W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informuję, że: 

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest  Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce, tel. 41 362 45 48, e-mail: scdn@scdn.pl 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod numerem telefonu 22 350 01 40 lub pod adresem e-mail: iod@scdn.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

Pani/Pana dane osobowe będą  przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  • podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  • podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

W związku z realizacją obowiązków w ramach procesu przetwarzania przysługuje Pani/Panu: 

  • prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii, 
  • prawo do sprostowania swoich danych, 
  • prawo do usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), 
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
  • prawo do przenoszenia danych, 
  • prawo do sprzeciwu,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa.

Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
 

{"register":{"columns":[]}}