprawozdań statystycznych z działalności Rady;
  14. wywieszanie podjętych uchwał na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy;
  15. monitorowanie i realizacja uchwał Rady i wniosków komisji na gminnej stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
    
 7. W zakresie informatyzacji Urzędu oraz zabezpieczenia informatycznej bazy danych :
  1. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci informatycznej Urzędu,
  2. pełnienie funkcji Administratora Systemu Informacji (ASI),
  3. nadzór nad bezpieczeństwem danych, przeciwdziałanie dostępowi do systemu osób niepowołanych, prowadzenie dokumentacji dot. bezpieczeństwa teleinformatycznego, opracowywanie zaleceń dot. ochrony fizycznej systemów i sieci teleinformatycznej,
  4. podejmowanie odpowiednich działań w przypadku naruszenia systemu zabezpieczenia danych,
  5. tworzenie i przechowywanie kopii baz danych,
  6. kompletowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej programów komputerowych i sprzętu komputerowego, kasowanie i utylizacja sprzętu komputerowego nie nadającego się do dalszego użytku,
  7. pomoc użytkownikom systemów informatycznych w tworzeniu nowych zbiorów danych bądź uzupełnianiu dotychczasowych,
  8. kontrola poprawności wprowadzania przez użytkowników systemu indywidualnych haseł dostępu, częstotliwości ich zmian,
  9. współpraca z Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie szkolenia, kontroli i ochrony informacji niejawnych,
  10. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej – wprowadzanie danych oraz kontrola ich poprawności ,
  11. prowadzenie strony internetowej Urzędu Gminy Łęczyce, ciągła aktualizacja treści zamieszczanych na stronie.
    
 8. W zakresie spraw związanych z prowadzeniem archiwum zakładowego:
  1. prowadzenie archiwum zakładowego oraz nadzór nad terminowym i właściwym przekazywaniem akt do archiwum,
  2. porządkowanie i udostępnianie dokumentacji archiwalnej,
  3. przeprowadzanie procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej,
  4. przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego i innych właściwych archiwów,
  5. stała współpraca z Archiwum Państwowym w Gdańsku.
    
 9. W zakresie promocji, kultury i sportu oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi:
  1. współpraca z  organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami społecznymi z terenu gminy Łęczyce,
  2. prowadzenie spraw dotyczących przeprowadzania konkursów na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz ich weryfikacja, kontrola i sprawozdawczość,
  3. inicjowanie i prowadzenie działań w zakresie promocji gminy,
  4. współpraca przy organizacji strony internetowej gminy,
  5. utrzymywanie i rozwijanie kontaktów partnerskich z miejscowościami, jednostkami samorządu terytorialnego, regionami oraz kontaktów partnerskich i międzynarodowych,
  6. prowadzenie spraw z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury, sportu i turystyki,
  7. nadzór nad Gminną Instytucją Kultury i Biblioteką,
  8. prowadzenie ewidencji (rejestru) instytucji kultury,
  9. współdziałanie z Gminną Instytucją Kultury i Biblioteką w zakresie organizacji i reprezentacji gminy na gminnych i powiatowych imprezach promocyjno-kulturalnych,
  10. współuczestniczenie w tworzeniu strategii i programów rozwojowych gminy,
  11. koordynowanie działań zmierzających do realizacji strategii i innych programów rozwojowych gminy,
  12. prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie zgodnie z Ustawą o usługach turystycznych,
  13. prowadzenie spraw z zakresu realizacji pomocy materialnej o charakterze socjalnym- przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków dot. przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty,
  14. redagowanie Gazety Gminy Łęczyce,
  15. prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem zbiórek publicznych oraz zgromadzeń o charakterze publicznym.

 

Referat Spraw Obywatelskich

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich:
mgr Ewa Kowalczyk - tel. 58 674 46 51
kom. 48 728 578 927

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, stanowisko ds. ewidencji ludności i  dowodów osobistych:
mgr Izabela Kwidzińska - tel. 58 674 46 32

Stanowisko ds. działalności gospodarczej i transportu:
mgr Karina Mila - tel. 58 674 46 46

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony p.poż., kancelaria niejawna:
mgr Barbara Maszota - tel. 58 674 46 20

Zadania RSO
 1. W zakresie spraw obywatelskich, ewidencji ludności oraz ochrony danych osobowych:
  1. realizacja zadań wynikających z przepisów o ewidencji ludności;
  2. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dokumentów tożsamości;
  3. realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych;
  4. prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców;
  5. sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców w zarządzonych wyborach i referendach;
  6. przyjmowanie i przechowywanie zawiadomień organów sądowych dot. prawomocnych wyroków ograniczenia wolności oraz praw publicznych;
  7. wydawanie poświadczeń i zaświadczeń meldunkowych;
  8. przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych i wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych;
  9. realizacja spraw z zakresu wymeldowania administracyjnego;
  10. prowadzenie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej ruchu ludności;
  11. udzielanie informacji adresowej organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
    
 2. W zakresie prowadzenia Urzędu Stanu Cywilnego:
  1. prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, urodzeń,  małżeństw i zgonów;
  2. prowadzenie spraw związanych z nadaniem i utratą obywatelstwa polskiego;
  3. wydawanie decyzji w sprawie zmian nazwisk i imion;
  4. prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem aktów urodzeń;
  5. przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka;
  6. przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki;
  7. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński;
  8. wydawanie zaświadczeń upoważniających do zawarcia „małżeństwa konkordatowego”;
  9. sporządzanie aktów zawarcia małżeństwa;
  10. sporządzanie aktów zgonów;
  11. wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego;
  12. wprowadzanie wzmianek dodatkowych i przypisków do akt stanu cywilnego;
  13. przyjmowanie oświadczeń o powrocie osoby rozwiedzionej do poprzedniego nazwiska;
  14. przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia dziecka;
  15. powiadamianie innych urzędów o sporządzonych aktach;
  16. prowadzenie akt zbiorowych i skorowidzów dla ksiąg stanu cywilnego;
  17. przygotowywanie i wydawanie decyzji z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego;
  18. wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym;
  19. wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą;
  20. wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub  niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby;
  21. przygotowywanie projektów wniosków o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie;
  22. transkrypcja zagranicznych aktów urodzeń, małżeństw i zgonów;
  23. przyjmowanie przez kierownika USC ustnych oświadczeń woli spadkodawcy zgodnie z art. 951 § 1 kodeksu cywilnego;
  24. przekazywanie do Archiwum Państwowego ksiąg aktów stanu cywilnego, dla których minęły okresy przechowywania;
  25. prowadzenie korespondencji konsularnej.
    
 3. W zakresie ewidencji działalności gospodarczej :
  1. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej;
  2. analizowanie funkcjonowania placówek handlowych i usługowych w Gminie pod kątem zabezpieczenia potrzeb mieszkańców;
  3. przygotowywanie decyzji na wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
  4.  naliczanie i egzekwowanie wszelkich opłat związanych z prowadzeniem sprzedaży napojów alkoholowych;
  5. prowadzenie spraw z zakresu targowisk oraz handlu obwoźnego;
  6. współpraca z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
  7. współpraca z organizacjami na rzecz osób niepełnosprawnych;
  8. prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej, wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy w szczególności:
   • wpis do centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG),
   • zmiany wpisu do CEIDG,
   • wpis w CEIDG informacji o wznowieniu działalności gospodarczej,
   • wykreślenie wpisu w CEIDG oraz wydawanie potwierdzenia ich przyjęcia,
  9. prowadzenie działalności informacyjnej skierowanej do przedsiębiorców oraz osób fizycznych planujących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków pomocowych;
  10. prowadzenie innych spraw z zakresu działalności gospodarczej zastrzeżonych przepisami dla gminy;
  11. prowadzenie spraw z zakresu usług turystycznych, wynikających z ustawy o usługach turystycznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
    
 4. W zakresie transportu i kształcenia młodocianych:
  1. Prowadzenie spraw z zakresu transportu drogowego, w tym wynikających z ustawy o transporcie drogowym oraz aktów wykonawczych do tej ustawy w szczególności:
   • prowadzenie postępowania w sprawie  udzielenia, zmiany lub cofnięcia  licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
   • prowadzenie postępowań w sprawie udzielenia, zmiany lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy,
   • prowadzenie innych spraw z zakresu ustawy o transporcie drogowym oraz aktów wykonawczych tej ustawy zastrzeżonych przepisami dla gmin,
  2. prowadzenie zadań z zakresu dowozu uczniów do szkół i przedszkoli;
  3. realizacja obowiązku dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli oraz ośrodków szkolno-wychowawczych;
  4. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawców kształcących młodocianych pracowników.
    
 5. W zakresie dostępu do informacji publicznej oraz petycji:
  1. prowadzenie spraw z udostępnianiem informacji publicznej zainteresowanym stronom;
  2. prowadzenie rejestru udzielonych informacji publicznych oraz decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej;
  3. przyjmowanie petycji i ich weryfikacja pod względem formalnym, wysyłanie wezwań do uzupełnienia braków petycji, przekazywanie kompletnych petycji właściwym merytorycznie pracownikom.
    
 6.  W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Urzędu:
  1. prowadzenie spraw związanych z bhp pracowników urzędu;
  2. prowadzenie szkoleń z zakresu BHP dla pracowników Urzędu.
    
 7. W zakresie obrony cywilnej:
  1. sporządzanie i aktualizacja planów związanych z obroną cywilną;
  2. planowanie i koordynowanie działań formacji obrony cywilnej;
  3. organizacja Systemu Wykrywania i Alarmowania;
  4. organizacja przebiegu ewakuacji ludności;
  5. organizacja szkoleń i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej;
  6. zabezpieczenie i konserwacja sprzętu obrony cywilnej użyczonego od Wojewody;
  7. koordynacja działań w zakresie obrony cywilnej w przypadku ogłoszenia mobilizacji i wybuchu wojny;
  8. nadzór nad jednostkami, na które nałożono zadania związane z obrona cywilną.
    
 8. W zakresie zarządzania kryzysowego :
  1. sporządzanie i aktualizacja planów związanych z zarządzaniem kryzysowym;
  2. organizacja szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego;
  3. koordynowanie działań Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
  4. organizacja Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
    
 9. W zakresie obronności:
  1. sporządzanie i aktualizacja planów związanych z obronnością;
  2. organizowanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu obronności;
  3. organizowanie Systemu Stałego Dyżuru;
  4. organizowanie Akcji Kurierskiej;
  5. organizowanie Zastępczych Miejsc Szpitalnych;
  6. sporządzanie dokumentacji świadczeń osobistych i rzeczowych wykonywanych w czasie pokoju bądź w przypadku ogłoszenia mobilizacji i wybuchu wojny;
  7. aktualizowanie bazy systemu HNS;
  8. organizowanie kwalifikacji wojskowej;
  9. wykonywanie zadań związanych z ustaleniem jako jedynego żywiciela rodziny żołnierza pełniącego służbę w jednostce wojskowej;
  10. wykonywanie zadań związanych z wypłatą rekompensaty za utracone zarobki przez osobę odbywająca ćwiczenia w jednostce wojskowej;
  11. koordynowanie działań w zakresie obronności w przypadku ogłoszenia mobilizacji i wybuchu wojny;
  12. nadzór nad jednostkami, na które nałożono zadania związane z obronnością;
  13. zakwaterowanie sił zbrojnych w przypadku wojny i klęsk żywiołowych.
    
 10. W zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych:
  1. organizacja jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych;
  2. współudział w organizacji przedsięwzięć Zarządu Gminnego OSP;
  3. współorganizacja z Zarządem Gminnym OSP Międzynarodowych Obozów Młodzieżowych Drużyn OSP odbywających się na terenie gminy;
  4. zakup sprzętu i umundurowania strażackiego dla jednostek OSP;
  5. merytoryczne opiniowanie zakupów dokonywanych przez jednostki OSP;
  6. merytoryczne przygotowywanie wypłat ekwiwalentów strażackich za udział w szkoleniach, ćwiczeniach i akcjach ratowniczych;
  7. współudział w inwentaryzacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych i materiałów będących na wyposażeniu jednostek OSP.

 

Referat Infrastruktury i Rozwoju Gminy

Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gminy ,stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i geodezji:
mgr inż. Sabina Marciniak - tel. 58 678 92 14 wewnętrzny 65.
kom. 48 728 577 764

Z-ca Kierownika Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gminy, zamówienia publiczne oraz fundusz sołecki:
mgr Damian Banasiak - tel. 58 674 46 39

Stanowisko ds. inwestycji własnych i remontów:
mgr inż. Jędrzej Remelski  - tel. 58 674 46 59

Stanowisko ds.ochrony środowiska:
mgr inż. Gabriela Szmidtke - tel. 58 674 46 37

Stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku w gminie:
mgr Karolina Patelczyk/ zastępstwo pełni Agata Bach - tel. 58 674 46 64

Stanowisko ds. inwestycji, drogownictwa i energetyki:
mgr inż. Joanna Wasil-Sudnik - tel. 58 674 46 48
kom. 48 664 461 685

Stanowisko ds.pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych:
mgr. Joanna Klein-Sot - tel. 58 674 46 33

Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i rozwoju gminy:
Dominika Wohs - tel. 58 674 46 54

Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i rozwoju gminy:
mgr Dorota Magrean

Zadania RIR
 1. W zakresie pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych:
  1. bieżące śledzenie działań zewnętrznych umożliwiających pozyskiwanie środków pozabudżetowych krajowych i zagranicznych, w tym unijnych;
  2. przygotowywanie wniosków aplikacyjnych w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych i ich bieżąca obsługa wraz z końcowym rozliczeniem;
  3. współpraca z innymi referatami i stanowiskami pracy w celu pozyskania środków na realizację ich zadań;
  4. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy Łęczyce w zakresie przygotowania wniosków w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych.
    
 2. W zakresie ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa :
  1. prowadzenie spraw dot. zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych;
  2. prowadzenie spraw dot. łowiectwa;
  3. realizacja programu ochrony zwierząt i zapobieganie ich bezdomności, rejestracja psów ras niebezpiecznych;
  4. prowadzenie spraw dot. ochrony i kształtowania środowiska, w tym:
   • wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
   • ustanowienie ograniczeń co do czasu pracy lub korzystania z urządzeń technicznych oraz środków transportu stwarzających dla środowiska uciążliwości w zakresie emitowanego hałasu i wibracji,
   • prowadzenie spraw dot. ochrony środowiska przed odpadami, w tym nadzór nad funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków;
  5. utrzymanie porządku i czystości w gminie;
  6. nadzór nad urządzeniami związanymi z systemem melioracji;
  7. prowadzenie spraw w zakresie gminnej gospodarki wodnej, w tym dbałość o czystość ujęć i nośników wody;
  8. prowadzenie spraw w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego;
  9. prowadzenie całokształtu spraw z zakresu gminnej gospodarki ściekowej;
  10. organizacja konkursów, edukacja ekologiczna społeczeństwa Gminy;
  11. opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
  12. realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej;
  13. realizacja zadań związanych z energią odnawialną;
  14. ochrona zabytków, parków wiejskich i użytków ekologicznych, ochrona gruntów rolnych i leśnych;
  15. opracowanie i aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Zabytków.
    
 3. W zakresie spraw dot. gospodarki nieruchomościami, geodezji i gospodarki lokalowej:
  1. gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami oraz nieruchomościami, w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę, użyczenie, trwały zarząd i zarząd;
  2. ustalanie wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, cen i opłat za korzystanie z nich oraz organizowanie przetargów na zbycie lub dzierżawę nieruchomości gminnych;
  3. nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy, w tym komunalizacja gruntów, tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy;
  4. zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Gminy;
  5. prowadzenie ewidencji nieruchomości, budynków i lokali – aktualizacja bazy danych we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wejherowie;
  6. przygotowywanie analiz, ocen okresowych stanu mienia komunalnego;
  7. naliczanie opłat adiacenckich, opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z podziałem geodezyjnym oraz opłat za dzierżawę gruntów komunalnych;
  8. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowej oraz lokali socjalnych;
  9. przygotowanie i rejestracja umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, naliczanie czynszu, reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych;
  10. prowadzenie rejestru osób ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego, analiza potrzeb mieszkaniowych na terenie Gminy, organizacja pracy komisji ds. mieszkaniowych;
  11. prowadzenie spraw związanych z podziałami geodezyjnymi nieruchomości, w tym zatwierdzanie projektów podziałów;
  12. prowadzenie spraw dot. rozgraniczania nieruchomości, w tym wszczynanie postępowań o rozgraniczenie oraz opracowywanie decyzji administracyjnych w tym zakresie;
  13. prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa placów i  ulic oraz numeracji nieruchomości.
    
 4. W zakresie zagospodarowania przestrzennego i rozwoju gminy:
  1. organizowanie i koordynowanie prac związanych z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego , przyjmowanie wniosków do planu, badanie spójności rozwiązań planu ze studium, wyłożenie planu do publicznego wglądu oraz podejmowanie innych czynności wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym;
  2. koordynowanie i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych;
  3. koordynowanie i obsługa działań związanych z prowadzeniem zadań rządowych i samorządu województwa do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  4. przechowywanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
  5. przygotowywanie projektów postanowień opiniujących zgodność proponowanych podziałów geodezyjnych nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  6. wydawanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania lub ze studium;
  7. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego danej nieruchomości;
  8. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy;
  9. prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  10. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego, tzw. „renta planistyczna”;
  11. prowadzenie aktualizowanego  rejestru planów zagospodarowania przestrzennego oraz rejestru decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  12. udział w opracowywaniu programów i planów rozwoju gminy, projektów budżetu oraz sprawozdań;
  13. zatwierdzanie lokalizacji dzieł plastycznych (pomników, urządzeń, tablic, reklam);
  14. opracowywanie decyzji o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięć inwestycyjnych.
    
 5. W zakresie drogownictwa, gospodarki komunalnej i energetyki:
  1. prowadzenie całokształtu spraw związanych z budową, remontami i eksploatacją dróg gminnych, ulic, mostów, placów oraz oświetlenia ulicznego;
  2. utrzymanie i zarządzanie drogami gminnymi, prowadzenie ewidencji dróg;
  3. ewidencja obiektów mostowych oraz infrastruktury znajdującej się w pasach dróg;
  4. naliczanie i egzekwowanie opłat za zajęcie pasa drogowego, akceptowanie lokalizacji obiektów i ułożenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury;
  5. wydawanie zezwoleń oraz ustalanie opłat za zajęcie pasa drogowego;
  6. prowadzenie spraw dot. oznakowania ulic w tablice i znaki informacyjne;
  7. współpraca z Gminnym Zakładem Usług Komunalnych w zakresie gospodarki komunalnej, eksploatacji infrastruktury technicznej oraz usług komunalnych;
  8. współpraca w zakresie prowadzenia cmentarzy;
  9. prowadzenie spraw z zakresu uzgodnień wjazdów z dróg stanowiących własność gminy oraz uzgodnień przebiegu inwestycji liniowych;
  10. analizowanie i planowanie zużycia energii w obiektach stanowiących własność Gminy;
  11. nadzór nad eksploatacją oświetlenia ulicznego na terenie gminy;
  12. opracowywanie planów zabezpieczenia energetycznego.
    
 6. W zakresie inwestycji własnych i remontów:
  1. przygotowanie technicznej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postepowań o udzielenie zamówienia publicznego;
  2. współdziałanie w zakresie właściwości stanowiska w sprawach o dotacje i dofinansowanie zadań inwestycyjnych;
  3. analiza zdolności inwestycyjnych Gminy i przygotowywanie ich do realizacji;
  4. nadzór nad prowadzonymi przez Gminę zadaniami inwestycyjnymi, kontrola placów budów, stopnia zaawansowania prac oraz bieżące rozliczanie finansowe zadań;
  5. nadzorowanie eksploatacji i ocena potrzeb remontowych w zakresie gospodarki lokalowej oraz utrzymania obiektów komunalnych;
  6. prowadzenie ksiąg technicznych, dokonywanie okresowych przeglądów technicznych obiektów komunalnych;
  7. zarządzanie budynkiem administracyjnym Urzędu – remonty kapitalne, bieżąca konserwacja, przeglądy.
    
 7. W zakresie zamówień publicznych:
  1. wszczynanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30 000 euro;
  2. prowadzenie rejestru zamówień publicznych udzielanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
  3. koordynacja i przewodnictwo w pracach komisji ds. zamówień publicznych.
    
 8. W  zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie:
  1. realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku;
  2. realizacja zadań niezbędnych do wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami;
  3. zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;
  4. prowadzenie spraw związanych z Regionalną Instalacją Gospodarki Odpadami;
  5. nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości związanych z utrzymaniem czystości i porządku;
  6. prowadzenie rejestru działalności regulowanej;
  7. współuczestniczenie w opracowywaniu projektów aktów prawa miejscowego wynikających z zajmowanego stanowiska;
  8. współudział w organizowaniu przetargów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów;
  9. prowadzenie ewidencji naliczeń i wpłat oraz windykacja należności związanych z utrzymaniem czystości i porządku.

 

Samodzielne Stanowiska

Stanowisko ds. oświaty:
mgr Iwona Reszka - tel. 58 674 46 49

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, stanowisko ds. obsługi sołectw:
mgr Ryszarda Joskowska - tel. 58 674 46 40

Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Narkomanii oraz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
mgr Grzegorz Hordziejko - tel. 58 6789 604, kom. 48 602 595 159, gkrpaleczyce@wp.pl