W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Nieruchomości

Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
 2. Dokument potwierdzający wniesienie opłaty.

Opłaty:
Za wydanie zezwolenia: 82 zł 
Zwolnione z opłat są zezwolenia związane z budownictwem mieszkaniowym.
Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Brańsk: Bank Spółdzielczy Brańsk 81 8063 0001 0010 0100 0101 0001
 

Materiały

Wniosek - lokalizacja zjazdu
Wniosek​_lokalizacja​_zjazdu.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.03.2021 10:35 Marcin Kietliński
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Referat Ochrony Środowiska, Infrastruktury Technicznej i Inwestycji
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu 1.0 18.03.2021 10:35 Marcin Kietliński

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Podział nieruchomości

Podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego. Zgodność proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami opiniuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Opinię, o której mowa wyżej wyraża się w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości;
 2. wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi;
 3. pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
 4. wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95;
 5. protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
 6. wykaz zmian gruntowych;
 7. wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;
 8. mapę z projektem podziału.

Jeżeli jest wymagane wyrażenie opinii, o której mowa w art. 93 ust. 4 i 5, lub uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, o którym mowa w art. 96 ust. 1a, dokumenty wymienione w ust. 1a pkt 5-8 dołącza się do wniosku o podział nieruchomości po uzyskaniu pozytywnej opinii lub pozwolenia. Dokumenty te podlegają przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych.

Materiały

Wniosek - Wydanie postanowienia o możliwości podziału nieruchomości oraz o zatwierdzenie podziału nieruchomości
Wniosek​_-​_Wydanie​_postanowienia​_o​_możliwości​_podziału​_nieruchomości​_oraz​_o​_zatwierdzenie​_podziału​_nieruchomości.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.03.2021 10:41 Marcin Kietliński
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Referat Ochrony Środowiska, Infrastruktury Technicznej i Inwestycji
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Podział nieruchomości 1.0 18.03.2021 10:41 Marcin Kietliński

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości jest przeprowadzane na wniosek właściciela nieruchomości. Koszty ponoszą strony postępowania.
Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego następuje poprzez wydanie postanowienia. Czynności ustalenia przebiegu granic wykonuje geodeta upoważniony przez Wójta Gminy Brańsk.
Efekt załatwienia sprawy:
Zależnie od przebiegu, postępowanie rozgraniczeniowe może zostać zakończone wydaniem decyzji:

 1. o umorzeniu postępowania z uwagi na zawarcie ugody w trakcie rozgraniczenia na gruncie,
 2. o ustaleniu granicy na podstawie zebranych dokumentów lub zgodnego oświadczenia stron,
 3. o umorzeniu postępowania administracyjnego i przekazaniu sprawy do rozpatrzenia sądowi, gdy przebieg granicy nie został ustalony na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia strony, a strony nie zawarły ugody.

Jednocześnie z wydaniem decyzji organ administracji publicznej ustali w drodze postanowienia wysokość kosztów postępowania, osoby zobowiązane do ich poniesienia oraz termin i sposób ich uiszczenia.

Materiały

Wniosek - rozgraniczenie nieruchomości
Wniosek​_-​_rozgraniczenie​_nieruchomości.doc 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.03.2021 10:46 Marcin Kietliński
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Referat Ochrony Środowiska, Infrastruktury Technicznej i Inwestycji
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rozgraniczenie nieruchomości 1.0 18.03.2021 10:46 Marcin Kietliński

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Ustalenie numeru porządkowego

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego zawiera:

 1. imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres;
 2. określenie przedmiotu wniosku;
 3. informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek, według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

Numery porządkowe nowo budowanych budynków, niewykazanych w ewidencji, miejscowości, ulic i adresów ustala się przed rozpoczęciem ich użytkowania.
Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw - nazwę miejscowości.

Materiały

Wniosek - ustalenie numeru porządkowego
Wniosek​_o​_ustalenie​_numeru​_porządkowego.PDF 0.05MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.03.2021 10:50 Marcin Kietliński
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Referat Ochrony Środowiska, Infrastruktury Technicznej i Inwestycji
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ustalenie numeru porządkowego 2.0 19.04.2024 11:25 Marcin Kietliński
Ustalenie numeru porządkowego 1.0 18.03.2021 10:50 Marcin Kietliński

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zajęcie lub korzystanie z nieruchomości Gminy Brańsk związane z prowadzeniem robót budowlanych lub naprawczych

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 34/15 Wójta Gminy Brańsk z dnia 03 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za zajęcie lub korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Brańsk ustala się zasady i wysokość opłat za korzystaniei zajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Brańsk, związane z prowadzeniem robót budowlanych, naprawczych lub umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej z wyłączeniem gruntów stanowiących drogi publiczne gminne, wewnętrzne, dojazdowe do pól. 

Zajęcie gruntu jest odpłatne i następuje wyłącznie na podstawie umowy zawartej z Gminą Brańsk według zasad ustalonych w niniejszym zarządzeniu.

Wniosek o zajęcie gruntu powinien być złożony minimum 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót z zastrzeżeniem sytuacji nadzwyczajnych, wymagających bezzwłocznej interwencji odpowiednich służb (w takich przypadkach, umowa zawierana jest po przeprowadzeniu interwencji).
 

Materiały

Wniosek - wydanie zezwolenia na zajęcie działki
Wniosek​_o​_wydanie​_zezwolenia​_na​_zajęcie​_działki.doc 0.04MB
Zarządzeniem Nr 34/15 Wójta Gminy Brańsk z dnia 03 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za zajęcie lub korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Brańsk
Zarządzenie​_w​_sprawie​_ustalenia​_zasad​_i​_wysokości​_opłat​_za​_zajęcie​_lub​_korzystanie​_z​_nieruchomości​_stanowiących​_własność​_Gminy​_Brańsk.pdf 1.58MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.03.2021 10:55 Marcin Kietliński
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Referat Ochrony Środowiska, Infrastruktury Technicznej i Inwestycji
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zajęcie lub korzystanie z nieruchomości Gminy Brańsk związane z prowadzeniem robót budowlanych lub naprawczych 1.0 18.03.2021 10:55 Marcin Kietliński

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zajęcie pasa drogowego

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dotyczy:

 • prowadzenia robót w pasie drogowym;
 • umieszczenia w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
 • umieszczenia w pasie drogowym obiekty budowlane niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy;
 • zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione powyżej.

Do wniosku na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót należy załączyć:

 1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy - z podaniem jej wymiarów.
 2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 3. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.
 4. Oświadczenie o:
  • posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub
  • zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, lub
  • zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
  • Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadku etapowego prowadzenia robót.
  • Projekt budowlany obiektu umieszczonego w pasie drogi - na żądanie zarządcy drogi
  • Pełnomocnictwo jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika wraz z dokumentem potwierdzającym wniesieniem zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17,00 zł. 

Do wniosku o zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy dołączyć:

 1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy - z podaniem jej wymiarów;

Do wniosków należy dołączyć pełnomocnictwa jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika wraz z dokumentem potwierdzającym wniesienie opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł za każde pełnomocnictwo.

Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty obliczone na zasadach i wysokości określonej  w uchwale Nr XXXVIII/304/2023 Rady Gminy Brańsk z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Podl. 2023 r. poz. 3450). Opłaty za zajęcie pasa drogowego należy uiszczać w terminie 14 dni od kiedy decyzja stała się ostateczna.

Materiały

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
Wzór​_wniosku​_o​_wydanie​_zezwolenia​_na​_zajęcie​_pasa​_drogowego​_w​_celu​_prowadzenia​_robót-2023.doc 0.05MB
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia liniowych urządzeń obcych - obiektów budowlanych - reklam
Wzór​_wniosku​_o​_wydanie​_zezwolenia​_na​_zajęcie​_pasa​_drogowego​_w​_celu​_umieszczenia​_liniowych​_urządzeń​_obcych​_-​_obiektów​_budowlanych​_-​_reklam-2023.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.03.2021 10:59 Marcin Kietliński
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Referat Ochrony Środowiska, Infrastruktury Technicznej i Inwestycji
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zajęcie pasa drogowego 2.0 18.07.2023 09:25 Marcin Kietliński
Zajęcie pasa drogowego 1.0 18.03.2021 10:59 Marcin Kietliński

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}