W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

Starostwo Powiatowe w Jaśle (dalej: „Starostwo”, „my”) realizując zadania Starosty Jasielskiego oraz Zarządu Powiatu w Jaśle przetwarza Państwa dane osobowe.
Na każdym etapie przetwarzania, przykładamy szczególną staranność aby Państwa dane były bezpieczne, czyli nie zostały zniszczone lub sfałszowane oraz nie zostały ujawnione osobom nieuprawnionym.

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność, np. zbieranie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, usuwanie lub niszczenie danych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Starosta Jasielski
ul. Rynek 18
38-200 Jasło

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące sposobu w jaki przetwarzane są Wasze dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie takiej konieczności), prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami na adres: iod@powiat.jaslo.pl. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Karol Batorski
e-mail: iod@powiat.jaslo.pl

 

Osoby, których dane osobowe przetwarza Starostwo Powiatowe w Jaśle, mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W jaki sposób, w oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne podstawy prawne przetwarzania. Co do zasady, w prawie wszystkich przypadkach przetwarzamy dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Na naszej stronie internetowej www.powiat.jaslo.pl w zakładce STAROSTWO POWIATOWE / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH publikujemy dane z rejestru czynności przetwarzania. Znajdziecie tam Państwo szczegółowe informacje na temat: celów przetwarzania, podstawy prawnej, okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane oraz czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

Odbiorcy danych

Przez odbiorcę danych rozumie się każdego, komu ujawnia się dane osobowe. Wśród odbiorców może znajdować się np. Poczta Polska, której przekazujemy Państwa adres w celu doręczenia przesyłki lub bank, aby przekazać Państwu środki finansowe. Oczywiście zakres przekazanych danych jest adekwatny do potrzeb. Ujawniamy (przekazujemy) tylko te dane, które są konieczne do realizacji celu. Wśród odbiorców znajdują się również tzw. "podmioty przetwarzające", czyli takie które wykonują pewne zadania w imieniu administratora. Ze wszystkimi podmiotami świadczącymi usługi na rzecz administratora zawarto umowy, gwarantujące bezpieczeństwo Państwa danych.

Poniżej przedstawiamy wykaz podmiotów przetwarzających:

 

 
nazwa i adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych cel / zakres powierzenia
AZTV Iwona Kądziołka
ul. Rybacka 14
33-300 Nowy Sącz
świadczenie usługi hostingowej https://powiat-jaslo.sesja.pl
(transmitowanie i utrwalanie obrazu i dźwięku z obrad Rady Powiatu w Jaśle)
DAISO Natalia Gustek
Lipnica Dolna 66
38-200 Jasło
modernizacja gruntów i budynków dla obrębu Stary Żmigród (jednostka ewidencyjna: Nowy Żmigród)
DI-BIT Sp. z o.o.
ul. Jana Kasprowicza 20
92-781 Łódź
świadczenie usług informatycznych "System AlertSMS" - informowanie o możliwości wystąpienia zagrożeń na terenie powiatu oraz o sytuacjach kryzysowych
eB2B Service sp. z o.o.  sp. k.
Al. Komisji Edukacji Narodowej 51 lok. U21
02-797 Warszawa

udostępnienie (hosting) platformy zakupowej eB2B do udzielania zamówień publicznych

Firma Geodezyjno-Kartograficzna GEOSET s.c.
ul. Basztowa 17
38-200 Jasło
modernizacja gruntów i budynków dla obrębu Toki (jednostka ewidencyjna: Nowy Żmigród)
modernizacja gruntów i budynków dla obrębu Kąty (jednostka ewidencyjna: Nowy Żmigród) oraz Zarzecze (jednostka ewidencyjna: Dębowiec)
Geomatyka-Kraków s.c.
ul. Mała Góra 30
30-864 Kraków
asysta techniczna i konserwacja systemu EWID 2007
i4geo s.c.
33-390 Łącko 813

1. ujednolicenie systemu odniesień przestrzennych w zakresie współrzędnych wysokościowych na terenie powiatu jasielskiego
2. cyfryzacja operatu modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Cieklin oraz wybranych map ewidencyjnych i katastralnych z obszaru powiatu jasielskiego

Indata Cities S.A.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
wdrożenie i świadczenie gwarancji systemu dialogu społecznego
Intertele S.A.
al. T.Rejtana 10
35-310 Rzeszów
świadczenie usługi hostingowej (serwisy WWW)
Kylos sp. z o.o.
ul. Wróblewskiego 18
93-578 Łódź
świadczenie usługi hostingowej (serwisy WWW)
LIMBUS Krystyna Majewska
Osiedle Młodość 10
38-130 Frysztak
modernizacja gruntów i budynków dla obrębów: Mytarka i Mytarz (jednostka ewidencyjna: Nowy Żmigród)
Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle
ul. Jana Pawła II 8A
38-200 Jasło
organizacja konkursu plastyczno - literackiego „Lajkuję - nie hejtuję”
Nefeni Sp. z o.o.
ul. Klinkierowa 7
60-104 Poznań
świadczenie opieki autorskiej w zakresie użytkowanego przez Starostwo Powiatowe w Jaśle systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją PROTON
Nowak Paweł
Górki 10
38-213 Kołaczyce
modernizacja gruntów i budynków dla obrębów: Pielgrzymka, Kołaczyce oraz wykonanie drobnych prac geodezyjnych związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków, opracowaniem map do celów prawnych, gospodarowaniem nieruchomościami i pracami inwestycyjnymi
Podkarpackie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Rzeszowie
ul. Lubelska 4
35-241 Rzeszów
scalenie gruntów wsi Czeluśnica, Gąsówka i Umieszcz w gminie Tarnowiec
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A
ul. Sanguszki 1
00-222 Warszawa
wytwarzanie i dostarczanie spersonalizowanych dokumentów oraz świadczenie usług utrzymania systemów teleinformatycznych
Przedsiębiorstwo Geodezyjne ALFA s.c.
ul. Bednarska 6
38-200 Jasło
modernizacja gruntów i budynków dla obrębów Łężyny, Brzezowa i Sadki (jednostka ewidencyjna: Nowy Żmigród)
QMS Sp. z o.o.
ul. Borecka 10a
03-034 Warszawa
utrzymanie systemu zarzadzania ruchem klientów (system kolejkowy QMS)
QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
ul. Knurowska 19
41-800 Zabrze
świadczenie opieki serwisowej systemu finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego QUORUM
Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Cyfryzacji
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
integracja stron polskiej administracji samorządowej w sposób optymalny dla obywatela, tj. zintegrowany z centralną bramą do informacji i usług RP tj. GOV.PL
Stowarzyszenie Sursum Corda
ul. Lwowska 11
33-300 Nowy Sącz
prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Usługi geodezyjne Jerzy Gustek
Nawsie Kołaczyckie 110
38-213 Kołaczyce

modernizacja gruntów i budynków dla obrębów Grabanina i Siedliska Żmigrodzkie (jednostka ewidencyjna: Nowy Żmigród)
modernizacja gruntów i budynków dla obrębu Dobrynia (jednostka ewidencyjna: Dębowiec)

VULCAN Sp. z o.o.
ul. Wołowska 6
51-116 Wrocław
hosting serwera aplikacji wspierającej zarządzanie budżetem podległych publicznych jednostek oświatowych, w tym w zatwierdzenie arkuszy organizacyjnych

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Podczas przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Jaśle nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą i jaki jest sposób ich realizacji?

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a Starosta Jasielski jako administrator odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jeśli macie Państwo pytania lub prośby dotyczące zakresu i sposobu realizacji swoich praw, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@powiat.jaslo.pl.

Składanie wniosków

Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności. Najlepszą metodą jest złożenie odpowiedniego wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP  przy użyciu formularza „pismo ogólne” lub drogą pocztową. Wniosek można również złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Jaśle, ul. Rynek 18 (parter).

Dostęp do danych osobowych

Osoba, której dane przetwarzamy, ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy faktycznie przetwarzane są jej dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, to jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Na wniosek dostarczymy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Zmiana danych osobowych (sprostowanie)

Zmiany (aktualizacji, sprostowania) swoich danych osobowych można dokonać poprzez wysłanie wniosku w sposób wskazany wyżej lub – w odpowiednich przypadkach – zmianę danych osobowych przechowywanych w aplikacji, w której dokonano rejestracji.

Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoba fizyczna ma prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym w momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. Jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila na adres iod@powiat.jaslo.pl.

Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:

  • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła,
  • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Ograniczenie przetwarzania danych przysługuje m.in. w przypadku. gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający na sprawdzenie prawidłowości tych danych.

Prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych

Z prawa do usunięcia danych można skorzystać m.in. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Starostę Jasielskiego albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych oraz w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane mogą być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Prawo do przenoszenia danych do innego administratora przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Sprawy załatwiane milcząco

W sprawach załatwianych milcząco, Administrator zgodnie z art. 122h ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego udostępnia informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w widocznym miejscu w swojej siedzibie. 

Poniżej publikujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w sprawach załatwianych milcząco:

Materiały

Klauzula informacyjna dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych
klauzula​_informacyjna​_nagrywanie​_rozmów​_telefonicznych.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}