W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Statut Gminy

UCHWAŁA NR VI/80/2019
RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie nadania Statutu Gminy Augustów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany Statutu Gminy Augustów, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załączonym do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr VI/67/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2019r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

 

UCHWAŁA NR XXXVII/351/2023
RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 22 lutego 2023 roku
zmieniająca Uchwałę Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów
z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminy Augustów

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminy Augustów (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 4 czerwca 2019 r. poz. 3086) § 11 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

            „13. Sołectwo Kolnica Nowa”

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w § 1 pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Frąckiewicz

Materiały

UCHWAŁA NR VI/80/2019 w sprawie nadania Statutu Gminy Augustów
UCHWAŁA​_NR​_VI-80-2019.pdf 0.41MB
UCHWAŁA NR XXXVII/351/2023 zmieniająca Uchwałę Nr VI/80/2019 w sprawie nadania Statutu Gminy Augustów
UCHWAŁA​_NR​_XXXVII-351-2023.pdf 0.27MB
{"register":{"columns":[]}}