W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sprowadzanie zwłok (prochów) z zagranicy

 

Informacja o karcie
 • Formularz F5d-P/7/2 - obowiązuje od 24.12.2019r.
 • KARTA OPISU SPRAWY NR ZK.0143.01.2021.1
 • Stan na dzień 10.08.2021r.
Kto odpowiada za prowadzenie sprawy

Wydział Zarządzania Kryzysowego, pokój nr 210, II piętro, tel. 41 260 47 84

Podstawa prawna
 1. Art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2020r. poz. 1947).
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. Nr 249 z 2007 r. poz. 1866)
Wymagane dokumenty
 1. Informacja o zgonie naszego obywatela przesłana za pośrednictwem ambasady (konsulatu) danego państwa (otrzymuje w niektórych przypadkach bezpośrednio Starostwo).
 2. Podanie osoby zainteresowanej sprowadzeniem i pochówkiem zwłok (prochów) w kraju lub wniosek zakładu pogrzebowego zajmującego się sprowadzaniem zwłok (prochów) ludzkich zza granicy działającego w imieniu wnioskodawcy.
 3. Akt urodzenia, akt zawarcia związku małżeńskiego osoby zmarłej (do wglądu).
 4. W przypadku braku informacji z placówki dyplomatycznej – akt zgonu (karta zgonu) przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego.
Miejsce składania dokumentów

Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Końskich ul. Stanisława Staszica 2 – parter, pokój nr 1.

Wydział Zarządzania Kryzysowego – II piętro pokój nr 210.

Opłaty

Decyzja wolna jest od opłaty skarbowej.

Sposób załatwienia sprawy
 1. Pracownik Starostwa po powzięciu informacji z placówki dyplomatycznej o zgonie naszego obywatela niezwłocznie powiadamia członka najbliższej rodziny o tym fakcie.
 2. Członek najbliższej rodziny lub zakład pogrzebowy działający z upoważnienia przedstawia w Urzędzie niezbędne dokumenty do wykonania decyzji (podanie lub wniosek, tłumaczenie dokumentów zza granicy, akt urodzenia, zawarcia związku małżeńskiego osoby zmarłej).
 3. Pracownik nawiązuje kontakt telefoniczny z placówką dyplomatyczną danego kraju.
 4. Wykonuje pismo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w celu uzyskania „Postanowienia” na sprowadzenie zwłok (prochów) do kraju.
 5. Wykonuje decyzję na sprowadzenie zwłok (prochów) do kraju i przedstawia do akceptacji Staroście (osobie upoważnionej).
 6. Informuje telefonicznie osobę zainteresowaną o wykonaniu dokumentacji.
 7. Przesyła wykonane dokumenty pocztą elektroniczną do placówki dyplomatycznej. W następnej kolejności drogą listowaną do wszystkich zainteresowanych.
Odbiór informacji
 1. Dokumentacja do placówki dyplomatycznej przesyłana jest natychmiast po wykonaniu pocztą elektroniczną.
 2. Osoba składająca podanie obiera decyzję na sprowadzenie zwłok (prochów) osobiście lub drogą pocztową.
Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Starosty Koneckiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inne informacje

W podaniu należy umieścić następujące dane:

 • Dane osoby sporządzającej dokument z nr dokumentu tożsamości.
 • Osobę, na której koszt sprowadzone będą zwłoki (prochy).
 • Miejsce pochówku.
 • Nazwę firmy pogrzebowej zajmującej się sprowadzeniem zwłok (prochów) do kraju.

UWAGA:

W przypadku gdy rodzina nie będzie sprowadzała zwłok (prochów) do kraju; oprócz dokumentów wyszczególnionych w pkt. II należy załączyć oświadczenia od najbliższej rodziny (małżonek, rodzice, dzieci – jeżeli są pełnoletnie) potwierdzone notarialnie o wyrażeniu zgody na pochowanie osoby zmarłej na terenie kraju, w którym nastąpił zgon.

 

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.09.2021 11:29 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wojciech Kołodziej
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Sprowadzanie zwłok (prochów) z zagranicy 1.0 01.09.2021 11:29 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}