W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Łęczyce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Łęczyce

Data publikacji strony internetowej: 2013-06-06.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
  • Filmy opublikowane przed dniem 23 września 2020 r. nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • Nie wszystkie załączniki są dostępne cyfrowo, część z nich to skany dokumentów bez warstwy tekstowej
 
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-12.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Kędziora, mariusz.kedziora@leczyce.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 674 46 38. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

  • Przed budynkiem Urzędu Gminy Łęczyce znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Parkingi dla petentów znajdują się w dwóch lokalizacjach tj. przy szkole przy ul. Topolowej 1 (ok. 200 m od UG) jak i przy rzece Łeba przy siedzibie Kaszubskiego Banku Spółdzielczego (ok. 150 m od UG). O wskazanych lokalizacjach parkingów informują stosowne znaki.
  • Główne wejście do budynku Urzędu znajduje się od strony ulicy Długiej na dwu stopniowym podwyższeniu. Dla osób niepełnosprawnych dostęp zapewnia dodatkowa rampa.
  • Na parterze znajduje się Sekretariat, Biuro Rady, Referat Finansowo-Księgowy oraz Referat Infrastruktury i Rozwoju Gminy. Przy sekretariacie znajduje się gabinet Wójta oraz Z-ca Wójta
  • Dostęp do poszczególnych Referatów zapewniony jest przez hol i korytarz z miejscowymi przewężeniami. Z uwagi na powyższe pracownik poproszony za pośrednictwem sekretariatu obsługuje petenta w holu gdzie znajduje się stolik z krzesłami.
  • Na piętrze znajduje się Referat Spraw Obywatelskich oraz Urząd Stanu Cywilnego.
  • Na piętro prowadzi drugie wejście z boku budynku. Dostęp na piętro jest wyłącznie po schodach. Z uwagi na powyższe pracownik poproszony za pośrednictwem sekretariatu obsługuje petenta w holu na parterze przy sekretariacie gdzie znajduje się stolik z krzesłami.
  • Do Urzędu można wejść z psem asystującym
W związku z epidemią COVID-19 wejście do Urzędu jest ograniczone. Dostępny jest wyłącznie hol przy głównym wejściu, gdzie znajduje się okienko kasy oraz okienko do którego podchodzi odpowiedni pracownik poproszony za pośrednictwem sekretariatu. Sekretariat obsługuje petentów po uprzednim wezwaniu dzwonkiem umieszczonym przy barierze z pleksi w głównym holu uniemożliwiającej swobodne poruszanie się petentów po urzędzie.
{"register":{"columns":[]}}