W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie Starosty Augustowskiego Nr AB-IV.6740.1.1.2024 z dnia 22.03.2024r.

28.03.2024

Na zdjęciu widoczne są ręce osoby, która pisze coś na klawiaturze laptopa. Laptop jest otwarty, smukły, z czarnymi klawiszami i srebrnym korpusem. W tle widoczny jest rozmyty widok na wnętrze. Po prawej stronie obrazu znajduje się duży tekst “Obwieszczenie”

Augustów, dnia 22.03.2024 r.

AB-IV.6740.1.1.2024

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej Nr 5/2024 z dnia 22.03.2024 r.

Zgodnie z art. 11f ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 162) Starosta Augustowski zawiadamia, że w dniu 22.03.2024 r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.01.2024 r., sprostowanego dnia 09.02.2024 r., Wójta Gminy Nowinka, wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Tobołowo, gmina Nowinka” w zakresie: budowy drogi utwardzonej o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 4,00 m z poboczami o szerokości 1,00 m, budowy zjazdów zwykłych o nawierzchni bitumicznej, wykonania normatywnych skrzyżowań z innymi drogami publicznymi oraz przebudowy i zabezpieczenia podziemnych odcinków sieci uzbrojenia technicznego terenu – sieć energetyczna i telekomunikacyjna. Inwestycja usytuowana będzie na działkach drogowych nr ewid.: 49/1 i 27/2 obręb Tobołowo, oraz na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj:

obręb Tobołowo:

28/5 o powierzchni 0,0062 ha (z podziału dz. 28/3 na dz. nr 28/5 i 28/6),

22/23 o powierzchni 0,0256 ha (z podziału dz. 22/19 na dz. nr 22/23 i 22/24),

22/25 o powierzchni 0,0423 ha (z podziału dz. 22/21 na dz. nr 22/25 i 22/26),

(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej),

na działkach, na których zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu nr ewid.:

- 13/4 obręb Tobołowo w celu budowy skrzyżowania oraz połączenia nawierzchni bitumicznych poszczególnych dróg;

oraz na działkach nr ewid. 59/1 i 62/1 obręb Tobołowo, które zostaną przejęte w całości i staną się własnością Gminy Nowinka.

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W terminie14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w sposób wskazany powyżej, stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Augustowskiego. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 28.03.2024 r., na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 28.03.2024 r. do 11.04.2024 r.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej  oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna co oznacza, że nie można wnieść od niej odwołania do organu drugiej instancji ani zaskarżyć do sądu administracyjnego. Oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie można wycofać.

Informuję - stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 15 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 13 przy ul. 3 Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

STAROSTA AUGUSTOWSKI

 

{"register":{"columns":[]}}