W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Księgowość i podatki

2024 rok

Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Łęczyce w 2024 roku wg Uchwały Rady Gminy Łęczyce Nr LXXIII/94/2023 z dnia 29.11.2023r.

Przedmiot opodatkowania

Stawka podatku

Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 1,12 zł od 1 m2 powierzchni
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 6,17 zł od 1 ha powierzchni
c) pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej  statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,58 zł od 1 m2 powierzchni

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U.z 2021r. poz. 485 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat,  a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 4,06 zł od 1 m2 powierzchni
e) grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi, wchodzące w skład  gospodarstw rolnych 0,21 zł od 1 m2 powierzchni

Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych 0,97 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 24,43 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 14,36 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 6,26 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,77 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

Od budowli

2% ich wartości na podstawie art.4 ust.1, pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2023r.) poz. 70 ze zm.).

Podatek Rolny

Stawki podatku rolnego obowiązujące na terenie gminy Łęczyce w 2024 roku - wg Uchwały Rady Gminy Łęczyce Nr LXXVII/95/2023 z dnia 29.11.2023r.

Cena żyta wg powyższej uchwały 70,00 zł za 1dt (q).

W związku z powyższym podatek rolny na rok 2024 wyniesie:

  • za 1 ha przeliczeniowego – 175,00 zł,
  • za 1 ha fizycznego – 350,00 zł.

Podatek Leśny

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku. (M.P. z dnia 20.10.2023 r., poz. 1130) - średnia cena sprzedaży drewna wyniosła 327,43 zł za 1 m3.

W związku z powyższym podatek leśny na rok 2024 za 1 ha lasu wyniesie – 72,0346 zł.

Materiały

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Wniosek​_o​_zwrot​_podatku​_akcyzowego​_-​_2024.pdf 0.86MB
Załącznik - Zestawienie Faktur
Załącznik​_zwrot​_akcyzy​_-​_Zestawienie​_Faktur.pdf 0.14MB
Załącznik - pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie innej niż de minimis
Załącznik​_zwrot​_akcyzy​_-​_Formularz​_o​_pomocy​_publicznej.pdf 0.11MB
Uchwała Nr LXXVIII/94/2023 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na obszarze gminy Łęczyce
Uchwała​_nr​_LXXVIII942023.pdf 0.27MB
Uchwała Nr LXXVIII/95/2023 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok
Uchwała​_nr​_LXXVIII952023.pdf 0.23MB

2023 rok

Materiały

Uchwała nr LXI/88/2022 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na obszarze gminy Łęczyce
Uchwala​_Nr​_LXI882022.pdf 0.13MB
Uchwała nr LXI/89/2022 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Łęczyce
Uchwala​_NR​_LXI892022.pdf 0.16MB
Uchwała nr LXI/90/2022 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok
Uchwala​_Nr​_LXI902022.pdf 0.13MB

2022 rok

Materiały

Uchwała nr XLVI/95/2021 Rady Gminy Łęczyce z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwala​_nr​_XLVI952021.pdf 0.10MB
Uchwała nr XLVII/105/2021 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na obszarze gminy Łęczyce
Uchwala​_nr​_XLVII1052021.pdf 0.10MB
Uchwała nr XLVII/106/2021 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok
Uchwala​_nr​_XLVII1062021.pdf 0.10MB

2021 rok

Materiały

Uchwała nr XXX/82/2020 Rady Gminy Łęczyce z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok
Uchwała​_nr​_XXX822020.pdf 0.10MB
Uchwała nr XXX/83/2020 Rady Gminy Łęczyce z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na obszarze gminy Łęczyce
Uchwała​_nr​_XXX832020.pdf 0.10MB
Uchwała nr XLVI/95/2021 Rady Gminy Łęczyce z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwala​_nr​_XLVI952021.pdf 0.10MB
Uchwała nr XVI/113/2019 Rady Gminy Łęczyce z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok
Uchwała​_nr​_XVI1132019.pdf 0.10MB
Uchwała nr XVI/114/2019 Rady Gminy Łęczyce z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na obszarze gminy Łęczyce
Uchwała​_nr​_XVI1142019.pdf 0.10MB

Druki i formularze obowiązujące od 01.07.2019 r.

Dnia 1 lipca 2019 roku weszły w życie rozporządzenia Ministra Finansów:

- z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1104);
- z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1105);
- dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1126).

Ujednolicone wzory informacji i deklaracji mają zastosowanie w sytuacji powstania obowiązku podatkowego po dniu 30 czerwca 2019 roku. Dla sytuacji, w których obowiązek podatkowy powstał przed tym dniem, należy stosować załączniki do uchwały nr XIV/88/2015 Rady Gminy Łęczyce z dnia 30 listopada 2015 roku (druki obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku).

Materiały

IN-1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
IN-1​_2019.pdf 0.06MB
ZIN-1 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIN-1​_2019.pdf 0.04MB
ZIN-2 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIN-2​_2019.pdf 0.04MB
ZIN-3 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników
ZIN-3​_2019.pdf 0.03MB
IR-1 - Informacja o gruntach
IR-1​_2019.pdf 0.05MB
ZIR-1 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIR-1​_2019.pdf 0.03MB
ZIR-2 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIR-2​_2019.pdf 0.03MB
ZIR-3 - Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników
ZIR-3​_2019.pdf 0.03MB
IL-1 - Informacja o lasach
IL-1​_2019.pdf 0.04MB
ZIL-1 - Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIL-1​_2019.pdf 0.03MB
ZIL-2 - Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIL-2​_2019.pdf 0.03MB
ZIL-3 - Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników
ZIL-3​_2019.pdf 0.03MB
DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości
DN-1​_2019.pdf 0.07MB
ZDN-1 - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDN-1​_2019.pdf 0.04MB
ZDN-2 - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZDN-2​_2019.pdf 0.04MB
DR-1 - Deklaracja na podatek rolny
DR-1​_2019.pdf 0.06MB
ZDR-1 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDR-1​_2019.pdf 0.03MB
ZDR-2 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZDR-2​_2019.pdf 0.03MB
DL-1 - Deklaracja na podatek leśny
DL-1​_2019.pdf 0.05MB
ZDL-1 - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDL-1​_2019.pdf 0.03MB
ZDL-2 - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZDL-2​_2019.pdf 0.03MB

Druki i formularze obowiązujące od 01.01.2016 r.

Materiały

DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości
DN-1​_2016.pdf 0.16MB
IN-1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
IN-1​_2016.pdf 0.14MB
ZN-1/A - Dane o nieruchomości
ZN-1A​_2016.pdf 0.23MB
DR-1 - Deklaracja na podatek rolny
DR-1​_2016.pdf 0.19MB
IR-1 - Informacja w sprawie podatku rolnego
IR-1​_2016.pdf 0.15MB
DL-1 - Deklaracja na podatek leśny
DL-1​_2016.pdf 0.14MB
IL-1 - Informacja w sprawie podatku leśnego
IL-1​_2016.pdf 0.13MB
Uchwała nr XIV/88/2015 Rady Gminy Łęczyce z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
Uchwała​_nr​_XIV882015.pdf 1.58MB
{"register":{"columns":[]}}