W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Wybory ławników - uzupełniające

Informacja z dnia 29 listopada 2023 r. o przystąpieniu do wyborów uzupełniających ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2024 r. do 2027 r.

Wójt Gminy Brańsk informuje, że przystępuje do wyborów 1 ławnika z obszaru właściwości Rady Gminy Brańsk na kadencję od 2024 r. do 2027 r. dla Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim do orzekania w sprawach rodzinnych.

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 29 grudnia 2023 r.

Zgłoszenia, które wpłyną do Rady Gminy Brańsk po upływie terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Art. 158 ustawy określa, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w spawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinien być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Art. 159 ustawy określa, że ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa;

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Gminy:

 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty wystawione nie wcześniej niż trzydzieści dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy   z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t. j. Dz. U. 2022, poz. 2524) stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia), odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone, jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub  zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Zgłoszenia na kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku, Udziela Radzie Gminy informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Kartę zgłoszenia wydaje oraz przyjmuje, a także udziela szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników:

Biuro Rady Gminy Brańsk, Ewidencja Ludności: Brańsk ul. Rynek 8, pok. nr 10 i 8, w godzinach pracy urzędu (od 7:30 do 15:30), kontakt tel. 85 731 92 17 lub 85 731 92 13.

Kartę zgłoszenia można pobrać także w formie edytowalnej ze stron internetowych:

 1. Ministerstwa Sprawiedliwości https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularz-dotyczac-zglaszania-kandydatow-na-lawnikow
 2. Link do strony znajduje się również na stronie https://samorzad.gov.pl/web/gmina-bransk/wybory-lawnikow

Wyborów uzupełniających ławników dokona Rada Gminy Brańsk, na Sesji przypadającej, po zakończeniu wszystkich procedur opiniodawczych.

 

Materiały

Informacja
Informacja.docx 0.01MB
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
Karta​_zgłoszenia​_kandydata​_na​_ławnika.DOC 0.06MB
Oświadczenie kandydata na ławnika
Oświadczenie​_kandydata​_na​_ławnika.docx 0.01MB
Oświadczenie kandydata na ławnika w sprawie władzy rodzicielskiej
Oświadczenie​_kandydata​_na​_ławnika​_w​_sprawie​_władzy​_rodzicielskiej.docx 0.01MB
Wniosek do Krajowego Rejestru Karnego
Wniosek​_do​_Krajowego​_Rejestru​_Karnego.pdf 0.04MB
Informacja dla kandydatów na ławników w sprawie opłaty za wydanie informacji
Informacja​_dla​_kandydatów​_na​_ławników​_w​_sprawie​_opłaty​_za​_wydanie​_informacji.docx 0.01MB
Obowiązek informacyjny - Rada Gminy
Obowiązek​_informacyjny​_-​_Rada​_Gminy.odt 0.01MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.11.2023 15:28 Marcin Kietliński
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Małgorzata Zielińska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wybory ławników - uzupełniające 4.0 29.11.2023 15:43 Marcin Kietliński
Wybory ławników - uzupełniające 3.0 29.11.2023 15:31 Marcin Kietliński
Wybory ławników - uzupełniające 2.0 29.11.2023 15:29 Marcin Kietliński
Wybory ławników - uzupełniające 1.0 29.11.2023 15:28 Marcin Kietliński

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}