W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Segregacja i odbiór

Materiały

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - kwiecień 2022
Deklaracja​_-​_odpady​_komunalne​_042022.pdf 0.17MB
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - kwiecień 2022
Deklaracja​_-​_odpady​_komunalne​_042022.docx 0.04MB

Zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  

Opłatę za gospodarowanie odpadami należy wpłacać w kasie urzędu bądź na konto Urzędu Gminy Łęczyce 79 8350 0004 3900 2437 2000 0350 (Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie, Oddział Łęczyce) w tytule przelewu bankowego należy podać dane właściciela nieruchomości, adresu nieruchomości z których odbierane są odpady oraz wskazać okres za jaki wnoszona jest opłata.

Opłatę należy wnosić za okresy miesięczne do 15 go dnia każdego miesiąca.

Uwaga!

 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wnoszona na podstawie złożonej deklaracji. Urząd Gminy Łęczyce nie wysyła dodatkowych powiadomień ani książeczek opłat.
 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług dlatego Urząd Gminy Łęczyce nie wystawia faktur.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 888, 1648, 2151), Wójt Gminy Łęczyce zawiadamia, iż od dnia 01 kwietnia 2022r. zaczną obowiązywać nowe stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Stawki zostały przyjęte Uchwałą Nr L/6/2022 Rady Gminy Łęczyce z dnia 31 stycznia 2022r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2022r., poz. 666) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Od dnia 1 kwietnia 2022 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosiła:

UZASADNIENIE ZMIANY WYSOKOŚCI OPŁATY:

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z konieczności dostosowania wysokości opłat do kosztów funkcjonowania systemu. Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 888, 1648, 2151), z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują następujące koszty:

 1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
 2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 3. obsługi administracyjnej tego systemu;
 4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Wzrost stawki opłaty wynika głównie ze zmiany cennika za zagospodarowanie odpadów. Uchwalą nr 3/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina" w sprawie ustalenia cennika opłat za przyjęcie odpadów dla podmiotów posiadających umowę wykonawczą z Zakładem Zagospodarowania Odpadów" Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o. w Czarnówku na rok 2022 przyjęto nowy cennik, gdzie cena za Mg przyjętych odpadów drastycznie wzrosła w stosunku do lat poprzednich.

Podstawą ustalenia wynagrodzenia za transport oraz zagospodarowanie odpadów jest stawka za 1 Mg odebranych oraz zagospodarowanych odpadów. Oznacza to, iż w zależności od ilości odebranych odpadów z terenu Gminy oraz kwot wynikających z obowiązujących cenników, ponosimy coraz wyższe koszty.

W tabeli poniżej przedstawiamy szczegółowe wyliczenie stawki:

Elementy stanowiące podstawę wyliczenia opłaty Szacowana wysokość kosztów [zł/rok]
Transport odpadów 1 980 045,70
Zagospodarowanie odpadów 1 361 197,27
Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 66 420,00
Obsługa administracyjna systemu oraz edukacja ekologiczna 161 279,40
RAZEM 3 568 942,37
Liczba osób zamieszkujących 10 002

Wyliczenie wysokości stawki opłaty na 2022 rok -  3 568 942,37  zł : 10002 osoby : 12 m-cy = 29,70 zł /osoba/miesiąc
(Przyjęto, iż od 1 osoby zamieszkującej nieruchomość będzie pobierana opłata  wysokości 29,50 zł)

Na podstawie art. 6k ust. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  Rada Gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. W związku z tym, ustalono zwolnienie z części opłaty w wysokości 2,00 zł od osoby/miesięcznie

Jednocześnie informujemy, że wszelkie środki, które wpływają do budżetu gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, są wykorzystywane na realizacje zadań związanych tylko i wyłącznie z gospodarką odpadami komunalnymi.

UWAGI DODATKOWE:

 1. W związku ze zmianą stawki właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji.
 2. Nową deklarację należy złożyć w przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty (np. zmiana liczy osób zamieszkujących związana z narodzinami, zgonami, wyprowadzką itp.). Nową deklarację składa się w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Druk deklaracji jest dostępny na stronie https://samorzad.gov.pl/web/gmina-leczyce, w zakładce „odpady komunalne’.
 3. W przypadku uiszczenia opłaty za miesiąc kwiecień lub kolejne miesiące, w wysokości stawek obowiązujących do 31.03.2022 r., należy dokonać dopłaty do wysokości nowych stawek obowiązujących od 01.04.2022 r.

Kiedy należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli tryb składania deklaracji

Wójt Gminy Łęczyce informuje, iż zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 888, 1648, 2151) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Do obowiązku właściciela nieruchomości należy zgłaszanie m.in. zgonu członków rodziny ujętych w deklaracji, narodzin, wyprowadzkę czy wprowadzenie się domowników – wskazane czynniki wpływają na wysokość opłaty miesięcznej za odbiór odpadów.

Ponadto w nawiązaniu do art. 6m ust. 1d, wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nie dotyczy to osób, wobec których została wydana decyzja określająca wysokość opłaty).

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Właściciel nieruchomości może złożyć nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Ponadto przypominamy, iż zgodnie z art. 6m ust. 1 pkt 1wyżej cytowanej ustawy, w przypadku zamieszkania na terenie Gminy Łęczyce (budowa nowej nieruchomości, wynajem mieszkania) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

Kontrole w zakresie właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi na nieruchomościach

W związku z obowiązkiem monitorowania i weryfikowania poprawności funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a także zasadności udzielanych ulg za posiadanie kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów, Wójt Gminy Łęczyce informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.8.2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku, upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Łęczyce  rozpoczynają kontrole nieruchomości.

Zakres przedmiotowy kontroli będzie obejmował przestrzeganie przez właścicieli nieruchomości zasad utrzymania czystości i porządku, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w szczególności:

 • prowadzenie właściwej segregacji odpadów,
 • posiadanie kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów (w przypadku właścicieli, którzy zadeklarowali taki sposób zbierania odpadów BIO),
 • kontrola zgodności liczby osób zadeklarowanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze stanem faktycznym
 • kontrola stanu sanitarnego i technicznego pojemników na odpady.

W zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad segregacji odpadów komunalnych pracownicy urzędu sprawdzą, czy w pojemnikach i workach znajdują się właściwe frakcje odpadów.

W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są w niewłaściwy sposób, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w celu naliczenia opłaty podwyższonej za niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów.

Przypominamy, że selektywna zbiórka odpadów komunalnych dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości i jest obowiązkowa.

W przypadku właścicieli, którzy zadeklarowali kompostowanie bioodpadów, weryfikacji poddane zostanie faktyczne posiadanie kompostownika i kompostowania w nim odpadów BIO. Właścicielowi nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, a nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku  przydomowym, wydana zostanie decyzja o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z ww. przesłanek. Ponowne prawo do zwolnienia będzie przysługiwało po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna (zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Weryfikacji będzie podlegała także kontrola zgodności liczby osób zadeklarowanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze stanem faktycznym. Wskazanie prawidłowej liczby osób zamieszkujących jest niezwykle ważną kwestią, gdyż koszty systemu gospodarowania odpadami w gminie powinny zostać pokryte z opłat pochodzących od mieszkańców. W przypadku, kiedy ilość osób wytwarzających odpady jest większa od ilości osób ujętych w deklaracjach, koszty na 1 osobę wzrastają. Dlatego też, bądźmy uczciwi wobec siebie i innych a także pamiętajmy, że my sami mamy ogromny wpływ na wysokość opłaty, jaką uiszczamy za odbiór odpadów.

Kontrola stanu sanitarnego i technicznego pojemników na odpady będzie polegała na sprawdzeniu czy dany pojemnik jest wykonany zgodnie z normami: PN -EN – 840/1 lub PN – EN 840-2, gwarantującymi przystosowanie konstrukcyjne jak i wytrzymałościowe pojemnika do rozładunku mechanicznego. Ponadto pojemniki zostaną sprawdzone pod kątem ewentualnych uszkodzeń (pęknięcia, urwane zawiesia, kołnierze)

W trakcie kontroli zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna oraz sporządzony protokół.

INFORMACJA W SPRAWIE POJEMNIKÓW NA ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE

W związku z kolejnymi zgłoszeniami firmy świadczącej usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych, dotyczącymi gromadzenia odpadów komunalnych (głównie zmieszanych) w pojemnikach przestarzałych, niespełniających odpowiednich norm oraz uszkodzonych,  Wójt Gminy Łęczyce przypomina, iż zgodnie § 8 ust. 1 oraz 2 Uchwały nr LXI/77/2018 Rady Gminy Łęczyce z dnia 4 września 2018r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łęczyce, właściciele nieruchomości są zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych, tj. pojemniki na zmieszane odpady komunalne oraz utrzymanie tych pojemników we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, ponadto pojemniki powinny posiadać konstrukcje umożliwiającą ich opróżnianie grzebieniowym lub widłowym mechanizmem załadowczym pojazdów odbierających odpady oraz być szczelne.

Informujemy, iż odpady komunalne muszą być gromadzone w pojemnikach SPEŁNIAJĄCYCH NORMĘ PN-EN 840/1 lub PN-EN 840/2, normy te zapewniają:

 • przystosowanie konstrukcyjne jak i wytrzymałościowe pojemnika do rozładunku mechanicznego
 • odpowiednią konstrukcję zaczepu umożliwiającą opróżnienie go przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych
 • wyposażenie w kółka umożliwiające przemieszczanie
 • maksymalne obciążenie: 50 kg dla pojemnika 120 l oraz 100 kg dla pojemników 240 l (nośność pojemników jest uwidoczniona przez producentów na pojemniku)
 • są wykonane  są  z  PEHD  –  polietylenu niskociśnieniowego  wysokiej  gęstości,  co  zapewnia  odpowiednią  jakość.  Pojemniki takie są odporne m.in. na uszkodzenia mechaniczne.

Poniżej  przedstawiamy  Państwu  zdjęcia  przykładowego  pojemnika,  który  posiada charakterystyczny  kołnierz/chwytak  i  będzie  współpracował  z  pojazdami  specjalistycznymi. Strzałka   wskazuje miejsce  gdzie  pojemnik  powinien  być  oznakowany  polską  normą  oraz maksymalnym obciążeniem:

Zdjęcie trzech pojemników na odpady ze strzałką wskazującą na kołnierz pojemnika

Informujemy, że oferowane często w sprzedaży pojemniki ogrodowe nie są przystosowane do rozładunku mechanicznego przez specjalistyczne pojazdy zarówno konstrukcyjnie jak i wytrzymałościowo. Użytkowanie (wysypywanie przez mechanizm załadowczy śmieciarki) pojemników (np. okrągłych) niespełniających norm powoduje, iż ulegają one uszkodzeniu. W przypadku gromadzenia odpadów w pojemnikach niespełniających odpowiednich norm, firma wywozowa nie będzie odpowiadała za ewentualne uszkodzenia. Odpady zgromadzone w tego typu pojemnikach oraz w różnego rodzaju pojemnikach wykorzystywanych zastępczo jak np. beczki, wiadra, itp. nie będą odbierane.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia przykładowych pojemników NIESPEŁNIAJĄCYCH NORM:

Zdjęcie dwóch pojemników na odpady, oba przekreślone znakiem X

Szczególną  uwagę  należy  również  zwrócić  na  pojemniki  do  złudzenia przypominające te posiadające normę PN-EN 840-1, ale jeśli nie mają oznakowania w odpowiednim miejscu, mogą szybko ulec zniszczeniu i narazić właściciela pojemnika na konieczność jego wymiany i poniesienia dodatkowych kosztów. Zakup pojemnika bez normy to jedynie pozorna oszczędność.

Najczęstsze przyczyny uszkodzenia pojemników to przekroczenie maksymalnego obciążenia. Aby tego uniknąć należy przede wszystkim do nich wkładać odpady, do gromadzenia których te pojemniki są przeznaczone. Nie należy w nich gromadzić odpadów, które są szczególnie ciężkie, np. budowlanych i poremontowych, ziemi, opon czy innych ciężkich odpadów.

Materiały

Oznakowanie pojemników na odpady komunalne 15.05.2019 r.
Oznakowanie​_pojemników​_na​_odpady​_komunalne​_15052019​_r.pdf 0.12MB

Zasady odbioru odpadów komunalnych

Zasady ogólne
 1. W przypadku zadeklarowania segregacji odpadów, mieszkaniec ma obowiązek zbierania odpadów z podziałem na następujące frakcje:
  • PAPIER (w worku/pojemniku koloru niebieskiego),
  • METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (w worku/pojemniku koloru  żółtego),
  • SZKŁO (w worku/pojemniku koloru zielonego),
  • BIO (w worku/pojemniku koloru brązowego).
  • ODPADY ZMIESZANE (w pojemniku koloru czarnego/szarego)
 2. W przypadku posiadania kompostownika mieszkaniec nie ma obowiązku przekazywania odpadów biodegradowalnych przedsiębiorcy odbierającemu odpady.
 3. Posesja winna być wyposażona w pojemniki na odpady zmieszane. Odpady szklane, odpady z metalu i tworzyw sztucznych, papieru oraz odpady biodegradowalne plastiku należy gromadzić w workach przekazywanych przez przedsiębiorcę świadczącego usługę odbioru. Dopuszcza się gromadzenie odpadów w pojemnikach. Warunkiem jest aby pojemnik był  w odpowiedniej kolorystyce bądź opisany rodzajem frakcji, jaka jest zbierana w danym pojemniku.
 4. W przypadku gdy worki na odpady zbierane selektywnie, które zostały dostarczone na posesję przez przedsiębiorcę zapełnią się przed ich odbiorem, odpady można gromadzić we własnych workach (mogą być innego koloru, ważne aby były właściwie posegregowane a worek został oznaczony jaki rodzaj odpadów jest w nich zgromadzony).
 5. Pojemniki na odpady komunalne winne posiadać normę o numerze: PN-EN 840-1. Pojemniki na odpady komunalne, spełniające obowiązującą w kraju normę, są przystosowane do mechanicznego opróżniania ich przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych. Wykonane są z PEHD – polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości, co zapewnia odpowiednią jakość. Pojemniki takie są odporne na uszkodzenia mechaniczne, chemikalia oraz na wysokie i niskie temperatury. Podstawową zasadą doboru pojemnika na odpady jest to, aby wielkość i liczba pojemników dostosowana była do liczby mieszkańców danej nieruchomości oraz gwarantowała utrzymanie czystości i porządku na terenie posesji. Pragniemy zwrócić uwagę, że często oferowane w sprzedaży pojemniki są pojemnikami ogrodowymi. Pojemniki te nie są przystosowane do mechanicznego opróżniania ich przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych, zarówno pod względem konstrukcyjnym jak i wytrzymałościowym. Brak odpowiedniej konstrukcji pojemnika powoduje między innymi zaginanie pojemnika w czasie odbioru oraz wyłamywanie uchwytów. Przy zakupie pojemników należy zwrócić uwagę na wyżej opisaną Polską Normę, gdyż wszystkie inne pojemniki nieposiadające charakterystycznych kołnierzy/chwytaków nie będą współpracowały z pojazdami specjalistycznymi i tym samym nie będą mogły być opróżniane lub mogą zostać uszkodzone podczas odbioru - nie z winy firmy świadczącej usługę.
Odbiór odpadów
 1. Odbiór odpadów odbywa się na podstawie ustalonego harmonogramu.
 2. Warunkiem odbioru odpadów jest wystawienie pojemnika/worków na odpady przed bramę posesji.
 3. Niedostosowanie się do ww. warunków może spowodować, że firma wywozowa nie odbierze odpadów.
 4. Odbiór odpadów rozpoczyna się od godziny 7 rano. Odpady przed posesję można wystawić jeden dzień przed terminem wywozu.
 5. Odbiór odpadów zmieszanych odbywa się raz na dwa tygodnie, odbiór odpadów z plastiku i matali jeden raz w miesiącu, odbiór papieru i tektury oraz szkła co dwa miesiące, natomiast odpady biodegradowalne są odbierane dwa razy w miesiącu..
 6. Kolejne worki do segregacji będą dostarczane do mieszkańców przez firmę wywozową przy odbiorze worków zapełnionych. Prosimy o informowanie pracowników firmy o miejscu, gdzie mogą pozostawiać worki w przypadku, kiedy na danej nieruchomości nie ma możliwości osobistego przekazania worka właścicielowi bądź należy się zgłosić do Urzędu Gminy po nowy worek.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łęczyce, właściciele nieruchomości są zobowiązani do wystawiania pojemników/worków z odpadami komunalnymi przed bramę posesji lub w miejsce umożliwiające bezpośredni dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów bez konieczności wejścia na teren nieruchomości.

Odbiór odpadów rozpoczyna się o godzinie 7:00 rano, więc do tej godziny winny zostać one wystawione. Możliwe jest również ich wystawienie jeden dzień przed planowanym terminem odbioru.
Niewystawienie pojemników/worków spowoduje, iż firma wywozowa nie odbierze odpadów.

Informujemy również, iż firma świadcząca usługę odbioru odpadów posiada system monitoringu rejestrującego procesu odbioru odpadów, który w łatwy sposób umożliwia weryfikację czy dany pojemnik został wystawiony czy też nie.

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

W Luzinie przy ul. Przemysłowej 13 zlokalizowany jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego bezpłatnie można przekazywać:

 1. Odpady selektywnie zbierane:
  • tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,
  • papier i tektura,
  • szkło,
  • odpady zielone biodegradowalne (trawa, liście itd.)
 2. Odpady wielkogabarytowe:
  • małogabarytowy zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (w ilości nieograniczonej),
  • meble (łóżka, szafy, komody, krzesła, stoły itd. (w ilości nieograniczonej),
  • opony samochodowe, motocyklowe, rowerowe, od taczek (do 4 sztuk rocznie na gospodarstwo domowe),
  • odzież i tekstylia (w ilości nieograniczonej),
  • wózki dziecięce, duże zabawki, pościel, drewniane i plastikowe skrzynki/beczki (za wyjątkiem po olejach, smarach i substancjach niebezpiecznych), armatura sanitarna (w ilości nieograniczonej),
  • wielkogabarytowy zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (w ilości nieograniczonej).

   Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny musi być kompletny (np. lodówka nie może być bez agregatu, telewizor musi mieć kineskop i elektronikę). Nie musi być sprawny.
 3. Odpady niebezpieczne:
  • farby, lakiery, kleje, żywice, środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich, rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich, zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin oraz opakowania po nich, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki, baterie i akumulatory, zużyte kartridże i tonery, przepracowane oleje, przeterminowane leki (w ilości nieograniczonej).
 4. Czysty gruz do 5 m3 rocznie od gospodarstwa domowego:
  • skute posadzki, kafelki, cegły, pustaki
  • armatura sanitarna (umywalki, muszle klozetowe, bidety).

Natomiast odpłatnie przyjmowane są:

 1. Tzw. mix poremontowy: wielki gabaryt, tekstylia, folia budowlana, drewno, złom, szkło płaskie, regipsy, gruz, wiaderka, puszki po farbach, papier, szkło i plastiki - odpady wymieszane - 0,60 zł/kg,
 2. Materiały izolacyjne: papa, styropian, wata szklana - 1,50 zł/kg,
 3. Elementy samochodowe:  plastiki, koła, tapicerka - 1,50 zł/kg.

Podstawą przyjęcia odpadów dostarczanych przez mieszkańców gminy Łęczyce do PSZOK jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest od poniedziałku do soboty w godz. od 9:00 do 14:00.

W przypadku pytań tel. do biura: 58 678-23-39 lub 512-304-311.

Materiały

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne
Miejsca​_zagospodarowania​_przez​_podmioty​_odbierające​_odpady​_komunalne.pdf 0.18MB
Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Informacja​_o​_zbierających​_zużyty​_sprzęt​_elektryczny​_i​_elektroniczny.pdf 0.08MB

Zła segregacja odpadów komunalnych przez mieszkańców

Po sygnałach płynących od firmy wywozowej, o NIE WŁAŚCIWEJ SEGREGACJ ODPADÓW przez mieszkańców,  w szczególności powtarzające się przypadki złego umieszczania odpadów komunalnych tj.:

 • ziemia w workach na odpady „Bio” ( worek koloru brązowego),
 • płytki, gruz, materiały budowlane, rozbiórkowe w pojemnikach na odpady zmieszane ( pojemnik koloru czarnego) itp.

Źle posegregowane odpady będą skutkować brakiem odbioru odpadów. 
Proszę brać także pod uwagę, że umieszczanie ziemi (kęp darni) w workach brązowych ma wpływ na wagę tych odpadów co prowadzić będzie w przyszłości do zwiększenie stawki za śmieci!!!

Nazwa Odpadów  Ilości [ Mg] kwiecień 2019  Ilości [Mg] kwiecień 2020
Odpady „Bio” 33,160 47,020

WZROST: 13,860 Mg

Nazwa Odpadów  Ilości [ Mg] maj 2019 Ilości [ Mg] maj 2020
Odpady „Bio” 47,420 63,900

WZROST: 16,480 Mg

Uwagę zwraca także większa masa odbieranych odpadów „BIO” od mieszkańców w stosunku do ubiegłego roku. Z uwagi, iż gro gospodarstw domowych korzysta z ulgi wynikającej z kompostowania odpadów „BIO” w przydomowych kompostownikach – wydaję się, iż wielkości te powinny maleć ???
Na dzień 15.06.2020 złożono 399 deklaracji oświadczających kompostowanie odpadów „BIO” w przydomowych kompostownikach.

W celu powstrzymaniu złego segregowania odpadów komunalnych przypominamy jak właściwe segregować odpady.

 

 Przygotowanie odpadu do odbioru:
 • zgnieć butelki/kartoniki/puszki
 • nie zakręcaj butelek
 • opróżnij pojemniki z resztek (nie myj!)
 • słoiki wyrzucaj bez nakrętek, zacisków, gumowych uszczelek 
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
/WORKI LUB POJEMNIKI KOLORU ŻÓŁTEGO/
 WRZUCAMY:
 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • nakrętki, plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • puszki po konserwach, folię aluminiową
 • drobne metale kolorowe,  kapsle, zakrętki od słoików
NIE WRZUCAMY:
 • butelek i pojemników z zawartością
 • plastikowych zabawek
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
 SZKŁO
/WORKI LUB POJEMNIKI KOLORU ZIELONEGO/
WRZUCAMY:
 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)
NIE WRZUCAMY:
 • ceramiki, doniczek, porcelany, - fajansu, kryształów
 • szkła okularowego
 • szkła żaroodpornego
 • zniczy z zawartością wosku
 • żarówek i świetlówek
 • reflektorów
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • luster
 • szyb
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • termometrów i strzykawek
PAPIER
/WORKI LUB POJEMNIKI KOLORU NIEBIESKIEGO/
WRZUCAMY:
 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowy
NIE WRZUCAMY:
 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • kartonów po mleku i napojach
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
 • ubrań
BIO
/WORKI LUB POJEMNIKI KOLORU BRĄZOWEGO/
WRZUCAMY:
 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • resztki jedzenia
NIE WRZUCAMY:
 • kości zwierząt
 • oleju jadalnego
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)
ODPADY ZMIESZANE
/POJEMNIKI KOLORU CZARNEGO/
WRZUCAMY:
 • zużyte środki higieny osobistej (wata, pieluchy, podpaski,  chusteczki higieniczne), popiół, kości, guma, worki od odkurzacza, zużyte obuwie i odzież, tekstylia, wilgotny i zabrudzony papier oraz folia, odchody zwierząt domowych, papierosy, pety, szkło stołowe (talerze, miski, szklanki), skóra, pędzle, długopisy, pisaki, opakowania styropianowe np. ze sprzętu RTV, AGD, środków spożywczych itp.
NIE WRZUCAMY:
 • materiałów budowlanych i rozbiórkowych, płyt gipsowych, zabrudzonego tynkiem i klejem styropianu, papy, opakowań po piankach, lakierach, klejach, przeterminowanych leków, odpadów, które zbierane w sposób selektywny, tj. papieru, metali oraz tworzyw sztucznych, szkła oraz odpadów biodegradowalnych, odpadów wielkogabarytowych, elektroodpad

 

CO ZROBIĆ Z ODPADMI PROBLEMOWYMI? 

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY – należy przekazywać podczas mobilnej zbiórki (organizowana  raz w roku) lub do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (ul. Przemysłowa 13, 84-242 Luzino)

ZUŻYTE BATERIE – można dostarczać do pojemnika znajdującego się w Urzędzie Gminy w Łęczycach, do PSZOK lub do wybranych placówek handlowych

OPONY OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, ROWERÓW, TACZEK, MOTOCYKLI - należy przekazywać podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych lub przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (Luzino, ul. Przemysłowa 13).

ODPADY POTENCJALNIE ZAKAŹNE - odpady z badań stężenia cukru we krwi, odpady igieł do penów czy też ampułko – strzykawki można przekazywać do specjalnych pojemników zlokalizowanych w aptece Starowiejskiej w Strzebielinie lub do apteki ‘NOWA” w Łęczycach.

PRZETERMINOWANE LUB NIEZUŻYTE LEKARSTWA - należy przekazywać do specjalnych pojemników ustawionych w aptece Starowiejskiej w Strzebielinie lub do apteki „NOWA” w Łęczycach

STYROPIAN OPAKOWANIOWY (np. po sprzęcie RTV, meblach) – należy wrzucać do odpadów zmieszanych

STYROPIAN BUDOWLANY (np. do dociepleń budynków) – jest to materiał izolacyjny, zaliczany do grupy odpadów budowlanych, należy przekazywać go uprawnionemu podmiotowi na koszt właściciela nieruchomości.

ODPADY BUDOWLANE „CZYSTY GRUZ” (skute posadzki, kafelki, cegły, pustaki, elementy armatury sanitarnej (ceramiczne): umywalki, muszle klozetowe, bidety) – można bezpłatnie przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (ul. Przemysłowa 13, 84-242 Luzino)

ODPADY BUDOWLANE ZMIESZANE (odpady wynikające z przeprowadzania robót budowlanych płyty karton – gips, styropian z klejem, elementy elewacji) – należy przekazywać uprawnionemu podmiotowi na własny koszt.

{"register":{"columns":[]}}