W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawej na terenie Powiatu Jasielskiego w 2024 roku.

ZARZĄD POWIATU W JAŚLE

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawej  na terenie Powiatu Jasielskiego w 2024 roku.

 1. Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, której zadaniem  będzie prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz  edukacji prawnej na terenie powiatu jasielskiego, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j.Dz.U. z 2021 r. poz.945 ), w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2024 r., zwanej dalej „ustawą”.

 

 1. Rodzaj zadania
 1. Powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej  i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  w:

1) Osieku Jasielskim w lokalu biurowym Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim 112, 38-223 Osiek Jasielski, przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 11:30,

2) Skołyszynie, w lokalu biurowym Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa, Skołyszyn 283, 38-242 Skołyszyn, przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 – 18:00,

z wyłączeniem dni o których mowa w  art.1 pkt 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j.Dz.U. z 2020, poz.1920).

 1. W ramach dwóch punktów  określonych wyżej, jeden punkt przeznacza się na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a jeden - na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.
 2. Oferty mogą być składane na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na:

    1) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo

    2) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

 

 1. Podmioty uprawnione do składania oferty
 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
   i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2023 r. poz. 571) prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub w art. 4 ust.1 pkt 22a, które spełniają odpowiednio warunki  opisane w pkt 2. Warunki wskazane w pkt 2 muszą zostać spełnione łącznie, w zależności od zakresu składanej oferty.
 2.  O powierzenie prowadzenia punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna i/lub świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, która została wpisana na listę organizacji pozarządowych, uprawnionych do prowadzenia punktów na terenie województwa podkarpackiego zgodnie z art. 11d

ust. 1 ustawy i spełnia warunki w zakresie prowadzenia nieodpłatnej mediacji wynikające

z art. 11d ust. 4 ustawy.

 1. Organizacja pozarządowa winna zapewnić udzielanie  nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na zasadach określonych w art.5 ust. 1-5, art.7 oraz art. 8 ust. 3-13 ustawy.
 2. O powierzenie realizacji zadania nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która

w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert, nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również ta organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie od dnia rozliczenia się z dotacji

i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

5. W przypadku zaprzestania spełniania przez oferenta warunku, o którym mowa w  art. 11d
    ust. 2 pkt 2 lub ust. 3 pkt 2, lub ust. 4 pkt 2 ustawy,  starosta nie zawiera umowy z oferentem
    albo rozwiązuje ją ze skutkiem natychmiastowym.

6. W przypadku zaprzestania spełniania przez oferenta warunku, o którym mowa w  art. 11d  
    ust. 3 pkt 3 lub ust. 3 pkt 3, lub ust. 4 pkt 3 ustawy, starosta nie zawiera umowy z oferentem
    albo rozwiązuje ją za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

7. Nie dopuszcza się składania przez organizacje pozarządowe ofert wspólnych.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
 1. Na realizację zadania przeznacza się dotację  w wysokości 136 490,64 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy, czterysta dziewięćdziesiąt złotych, sześćdziesiąt cztery grosze), w tym 8 442,72 zł ( słownie: osiem tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote, siedemdziesiąt  dwa grosze ) na prowadzenie edukacji prawnej. Wysokość dotacji celowej przekazywanej na prowadzenie jednego punktu wynosi 64 023,96 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące, dwadzieścia trzy złote, dziewięćdziesiąt sześć  groszy).
 2. Sposób i forma udzielania dotacji określona będzie w umowie dotyczącej realizacji zadania, podpisanej po wyłonieniu organizacji.
 1. Zasady przyznania dotacji
    1. Zasady przyznawania dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego określają przepisy:

- ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j.Dz. U. z 2021 r., poz. 945),

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U. z 2022 r. poz.571)

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, ze zm.)

- rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2022 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2024 r. (Dz.U. z 2023 r., poz.2135 obowiązujący od

01.01.2024 r.).

       1. Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy

o realizację zadania publicznego na warunkach w niej określonych.

 

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania
 1. Zadanie winno być zrealizowane w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia w 2024roku.
   Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa

w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j.Dz.U.

z 2020 r., poz. 1920), zgodnie z harmonogramem zawartym w punkcie II ust. 1.

2.  W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna
       pomoc prawna i/lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia  
       sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze powiatu, czas trwania dyżuru
       może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na
       obszarze powiatu. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na pisemne żądanie
       Starosty Jasielskiego. Możliwość wydłużenia czasu trwania dyżuru może nastąpić w trakcie

       całego  roku. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków
       przeznaczonych na realizację zadania w 2024 roku.

3.    Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie

       osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa

       w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania
       się (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 20), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna i/lub
       świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji,

       także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
       Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
       obywatelskiego w sytuacji, o której mowa wyżej nie powoduje zwiększenia środków
       przeznaczonych na realizację zadania w danym roku. 

 4.   Sposób oraz warunki realizacji zadania określi umowa zawarta z Powiatem Jasielskim

      zawierająca w szczególności zapisy, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy.

 5.    Oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego

     według aktualnego wzoru obowiązującego na dzień składania sprawozdania.

6.    W ramach umowy, organizacji pozarządowej zostanie powierzone jednocześnie zadanie

      z  zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi

w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy

        punkt, w szczególności w formach, o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy. W umowie
        Starosta Jasielski określi preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.

7. Oferent winien wskazać osoby mające prowadzić nieodpłatną mediację oraz załączyć do
   oferty stosowne umowy . Osoby wskazane przez Oferenta muszą być wpisane na listę, stałych
   mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia 27

   lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 217 ze zm.)
   lub wpisane na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie
   swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. -  
   Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano prezesowi sądu
   okręgowego. 

8.Oferent zobowiązany jest do wskazania w ofercie wykazu osób, które będą wskazane do
   udzielania  nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
   obywatelskiego w punktach zlokalizowanych na terenie powiatu jasielskiego a także do

   wskazania wykazu mediatorów.

9. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego

    rozwiązania sporu, Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być
    wyłącznie osoba uprawniona.

10. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator, o którym mowa w pkt 7.

11. W przypadku nieodpłatnej mediacji zakłada się, że będzie ona prowadzona w zależności od

      bieżącego zapotrzebowania czyli zgłoszonych przez osoby uprawnione potrzeb, nieodpłatna

      mediacja ma być przeprowadzona w razie potrzeby w każdej lokalizacji Punktu. Jedno
      spotkanie z mediatorem poświęcone  nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa
     w art.4a ust.1 pkt 4 ustawy w zakresie przeprowadzania mediacji, podczas dyżuru nie może
     przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.

12. W przypadku nieodpłatnej mediacji, kartę pomocy wypełnia się tylko raz, po zakończeniu

      mediacji, wskazując dodatkowo liczbę i łączny czas trwania posiedzeń mediacyjnych oraz
     wynik mediacji.

13. W 2022 roku na realizację zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
       organizacji pozarządowej przekazano dotację w łącznej wysokości 190 080,00  zł. W 2023
       roku na realizację zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
       nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, organizacji pozarządowej do dnia

       31 października 2023 r.  przekazano dotację w łącznej wysokość 106 700,00 zł.

 1.  Sposób przygotowania oraz termin składania ofert

 

1. Oferty w zamkniętych kopertach, sporządzone wg wzoru określonego w Rozporządzeniu  

   Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.

    w    sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań  
    publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2018 r., poz. 2057),

     należy składać za pośrednictwem poczty w terminie do 28.11.2023 r. do godz.14.30 pod
     adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle, Rynek 18 38-200 Jasło lub osobiście w Kancelarii
     Ogólnej Starostwa Powiatowego w Jaśle (parter) w godzinach 08.00-14.30.
     Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.
Na kopercie należy
     wpisać nazwę zadania: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów
     nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
     obywatelskiego oraz edukacji prawnej  na terenie Powiatu Jasielskiego w 2024 roku”
oraz
     nazwę organizacji składającej ofertę.

 1. Oferty złożone niezgodnie z ogłoszeniem, na niewłaściwych drukach, niekompletne, nieczytelne, w innym języku niż język polski lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
 2. Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem, lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta.
 3. Oferty przesłane faksem, bądź złożone drogą elektroniczną nie będą przyjmowane.
 4. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.
 5. Wszystkie załączniki do oferty w formie kserokopii powinny zostać potwierdzone przez podmiot uprawniony do składania oświadczeń w imieniu oferenta „za zgodność z oryginałem”.
 6. Oferent w ramach oferty może wskazać plan specjalizacji punktów.
 7. Prowadzenie punktów, jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej,

w przypadku, gdy wnioskowana w ofercie kwota finansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na powierzenie zadania, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

 1. Do oferty należy załączyć:

1) Aktualny odpis  z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób reprezentujących

       2) Kopię Statutu organizacji pozarządowej

       3) Potwierdzenie aktualnego wpisu na listę wojewody podkarpackiego, o której mowa

           w   art. 11d ustawy

       4) Kserokopie umów lub promes zawartych  z adwokatem, radcą prawnym, doradcą
           podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy lub w przypadku
           ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  umów
           z   osobami o których mowa w art.11 ust. 3a ustawy, potwierdzających świadczenie

          pomocy prawnej w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. ustalające zakres
          pracy w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.

       5) Kserokopie umów z mediatorami, potwierdzających świadczenie mediacji w okresie od  
           1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

       6) Zaświadczenia, o których mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2 ustawy albo zaświadczenia
            potwierdzające ukończenie szkolenia z oceną pozytywną, o którym mowa w art. 11a

           ust. 1 oraz/lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia doszkalającego
          o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy.

       7) Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art.14

           RODO, wobec osób fizycznych, których dane osobowe umieszczone zostały w ofercie-
           wg. wzoru stanowiącego załącznik  do niniejszego ogłoszenia.

8)Deklarację stosowania środków technicznych i organizacyjnych przez podmiot
    przetwarzający.

 

 1. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert
 1. Złożona oferta podlega ocenie formalnej i ocenie merytorycznej.
 2. Wyboru oferty dokonuje Zarząd Powiatu w Jaśle w formie uchwały po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, która ocenia oferty zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U. z 2023 r. poz. 571) mając na względzie wybór najkorzystniejszej oferty.
 3. Skład Komisji oraz zasady jej pracy określa uchwała Zarządu Powiatu w Jaśle.
 4. Do decyzji Komisji Konkursowej i uchwały Zarządu Powiatu w Jaśle w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
 5. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane Oferentom.
 6. Rozpatrzenie ofert nastąpi niezwłocznie od dnia zakończenia przyjmowania ofert. 
 7. Umowa o powierzenie realizacji zadania podpisana zostanie bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.
 8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

9. W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu, konkurs zostanie unieważniony.

10. W przypadku gdy w otwartym konkursie ofert nie wpłynęła żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, organizacji pozarządowej powierza się prowadzenie wszystkich punktów z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

11. Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria merytoryczne:

Lp.

Kryteria oceny

Ocena

w punktach

 1.  

Dotychczasowa współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego

0 - 5

 1.  

Zapewnienie stabilności realizacji zadania tj. należytej liczby osób uprawnionych do realizacji zadania (ocenie podlegać będą zawarte umowy na udzielenie bezpłatnych porad prawnych oraz promesy zawarcia umowy na udzielania bezpłatnych porad prawnych)

0 - 5

 1.  

Proponowana jakość zadania - kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizowała zadanie

0 - 5

 1.  

Proponowane własne działania promocyjne realizacji zadania publicznego

0 - 5

 1.  

Doświadczenie organizacji w realizacji zadań publicznych zleconych organizacji pozarządowej w latach poprzednich (liczba wykonywanych zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnej, liczba wykonywanych zadań związanych z prowadzeniem edukacji prawnej)

0 - 5

 1.  

Deklaracja udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobie ze znaczną niepełnosprawnością ruchową zgodnie z pkt II ust.5

0-5

RAZEM

30

12. Ocena dokonana zostanie na podstawie treści złożonych ofert.

 1.  Umowa i postanowienia końcowe

1. Wyniki otwartego konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego a także na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle.

2.Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zostanie o tym fakcie oraz o terminie podpisania umowy powiadomiony pisemnie.

X. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanej dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
   Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
 • kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:

e-mail: iod@powiat.jaslo.pl.

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) RODO w celu wyboru oferty, podpisania umowy i realizacji usługi w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawej  na terenie Powiatu Jasielskiego w 2024 roku.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji Konkursowej
 • dane będą przetwarzane przez czas określony przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Nie można jednoznacznie ustalić okresu przechowywania danych ponieważ  jest on uzależniony od ekspertyzy Archiwum Państwowego  przeprowadzanej po upływie 10 lat od zarchiwizowania danych (kat.BE 10).
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w konkursie.

Posiadają Państwo następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art. 15 RODO,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – na podstawie art. 16 RODO,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych – na podstawie art. 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego wydawania decyzji, w tym profilowania.

Materiały

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie​_otwartego​_konkursu​_ofert.pdf 0.50MB
Ogłoszenie na członka Komisji
Ogłoszenie​_na​_członka​_Komisji.pdf 0.18MB
Wzór oferty
Wzór​_oferty.RTF 0.24MB
zał.7 do oferty
zał7​_do​_oferty.docx 0.01MB
zał.8 do oferty
zał​_8​_do​_oferty​_Deklaracja​_podmiot​_przetwarzajacy.docx 0.03MB
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
FORMULARZ​_ZGŁOSZENIOWY.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.11.2023 12:11 Grzegorz Gozdecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Adam Pawluś/Starosta Jasielski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawej na terenie Powiatu Jasielskiego w 2024 roku. 1.0 07.11.2023 12:11 Grzegorz Gozdecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}