W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Urzędu Gminy Augustów

Urząd Gminy Augustów zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Urzędu Gminy Augustów zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Augustów.

Data publikacji strony internetowej: 2023-08-22
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-08-22

 

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Wyłączenia:
mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
materiały, które Urząd otrzymał od innych instytucji;

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:
Oświadczenie sporządzono dnia 2023-09-05.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2023-09-05.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Janusz Kondracki, adres poczty elektronicznej gmina-augustow@gmina-augustow.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 87 643 30 56. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Skargi i odwołania:
Nazwa organu odwoławczego: Wójt Gminy Augustów
Adres organu odwoławczego: ul. Mazurska 1C, 16-300 Augustów
Adres e-mail organu odwoławczego: gmina-augustow@gmina-augustow.eu
Telefon organu odwoławczego: 87 643 30 56

 

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzi 1 wejście
 2. Do wejścia prowadzą:  schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
 3. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
 5. Przy wejściu po prawej stronie znajduje się tablica tyflograficzna
 6. W budynku nie ma windy
 7. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze
 8. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 9. W budynku znajduje się przenośna pętla indukcyjna.
 10. Urząd umożliwia dostęp do tłumacza języka migowego.
 11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 12. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.
{"register":{"columns":[]}}