W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dofinansowane projekty

Przebudowa drogi gminnej, ul. Okrężnej w Strzebielinie Osiedlu

Flaga UE i logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dnia 30.06.2020 r. zakończyły  się roboty budowlane związane z przebudową drogi gminnej ulicy Okrężnej w Strzebielinie Osiedlu.

Założeniem zadania inwestycyjnego jest podwyższenie warunków technicznych i eksploatacyjnych drogi poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku 865 m. Istniejąca droga stanowi dojazd do obiektów użyteczności publicznej. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie komfortu jazdy oraz zmniejszenie hałasu komunikacyjnego.

Wartość inwestycji wynosi 736.794,13 zł, z czego 468.800,00 zł to dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.

Zdjęcia (4)

„Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła plus”

Loga Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tuż przed zakończeniem roku szkolnego, w czerwcu br., Gmina Łęczyce złożyła kolejny wniosek grantowy na zakup laptopów z rządowego programu “Zdalna Szkoła Plus” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Łącznie Gmina Łęczyce  z programów „Zdalna szkoła” i  „Zdalna szkoła plus” pozyskała kwotę 184 576 zł na zakup laptopów. Zakupiony sprzęt ułatwi prowadzenie zdalnej edukacji, ale będzie też pomocny już po powrocie uczniów do szkół.

Pierwszy wniosek na zakup komputerów do szkół podstawowych Gmi-na Łęczyce złożyła w kwietniu br. Otrzymano wówczas  70.000 zł i zakupiono nowoczesny sprzęt do nauki w trybie „online” – 29 sztuk.

Na początku maja okazało się, że można składać kolejne wnioski na komputery do zdalnej nauki, tym razem w ramach nowej edycji programu pn. „Zdalna Szkoła Plus”. Gmina ponownie złożyła taki wniosek i pozyskała dokładnie 114.576 zł, za co planuje zakupić kolejne 42 sztuki laptopów. Programy realizowane są przez Ministerstwo Cyfryzacji i stanowią odpowiedź na aktualną sytuację szkolnictwa związaną z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie kraju. Sprzęt przeznaczony będzie dla dzieci z terenu Gminy Łęczyce pochodzących z rodzin wielodzietnych będących w trudnej sytuacji materialnej.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dzięcielcu

Loga UE, LGD Kaszubska Droga, Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Operacja pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dzięcielcu” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Dofinansowanie na realizację zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Łęczyce”

Logo oraz napis WFOŚiGW w Gdańsku

Wójt Gminy Łęczyce informuje, iż w miesiącu listopadzie zakończono realizację zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Łęczyce”, które możliwe było dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Gdańsku.

Przedmiotem zrealizowanego zadania było udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięć polegających na wymianie źródła energii cieplnej poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich kotłami opalanymi biomasą.

Zadanie objęte wnioskiem dotyczyło likwidację dwóch źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych. Na realizację zadania została zawarta umowa pomiędzy Gminą Łęczyce a WFOŚiGW w Gdańsku nr WFOŚ/D/III-18/189/2018 z dnia 16 października 2018.

Rzeczywisty koszt kwalifikowalny zadania wyniósł 24.059,80 zł. Kwota dotacji ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, na realizację zadania wyniosła 7.217,94 zł (30%). Środki pochodzące z Gminy Łęczyce wyniosły 5.000,00 zł. Pozostałą część kosztów w kwocie 11.841,86 zł ponieśli mieszkańcy.

W wyniku podjętych działań osiągnięto efekt ekologiczny i uzyskano następujące redukcje:

  • pyły ogólne- 0,208 (Mg/ rok)
  • SO2- 0,105 (Mg/ rok)
  • NOx- 0,003 (Mg/ rok)
  • CO- 0,463 (Mg/ rok)
  • CO2 - 21,11 (Mg/ rok)
  • emisja równoważna- 21,11 (Mg/ rok)

Realizacja powyższego zadania przyczyniła się do ograniczenia tzw. „niskiej emisji” na terenie gminy Łęczyce poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Podpisanie umowy na realizację projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe"

Loga Fundusze Europejskie, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W dniu 11 grudnia 2017r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Rzeka Łeba - Uwolnij Energię Natury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Gmina Łęczyce jako Beneficjent dofinansowania (Lider) reprezentowała całe Partnerstwo projektu w skład którego wchodzą również: Gmina Miasto Lębork, Gmina Wicko, Gmina Główczyce, Gmina Nowa Wieś Lęborska, Gmina Miejska Łeba.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa sieci szlaków kajakowych z ich kompleksowym zagospodarowaniem na rzekach: Łeba oraz Chełst - od m. Paraszyno do m. Łeba, poprzez budowę przystani i przenosek kajakowych wraz z zagospodarowaniem oraz oznakowaniem szlaku. Projekt w swej idei ma przyczynić się do powstania silnej, regionalnej marki turystycznej bazującej na szlakach kajakowych, wykreowania unikatowego, sieciowego produktu turystycznego.

Realizacja zaplanowana jest na lata 2018-2020, jednakże główne działania zgodnie z przyjętymi harmonogramami powinny zakończyć się w roku 2019. Rok 2020 związany będzie z promocją projektu.

Wartość inwestycji, zgodnie z przyznanym dofinansowaniem wynosi 2 808 362,45 zł

Poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji – do kwoty 2 387 108,08 zł

Poprawa gospodarki osadowej w Gminie Łęczyce

Loga Fundusze Europejskie, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Poprawa gospodarki osadowej w Gminie Łęczyce (projekt i budowa wiaty do czasowego magazynowania osadów wraz z modernizacją linii odwadniania osadu przy oczyszczalni Bożepole Wlk.)(Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020)

W ramach w/w zadania w listopadzie 2017 r. zakończono wszelkie prace związane z przedmiotowym zadaniem. Zmodernizowano linię odwadniania osadu zwiększając jej wydajność i trwałość jak i wybudowano wiatę do czasowego magazynowania osadu obsługującą oczyszczalnie ścieków działające na terenie Gminy Łęczyce tj. w Łęczycach i Bożympolu Wielkim.

Wartość robót budowlanych brutto: 1 084 814,47 PLN

Zadanie współfinansowane w 85 % kosztów kwalifikowalnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

{"register":{"columns":[]}}