W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Oświata

Stypendium lub zasiłek szkolny

Kto może złożyć wniosek?

 • rodzice,
 • opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia,
 • pełnoletni uczeń,
 • dyrektor szkoły.
Szczegóły

Kto może otrzymać?

 • Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 • Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • Uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.). Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 w/w ustawy.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 • zasiłku celowego;
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 • wartości świadczenia w naturze;
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 • świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.) oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.).

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Łęczyce,
 • uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku uczniów a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Pouczenie:

 • Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego zgodnie z art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.)
 • Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.)
 • Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.)
 • Na podstawie art. 233 kodeksu karnego kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Dokumentowanie wydatków:

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę wydatków za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wydatków na cele edukacyjne dla uczniów według katalogu wydatków kwalifikowanych po przedłożeniu dowodu potwierdzającego poniesione wydatki wystawionego na wnioskodawcę, w formie gotówkowej, do wysokości przyznanego stypendium szkolnego.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
 • Zaświadczenie o wysokości:
 • dochodu netto z zakładu pracy
 • renty/emerytury (odcinek renty/emerytury)
 • alimentów (wyrok sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika lub decyzja z OPS - funduszu alimentacyjnego),
 • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
 • Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • Zaświadczenie lub decyzja z OPS o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny).
 • Zaświadczenie lub decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego / dodatku energetycznego,
 • Zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych z urzędu gminy albo oświadczenie o nieposiadaniu hektarów przeliczeniowych. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł.
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2018 r. lub oświadczenie (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych),
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu  oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne),
 • Zaświadczenie ze szkoły (z wyłączeniem szkół, podległych samorządowi)
 • Inne zaświadczenia/decyzje w zależności od sytuacji rodzinnej ucznia.

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH.

Materiały

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
Wniosek​_o​_przyznanie​_stypendium​_szkolnego​_2022.pdf 0.13MB
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego
Wniosek​_o​_przyznanie​_zasiłku​_szkolnego​_2022.pdf 0.11MB

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Szczegóły

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Art. 122;
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
 6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Uwaga

 1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Łęczyce, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Łęczyce, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
 2. Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy o Prawie oświatowym dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia  Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 

Tryb nauki

Wysokość dofinansowania

W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)

do 8 081 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia )

254 zł

Waloryzacja dofinansowania

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Termin składania dokumentów

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
 2. Załączniki do wniosku potwierdzone  za zgodność z oryginałem:
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy,
 • Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy,
 • Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • Kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 • Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
  • Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
  • Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,
   • Kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
   • Wypełniony formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
   • Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

Forma przyznania dofinansowania

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Termin realizacji sprawy

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Łęczyce w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Materiały

Informacja o zmianie przepisów od 1.09.2019 r.
Informacja​_o​_zmianie​_przepisów.pdf 0.12MB
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Wniosek​_o​_dofinansowanie​_kosztów​_kształcenia​_młodocianego​_pracownika.docx 0.02MB
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Formularz​_informacji​_przedstawianych​_przy​_ubieganiu​_się​_o​_pomoc​_de​_minimis.pdf 0.47MB
Oświadczenie o nieotrzymywaniu/otrzymywaniu pomocy de minimis
Oświadczenie​_o​_nieotrzymywaniu,​_otrzymywaniu​_pomocy​_de​_minimis.doc 0.04MB
Oświadczenie o wartości poniesionych kosztów
Oświadczenie​_o​_wartości​_poniesionych​_kosztów.docx 0.01MB
Oświadczenie o wysokości refundacji z OHP
Oświadczenie​_o​_wysokości​_refundacji​_z​_OHP.docx 0.01MB
Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem
Zawiadomienie​_o​_zawarciu​_umowy​_z​_młodocianym​_pracownikiem.pdf 0.15MB

Nagroda Wójta

Nagrody przyznawane są za osiągnięcia uzyskane w następujących dziedzinach:

 1. nauka i edukacja ;
 2. kultura i sztuka;
 3. sport i turystyka;
 4. działalność publiczna i społeczna
 5. inne wybitne dokonania
Szczegóły

Nagrody mogą być przyznawane indywidualnie lub zespołowo :

 1. Osobom/podmiotom zamieszkałym lub mającym siedzibę na terenie Gminy Łęczyce.
 2. Innym osobom/podmiotom zamieszkałym lub mającym siedzibę poza granicami gminy, działającym na rzecz Gminy Łęczyce.

Nagrody będą przyznawane celem :

 1. stworzenia lokalnego, środowiskowego systemu promowania i nagradzania osób wybitnie zdolnych;
 2. upowszechniania informacji o osiągnięciach dzieci, młodzieży wybitnie uzdolnionej i innych osób lub podmiotów odnoszących sukcesy i kreujących tym samym pozytywny wizerunek Gminy Łęczyce.

Nagrody mogą być przyznawane:

 1. uczniom, którzy są finalistami lub laureatami konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty, olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych lub innych konkursów na szczeblu co najmniej wojewódzkim;
 2. osobom/podmiotom za szczególne osiągnięcia twórcze, dorobek artystyczny o istotnym znaczeniu, z uwzględnieniem udziału w konkursach, festiwalach, przeglądach lub za stworzenie szczególnego dzieła artystycznego, wydawnictwa lub publikacji;
 3. za szczególne osiągnięcia sportowe indywidualne lub zespołowe na szczeblu co najmniej wojewódzkim (miejsca od 1 do 6);
 4. za ciekawe i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie turystyki i rekreacji w zakresie: wydarzenie roku, innowacja w turystyce, oferta kreatywna.
 5. za podejmowanie inicjatyw mających istotny wpływ na rozwój lokalny.

Nagrodę przyznaje Wójt Gminy Łęczyce, po zasięgnięciu opinii Komisji powołanej przez niego w tym celu.

W skład Komisji wchodzą:

 • 2 przedstawiciele Wójta,
 • 2 przedstawiciele Komisji właściwej d/s oświaty i kultury.
 • dyrektor GIKiB,

Nagroda może mieć formę pieniężną lub rzeczową.

Wysokość nagrody uzależniona będzie od środków finansowych zagwarantowanych na ten cel w budżecie gminy, ale nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż 1500 zł brutto.

Nagrody wręczane będą podczas uroczystości gminnych.

Zgłaszanie kandydata do nagrody odbywa się w formie pisemnego wniosku.

Do składania wniosków są uprawnione:

 1. szkoły;
 2. organizacje i instytucje;
 3. organy sołectwa:
 4. osoby pełnoletnie.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Łęczyce do 31 stycznia, za osiągnięcia w poprzednim roku kalendarzowym .

Materiały

Wniosek o przyznanie nagrody Wójta
Wniosek​_o​_przyznanie​_nagrody​_Wójta.pdf 0.13MB
{"register":{"columns":[]}}