W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Ochrona danych osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W JAŚLE

 

 1. Wstęp

Szanowni Państwo,

Starostwo Powiatowe w Jaśle (dalej: „Starostwo”, „my”) realizując zadania Starosty Jasielskiego oraz Zarządu Powiatu w Jaśle przetwarza Państwa dane osobowe w myśl obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
zwanym dalej „RODO”.

Na każdym etapie przetwarzania, przykładamy szczególną staranność aby Państwa dane
były bezpieczne, czyli nie zostały zniszczone lub sfałszowane oraz nie zostały ujawnione podmiotom nieuprawnionym.

 

 1. Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe to wszelkie informacje za pomocą których Administrator identyfikuje lub może zidentyfikować określoną osobę fizyczną.

Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na tych danych dokonywana, np. przeglądanie, zbieranie, przechowywanie, udostępnianie czy usuwanie.

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych w zależności od kompetencji organu/jednostki jest:

 • dla zadań Starosty – Starosta Jasielski,
 • dla zadań powiatu – Powiat Jasielski,
 • dla zadań z zakresu zatrudnienia oraz organizacji pracy w Starostwie – Starostwo Powiatowe w Jaśle reprezentowane przez Starostę Jasielskiego

ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

 

 1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Karol Batorski

e-mail: iod@powiat.jaslo.pl

 

 1. W jakim celu, na jakiej podstawie, jak długo przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe?

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się w celach związanych
z realizacją zadań publicznych
, przy czym w zależności od celu, ze względu
na zindywidualizowany charakter przetwarzania zastosowanie mogą mieć różne podstawy prawne.

Państwa dane osobowe co do zasady będą przetwarzane w celu:

 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w myśl art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, np. związanego z załatwianiem przez Państwa określonej sprawy,
  a także
 • wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym, w myśl art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu,
o którym mowa w ust.4, a następnie przez czas określony stosownie do obowiązujących przepisach prawa. W szczególności, w przypadku danych podlegających obowiązkowi archiwizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Na naszej stronie internetowej www.powiat.jaslo.pl w zakładce STAROSTWO POWIATOWE / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH publikujemy dane z rejestru czynności przetwarzania. Znajdziecie tam Państwo szczegółowe informacje na temat: celów przetwarzania, podstawy prawnej, okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane, oraz czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

 1. Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych mogą być wyłącznie podmioty, którym udostępnienie tych danych jest niezbędne w związku z realizacją celu przetwarzania, lub którym obowiązek ich przekazania przez Administratora wynika z przepisów prawa.

Odbiorcami danych, w zależności od celu przetwarzania, mogą być takie podmioty jak np. strony postępowania, organy wymiaru sprawiedliwości, organy administracji publicznej, banki, Poczta Polska, podmioty przetwarzające wykonujące zadania w imieniu Administratora.

Oczywiście zakres przekazywanych danych jest adekwatny do potrzeb. Przekazujemy tylko
te dane, które są konieczne i uzasadnione w danym celu.

Ze wszystkimi podmiotami świadczącymi usługi na rzecz administratora zawarto umowy, gwarantujące bezpieczeństwo Państwa danych. Poniżej przedstawiamy wykaz podmiotów przetwarzających:

 

nazwa i adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych

cel / zakres powierzenia

AZTV Iwona Kądziołka
ul. Rybacka 14
33-300 Nowy Sącz

świadczenie usługi hostingowej https://powiat-jaslo.sesja.pl
(transmitowanie i utrwalanie obrazu i dźwięku z obrad Rady Powiatu w Jaśle)

DAISO Natalia Gustek
Lipnica Dolna 66
38-200 Jasło

modernizacja gruntów i budynków dla obrębu Stary Żmigród (jednostka ewidencyjna: Nowy Żmigród)

DI-BIT Sp. z o.o.
ul. Jana Kasprowicza 20
92-781 Łódź

świadczenie usług informatycznych "System AlertSMS" - informowanie o możliwości wystąpienia zagrożeń na terenie powiatu oraz o sytuacjach kryzysowych

eB2B Service sp. z o.o.  sp. k.
Al. Komisji Edukacji Narodowej 51 lok. U21
02-797 Warszawa

udostępnienie (hosting) platformy zakupowej eB2B do udzielania zamówień publicznych

Firma Geodezyjno-Kartograficzna GEOSET s.c.
ul. Basztowa 17
38-200 Jasło

modernizacja gruntów i budynków dla obrębu Toki (jednostka ewidencyjna: Nowy Żmigród)
modernizacja gruntów i budynków dla obrębu Kąty (jednostka ewidencyjna: Nowy Żmigród) oraz Zarzecze (jednostka ewidencyjna: Dębowiec)

Geomatyka-Kraków s.c.
ul. Mała Góra 30
30-864 Kraków

asysta techniczna i konserwacja systemu EWID 2007

i4geo s.c.
33-390 Łącko 813

1. ujednolicenie systemu odniesień przestrzennych w zakresie współrzędnych wysokościowych na terenie powiatu jasielskiego
2. cyfryzacja operatu modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Cieklin oraz wybranych map ewidencyjnych i katastralnych z obszaru powiatu jasielskiego

Indata Cities S.A.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice

wdrożenie i świadczenie gwarancji systemu dialogu społecznego

Intertele S.A.
al. T.Rejtana 10
35-310 Rzeszów

świadczenie usługi hostingowej (serwisy WWW)

Kylos sp. z o.o.
ul. Wróblewskiego 18
93-578 Łódź

świadczenie usługi hostingowej (serwisy WWW)

LIMBUS Krystyna Majewska
Osiedle Młodość 10
38-130 Frysztak

modernizacja gruntów i budynków dla obrębów: Mytarka i Mytarz (jednostka ewidencyjna: Nowy Żmigród)

Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle
ul. Jana Pawła II 8A
38-200 Jasło

organizacja konkursu plastyczno - literackiego „Lajkuję - nie hejtuję”

Nefeni Sp. z o.o.
ul. Klinkierowa 7
60-104 Poznań

świadczenie opieki autorskiej w zakresie użytkowanego przez Starostwo Powiatowe w Jaśle systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją PROTON

Nowak Paweł
Górki 10
38-213 Kołaczyce

modernizacja gruntów i budynków dla obrębów: Pielgrzymka, Kołaczyce oraz wykonanie drobnych prac geodezyjnych związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków, opracowaniem map do celów prawnych, gospodarowaniem nieruchomościami i pracami inwestycyjnymi

Podkarpackie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Rzeszowie
ul. Lubelska 4
35-241 Rzeszów

scalenie gruntów wsi Czeluśnica, Gąsówka i Umieszcz w gminie Tarnowiec

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A
ul. Sanguszki 1
00-222 Warszawa

wytwarzanie i dostarczanie spersonalizowanych dokumentów oraz świadczenie usług utrzymania systemów teleinformatycznych

Przedsiębiorstwo Geodezyjne ALFA s.c.
ul. Bednarska 6
38-200 Jasło

modernizacja gruntów i budynków dla obrębów Łężyny, Brzezowa i Sadki (jednostka ewidencyjna: Nowy Żmigród)

QMS Sp. z o.o.
ul. Borecka 10a
03-034 Warszawa

utrzymanie systemu zarzadzania ruchem klientów (system kolejkowy QMS)

QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
ul. Knurowska 19
41-800 Zabrze

świadczenie opieki serwisowej systemu finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego QUORUM

Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Cyfryzacji
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

integracja stron polskiej administracji samorządowej w sposób optymalny dla obywatela, tj. zintegrowany z centralną bramą do informacji i usług RP tj. GOV.PL

Stowarzyszenie Sursum Corda
ul. Lwowska 11
33-300 Nowy Sącz

prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Usługi geodezyjne Jerzy Gustek
Nawsie Kołaczyckie 110
38-213 Kołaczyce

modernizacja gruntów i budynków dla obrębów Grabanina i Siedliska Żmigrodzkie (jednostka ewidencyjna: Nowy Żmigród)
modernizacja gruntów i budynków dla obrębu Dobrynia (jednostka ewidencyjna: Dębowiec)

VULCAN Sp. z o.o.
ul. Wołowska 6
51-116 Wrocław

hosting serwera aplikacji wspierającej zarządzanie budżetem podległych publicznych jednostek oświatowych, w tym w zatwierdzenie arkuszy organizacyjnych

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Podczas przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Jaśle nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

 

 1. Jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą i jaki jest sposób ich realizacji?

W związku z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora mają Państwo następujące prawa:

 

 • Dostęp do danych osobowych

Osoba, której dane przetwarzamy, ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy faktycznie przetwarzane są jej dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, to jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Na wniosek dostarczymy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

 • Zmiana danych osobowych (sprostowanie)

Zmiany (aktualizacji, sprostowania) swoich danych osobowych można dokonać poprzez wysłanie wniosku w sposób wskazany wyżej lub – w odpowiednich przypadkach – zmianę danych osobowych przechowywanych w aplikacji, w której dokonano rejestracji.

 • Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoba fizyczna ma prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym w momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. Jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila na adres iod@powiat.jaslo.pl.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła,
 • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Ograniczenie przetwarzania danych przysługuje m.in. w przypadku. gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający na sprawdzenie prawidłowości tych danych.

 • Prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych

Z prawa do usunięcia danych można skorzystać m.in. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Starostę Jasielskiego albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych oraz w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane mogą być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

 • Prawo do przenoszenia danych do innego administratora przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 

 1. Składanie wniosków

Zastrzegamy sobie prawo realizacji uprawnień wskazanych powyżej po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności. Najlepszą metodą jest złożenie odpowiedniego wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP  przy użyciu formularza „pismo ogólne” lub drogą pocztową. Wniosek można również złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Jaśle, ul. Rynek 18 (parter).

Jeśli macie Państwo pytania dotyczące zakresu i sposobu realizacji swoich praw związanych
z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail:
iod@powiat.jaslo.pl.

 

 1. Sprawy załatwiane milcząco

W sprawach załatwianych milcząco, Administrator zgodnie z art. 122h ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego udostępnia informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w widocznym miejscu w swojej siedzibie. 

 

Materiały

Klauzula informacyjna dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych
klauzula​_informacyjna​_nagrywanie​_rozmów​_telefonicznych.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}