W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacje dla firm

Materiały

WYKAZ PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY ŁĘCZYCE (PODMIOTY WPISANE DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ)
RDR​_2022.pdf 0.07MB
Gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach niezamieszkałych

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXI/77/2018 Rady Gminy Łęczyce z dnia 04 września 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęczyce, Wójt Gminy Łęczyce informuje, że w związku z obowiązującymi przepisami właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie obierania odpadów z uprawnionym podmiotem.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m. in.: szkoły, przedszkola, urzędy, biblioteki, ośrodki zdrowia, apteki, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy itp.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.

Właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są wobec powyższego do:

 • uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi - za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją;
 • indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza), a w przypadku, gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy obejmuje podmiot najmujący, chyba, że umowa najmu lokalu stanowi inaczej.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej (art. 6j ust. 4a).

Ponadto przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłaty za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 2).

Jednocześnie przypominamy, że przedsiębiorcom nie posiadającym umowy na odbieranie odpadów komunalnych z odpowiednią firmą grozi kara grzywny.

 

Warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych

Informacje ogólne Rejestr Działalności Regulowanej
 1. Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162).
 2. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej „rejestrem”, prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 3. W rejestrze zamieszcza się:
  1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
  2. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  3. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;
  4. numer rejestrowy.
 4. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.
 5. W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych.
Wpis do rejestru przedsiębiorców odbierających odpady
 1. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
  Nie wymaga uzyskania wpisu do rejestru prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Podmiot prowadzący taki punkt jest posiadaczem odpadów, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, prowadzącym zbieranie odpadów.
 2. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
 3. Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
  1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
  2. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  3. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
 4. Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:
  Oświadczam, że:
  ,,1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
  2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 2 tej ustawy.”
 5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, powinno zawierać także:
  1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
  2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
  3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Wykreślenie przedsiębiorcy

Wójt wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.

Informacja o wykreśleniu jest traktowana jako czynność materialno-techniczna. Zaświadczenie potwierdzające wykonanie czynności urzędowej wydaje się na żądanie i po wniesieniu opłaty skarbowej. Potwierdzenie wykonania żądanej czynności może przybrać również inną formę pisemną, zwykłego pisma.

Ustawodawca wskazał, w art. 9j ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, decyzję administracyjną jako formę, w której należy dokonać wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej w następujących przypadkach:

 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
 • gdy stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie gminy objętej wpisem;
 • gdy stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne do instalacji innych niż instalacje komunalne, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1c i 1d;
 • przedsiębiorca nie złożył sprawozdania, o którym mowa w art. 9n, w terminie 365 dni od terminu wskazanego w art. 9n ust. 2

W pozostałych sytuacjach skutkujących wykreśleniem podmiotu z rejestru działalności regulowanej ustawodawca nie określił jego formy.

Opłaty
 1. Tytuł płatności: za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej
  Kwota: 50 zł
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer:
  44 8350 0004 3900 2437 2000 0010
 2. Tytuł płatności: za dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej
  Kwota: 25 zł
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer:
  44 8350 0004 3900 2437 2000 0010
 3. Tytuł płatności: za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wykreślenia z rejestru.
  Kwota: 17,00 zł.
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer:
  44 8350 0004 3900 2437 2000 0010
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888)

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.)

Materiały

Wniosek o wpis do Rejestru Działaności Regulowanej 2021
Wniosek​_o​_wpis​_do​_RDR​_2021.doc 0.05MB
Oświadczenie do wniosku o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej 2021
Oświadczenie​_do​_wniosku​_o​_wpis​_do​_RDR​_2021.doc 0.03MB
Wniosek o zmianę wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej 2021
Wniosek​_o​_zmianę​_wpisu​_do​_RDR​_2021.doc 0.05MB
Wniosek o wykreślenie z Rejestru Działalności Regulowanej
Wniosek​_o​_wykreślenie​_z​_RDR.doc 0.05MB

Obowiązek sprawozdawczy

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań.

Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Szczegóły
Sprawozdanie zawiera:
 1. imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, numer rejestrowy, o którym mowa w art. 9b ust. 4 pkt 5 ucpg, numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany;
 2. informacje o miejscu prowadzenia działalności;
 3. informacje o masie:
  • poszczególnych rodzajów odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych oraz sposobie zagospodarowania tych odpadów, wraz ze wskazaniem nazwy i adresu instalacji, do których zostały one przekazane,
  • pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, powstałych z odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych, przekazanych do składowania albo do termicznego przekształcania,
  • odpadów komunalnych przekazanych do przygotowania do ponownego użycia i recyklingu,
  • innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi, przekazanych do przygotowania do ponownego użycia, recyklingu i innych procesów odzysku.

Podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości jest obowiązany zamieścić w sprawozdaniu także informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w ostatnim sprawozdaniu składanym za dany rok.

Podmiot podaje również liczbę właścicieli nieruchomości, od których odebrał odpady komunalne, oraz dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, a także wykaz tych właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły.

Podmiot, który w danym roku nie odbierał na terenie gminy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przekazuje wójtowi sprawozdanie zerowe.

Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Kary pieniężne:

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który:

 1. Przekazuje nierzetelne sprawozdanie - podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł.
 2. przekazuje po terminie sprawozdanie - podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni.

 

Sprawozdawczość podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 1. Podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z wyłączeniem gminy, jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań.
 2. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.
 3. Sprawozdanie zawiera:
  1. imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, numer rejestrowy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany;
  2. informacje o miejscu prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  3. informacje o masie:
   • poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem nazwy i adresu instalacji, do których zostały one przekazane,
   • pozostałości z sortowania odpadów komunalnych powstałych z zebranych odpadów komunalnych, przekazanych do składowania,
   • odpadów komunalnych przekazanych do przygotowania do ponownego użycia i recyklingu,
   • innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi, przekazanych do przygotowania do ponownego użycia, recyklingu i innych procesów odzysku.
 4. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

 

Sprawozdawczość podmiotu zbierającego odpady komunalne:
 1. Podmiot zbierający odpady komunalne oraz podmiotu zbierającego odpady komunalne przyjmującego odpady komunalne od innego zbierającego odpady komunalne, jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań.
 2. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.
 3. Sprawozdanie zawiera:
  1. imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu zbierającego odpady komunalne, numer rejestrowy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany;
  2. informacje o miejscu prowadzenia działalności;

  3. informacje o masie:

   • poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych, wraz ze wskazaniem nazwy i adresu instalacji, do których zostały przekazane zebrane odpady komunalne,
   • odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i do recyklingu, powstałych z zebranych odpadów komunalnych.
 4. Do złożenia sprawozdania w terminie, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany również podmiot zbierający odpady komunalne, o którym mowa w ust. 1, posiadający zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych w miejscu położonym na obszarze danej gminy, który w danym roku nie zbierał na terenie tej gminy odpadów komunalnych.

 

{"register":{"columns":[]}}