W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Skargi i wnioski

1. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie drogą pocztową, jak również za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej lub Sekretariatu Starosty.

3. Skargi mogą być również wnoszone w drodze elektronicznej, w tym przy pomocy poczty elektronicznej oraz elektronicznej skrzynki podawczej EPUAP.

4. Skargi dotyczące działalności lub zadań organów powiatu należy kierować bezpośrednio do organów właściwych do ich rozpatrzenia, którymi są:

a) dla rady powiatu - wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa;

b) dla zarządu powiatu oraz starosty oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wojewoda lub organ wyższego stopnia; c) dla zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, w sprawach nieobjętych pkt b) - rada powiatu.

5. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

6. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

7. Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego.

{"register":{"columns":[]}}