W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dla kientów Urzędu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:
 
Administratorem podanych przez Ciebie danych przetwarzanych przez Urząd Gminy w Łęczycach będzie Wójt Gminy Łęczyce, ul. Długa 53, 84-218 Łęczyce, nr telefon 58 678 92 14, adres poczty elektronicznej:     sekretariat@leczyce.pl
 
 1. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - Krzysztof Pukaczewski, adres e-mail: iodo@leczyce.pl
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
  1. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań Urząd Gminy w Łęczycach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
  2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Łęczycach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem przez Urząd Gminy w Łęczycach Twoich danych osobowych w każdej chwili masz prawo do:
  1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 6. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia.
 8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy w Łęczycach. Przy czym podanie danych jest:
  1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niemożliwość zawarcia umowy.
 9. Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobne doniosłe skutki.

Klauzula informacyjna - przetwarzanie danych w systemie monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy Łęczyce oraz Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęczycach przy ul. Długiej 53

W związku z działaniem na terenie naszej placówki systemu monitoringu wizyjnego informuję oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łęczyce z siedziba w Łęczycach przy ul. Długiej 53;
 2. Inspektorem ochrony danych (IOD) w Urzędzie Gminy Łęczyce jest Pan Krzysztof Pukaczewski, kontakt do IOD w pod adresem siedziby administratora lub pod adresem poczty elektronicznej: iodo@leczyce.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki na podstawie art. 9a ustawy o samorządzie gminnym, art. 222 ustawy Kodeks pracy, co wyczerpuje wymagania art. 6 ust 1c RODO;
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą instytucje uprawnione do udostępnienia im zapisu z monitoringu, takie jak policja, prokuratura, sąd;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 21 dni od dnia nagrania W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci utrwalonego wizerunku jest dobrowolne, lecz niezbędne, aby przebywać na terenie Urzędu Gminy i/lub Ośrodka Pomocy Społecznej;
 8. Posiada Pani/Pan na zasadach art. 15-21 RODO prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 10. dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania;
 11. O stosowaniu monitoringu wizyjnego informują widoczne tabliczki lub plakietki umieszczonej bezpośrednio w miejscu zbierania danych (wizerunku) np. na drzwiach wejściowych do budynku, ścianach korytarzy w bliskości usytuowanych kamer.

Materiały

Zarządzenie Nr 0050.78.2021 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 29 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy Łęczyce oraz Ośrodka Pomocy Społecznej
Zarządzenie​_nr​_0050782021.pdf 3.82MB
{"register":{"columns":[]}}